جدول ردهبندی لیگ دسته اول

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

رديف ‌1 ‌2 ‌3 ‌4 ‌5 ‌6 ۷‌ ‌8 ‌9 ‌10 ‌11 ‌12 ‌13 ‌14 ‌15 ‌16 ۷1‌ ‌18

تيم‌ مس‌رفسنجان آلومينيوم‌اراک خوشه‌طاليی‌ساوه مس‌کرمان نود‌اروميه گل‌ريحان‌البرز بادران‌تهران استقالل‌خوزستان فجر‌سپاسی هوادار قشقايی‌شيراز داماش‌گيالن آرمان‌گهر نيروی‌زمينی رايكا‌بابل ملوان سپيدرود‌رشت شهرداری‌تبريز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.