»چشم انداز خالى« فيناليست جشنواره تركيه

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

»چشــم انداز خالى« ســاخته على زارع قنات نوى فيلمســاز شيرازى، فيناليست بهترين انيميشــن جشــنواره بين المللى ‪Trojan Horse‬ تركيه شد. اين جشنواره 3 الى 6 اكتبر در جزيره چناق قلعه برگزار مىگردد. به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسلامى فارس، انيميشن »چشم انداز خالى« طى دو سال و نيم تهيه شده و به چشم انتظارى هاى مادرى مىپردازد كه پسرش در جنگ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.