ناگفتهھایت­ازهای از پرواز ٧٥٢ دادستان تهران حكم بازداشت ترامپ را صادركرد بازخورد وسيع اين تصميم در رسانههاي خارجي

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

سامانه بدون اخذ اجازه، به هواپيما شليك كرد، 26 ثانيه فاصله شليك هاى اول و دوم بوده ولى در اين فاصله زمانى هم كاربر براى شليك دوم از شبكه كسب مجوز نمى كند تا اين لحظه دليلى بر هك سايبرى و الكترونيكى به دست نيامده، در حال حاضر 3 نفر در بازداشت به سر مى برند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.