امروز فضاي مجازي و تلفن همراه جوانان ما را از نمازخواندن دور كرده است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

بهمن پگاه راد- خبرنگار »خبر جنوب«/ امام جمعه شــمال غرب شــيراز از مردم، مومنين، ادارات، مســاجد و... درخواست كرد كه در مصرف آب صرفه جويي به عمل آورند.

حجت الاســلام والمسلمين محمد حســن مرادي با بيان اينكه در قرآن مجيد 1500 آيه راجع به معاد آمده است، تصريح كرد: در مورد نماز، اهالي ســنت و شــيعه 15 هزار حديث دارنــد و اولين و آخرين آيهاي كه بر پيامبر عظيم الشان نازل شده، درباره نماز است.

وي گفت: آفت و آســيب دين در عدم اقامه نماز است و مسلمان بينماز طعم شيرين اسلام را درك نخواهد كرد.

حجت الاسلام والمســلمين مرادي با اشاره به اينكه تمام مصائب ناشــي از دوري از نماز و كم اهميت دانســتن اين فريضه الهي اســت، گفت: امروز فضاي مجازي و گوشيهاي موبايل، ويران كنندهاند. الان 48 ميليون گوشــي هوشــمند اندرويدي در جيب مديــران، كارمندان، كيف خانمها و... است. امروز جوانان به هنگام خواب، بايد گوشيشان زير بالش شــان باشــد تا به خواب بروند و به طور متوســط به خاطر بيكاري بين 4 تا 9 ســاعت در فضاي مجازي پرسه ميزنند به طوري كه يكي از علل طلاق و نخواندن نماز همين فضاي مجازي است.

وي افزود: امروز فضاي مجازي و گوشــيهاي موبايل فرصتها را از خانواده ها گرفته و حتي خانمهاي سنتي و غيرسنتي به جاي پخت وپــز در خانه، رو به خريد از بيرون برهــا آورده به طوري كه امروز شهر شيراز بيشترين بيرون بر را در كل ايران دارد.

گــزارش خبرنگار ما ميافزايــد: در ادامه اين نشســت از كتاب احكام نماز ويژه بيماران، پزشــكان و پرســتاران نوشته حجت الاسلام والمســلمين علــي ســقاچي، قائم مقام ســتاد اقامه نماز اســتان فارس رونمايي شد و آنگاه قائم مقام ستاد اقامه نماز كشور به ايراد سخنراني پرداخت.

محمود مظفر گفت: در اين موقعيت كه همه اخبار رســانهها پر از مشــكلات اقتصادي، سوءمديريت ها و... است، به نوعي داريم امتحان ميشويم، از همين رو بايد براي برگشت جوانان به اقامه نماز و دوري آنها از فضاي مجازي، فكري عاجل شود.

وي اضافــه كــرد: حتي اگر قبــول كنيم جامعه ما و بــه ويژه در دســتگاهها و ادارات، 70-80 درصــد نمــاز را اقامــه ميكنند، بايد بــه كيفيت ايــن نمازها توجه كنيــم و همچنين مطالعــه كنيم كه تعداد نمازخوان هاي ما بيشتر شده يا كمتر.

مظفــر گفت: امســال در اجلاســيه نماز به بررســي شــيوه ها و مهارتهــاي دعوت به نماز پرداخته ايم، از اين رو از همه متوليان امر نماز دعوت كردهايم نظرات صائب خود را به اين اجلاسيه ارسال كنند.

وي بــا بيان اينكه اگر نمــاز را به معناي واقعي نخوانيم، به نوعي كوتاهــي كرده ايم، گفت: عــلاوه بر اين ما هنوز نتوانســته ايم زمينه گرايــش كودكان و نوجوانان را به نمازخوانــدن بيان كنيم، از اين رو در زمينه فيلم و ســريال و كتاب كم كاري شــده اســت. بنابراين ما از مديــران مــدارس دعوت مي كنيم كــه توجه ويژه به امر نماز داشــته باشــند و هرگاه ميخواهند در اين زمينه دانش آموزان را تشويق كنند و جوايزي به آنها بدهند، حتما از پدران و مادران دعوت كنند كه اين جوايز را اهدا كنند. امروز مدارس بايد مروجان امر اقامه نماز باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.