استعداديابي و نخبه پروري مهم ترين هدف هيأت تيراندازي شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

هيات تيراندازي شهرســتان شــيراز در سه ماه تعطيــلات تابســتاني 97كلاس هاي آموزشــي و اســتعداديابي در رده نونهالان،نوجوانــان و جوانان از مدارس ابتدايي راهنمايي و متوســطه شــروع به فعاليت نمــوده و با جذب 60 تيرانــداز از مدارس فوق در سالن تيراندازي هاتف كلاس هاي آموزشي خود را زيرنظر مربيان هيات تيراندازي برگزار نمود و براســاس اين طرح دختران و پســران علاقمند به تيرانــدازي در يــك دوره مســابقه براي ســنجش استعدادها شركت كردند كه نفرات برترآن وارد يك دوره آموزشي زيرنظر مربيان هيات تيراندازي استان فارس قرار مي گيرند تا اصول اوليه رشته تيراندازي را فرابگيرند.

مجتبــي مولايــي رئيــس هيــات تيرانــدازي شهرستان شــيرازبا بيان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت در همين راســتا جهت انتخاب اين تيراندازها يك دوره مســابقه تيراندازي به اهداف ثابت در دو رشــته تفنگ و تپانچه در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان در دو بخش دختران و پســران با حضور 40 تيرانداز به مناســبت سي و هشــتمين سالگرد دفاع مقدس در هيات تيراندازي شيراز برگزار شد كه در رشته تفنگ ايستاده فاطمه فتحي از دبيرستان نمونه دولتي مهر به مقام قهرماني رسيد ياري از دبيرستان تيزهوشــان دستغيب 2 دوم شــد زهرا پناه برخدا از مدرسه راهنمايي گراشي بر سكوي سوم ايستاد.

در رشته تفنگ نشسته اميرمهدي شيرواني از دبستان خاك ره اول شد محمدامين مرادي از دبستان همايوني دوم شد و عرشيا شيرازي از دبستان معارف 2به مقام سوم رسيد.

در رشته تپانچه بادي مهدي براتي از دبيرستان دستغيب قهرمان شــد، بيژن آريا نسب از دبيرستان شــهيد آويني بر ســكوي دوم ايســتاد و علي اكبر شيرازي از دبيرستان اميركبير به مقام سوم رسيد. در پايان مســابقات به نفرات برتر هر دو رشته حكم و جوائز نقدي اهدا شد.

جوان ترين نفرات شركت كننده در اين دوره از مسابقات ستايش كشاورز، آدرين ميرصالحي، امير پناه برخدا، پارســا افراز و امير پارسا بودند. داوري اين دوره از مسابقات به عهده مينا رضايي بود.

مولايي گفت: هدف اصلي ما توسعه تيراندازي شــيراز در تمام ابعاد مي باشــد و جا دارد از حمايت هاي خوب رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان شيراز اردشير حســن زاده معاونين وي و همكاران خوب خودم در هيات تيراندازي شــيراز كه همواره يار و ياور ما بوده اند تشكر كنم.

در اين جشــنواره اشكان اســكندري به عنوان پديده و يكي از تيراندازانى كه مي تواند رشد قابل توجهي داشته باشد انتخاب شد. اسكندري عليرغم زمــان اندكي كه در تيراندازي حضــور دارد اما به خوبي سيبل ها را نشانه گرفت و نشان داد كه با كمي توجه بــه وي مي توان تيرانــداز خوبي را پرورش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.