اولینالیو واتفاقاتخو­شایند

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول - Khabar.varzeshi khabar_varzeshi

صحبتهایمین­اوند درالیواینس­تاگرامی خبرورزشی

ميراسماعيل­ی:‌

تهديد‌ به‌مرگ‌شدم اولين اليو اينســتاگر­امي خبرورزشي با حضور مهرداد ميناوند برگزار شد. همين ابتدا بايد از مهرداد ميناوند تشكر كنيم كه همراهي و همكاري بسيار خوبي با ما كرد تا اين جاده براي ما هموارتر شود. مهرداد هميشه همراه بود، اين بار همراهتر شد تا سختي كار ما كمتر شود و از او سپاسگزاريم.

برنامهريزي خبرورزشي براي تغيير ريل از فضاي روزنامه و كار موازي در فضاي مجازي، با قدرت در حال پياده شدن است و همكاران ما به سرعت در حال تطابق با شرايط تازه هستند و در اين راه باز هم به لطف خدا و عنايت خوانندگان چشم داريم.

استقبال خوب از اولين اليو اينستاگرام­ي روزنامه يكي ديگر از اتفاقات خوشــايند روز اول بود و ما را به روزهاي آفتابي آينده كامال اميدوار كرد و مانند هميشه به شما قول ميدهيم كه كامال در خدمت حقيقت و در تمام لحظات همراه شما باشيم.

بيترديدهرچ­هدراينمسير­بهجلوبرويم،ايرادهاواش­تباهاتكمتر­ي خواهيم داشــت و خوشحال خواهيم شــد اگر اين ايرادها را از زبان شما بشنويم. ما همچنان بر سر قولمان با خوانندگان در راه دفاع از حق هستيم و تالش ميكنيم تا اين مسير تازه هم يكی ديگر از ابزار ما براي اجراي اين وعده باشد.

موقعيت‌ ساکت‌به‌خطر‌

افتــا‌د

علیکریمی وقتیعصبانی میشود، باید همه را دریبل کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.