تجهيزات پزشكى و دارويى فارس از شركتهاى داراى كد IRC خريدارى شود

مديركل بيمه سلامت فارس هشدار داد؛

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مديركل بيمه ســلامت اســتان فارس از مراكز طرف قرارداد اين بيمه درخواست كــرد: تجهيــزات پزشــكى و دارويى را از شــركتهايى كه داراى كد IRC هســتند، خريدارى كنند.

صابر فرخى در واكنش به ادعاى دســتكارى اســناد بيمارســتانهاى خصوصى توسط بيمه سلامت، اظهار كرد: برخى از مراكز خصوصى تجهيزاتى را براى ما فاكتور و ارسال كردند كه فاقد كد IRC بوده و از كانال رسمى و سامانه مقرر عبور نكردهاند و طبيعى است كه برخى از آنها با كسورات قانونى مواجه شوند. مديركل بيمه سلامت استان فارس در تشريح قوانين و بخشنامههاى مرتبط با كد IRC تصريح كرد: ســال 94 سازمان غذا و داروى وزارت بهداشت با هدف جلوگيرى از ورود كالاى قاچاق و فرار مالياتى شــركتها، بخشنامهاى را ابلاغ كرد كه بر اساس آن از ابتداى سال 95 تمام شركتهاى تجهيزات پزشكى و دارويى بايد پس از ثبتنام در ســامانه IMED، يــك كد با عنوان كــد IRC دريافت كنند و در ســال 96 نيز بخشنامههاى مختلف در اين مورد صادر و سرانجام از ابتداى سال 97 داشتن اين كد قطعى و لازمالاجرا شد.

فرخــى گفت: در حال حاضر نيز وزارت بهداشــت از بيمه ســلامت مىخواهد تا اســامى مراكزى را كه كد IRC ندارند، اعلام كند و بر اســاس بخشــنامه نهايى اين وزارتخانه از آغاز امســال و در پى ورود سازمان بازرسى به موضوع، بيمارستانهايى كه اســناد خود را بدون كد IRC براى بيمه سلامت ارسال مىكنند شامل كسورات و تعديلاتى مىشــوند، زيرا بر اســاس مقررات اخير تمامى شركتهاى وارد كننده طرف قرارداد بيمه بايد معتبر و مجاز باشند و كالاهاى آنها نيز قاچاق يا تقلبى نباشد.

وى خواســتار توجــه مراكز درمانى بــه مقررات مربوط به IRC شــد و افزود: درخواســت ما اين اســت، تجهيزات پزشــكى و دارويى خود را از شركتهاى معتبرى خريدارى كنند كه كد IRC را گرفته باشند تا با اين مشكلات برخورد نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.