ياسوج 600 نقطه حادثه خيز دارد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مديرعامــل ســازمان آتشنشــانى ياســوج خواســتار حمايــت مديريــت بحــران كهگيلويه و بويراحمــد براى خريــد تجهيزات مــورد نياز اين ســازمان شــد و گفــت: 600 نقطــه حادثهخيز در ياســوج شناسايى شده است. هاشم يوسفى در آيين بزرگداشت روز آتشنشان در ياسوج اظهار كرد: آتش نشــانى ياســوج در صورت وقــوع حوادث خاص از جمله ساختمانهاى بلندمرتبه مشكل دارد زيرا امكانــات و تجهيزات مورد نيــاز را نداريم. وى خواســتار تبديل وضعيت نيروهاى شــركتىقراردادى آتشنشــان به پيمانى شد و افزود: طبق بررســىهاى انجام شده توســط كارشناسان 600 نقطه حادثه خيز در شــهر ياسوج شناسايى شده كه بايد قبل از وقوع هر حادثه اى در زمينه امكانات و تجهيزات مورد نياز چاره اى انديشيده شود و البته مكاتبات لازم با متوليان امر از جمله شوراى شهر و شهردارى انجام شده است.

يوســفى ابراز كرد: 3 ايستگاه آتش نشانى با 53 نيرو در شهر ياسوج فعال بوده كه از اين تعداد 43 نفر عملياتى و مابقى ســتادى هستند و بسيارى از آنان بــه صــورت شــركتى-قراردادى فعاليت داشته و به نوعى امنيت شغلى ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.