بيست و يكمين فصل جشنواره قصهگويى 11 و 12 مهر در شيراز آغاز مىشود

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

بيســت و يكمين جشنواره بين المللى قصهگويى مرحله اســتانى 11 و 12 مهرماه در اداره كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان فارس برگزار مىشود. مديركل كانون استان، در پنجمين جلسه هماهنگى و برنامه ريزى مسابقه قصهگويى مرحله استانى، با اعلام اين خبر گفت: تا امروز بيش از 600 قصه در پايگاه قصهگويى كانون فارس ثبت شده كه شركتكنندگان بخش ملى دختران و پسران(14 تا 18 سال)، زنان و مردان(18 سال به بالا)، مادربزرگها و پدربزرگها، اعضاى نوجوان، مربيان كانون و شركتكنندگان در بخــش قصههــاى 90 ثانيهاى اين قصهها را روايت كردهاند. به گزارش روابط عمومــى اداره كل كانون فارس، زهرا افتخارى، به تعداد برگزيدگان اين مســابقه اشــاره كرد و گفت: در مجموع 11 قصه گو از استان فارس به مرحله كشورى راه مىيابند كه 5 مربى، 3 پدربزرگ و مادربزرگ و 3 عضو نوجوان را شامل مىشود. همچنين 2 مربى قصهگوى بخش پيشين جشنواره نيز به جشنواره بين المللى راه خواهند يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.