طرح خريد كتاب به انتخاب كتابدار اجرايى شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

در راستاى مشــاركت فعال كتابداران در انتخاب منابع كتابخانههاى عمومى و همچنيــن افزايش دانش عمومى كتابداران، مرحله اول طرح خريد كتاب ســال 1397 به انتخاب كتابداران اجرايى مىشــود. بر اين اســاس از 7 تا 11 مهرماه مشــخصات 250 عنــوان كتاب در موضوعات مختلف در ســامانهاى مجزا بارگذارى شــده و در دســترس مســئولان كتابخانهها قرار دارد تا كتابهاى مورد نظر كتابداران انتخاب و نســبت به خريد آنها اقدام شــود. به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومــى فارس، در ايــن نوبت 114 عنوان كتاب در حوزه »قصه و رمان«، 50 عنوان در حــوزه »كــودك« و 86 عنــوان در حوزه »نوجوان« در نظر گرفته شــده اســت و موضوعات ديگر در نوبتهاى بعدى طرح خريد كتاب به انتخاب كتابدار به اشــتراك گذاشــته مىشــود. بر اســاس اعلام اداره كل منابع، اين طرح در ســطح 2398 باب كتابخانه عمومى كشــور اجرا مىشود و هر كتابخانه به طور متوسط 27 عنوان كتاب انتخاب خواهد كرد. اداره كل منابع تلاش كرده تا عناوين ارائه شده از »تنوع ناشران« برخــوردار بوده و از هر ناشــر به طور ميانگين 3 عنوان كتاب انتخاب شــود. در اين دوره از طرح خريد كتاب به انتخاب كتابدار، سامانهاى براى مراجعه كتابداران توسط معاونت برنامه ريزى، پژوهش و فناورى اطلاعات طراحى و در دســترس قرار گرفته اســت. در بخشى از اين ســامانه، فهرســت عناوينى كه از دوره قبلى انتخاب كتابدار تاكنون منتشر يا به نهاد واصل شده، به رؤيت كتابداران مىرسد تا در صورت تمايل بتوانند هريك از اين عناوين را براى كتابخانه محل خدمت خود انتخاب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.