گزینههایسر­مربیگریشاه­ین

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ميشوكريستي­چوويچسرمرب­یتيمشاهينب­وشهررسمابه­مديراناينب­اشگاه اعــالم كرد برای ادامه همكاری به ايران برنمیگردد و از ديروز هيئت مديره اين باشگاه پيگير انتخاب سرمربی جديد برای اين تيم است. حسين فركی، عليرضا منصوريان، علی مرزبان، مهدی پاشازاده، منصور ابراهيمزاد­ه، فيروز كريمیويكگز­ينهخارجیجز­ومربيانمور­دنظرهيئتمد­يرهباشگاهش­اهين بوشهر به شمار میروند و بسياری از آنها در پاسخ به تماسهای گرفته شده حاضر به قبول مسئوليت نشدهاند و بايد ديد باالخره چه كسی در هفتههای پايانی حاضر به هدايت اين تيم بحرانی میشود كه در رده پانزدهم جدول و خطر سقوط قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.