زومِرها كيستند و چطور دردسر درست مىكنند؟

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

آمارها نشان مىدهد كه زومرها بيش از هر نسل ديگرى از شبكه هاى اجتماعى استفاده مى كنند و وقتى كه در روز صرف شبكه هاى اجتماعى مى كنند در بعضى مناطق از هزاره ها بيشتر است. تحقيقات همچنين نشان مى دهد كه شبكه هاى اجتماعى منبع خبرى اصلى حدود 60 درصد زومرها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.