Khorasan Jonubi : 2020-06-25

3 : 3 : 3

3

٣٣٠٢ شماره ١۴۴١ القعده ذى ٣ ١٣٩٩ | | تير ۵ شنبه پنج | به دوباره بردند بين از را ها باغ و شاورز. مزارع ه. ن ا گردند. باز مراتع جهاد مدیر کشاورزى نهبندان: شده مقابلههاىک­انونبهیورش طعم هاى برگ خوش، ميوه درختان، و... جاليزى هاى به را ها ملخ این باغ و مزارع سمت است کشانده ها نابود حال در و دسترنج کردن هستند کشاورزان ملخ ورود ابتدا در ه. ها انون. از برخ و گفته به امل. دليل به است، گرفته قرار مبارزه مورد مهاجم ها ملخ همان عن پنجم نسل ها سن حضور شاهد شدن است.آفتبامجددم­بارزهنيازم­ندنيزنقاطن اوبالغ ها آلوده انون. تارFه هزار ٦٢از ه. است حال در موارد ن ا از تارFه هزار ٢٠ در شهرستان در صحرا ها ملخ به انجام آفت ن ا با مقابله عمليات مبارزه، قابل ها انون. با مبارزه نيروها و تجهيزات انات،Fام به اواست. شده نيافتهش افزاهنوزها­آنتعداده.ن او صحرا هاملخ مآفتبهآلود­هنقاطبردار­انبهرهازون­د. ماشارهاست، چراشود ن.شه رآفتتاباشن­داب.ردرپاهمچنا­نخواهد پسازتوان نم شهرستانpان­دتجهيزاتوا­ناتFامباه. دستگاه از قدردان ضمن اوبرآمد. گر طغيان مهاجم ن ا مقابله براراخود خودروهاه.شهرستان اجرا ها آنازاندداد­هقرارنهبند­ان شاورز.جهاداختيار­درآفتبا جهاداختيار­درراشاننقي­لهل وساه. روزهاخواست­ها ازمشخصبرنا­مهنبوده.چراباشدمشخ­صدهند مقرار آموزشزحمات­تااستشدهسب­بهادستگاه برخ سو نيروها سردرگم سبب و برود بين از جهاد نيروها موضوعن ا برارالازم ز ربرنامهنتو­انندوشودنه­ادن ا باشند.داشته ایثار خوانی نغمه «آواز» در در ميلياردى ٣١٧ گذارى سرمایه امضاى طلایی منشورهاى سرزمين ال ر ميليارد ١٧٠ و هزار سه ارزش به صنعت تاسيس جواز ٥٢ گذاران ه سرما اعلام سربيشه تجارت و معدن صنعت، اداره رئيس ردند.. افت در سربيشه در را فرصت نفر ٦٨ و هزار حدود برا ها طرح ن ا از بردار بهره صورت در ه. رد. شود. م جاد ا شغل بهره پروانه ٦٨ شهرستان معدن بخش در ه. ن ا به اشاره با « ملا» مهندس عنوان به سربيشه از شد، گذار ه سرما ال ر ميليارد ٤٥٨ و صادر بردار شور. شرق در تجارت مهم ها دروازه از F و طلا منشورها سرزمين ميليارد ٣١٤ حدود ارزش به صنعت بردار بهره پروانه ٢٧ ه. رد. اظهار و اد است. نفر ٤٣٦ آن اشتغال ظرفيت ه. شده صادر ال ر هشت وجود از سربيشه در صنف سب. پروانه ٩٩٢ حدود صدور به اشاره با او تن ١١٣ حدود امسال ابتدا از گفت: و خبرداد شهرستان ن ا در ه اتحاد از بيش ارزش به صنف _تخل پرونده ٩ و ع توز شهرستان در بازار تنظيم الا. شد. يلFتش ال ر ميليون ٨٧٠ مرز روستاها محرومان بين ت حما بسته ٨٠ رئيس شد. ع توز درميان ر.ذ و ن گل آواز، ت اFحه.رد.اعلامدرميا­ن،احمرهلالجم­عيت درآمد منابع رفتن بين از و سالFخش سال ٢٠ ن ا در محروميت رسيدن اوج به سبب يان روستا ار. و سب. بازار در ساد. همچنين و شد مناطق دل بر مضاعف رنج رونا. روس و شيوع دنبال به اشاره با « مراد» .است گذاشته يان روستا ن ا ابتدا از رد:.اظهار شده انجام ها ت حما به يلوگرم. ١٥٠مسينا، طبس اهال همت به سال شد.ع توزمحروم روستادون ا اهالبينگوش­ت ه هد ارت. ٥٠ تهران خير b همت به همچنين شد.مناطقن ا خانوارهال تحو نباتات حفظ مدیر جهاد سازمان ۶٣ از کشاورزى: مسئولان بدقولی زمين در ها ملخ جولان کانون هکتار هزار ا ه ملخ با رمقابلهاعت­با رفت آب نيامده ملخ به آلوده هاى صحرایی هاى نهبندان، در درميان سربيشه، در زیرکوه و هکتار هزار ٢۵ مبارزه عمليات، است شده انجام زایی اشتغال هدف نهبندان، روستاى ٢ فرماندار شد. گير نشانه دار پا اشتغال جاد ا برا نهبندان روستا دو ارFبي بدون روستا طرح هدف روستا عنوان به چاهداش گفت: نهبندان طرح اجرا منظور به محصول، b روستا هر هدف روستا عنوان به bده و در دار پا اشتغال جاد ا ت محور با اميد ن ارآفر. صندوق زا اشتغال ها . شدند انتخاب شهرستان اشتغال ار. گروه جلسه در روستاها، ها دستگاه همه پيگير و تلاش با رد:. اميدوار ابراز « Fبي » مهندس خدمت برا ها طرح ن ا موفق اجرا شاهد مردم، مناسب ت.مشار و اجرا باشيم. روستا مناطق به رسان کشور بحرانمدیری­تقولیبد د جد ها تهFن به دستياب « Fمال» مهندس گفته به گردد برم ها آن ولوژ فيز به صحرا ها ملخ درباره شده ل تبد بالغ ملخ به پوره از ها ملخ از بسيار ه. چرا pخورا با جاها ژه و به نقاط گر د به توانند م و اند خوش، طعم د: گو م و نند.. پرواز خوشمزه ها را ها ملخ ن ا و... جاليز ها ميوه درختان، ها برگ ردن. نابود حال در و است شانده. ها باغ و مزارع سمت به طبيعت،قهردههدواز­بعده.هستند شاورزان.دسترنج خوب شاورز. مناسب، ها بارندگ _لط به امسال خبرنگار تماس هنگام ه. Fمال داشتند. پيش در را حمله از داشت حضور آفت ن ا به آلوده مناطق در ما و... خربزه و هندوانه جاليزها انار، ها باغ به ها ملخ سبب ها ملخ .خورا خوش د: افزا م و دهد خبرم از بعد و نند. پرواز ها باغ و مزارع به مراتع از تا است شده در صحرا ها ملخ با مبارزه و ورود روزشمار بحران ت ر مد ستاد ه. است رده. عبور ماه دو از حال مقابله اعتبار تومان ميليون ٨٠٠ پرداخت برا قولش به منابع ن ا از نيم فقط و ردFن عمل صحرا ها ملخ با هنوز دليل همين به است شده ز وار استان حساب به از نيز درگير ها شهرستان و است نشده انجام تقسيم تهFن ما، خبرنگار گزارش به اند. نبرده ا بهره منابع ن ا شور.بحرانستاد پرداختاعتب­اره.استن اتاملقابل ا اوليه حساب صورت اندازه به فقط جنوب خراسان به ز.مر برا نهبندان شاورز. جهاد ت ر مد ه. است موارد به شاورز. جهاد ر مداست. رده. ارسال استان نوع در ه. ند. م اشاره مهاجم آفت ن ا درباره د جد صحرا ها ملخ ماندگار از خبر و است جالب خود بنادهد. م هم بعد سال در هFبل رو پيش سال در تنها نه - نژاد فرخ هم شاورز. جهاد سازمان نباتات حفظ ر مد ها گفته خود قول به شور. بحران ت ر مد ه. است آن از .حا نيم فقط و ردFن وفا تومان ميليون ٨٠٠ پرداخت برا پيگير هرچند رد. ز وار استان حساب به را منابع ن ا از « وسف » مهندس دارد. ادامه منابع ن ا امل. تخصيص بين ق تزر منابع بند تقسيم برا هنوز ه. ن ا بيان با د: افزا م است، نشده گير تصميم درگير شهرستان بالغ ها ملخ چون شور. نباتات حفظ سازمان اعلام بنابر برا گر د روز هشت تا هفت نند. پرواز توانند م و شدند هزار ٦٣ازاوگفته­بهروند. مستان.پابه گذرانتابست­ان نهبندان،در صحرا هاملخبهآلو­ده هاانون.تارFه عمليات تارFه هزار ٢٥ در وه.ر ز و درميان سربيشه، است.شدهانجامآف­تن ابامبارزه برگزیدگان از قدردانی درميان اشتر مالک رهجشنوا شد باز درميان سفر هاى مصوبه پرونده گشود را شهرستان ن ا به استاندار سفر ها مصوبه پرونده درميان فرماندار امل. طور به درميان روستا ١٢ به دار پا رسان آب طرح ه. رد. اعلام و پروژه قبل سال اساس ن ا بر و شد اجرا استان و مل اعتبارات محل از داشت اعتبار تومان ميليون ٤٠٠ و ميليارد ٦ روستاها ن ا به رسان آب ها دارد. اعتبار تومان ميليارد پنج نيز امسال و و درميان دار پا آب تامين پروژه اجرا « بخش حسينعل » گفته به ١٥٠ رد. نه هز و نفر هزار ١٤ از بيش جمعيت با نيز اطراف روستاها برداربهره به جنوب خراسان به نيرو ر وز گذشته ماه سفر در ال ر ميليارد رسيد. از را شهر ن ا محدوده به ه اسد شهر شمال و مربند. نهازمي الحاق او آبخيزدار پروژه ٦ ميلFت داد: ادامه و دانست شده اجرا ها مصوبه گر د طبيع منابع و مردم بين اختلاف اراض هاپرونده همه _ليFت تعيين و است. شده اجرا ها مصوبه گر د از ارشناس. بردار نقشه براساس سفر مصوبه ٣٩ ه. رد. اعلام شده اجرا ها مصوبه گر د برشمردن با او دارد. پيشرفت درصد ٦٠ ميانگين طور به درميان به استاندار سپاه مقاومت ناحيه اشتر bمال جشنواره دومين با « جنوب خراسان»گزارش به شد. برگزار درميان انصار سپاه جانشين « اسماعيل» سرهنگ حضور و جمعه امام درميان، فرماندار استان، ع)( الرضا ها ن برتر از شهرستان، ن ا مسئولان از جمع شد.تجليل_مختل هابخشدر ٩٨سالبسيج استفاده قابل دولت هفته نات2قا پلاتو بين ذره ر2ز شترمرغ ا قطعه ٣٠٠ طرح سخنگوى «نصيرایی» مجلس فرهنگی ٩٥ با نات قا اسلام ارشاد و فرهنگ اداره پلاتو احداث دست در ساختمان اداره رئيس رسد. م بردار بهره به دولت هفته در F فيز پيشرفت درصد سال فجر pمبار دهه بنا ن ا بود قرار گفت: نات، قا اسلام ارشاد و فرهنگ د شد بندان خ و رونا. روس و شيوع دليل به ه. برسد بردار بهره به گذشته تامين و ار. اتمام برا افزود: « ميرزنگو » . شد _متوق آن اجرا عمليات است. لازم اعتبار ال ر ميليون ٦٠٠ آن تجهيزات شده نه هز شترمرغ پرورش بزرگ طرح ن ا اجرا لازم گر د ال ر ميليارد سه آن امل. اتمام برا و د بازد ن درا « جنوب خراسان » گزارش به است. فرماندار و استان اميد ن آفر ار. صندوق ر مد ه. روستا مبل توليد طرح از داشتند حضور نيز نات قا شد. د بازد نيز آباد فيروز ا قطعه ٣٠٠ پرورش طرح از مسئولان - موفق طرح عنوان به شيرمرغ روستا شترمرغ بخشدار «پور رمضان» .ردند. د بازد دار پا اشتغال مرغ شتر پرورش طرح ه. ن ا بيان با نات قا ز.مر اميد ن ارآفر. صندوق تسهيلات از استفاده با برا ال ر ميليارد پنج افزود: است، انجام حال در حقانی مجلس فرهنگ ميسيون.عضو و استان نده نما به شد. انتخاب ميسيون. ن ا سخنگو عنوان به مجيد» الاسلام حجت « جنوب خراسان»گزارش ان سرا طبس، فردوس، مردم نده نما « نصيرا فرهنگ ميسيون. سخنگو عنوان به ه بشرو و شد. معرف اسلام شورا مجلس توليد طرح P2 از د2بازد بليط بدون سيگارها مسئولان متخلفان با کنند برخورد سفر هاى مصوبه گزارش بشرویه معتمدان به ه. است ن ا تر اهميت حائز موضوع بين ن ا در شوند. به و است شده مثبت ها آن ش آزما ه. افراد از برخ اما ببرند سر به خانگ قرنطينه در د با bپزش دستور ها انFم و شهر در ها آن از برخ تردد شاهد مردم خواسته ط شرا ن ا در هستند. ها مغازه و عموم مسئولان از سربيشه شهرنشينان و يان روستا افراد با د، جد قانون به باتوجه ه. است ن ا شهرستان نمت رعارا بهداشت هالFپروته.رونا.بهمبتلا برخورد اندازند م خطر به را مردم سلامت و نند. دادستان ورود با نهبندان در قبل ماه b ه. چرا نند. . شد نترل. بيمار ن ا موضوع ن ا به شهرستان م زبانه سربيشه در روزها ن ا حد به رونا. آتش آن از دادخواه به را شهرستان ن ا مردم ه. شد. بهداشت ها لFپروت ت رعا به ملزم را خود ه. ها است. داشته وا دانند نم آمار قبل ماه b تا « جنوب خراسان » گزارش به امابود رقمbتسربيش­هدررونا.روس وبهان مبتلا نهاده اوج به رو ان مبتلا تعداد نمودار ه. است ماه b رونا. ر آژ ه. طور به . است رسيده نفر ٥٠ به آمار و شهرستان ن ا وضعيت و آمده در صدا به سربيشه در فرماندار دادستان، از مردم حال و است رده. قرمز را نانFشهنجار­باخواهند مدرمانوبهد­اشتهFشبو سبب روزها ن ا چه آن شود. جد برخورد رونا. ش افزا است شده شهرستان ن ا مردم بيشتر نگران ت رعا به ان مبتلا از ا عده عدول و ان مبتلا آمار مراجعه براهاآن خوددارو بهداشت هالFپروت در اما است. شهرستان درمان و بهداشت ز.مرا به ان مبتلا تعداد جدول شدن صعود سرنخ بين ن ا در عروس ها جلسه برگزار به مرز نقطه ن ا در گردد. برم شهرستان روستاها و شهرها شاورز. محصولات بند بسته مجتمع از استان اميد ن آفر ار. صندوق ر مد ن ا عامل ر مد « حاتم جواد» .رد. د بازد bس آ عمران و توسعه تعاون ت.شر پروانه افت در پيگير از ،«اس ا ناب» تجار برند افت در به اشاره با ت.شر ن ا در خبرداد. مجموعه ن ا سلامت سيب و بهداشت مجوز و بردار بهره اقساط شروع ساله b استمهال برا تعاون ت.شر ن ا درخواست نامه د بازد شد. ارائه «زنگنه» به تعاون ن ا Fبان تسهيلات فردوس در قاچاق سيگار نخ٤٠٠ و هزار ٤٤ گفت: فردوس انتظام جانشين شد. _ش. دستگاه b از بازرس در قاچاق سيگارها ن ا دست به باغستان پاسگاه ماموران توسط اتوبوس سارقان دستگير از « شهنواز » سرهنگ آمد. داد. خبر نيز شهرستان ن ا در خودرو لوازم هم نهبندان انتظام فرمانده « رحيم» سرهنگ ٨٤٠ و هزار ١٩ اتوبوس b از بازرس در گفت: b خودرو، _ توقي ضمن و _ش. مجاز غير قرص شد. معرف قضا مراجع به متهم مردم داد سربيشه برخ از ها 2رونا< ن ا معتمدان با دار د در ه بشرو فرماندار سفر ها مصوبه وضعيت از را ها آن شهرستان توسعه با مرتبط ها موضوع گر د و استاندار اعلام نشست ن ا در « شفيع» .رد. مطلع ه بشرو به استاندار سفر مصوبه ٦٠ از مصوبه ٥٩ رد. قول است. اقدام دست در ا اجرا حال در ه بشرو جمهور رئيس معاون تومان ميليارد ٢٠اعتبار تومان ميليارد ١٠جذب ه، بشرو بيمارستان برا سه ساز دوبانده آغاز مدارس، نوساز حوزه در سال ان پا تا محمد ده راه سه تا ه بشرو راه گر د از شهرستان ن ا ها راه همه ساز به و ه. بود شهرستان ن ا در تحول برا اقدامات رساند. شهرستان معتمدان اطلاع به فرماندار « ثقور» راه از ش<سر دستورالعمل طبق برخورد درحال پروژه F فيز پيشرفت وضعيت بررس منظور به نات قا فرماندار به رد.. د بازد ميدان صورت به روستا جاده ن ا از « ثقور » راه ساخت نند. تلاش رد. يد.تا مسئولان به « م ر.»مهندس « جنوب خراسان»گزارش ٧ طول به پروژه ن ا برسد. بردار بهره به پروژه ن ا نFمم زمان ن متر. در تا است. آسفالت آماده آن يلومتر. ٣ و اجرا حال در يلومتر. ها دغدغه و ها ه گلا به هم سربيشه فرماندار به فرماندار ه. داد پاسخ طور ن ا شهرستان مردم از خارج شهرستان در دولت عال نده نما عنوان متخلفان با تواند نم ها لFپروت و ها العمل دستور طور به بدهد را اجازه ن ا قانون اگر و ند. برخورد « محمد» مهندس شد. خواهد انجام ار. ن ا حتم اد ز و ها لFپروت ردنFن ت رعا درباره مردم ادعا يد تا نه را قبل روز دو F تا ان مبتلا تعداد شدن و احتياط ب حتم طور به گفت: و رد. نف نه و تعداد ش افزا ساز زمينه ها لFپروت ردنFن ت رعا در اما است شهرستان ن ا در رونا. به ان مبتلا متر. قبل از ان مبتلا تعداد روزگذشته دو F است. شده درميان قرآن ها خانه مال شارژ نيازمند ضرب دوباره صدا ه2اسد زورخانه ها دارالقرآن و عالم ها خانه تجهيز و احداث فرماندار « بخش » . دارد اعتبار به نياز درميان ن ا اسلام تبليغات ل.ر مد با دار د در درميان اداره موثر ها فعاليت از و رد. مطرح را خواسته مل ها مناسبت در شهرستان اسلام تبليغات مواسات ش رزما برگزار همچنين و مذهب و اجتماع و فرهنگ منف آثار با مبارزه منظور به رد.. قدردان رونا. منحوس روس و مدرسه یک سياه تخته روى تشکر شهر در ماسک بدون ها کرونایی سربيشه در خير P2 لنگ< به p وFمش افراد از برخ ما، خبرنگار گزارش به به ش آزما گرفتن برا خود آبرو از ترس دليل بارتر _تاس تهFن و نند. نم مراجعه بهداشت ز.مر بهداشت موارد ت رعا بدون عده همين ه. است ن ا م حاضر عموم ن.اما و شهر در bماس از استفاده و به شد. انداز راه دوباره ه اسد زورخانه ه اسد ذوالفقار زورخانه « جنوب خراسان»گزارش درميان،فرماندارحض­وربا تعطيلسالن چندازپس باستان رشته ارانFورزش و تشيع اهل جمعه امام گرفت.سرازراخودف­عاليتدوبار­هشهرستان خراسان» گزارش به شد. زده زمين به سربيشه در مدرسه باب b احداث لنگ. جمع حضور با سربيشه شهر در لاسه. سه مدرسه b احداث لنگ. « جنوب توسط مدرسه ن ا ساخت نه هز شد. زده زمين به محل و استان مسئولان از شود. م تامين خير b PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.