استقرار 150 مركز براى ثبتنام زيارت عتبات عاليات در استان فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رئيس حج و زيارت اســتان فارس با اشــاره به آغاز ثبتنام اربعين حســينى گفت: در اســتان فارس 150 مركز با عنوان دفاتر خدمات زيارتى براى اين منظور آماده شده است.

عليرضــا زينلى با اشــاره به اينكــه از روز پنجشــنبه ثبتنام اربعين حســينى در استان فارس آغاز شده است، اظهاركرد: 150 مركــز با عنــوان دفاتــر زيارتى بــراى اين منظــور در نظر گرفته كه اســامى آنها از طريق حج و زيارت اعلام شده است.

وى با تأكيــد بر اينكه مردم حتمــا براى ثبتنام بــه اين دفاتر مجاز مراجعه كننــد، گفت: براى پرداخــت هزينــه ثبت نــام هيچ وجهى بــه صورت نقــدى نبايد دريافــت شــود و غيــر از هزينه اعــلام شــده نيــز مــردم مبلغى پرداخت نكنند.

رئيس حج و زيارت اســتان فارس با اشــاره بــه هزينه 377 هزار و 700 تومانى سفر اربعين حســينى افــزود: اين مبلــغ براى صدور رواديــد، هزينههاى بيمه و بهداشــت و خدمــات درمانى در نظر گرفته شــده است و مردم از طريــق دفاتر مذكور مىتوانند اقدام كنند.

زينلى با بيــان اينكه ثبتنام تا چند روز قبل از اربعين حسينى ادامه دارد، بيان كــرد: با ثبتنام افراد، صدور ويــزا نيز به تدريج آغاز مىشــود با اين حــال بهتر اســت كه علاقهمندان، ثبتنام را به روزهاى آخر موكول نكنند.

وى دربــاره ســفرهاى عتبــات در اين مــدت نيز گفت: ســفرهاى عتبات از استان فارس در حــال حاضر فقــط به صورت زمينــى با مبلــغ 2 ميليون تومان صــورت مىگيرد و متناســب با نيــاز و تقاضاى مردم به صورت هفتگــى و روزانــه كاروانهايى بــه عتبــات عاليــات اعــزام مىشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.