تساويمسيبه­سودمدعیان گلبارانقعر­نشین

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

هفتهبیستوه­فتملیگدسته­اول

هفته بيست و هفتم ليگ دسته اول شب گذشته در شهرهاي مختلف كشور پس از بيــش از چهار ماه تعطيلي برگزار شــد كــه در مهمترين بازي تيمهاي مس رفسنجان و مس كرمان كه در رده اول و دوم جدول قرار دارند با هم روبهرو شدند كهاينبازيب­اتساويبدون­گلخاتمهياف­تتاسايرمدع­يانازايننت­يجهبيشترين بهرهراببرن­د.آلومينيوما­راكهممقابل­قعرنشينليگ­جشنوارهگلب­هراهانداخت. نتايج بازيها به شرح زير است: مس كرمان صفر ........................................................................ مس رفسنجان صفر آرمان گهر ۲ ........................................................................................ نود اروميه صفر گل ريحان البرز ۲ ........................................................................... فجرسپاسي صفر قشقايي شيراز يك ................................................................... سپيدرود رشت صفر رايكا بابل يك ................................................................................... نيروي زميني يك هوادار صفر ............................................................................ استقالل خوزستان يك آلومينيوم اراك 7 ...................................................................... شهرداري تبريز صفر داماش گيالن صفر ............................................................. خوشه طاليي ساوه يك ملوان ۲ ............................................................................................ بادران تهران صفر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.