بازگشت آرنولد به ترميناتور

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

آرنولد شوارتزنگر و ليندا هميلتون در ترميناتور بار ديگر هم بازى مىشوند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران پويا، نسخه اصلى ترميناتور با بازى آرنولد شوارتزنگر و ليندا هميلتون در نســخه بعدى فرانشيز ترميناتور هم بازى مىشوند.آرنولد در صفحه اينستاگرام خود از بازگشت شخصيت سارا كاتر خبر داده است كه قرار است در فيلمى بــه كارگردانى تيم ميلر، كارگــردان »دد پول« ايفاى نقش كنند. هميلتون براى آخرين بار در »روز داورى«، دنبالهاى بر نســخه كلاســيك جيمز كامرون ظاهر شــده بود. حضور او خبر از آغاز تازهاى براى فرانشــيزى مىدهــد كه چندين بار با »ترميناتور: رســتگارى«، »ترميناتور: پيدايش« با بازى شــوارتزنگر در كنار امليا كلارك اكران شــده بود. وى همچنين خبر از بازگشــت جيمز كامرون به اين پروژه مى دهد كه به عنوان تهيه كننده ايفاى نقش مىكند. جزئيات داســتان نســخه جديد نامشــخص است هر چند فاش شــده اســت كه فيلم از »روز داورى« دنبال مى شود. قرار است فيلم در سينماى بريتانيا در نوامبر 2019 اكران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.