بيمه مشكل دارد چرا فشارش بر مردم وارد شود؟

انتقاد نماينده شيراز در مجلس از بيمهها:

KHABAR JONOOB - - جنوب -

نماينده شــيراز در مجلس شوراى اسلامى گفت: اگر بيمهها در پرداخت مطالبات بيمارستانها مشكل دارند، دليل نمىشود كه فشارش بر مردم وارد شود.

مســعود رضايــى در مــورد نپذيرفتــن دفترچــه بيمه از ســوى بيمارســتانها و اعتصــاب 2 ماهــه آنــان در ايــن خصوص بــه دليل عــدم پرداخــت مطالباتشــان از ســوى بيمه اظهار كرد: اين مســئله ظلم مضاعف در حق اقشــار ضعيف جامعه اســت و مشــكلات بيمههــا دليل نمىشــود كه فشــارش بــر مــردم وارد شــود. وى افزود: درســت اســت كه امروز بيمهها دچار مشــكل شــدهاند اما دليل نمىشــود كه جواب ســر بــالا به مــردم بدهيم چرا كه بــا كمتريــن امكانات نيــز ملزم به پاســخگويى به آنان هستيم. اين نماينده مجلس تصريح كرد: امروز كه كشور در شرايط سخت اقتصادى قرار گرفته و دشــمن مىخواهد با جنگ اقتصادى ما را از پا دربياورد، اگر بخواهيم ما نيز همراه مردم نباشيم يك ظلم مضاعف به آنان است.

رضايى خاطرنشان كرد: نپذيرفتن دفترچه بيمارانى كه حق بيمه نيز به موقع و ماه به ماه از آنان كســر شــده، از لحاظ حقوقى غيرقانونى اســت و مىتواند پيگرد حقوقى داشــته باشــد. عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اســلامى همچنين گفت: مشكل بيمه و بيمارستانهاى شيراز را پيگيرى كردم و جلسهاى با مديركل بيمه سلامت فارس خواهيم داشت تا مشكل را بررسى كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.