بايد به فكر باشيم تا مشابه حوادث تروريستى اهواز رخ ندهد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

معاون هماهنگ كننده ارتش جمهورى اسلامى ايران گفت: نيروى دريايى براى50 سال آينده و پس از آن برنامه راهبردى دارد.

امير دريادار حبيب ا... سيارى با اشاره به چشم اندازهايى كه براى نيــروى دريايى ارتش جمهورى اســلامى ايران بــه عنوان يك نيروى راهبردى پيش بينى شــده اســت، گفت: بايد در توسعه سواحل مكران بيش از پيش اقدام شود كه اين مسير در دست اقدام است.

وى بيان كرد: ســاخت تجهيزات جديد از جمله چندين ناوشكن و ناو موشــك انداز به همراه زير دريايى در دست ساخت داريم كه بايد به نتيجه برســد تا همان طورى كه مقام معظم رهبرى فرمودند نيرويى دريايى بسازيم كه در شأن ملت ايران و در طراز انقلاب اسلامى باشد.

سيارى ادامه داد: بايد مسيرى را مورد توجه قرار دهيم كه نيروى دريايى با تمام توان بيش از پيش حافظ مرزهاى آبى كشور باشد و در هر نقطه اى تهديد شــديم بتواند در نخستين گام ضربه مهلك به توان نيروى دريايى دشمن وارد كنيم.

معــاون هماهنگ كننــده ارتش جمهورى اســلامى ايران راجع به حادثه تروريســتى اهواز گفت: اين يك حادثه تروريستى كور بود كه متاســفانه تعدادى انســان هاى ذليل، پســت، مفلوك و عقب مانده كه شست و شوى ذهنى داده شده بودند، دست به اين اقدام زدند.

وى خاطر نشان كرد: افرادى كه از اين ها پشتبانى كردند مىدانند و بدانند كه به طور حتم ضربه اى مى خورند كه جواب نتوانند بدهند و اين ضربه قاطع را در هر جا كه لازم باشد به آن ها مى زنيم.

سيارى با تاكيد بر اين كه وظيفه خدمات رسانى به خانواده شهدا و صدمــه ديدگان ايــن حادثه وظيفه همگان اســت اضافه كرد: وظيفه هميشــگى نيروهاى مسلح و مســئولان برقرارى امنيت بوده و نيز اين بوده كه اين امنيت را حفظ كنيم و بايد مورد توجه قرار گيرد.

معــاون فرمانده كل ارتش جمهورى اســلامى ايران تصريح كرد: دشمن تمام تلاش خود را پاى كار آورده تا از هر گوشه اى كه بتواند يك نا امنى را به داخل كشــور بياورد اما با توجه به نا امنى هايى كه اطراف ايران اســت، كشور ما امن است، زندگى مى كنيم و كارمان را جلو مى بريم كه اين از افتخارات ملت است.

ســيارى گفت: در مورد حادثه تروريســتى كه اتفاق افتاد نيز بايد فكر شــود و به طريقى اقدام شــود كه علاوه بر اين كه ضربه قاطع به دشمنان بزنيم، پيشگيرى شود تا مشابه اين اقدام انجام نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.