هر گونه تجمع در فضاى آزاد نيازمند مجوز قانونى است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

فرماندار و رئيس شــوراى تأمين شهرســتان شيراز تأكيد كرد كه بر اســاس قانون، هر گونه تجمعى در فضاى آزاد با هر شــكل و هدفى مستلزم دريافت مجوز از مبادى قانونى است.

حيدر عاليشوندى تصريح كرد: طى روزهاى اخير هيچ درخواستى مبنى بر برگزارى تجمع در هيچ نقطه اى از شهرســتان و شــهر شيراز توسط فرماندارى صادر نشده است.

وى با بيان اين كه هرگونه تجمعى بدون طى مراحل قانونى دريافت مجوز، غيرقانونى محسوب مى شود، گفت: فرماندارى شهرستان شيراز بارها اعلام و تأكيد كرده كه آمادگى بررسى درخواست مجوز برپايى تجمع و صدور مجوز در چارچوب قوانين جارى كشور را دارد.

عاليشــوندى با بيــان اينكه برپايــى هرگونه تجمــع فاقد مجوز قانونــى، مىتواند بــه زيان جامعه بوده و به امنيــت و آرامش موجود لطمه بزند، گفت: ظاهرا تجمعى ديروز مقابل شــهردارى مركزى شيراز در حال شــكل گيرى بوده كــه بلافاصله اطلاعاتى در خصوص متفرق شدن افراد واصل شد.

فرمانــدار شــيراز تاكيد كرد كه هيچ مخالفتى بــا برگزارى تجمع وجود ندارد مشروط به آنكه از قبل براى دريافت مجوز اقدام قانونى و رسمى انجام شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.