هواى خوزستان خنكتر مىشود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مديــركل هواشناســى اســتان خوزســتان گفت: تا چند روز آينده شــاهد جوى پايدار و كاهش دو تا ســه درجهاى دما در نقاط مختلف استان خوزستان خواهيم بود.

محمــد ســبزه زارى در زمينه آخريــن وضعيــت جــوى اســتان خوزســتان اظهاركــرد: بــه تناوب جنوبــى شــدن جريانــات جوى و افزايــش رطوبت جنوب شــرقى و شــرق و بعضا مركز تا اواسط هفته پيش بينى مىشود. وى بيــان كــرد: تــا چند روز آينده شــاهد جوى پايدار و كاهش دو تــا ســه درجهاى دمــا در نقاط مختلف اســتان خوزســتان خواهيم بود .

مديــركل هواشناســى اســتان خوزســتان عنــوان كــرد: حداكثر رطوبت در شهرستان هاى هنديجان 74، ماهشهر70 و شوش 68 درصد اســت. وى گفت: بســتان با 19,5 درجــه ســانتىگراد و كشــاورزى اهــواز و آبــادان 43,4 درجــه ســانتىگراد بهترتيــب خنكترين و گرمترين نقاط اســتان بودهاند و

نوسانات دماى هواى اهواز بين 21 و 43 درجه سانتىگراد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.