ز︀︋نِ درد ﹞︣ا ︪︋﹠︀س

ناتواني جامعه از برقراري ارتباط با زبان اشاره باعث تعامل محدود و انزواي ناشنوايان در فارس شده است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ســهيلا رفيعــى نژاد-خبرنــگار »خبرجنــوب«/ »زبان مرا بشــناس تا در كنار هم زندگى بهترى داشــته باشيم« آنها هم گوشهاى شنوايى مىخواهند تا فريادهاى بىصدايشان را بشــنوند، چه، فرقى نمىكند دنيايشــان پر از سكوت باشد يا هياهو، مهم اين اســت كه مطمئن باشند كسانى هستند دركشان كنند!

بــه گــزارش »خبرجنوب« و بــه گفته متوليان بهزيســتى فارس، اوضاع از اين حرفها بدتر است، در حالى كه ناشنوايان به دنبال پيوســتن به جامعه هســتند، افرادى كه با آن ها »زبان مشترك« داشته باشند اندك اند. اين انگشتشمار بودن به حدى اســت كه اكثر مددكاران اســتان هم »زبان اشاره« را نمىدانند. اين نداشتن »زبان اشاره« شايد نشان از بىمسئوليتى مسئولانى باشــد كه توان گذاشــتن خود به جاى »ناشنوا« و يا »كم شنوا« را نداشتهاند. مديرعامل كانون ناشنوايان فارس و از كمشنوايان اســتان در اين باره به »خبرجنوب« مىگويــد: به خاطر اين كه تقريبا همه مردم با زبان اشــاره آشــنا نيستند، بچههايى مانند ما فقط با خودشــان تعامل دارند. سميه زارعى مىافزايد: متأسفانه هر قــدر پيگيرى مىكنيم به دليل عدم امــكان برقرارى ارتباط با مردم جامعه در اتوبوس، تاكســى، دانشــگاه، صف نانوايى و فروشــگاه در حل مشــكلاتمان راه به جايــى نمىبريم. اين كم شنوا يادآور مىشود: از مسئولان مىخواهيم بيشتر ما را حمايت كنند تا در قالب انجمن و يا جمعهاى مشابه بتوانيم زمينه حضور ناشــنوايان و كم شــنوايان در جامعه را بهتــر از وضعيت فعلى فراهــم كنيم. مترجم كانون ناشــنوايان فــارس مىگويد: اين كه فقــط يك روز در ســال به ياد ناشــنوايان مىافتند جاى تعجب دارد، چرا كــه آن ها هم مىخواهند مانند ديگــر افراد جامعه از تمامى روزهاى ســال لذت ببرند و اين امر نياز به جدى گرفتن ناشنوايان در ساير ماه هاى سال هم دارد.

وى مىافزايــد: در اين باره از مســئولان خواســتار ارائه بودجههايى هستيم كه امكان برگزارى برنامه هايى كه ناشنوايان و كم شنوايان را از انزوا درمىآورد فراهم كنند.

زارعى مىگويد: در حال حاضر جلســات كانون ناشنوايان اســتان در يك اتاق بسيار كوچك برگزار مىشود در حالى كه 2 هزار نفر در شيراز تحت پوشش ما هستند، اى كاش خيرين به ما كمك مى كردند تا فعاليتهايمان را گسترش دهيم.

وى حمايتهاى اخير بهزيستى براى برگزارى برنامه هفته ناشــنوايان را قابــل توجه مىداند و مىافزايد: ما آرزو داشــتيم يك كارخانه مخصوص ناشــنوايان احداث شــود تا آنها هم با كســب درآمد مستقل باشــند و با توجه به مشكلات موجود از كارفرمايان خواستاريم به ناشنوا و كم شنوا اعتماد كنند.

رئيس كانون ناشنوايان استان هم مىگويد: متأسفانه مردم با زبان ناشــنوايان آشــنا نيســتند و همين عدم امكان برقرارى تعامل باعث انزواى اين معلولين مى شود.

اكبر يك كلام كه ناشنوا است مى افزايد: به هر جاى شهر مىرويم كســى زبان ما را كه اشاره است متوجه نمىشود و به هميــن دليل انجام كارهاى شــخصى و ادارى بيــرون از خانه به تنهايى برايمان سخت است.

وى مىگويد: با اين وجود ناشنوايان خود بايد دست به كار شــوند و براى موفقيت تلاش كنند و نااميد نباشند، ما ناشنوايان بايد توانمندىهايمان را به مســئولان و كارفرماها نشان دهيم تا زمينه حضور در جامعه بهتر از قبل فراهم شود.

مديركل بهزيســتى فارس هم در اين باره به »خبرجنوب« مىگويــد: روز جهانــى ناشــنوايان فرصتــى براى شناســاندن توانمندىها و قابليتهاى اين افراد اســت؛ مردم و مسئولين بايد نسبت به اين معلولان مسئوليتپذيرتر باشند.

دكتر سيد مرتضى موســوى مىافزايد: طبق آمار سازمان بهداشــت جهانى ميزان شيوع اختلالات شــنوايى 3 در هر هزار تولد است كه در كشور ما آمار يك و نيم تا 2 برابر اين ميزان است. وى يادآور مىشود: بيشترين ميزان معلوليت در بدو تولد مربوط به ناشــنوايى اســت به طورى كه در دنيــا 360 ميليون ناشــنوا و كم شــنوا زندگى مى كنند. دكتر موســوى مىگويد: در ايــران هم 500 هزار و در فارس 19 هزار و 600 ناشــنوا و كم شــنوا تحت پوشش بهزيستى استان هستند. طبق پيش بينىها 25 تــا 30 هزار نفر در اســتان دچار اختلالات شــنوايى اند كه عده اى هنوز شناســايى نشــده اند. وى مى افزايــد: با توجه به اين كه تعامل با افراد جزو اولين نيازهاى فرد اســت اين مســئله از مشــكلات عمده ناشــنوايان اســت كه با آموزش زبان اشاره به مردم مىتواند كاهش يابد. دكتر موســوى مىگويد: متاسفانه افرادى كه در اســتان ناشــنوايان را درك مى كنند بسيار اندك هســتند، به نحوى كه حتى برخى گفتار درمانها، شنوايى سنجها و مددكاران اجتماعى هم زبان اشاره را نمىفهمند.

وى مىافزايد: با ايــن وضعيت حتى متوليان امر هم براى ارتباط با ناشنوايان مشكل دارند و همين مسئله قضيه را سخت و ســخت تر كرده است. دكتر موســوى مى گويد: با وجود اين كه ناشــنوايان توانايىهاى شغلى بســيارى دارند و به خصوص مىتواننــد در كارگاههاى دچار آلودگــى صوتى به راحتى كار كننــد اكثر كارفرمايان حمايتى نمىكننــد و به همين دليل براى اشتغال آن ها مشكل داريم.

مديركل بهزيستى فارس مىافزايد: در حال حاضر بيشتر از 50 درصد ناشــنوايان حتى با تحصيلات دانشگاهى بيكار هستند و از متوليان خواستار همكارى بيشترى در اين باره هستيم.

دكتر موسوى يادآور مىشود: از ديگر مشكلات ناشنوايان عدم پوشــش بيمهاى خدمــات گفتار درمانى و شنوايىســنجى است؛ علاوه بر اين گرانى سمعك در ماههاى اخير قيمت حداقل آن را از 750 هزار تومان به 3 ميليون افزايش داده است.

وى مىگويــد: هزينههاى كاشــت حلزون بــا توجه به بالا رفتن قيمت دلار بســيار ســنگين شده و با توجه به اهميت زمان طلايى اين جراحى بايد براى آن فكرى كرد.

دكتــر موســوى مىافزايــد: غربالگرى شــنوايى كودكان اســتان در بدو تولد اجرايى شــده و در حال حاضــر 34 پايگاه ثابت ســنجش شــنوايى زير نظر بهزيســتى فارس اســت و در بيمارســتانهاى دولتى و خصوصى استان هم اين شناسايى انجام مى گيرد؛ اجبارى شدن غربالگرى شنوايى ضرورى است.

وى يادآور مىشود: زوج هايى كه ناشنوا بوده و يا داراى فرزند دچار اين نوع معلوليت هســتند هم بــه طور دقيق قبل از بچه دار شدن مشاوره ژنتيك مى شوند.

دكتر موســوى مى گويد: طى 10 ســال گذشته با پوشش غربالگرى شــنوايى تولد نوزادان دچار ناشــنوايى در استان 50 درصــد كاهش يافته اســت. وى مى افزايد: بــا توجه به اهميت شناســايى به موقع ايــن معلوليت غربالگرى بايــد 3 ماهگى، 6 ماهگى و زير 3 ســال انجام شــود تا كودك به كاشــت حلزون جواب دهد. معاون امور توانبخشى بهزيستى فارس هم در مراسم روز ناشــنوايان مىگويد: مهمترين دغدغه ناشــنوايان برقرارى ارتباط با ديگران است و با توجه به عدم آشنايى مردم با »زبان اشاره« تا زمانى كه كسى احساس مسئوليت نكند مشكلات اين معلولين چند برابر مىشود.

حميد گودرزى مىافزايد: اكثر مســئولان با اين زبان آشنا نيســتند و حداقل هر ارگانى در فارس بايد يك رابط ناشنوايان داشته باشد. وى يادآور مىشود: در صورتى كه سازمانها به ما رابط معرفى كنند آموزش مقدماتى زبان اشاره به آنها داده مى شود تا ناشنوايان هنگام مراجعه به آن ها دچار سردرگمى نشوند. گودرزى مىگويد: در تمامى ادارات بهزيســتى شهرســتانهاى اســتان رابطان ناشــنوايان فعاليت دارند و ايــن معلولان هنگام مراجعــه بــه ارگان هايى از قبيل دادگاه طــى هماهنگى از رابط براى پيگيرى مطالبات خود كمك مى گيرند.

وى مى افزايد: البته مترجم آنلاين از طريق اپليكيشــن هم از ســوى بهزيســتى فارس در حال طراحى اســت و در صورت تاميــن اعتبارات اوليه 80 ميليون تومانى از ســوى بهزيســتى كشــور، امكان نصب اين نرم افزار بر روى گوشى موبايل افراد ناشنوا فراهم مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.