Khorasan Jonubi : 2020-10-01

3 : 3 : 3

3

٣٣٨٣ شماره ١۴۴٢ صفر ١٣ ١٣٩٩ | | مهر ١٠ شنبه پنج | ایرانی مهندسان به اعتماد قاینات؛ فولاد قوت نقطه جوانان به ن آفر ن قا مستعد از مستعد و غيرتمند جوانان به اعتماد مصداق - تجهيزات و ها دستگاه نصب در ران ا مهندسان جمله چرا پيوست ظهور منصه به نات قا فولاد مجتمع خوب به ار پس از خارج ار8پيمان هيچ بدون ه غول سرد تست عمليات است قرار حال و برآمدند مقام قائم ه طور آن شود. انجام د ١٥ استان فولاد اعلام استان فولاد ها طرح ش پا جلسه در ميدرو ا ران ا مستعد و غيرتمند جوانان به جا هر در رد: بوده موفق م سپرد ها آن به را ار و م رد اعتماد ار8پيمان هيچ نات قا فولاد مجمتع در ه طور م ا تجهيزات و ها دستگاه همه و نداشته حضور خارج است. شده نصب ران ا مهندسان توسط ران ا خلاق جوانان افزود: « نعيم » مهندس ساز بوم در ارخانه احداث بر افزون توانستند بردارند. مهم ها گام نيز قطعات و تجيهزات نات قا فولاد مستقيم احيا طرح سرد تست از او طرح احيا واحد رد: اضافه و داد خبر د نيمه در 8 فيز پيشرفت درصد ٨٥ به s نزد فولاد مستقيم نيمه از سرد تست انداز راه از پس آن مشعل و دارد برنامه براساس و شود م روشن ماه، د نخست افتتاح رسم صورت به امسال بهمن شده انجام ز ر شد. خواهد درصد ٥٩/١٦ نون ا نيز فولادساز واحد او گفته به نيمه ، نباشد خاص ل8مش چه چنان و دارد پيشرفت رسد. م بردار بهره به نيز واحد ن ا نده آ سال دوم حقانی ل غو رى شما قدم دى ١۵زا استان فولادى ایميدرو: مقامقائم طرح احياى واحد فولاد مستقيم ٨۵ به نزدیک پيشرفت درصد و داردفيزیکی از پسآنمشعل تست اندازى راه نخست نيمهازسرد درهمه نون تا نات قا باهوش و مستعد جوانان درخشيده خوب ورزش و علم ژه و به ها عرصه دار د در ن قا شهر اسلام شورا رئيس اند. ور8ن برتر رتبه آموز دانش نژاد، برات فاطمه با مقدس دفاع در ز عز جوانان گفت: شهرستان افزود: « 8فل محسن» .اند داشته مؤثر نقش نيز و پشتيبان استعداد با جوانان از مسئولان اگر خوب ها خلاقيت به قطع طور به نند ت حما افت. خواهيم دست خدماتی عمرانی طرح ۴ مسئولان از جمع حضور با ه بشرو در خدمات عمران طرح چهار - ن ا از 8 « جنوب خراسان »گزارش بهرسيد. بردار بهره به محل و استان ١٥اشتغال و تومان ميليون ٣٠٠اعتبار با ر8عس شهيد خياط ارگاه ها طرح مجموعهبود. سازندگبسيج­همتبهو زدامحروميت­قرارگاهمنا­بعمحلاز نفر تومان،ميليون ٢٣نه هزباه بشروشهرقدس­بوستانان ود باز هادستگاه روستا ورزش خانه و تومان ميليون ٣٨اعتبار با خانگ مگاوات ٥نيروگاه طرح رسيد. برداربهرهب­هه بود هاطرحگر دازتومانمي­ليون ٢٠نه هزباجوزردا­ن پورغزنين می روشن ، دى براساس وشود انجام ریزىبرنامه امسال بهمنشده رسمی صورتبه شد خواهدافتتا­ح جهادى ایثارگران تجليل آب نذر اروان7 سومين سربيشه در مهر نيمه مراسم ط و... ر عشا امور اداره طبيع منابع ، شاورز جهاد ثارگران ا سپاه بسيج مقاومت ناحيه فرمانده « فرحبخش » سرهنگ شدند. تجليل ه بود اله نعمت s تحميل جنگ گفت: مراسم ن ا در نات قا پاسداران و اقتدار سبب و داشت اسلام مقدس نظام برا خوب بسيار دستاوردها شد. الملل بين ها صحنه در نظام ن ا صلابت آب نذر اروان سومين سربيشه مهمان مهر نيمه رضو خراسان از هلال جمعيت داوطلبان امور معاون شود. م از آب نذر اروان دو حضور با گفت: استان احمر به رسان خدمت برا اصفهان و زد ها استان ١١ جنوب خراسان روستاها در يان روستا در ليتر هزار ٣٠ از بيش حجم با ر8تان دستگاه شد. گذار جا استان محروم روستا نقاط چهار به مجموع در اروان دو ن ا افزود: « بخش» _خوس و نهبندان روستا ٥٢ در نفر ٦٣٠و هزار دادند ارائه وآموزش درمان ، بهداشت خدمات گان را دارو ع توز و نه معا از نفر ٣٨٤ و هزار و شدند. برخوردار قربانی- حسين مقدس دفاع از شعرخوانی سال درهشت رزمندگان ها ثارگر ا خاطره و اد داشتن نگه زنده هدف با اسلام ارشاد و فرهنگ اداره اجتماعات سالن در شعر شب مقدس دفاع از نفر ١٠ ه ادب محفل ن ا در « جنوب خراسان» گزارش بهشد. برگزار نات قا اجرا مسئولان از جمع و مقدس دفاع دوران سوتان پيش و بسيج شعرا دفاع درباره را خود ها قصيده ن آخر ننده ت شر شعرا داشتند، حضور ردند. قرائت آن دستاوردها و مقدس فردوس درمان برا سفر < رهاورد آباد حاجی در صنفی واحد ۴ پلمب رونا7 خاطيان برا وه7ر ز مسئولان نشان و خط دستگاه پنجوسالبزر­گونتيلاتور­دستگاهدواخ­تصاص ده8دانش ها رشته ش افزا پيگير و نگ مانيتور رئيس سفر ها مصوبه ن تر مهم از فردوس 8پيراپزش بهبود. شهرستان ن ا به بيرجند 8پزش علوم دانشگاه « دهقان»تر دد بازدازپس،« جنوبخراسان»گزارش اجرا دست در ها طرح و ها بيمارستان از همراه هيئت و هيئتجلسهفر­دوس،بهداشتو 8 پيراپزش ده8دانش و درمان بهداشتخدما­تو 8پزش علومدانشگا­هرئيسه و بهداشت حوزه لات8مش بررس منظور به بيرجند جلسه ن ا درشد. يل8تش فردوس شهرستان در درمان نهابيمارست­ا ران مد درمان، و بهداشت ه8شب رئيس ده8دانش رئيس ص)،رسول( حضرت و چمران شهيد لات8 مش بيان به فردوس بهداشت معاون و 8پيراپزش پرداختند. خود ت ر مد تحت ها حوزه مبودها و پروژهميل8 تنيزفردوسف­رماندار« مقدمحلاج»مهندس ،1و8 خان ع)،الائمه( جواد بهداشت ز مرا ناتمام ها اورژانس انداز راه و ه طاهر اورژانس و باغستان رئيس « دهقان»تر دشد. خواستار را فردوس هوا انات8 ام به اشاره با هم بيرجند 8پزش علوم دانشگاه بر ، 8 پيراپزش ده8 دانش مناسب آموزش تجهيزات و ده8دانش ارتقا و ها رشته ش افزا از دانشگاه ت حما رد. يد تا د تهد و رونا از پيشگير بهداشت ها رئيس « زاده عبدا... » . شد پلمب ، عموم سلامت مسائل ت رعا بر يد تا ضمن وه ر ز دادگستر در شهرستان دادگستر عزم گفت: بهداشت قانون برخورد متخلفان با و است جد زمينه ن ا شود. م مدارس از د بازد در وه ر ز دادستان « حسين » قضا دستگاه ه رد اعلام هم آبيز شهر بازار و دهند نم اهميت مردم سلامت به ه افراد با ند. م قانون و جد برخورد ه8شب ندگان نما و دادستان ، دادگستر رئيس ضمن وه ر ز انتظام نيرو و درمان و بهداشت ل8پروت ت رعا بر آباد حاج شهر بازار از ش سر ردند. يد تا بهداشت ها مدرسه سه ط شرا از همچنين مسئولان ن ا و رونا به معلم دو ابتلا دليل به ه شهرستان است شده تعطيل آموزان دانش ابتلا از پيشگير ردند. د بازد نيز دها، بازد ن ا در « جنوب خراسان » گزارش به ل8پروت ردن8ن ت رعا دليل به صنف واحد چهار نشانی آتش هفته هاى برنامه خضر در نشان آتش هفته داشت گرام برا ده د 1 تدار ها برنامه خاموش و آموزش نحوه بياض دشت خضر شهردارشد. اعلام بياض دشت بهداشت آموزش لاس برگزار ، بهداشت ها ل8پروت ت رعا آتش، ردن اعلام نشان آتش هفته ها برنامه جمله از را و... 1ود مهدها و مدارس ط نجات و امداد و آتش مهار عمليات مورد ٥٨ به « اسماعيل» مهندسرد. و ش پا به مستمر طور به نهاد ن ا ه رد اظهار و اشاره شهر ن ا در گذشته سال خوابگاه ،1ود ها مهد ، اجرا ها دستگاه ها ساختمان من ا ، اب ارز پردازد. م و... ها آشپزخانه ها، روز، د رزمندگان امروز مدافعان با « امروز مدافعان روز، د رزمندگان » مراسم برگزار اسفاد روستا در وه ر ز مسئولان حضور « عبدالله » والمسلمين الاسلام حجت شد. اگر گفت: ش هما ن درا اسفدن جمعه امام ران ا به توانند نم دشمنان و م دار اقتدار امروز هشت در ها آن ه است دليل ن ا به نند حمله توانستيم خال دست با دند د مقدس دفاع سال مرثيه « جنوب خراسان»گزارش بهم. شو پيروز قدردان و سرود و شعر قرائت ، مداح ، خوان مدافعان و مقدس دفاع سال هشت رزمندگان از بود. مراسم ن ا ها برنامه گر د از سلامت «کسراب»در منت بی خدمت ات7ز تومان ميليون ٧٧ آور جمع ش، پيرا ، خياط ، فاش ها رسته در اصناف از ل8متش جهاد گروه s ش رزما در عموم sپزش و 8پزش دام ، ا حرفه و فن ها اداره ، ار8جوش ردند. ارائه خدمت سربيشه سراب روستا مردم به ت، ولا افسران با عنوان با ن ا رد: اعلام سربيشه سپاه بسيج مقاومت ناحيه فرمانده « ابراهيم» سرهنگ سيناسيون، وا مانند خدمات سراب خانوار ٨٠ جمعيت به جهاد گروه ردند. ارائه و... ها دام نگهدار ن اما همه ضدعفون ، پاش سم ها، دام نه معا صرف و ) فرد يت8مال ضمن درختان محصول ج ترو ضرورت به خير، امور در طرح ن ا درآمد از و پرداخت روحانيان توسط حسنه عمل ن ا و s گز شهر در ار و8ني ز مر دو انداز راه داد. خبر بورنگ روستا در سال اول نيمه در ات ز تومان ميليون ٧٧ شد. آور جمع درميان شهرستان ره)( خمين امام امداد ميته ر مد «پور بصير» شهرستان ن ا ات ز شورا جلسه در درميان اهدا ( طيبه شجره طرح اجرا به اشاره با PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.