پرنده در خطر انقراض از دست قاچاقچيان نجات پيدا كرد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان بوشــهر گفت: يــك بهله پرنده شكارى از گونه در معرض خطر انقراض »بحرى« در شهرستان عسلويه كشف و ضبط شد.

حسين دلشب در نشست بررسى كوچ پرندگان مهاجر زمستان گذر اظهار كرد: با سرد شدن مناطق شمالى، كوچ پرندگان به مناطق مختلف حفاظت شده استان بوشهر آغاز مىشود. وى از وجود 7 منطقه حفاظت شده در استان بوشهر خبــرداد و افــزود: اين مناطق زيســتگاه هاى انواع جانوران بــه ويژه پرندگان زمستان گذر است.

مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر با بيان اين كه ظرفيت مهمى در زيســت انــواع پرندگان مهاجر و كنارآبزى در اســتان بوشــهر وجود دارد خاطرنشــان كرد: مناطق حفاظت شــده استان بوشــهر علاوه بر استقرار انواع پرندگان، زيســتگاه پرندگان شكارى نيز است. دلشب با اشاره به كشف پرنده شكارى در عسلويه بيان كرد: يك بهله پرنده شكارى از گونه در معرض خطر انقراض »بحرى« در شهرستان عسلويه كشف و ضبط شد.

وى افزود: پليس اطلاعات و امنيت عمومى شهرســتان عسلويه طى يك عمليات برنامه ريزى شــده موفق به كشف و ضبط اين پرنده ارزشمند ا زتير ه شــاهينيان از منزلى در يكى از روســتاهاى چاه مبارك شــد كه پس از آن با تحويل پرنده به يگان حفاظت محيط زيســت شهرستان عسلويه، اقدامات اوليه دامپزشكى و رسيدگى براى امكان بهبود پرنده در حال انجا ماست.

مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان بوشــهر افزود: متاســفانه پرند ه يادشــده به صورت چشــم دوخته بوده و داراى ضعف بدنى ناشى از نگهدار ى غيراســتاندارد اســت. دلشــب افزود: اين عمليات دومين كشــف و ضبطاي ن پرندگان ارزشــمند پس از كشف بزرگ 20 روز قبل كه شام ل83 بهله پرند ه شــكارى در شهرستان كنگان بود، محسوب مىشود كه در پى تعامل اين ادار ه كل با نهادها و دستگاه هاى امنيتى و بازرسى استان و با همكارى نزد يكاي ن عزيزان حاصل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.