لیگ شرو ع شد؛ آب از آب تکان نخـورد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تمامشد!آنهمههياهو­كهبرایتعطي­لكردنليگوپ­ايينكشيدن كركره بازیها به راه انداختند تمام شد! در شهرهای مختلف مثل اكثر كشورهای دنيا بازیهای فوتبال برگزار شد و آب از آب تكان نخورد. هم بازیهای قشنگ داشتيم هم كسلكننده، هم گلهای ديدنی داشــتيم هم گل به خودی، هم اخراج داشتيم هم حركت جوانمردانـ­ـه و فوتبال مثل روزهای قبل از كرونا جريان داشــت. روســياهی ماند برای آنهايی كه میخواستند هيجان را از فوتبال، فوتبالدوست­ان و مردم بگيرند.

کرونا‌همه‌جا‌هست در آخرين تستهای كرونا از تيمها اكثرا شرايط خوبی داشتند و تيمها از اين حيث ســالمت وارد رقابتها شدند. كسی از فردا خبری ندارد و شايد خدای ناكرده بازيكن، مربی يا مسئولی به بيماری كرونا مبتال شود به خصوص كه اين

روزهای شيوع اين بيماری دوباره شــيب افزايشی پيدا كرده است اما از االن بگوييم اگر كســی كرونا گرفت بیحساب و كتاب آن را گردن فوتبال و ليگ نيندازيد. يك فوتباليست جز روزی يكی، دو ساعت كه سر تمرين میرود و هر چند روز يك بار كه۰9 دقيقه بازی میكند رفت و آمد ديگری ندارد؟ فوتباليست بهبانكنمی فروشیخريدن­میكند؟درمراكزخري­د ديده نمیشود؟ از وسايل نقليه استفاده نمیكند؟ پس آنها هم مثل همه مردم در معرض كرونا هستند و اگر پروتكلهای بهداشتی را رعايت نكنند، ماسك نزنند و فاصلهگذاری اجتماعی را ناديده بگيرند شــايد در معرض ابتال به اين بيماری باشند. پس همه چيز را به فوتبال و مستطيل سبز ربط ندهيم.

تماشاچ ‌یهاب‌يايند؟ اين روزها مراكز خريد، ادارات و كسب و كارها در جريان است و البته اكثر مردم با ماسكديدهمی­شوند.اينيعنیكمك­مبهزندگیبا­كروناعادتك­ردهايم.برنامههای

پربيننده تلويزيونی مثل دورهمی و عصر جديد هم بدون تماشــاگر بودن را تاب نياوردند و با فاصلهگذاری اجتماعی با تماشاچی برنامهشان را روی آنتن میبرند. برای فوتبال هم میتوان كمكم به برگزاری بازیها با تماشاگر عادت كرد. اگر تعارف را كنــار بگذاريم جــز در چند بازی خاص و حتی بــرای تيمهای محبوبی چون پرسپوليس، استقالل، تراكتور، نســاجی ...و هم ورزشگاه حتی به اندازه نيمی از ظرفيت خود پر نمیشــود. االن هــم میتوان كمكم برای حضور تماشــاگرا­ن برنامهريزی­كرد.اولاينكهمث­لمردمكهروا­نهمسافرتيا­مراكزتفريح­یمثلسينما میشوند و شايد در معرض ابتال باشند، تماشاچی فوتبال هم با آگاهی به اين قضيه به ورزشگاه میآيد. از سوی ديگر با رعايت فاصلهگذاری و چيدمان تماشاگران در تمام دور تا دور ورزشگاه اما با فاصله زياد و ظرفيت محدود میتوان هيجان داخل زمين را هم باال برد و به جای بنرهای مضحك و صداهای خندهدار تماشاچيان با رعايت همه مسائل به ورزشگاه بيايند و يك بازی فوتبال را تماشا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.