هیچاولتیما­تومیبهفرها­د ندادهایم با002 بازيمليكسي­تحویلشاننم­يگیرد!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

«درباره‌محبوبيت‌هم‌کســاني‌حرف‌م ‌يزنند‌که‌حتي‌با‌ ســابقه‌زياد‌نتوانستند‌در‌دل‌مردم‌جاي‌بگيرند!‌سابقه‌ داشته‌به‌ورزشگاه‌رفتند‌و‌کسي‌تشويقشان‌نكرده‌و‌بعد‌ طلبكار‌شدند‌که‌چرا‌کسي‌اس ‌مشان‌را‌در‌ورزشگاه‌صدا‌ نكرده؟»‌فرهاد‌مجيدي،‌سرمربي‌تيم‌فوتبال‌استقالل‌با‌ بيان‌مطلب‌فوق‌در‌مصاحبه‌با‌رســانه‌رسمي‌باشگاه‌ استقالل‌درباره‌شرايط‌اين‌روزهاي‌آب ‌يپوشان‌توضيحاتي‌ را‌ارائه‌داده‌است.‌ ‌‌‌‌استقالل‌در‌شروع‌مجدد‌ليگ‌برتر‌عملكرد‌خوبي‌ نداشته‌است.‌البته‌تعداد‌زيادي‌از‌بازيكنان‌مؤثر‌تيم‌شما‌ مصدوم‌هســتند.‌آيا‌صرفا‌دليل‌نتايج‌استقالل‌به‌اين‌ موضوع‌مربوط‌م ‌يشود؟ حتي اگر خداي ناكرده ۸۱ بازيكن ليســت بزرگســال استقاللهمم­صدومشوند،بازهمدرشأن­استقاللبزر­گ نيست كه بخواهيم باختن و نبردن را با اين شرايط توجيه كنيم. (البته به دليل اشــتباه باشگاه در ابتداي فصل و نيمفصلامكا­ناستفادهاز­بازيكنانام­يدهموجودند­ارد.) اينكه دياباته در دور برگشــت فقــط در دو بازي مقابل الكويتوالر­يانحضورداش­ته،فرشيداسماع­يليرابهطور كامل در نيمفصل دوم تا به امروز در اختيار نداشتيم و يا ۸بازيكنمام­صدومهستند،اينهاهيچكد­امنبايدبها­نهاي براي يكي از پرافتخارتر­ين تيمهاي آسيا باشد. ‌ ‌‌‌‌درباره‌شرايط‌بدني‌شــاگردان‌شما‌هم‌اظهارات‌ متفاوتي‌وجود‌دارد،‌در‌اين‌مورد‌چه‌نظري‌داريد؟ استقالل در دو بازي گذشته مشكل بدني نداشته و آنها كه اين مسائل را مطرح ميكنند، نظراتشان كارشناسي نيست.حتيشنيدمبا­زيكنانفوال­دبهبازيكنا­نماگفته بودند كه چطور در گرماي اهواز و در اين فصل از ســال اينقدر خوب ميدويد. آمار تيم از نظر شــرايط بدني را مدام بررسي ميكنيم و تحت هيچ عنوان شرايط تيم از اين نظر نگرانكننده نيست. ‌ ‌‌گفته‌م‌يشود‌رابطه‌بين‌شما‌با‌باشگاه،‌رابطه‌سردي‌ است‌و‌ارتباط‌خوبي‌با‌آقاي‌سعادتمند‌نداريد.‌ همه ميدانند كه رابطه مجموعه تيم با مديريت جديد، شــروع خوبي نداشت. برخي انتقادها مطرح شد اما در گذر زمان شرايط تغيير كرد و با مديري آشنا شديم كه شــغلش را دوســت دارد، وقت زيادي براي استقالل ميگذاردودر­تالشاستكهر­وزهايبهتري­رارقمبزند. رابطه حرفهاي و خوبي هم بين من و آقاي ســعادتمند وجــود دارد. بايــد به همه آنهايي كه دلشــان را براي شكستنايناس­تقاللصابون­زدهاندبگوي­مكهنااميدت­ان خواهيم كرد.

‌‌به‌جز‌چند‌استوري‌و‌پست،‌در‌تعطيلي‌0۷‌روزه‌کرونا‌ و‌تا‌به‌امروز‌هيچ‌مصاحب ‌هاي‌انجام‌نداديد.‌دليل‌خاصي‌ داشته؟‌از‌سوي‌ديگر‌بعض ‌يها‌هم‌درباره‌اينستاگرام‌و‌ محبوبيت‌شما‌صحبت‌م ‌يکنند.‌ به نظرم حرف زدن اثر خودش را از دست داده. خيليها دارنــد مصاحبه ميكنند و آنقدر حرف غلط ميزنند و شــايعه و حرف و حديث ميسازند كه هر نكته مهمي اثرش فقط ۴۲ ساعت است و فوري فراموش ميشود. در اين فضا بايد حداقل كمتر حرف بزني تا شايد حرف به درد بخوري به ذهنت برســد. درباره محبوبيت هم كساني حرف ميزنند كه حتي با سابقه زياد نتوانستند در دل مردم جاي بگيرند! من به اين حسادتها عادت كردم.سابقهداشته­بهورزشگاهر­فتندوكسيتش­ويقشان نكرده و بعد طلبكار شدند كه چرا كسي اسمشان را در ورزشگاه صدا نكرده؟! به من چه ارتباطي دارد كه با ۰۰۲ بازي ملي در كوچه و خيابان و ورزشگاه آنطور كه ادعا داريد، تحويلتان نميگيرنــد؟ يا اينكه نميدانم چرا اينقدر اينستاگرام من براي اين آقايان مهم است؟ آنقدر كه اينها درباره اين مســائل ســطحي و چيپ حرف ميزنند، براي خودم اين مسائل مهم نيست. ‌ ‌‌استقالل‌چه‌زماني‌از‌اين‌شرايط‌رها‌م‌يشود؟‌با‌توجه‌ به‌آمار‌مصدو ‌مها،‌به‌آينده‌اين‌تيم‌اميدوار‌هستيد؟ مــن به اين تيم ايمــان دارم. ميدانيد چــرا؟ چون در چشمهاي تكتك بازيكنانم اميد و فعل خواستن موج ميزند. هيچ اتفاقي نميتواند ما را از هدفمان دور كند، حتيآمارمصد­وميت.بازيكناناس­تقاللروزها­يسختي را گذراندند. بحرانها و شرايط استثنايي اما همه آنها به يــك پايان خــوب در آخر فصــل فكــر ميكنند. به حاشيهسازان هم كه خيلي فعال هستند بايد بگويم كه برايم مهم نيست چه ميگوييد. خودتان را خسته نكنيد، هم ســهميه ميگيرم، هم جام حذفي را و هم در آسيا صعودميكنم.

‌‌در‌استوري‌آخر‌نوشته‌بوديد‌که‌تك‌و‌تنها‌هستيد.‌ منظور‌خاصي‌داشتيد؟ منظورمنتنه­اييمقابلشي­طنتهاست.مقابلآدمها­يي كه شــب بازي با الريان قطر از شــدت ناراحتي تا صبح خوابشــان نبرد! مقابل بعضيها كه همه وجودشان را حسادتوتنگن­ظريگرفتهاس­ت.منبهاينفضا­هاعادت كردم، تســليم نميشــوم و فقط انگيزه و تالشم در اين شرايط دو برابر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.