گلايه بوشهرىها از جادهاى كه مدام قربانى مىگيرد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مسير جم به پالايشگاه از مهمترين و پرترددترين محورها در شهرستان جم اســت كه دو بانده شدن آن مدتهاست از طرف مسئولين امر وعده داده مىشود ولى هنوز محقق نشده است.

شهرستان جم در سالهاى اخير با توسعه فيزيكى و رشد جمعيت در كنار شــركتهاى بزرگ نفت و گاز و افزايش فرصتهاى سرمايه گذارى مواجه بوده است ولى راههاى شهرستان جم آنچنان كه بايد مورد توسعه و بهسازى قرار نگرفته اند.

جم داراى چندين مســير مواصلاتى است كه باعث خروج اين شهرستان از بن بست شده و اصلىترين آن مسير جم – پالايشگاه - بخش ريز است كه بيشترين جابجايى هاى وسايل نقليه را در خود جاى مى دهد.

با اين حال مســير پر پيچ و خم جم - پالايشــگاه - بخش ريز به عنوان خط اصلى ارتباطى بخش ريز و اغلب روســتاها و آبادى هاى بخش مركزى با مركز شهرستان محسوب مىشود و با داشتن پيچهاى متعدد تبديل به يكى ازحادثه خيزترين جادههاى شهرســتان شده اســت و همواره سلامت جانى و مالى همشهريان را تهديد مى كند.

نقاط حادثه خيز اين مســير توسط كارشناســان مربوطه به عنوان نقاط مرگ تلقى مىشــوند كــه حوادث ناگوارى را به خود ديــده و باعث عزادا ر شدن خانواده هاى جمى شده است.

يكــى از رانندگان محــور جم به پالايشــگاه اظهار كرد: مســير جم به پالايشــگاه از مسيرهاى پرتردد و حادثه خيز است كه هر از چند گاهى شاهد حوادثى ناگوار در اين محور هستيم.

علــى حيدرى خاطرنشــان كرد: اكثر رانندهها از مســئولين تقاضا دارند بــراى كاهش تصادفات و حفظ ســلامت جانى و مالى همشــهريان براى اين مسير خطرناك چاره اى بيانديشند.

رئيس شوراى اسلامى روستاى آبگرمك هم اظهار كرد: راه مواصلاتى درون شهرســتانى جــم يكى از مهمتريــن خدمات زيربنايى اســت كه نقش و جايــگاه ويژهاى در توســعه مناطق روســتايى و صنعت نفــت و گاز ايفاء مىكنــد، به طورى كــه مىتوان از آن به عنوان شــريان حياتــى اين منطقه ياد كرد.

مصطفــى نصيرى افزود: اين جاده علاوه بر حمل ميعانات گازى، مصالح ســاختمانى و صنعتــى، توليدات زراعــى، عامل اصلى جابجايى مســافران و پيونددهنده مناطق روستايى، شركت هاى نفت و گاز و مركز شهر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.