Khorasan Jonubi : 2020-10-01

4 : 4 : 4

4

٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵۴ ٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵٢ ٩ ٧١٧۵ -۵١۴ ٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵٣ خراسان شهرچاپ : تحریریه نمابر اشتراک: و آگهی واحد پستی: صندوق : اشتراک و آگهی نمابر : چاپ پيامك: جنوبی: خراسان استان پرستی سر ٢٠٠٠٩٩٩ امتياز: صاحب ١١:٢٣ ١٧:١٨ ١٧:٣۵ ٠۴:٠٨ ٠۵:٢٨ ظهر اذان آفتاب غروب مغرب اذان فردا صبح اذان فردا آفتاب طلوع شنبه پنج ١٣٩٩ مهر ١٠ ١۴۴٢ صفر ١٣ ٣٣٨٣ شماره خیابان جند، بير ٧٧ شماره غربی، باهنر ن خیابا مدرس، ٠۵۶ - ٣٢۴۴٣٩٣٩ ٠۵۶- ٣٢۴۴٨٠۵٠ بلوارشهيدص­ادقی( مشهد، ٩١٧٣۵-۵١١ ٠۵١-٣٧۶٣۴٠٠٠ ٠۵١-٣٧۶٢۴٣٩۵ کزى: دفترمر پستی: صندوق : تلفن دبيرخانه: نمابر خراسان هنرى فرهنگی موسسه آب) سازمان مسئول: مدیر سرپرست: تلفن تحریریه: احدیان سعيد محمد وليزاده علی سردبير: فعال فرهنگ ها فعاليت و ورزش دادها رو به و م دار تعامل استان هيئت با باره ن ا در ه است هستيم مرزها سو آن در آموزش پيگير هم جد طور ق طر ن ا از و جنوب خراسان مرز هم از بتوانيم تا او م. ببر بهره بيشتر استان ها مرب ظرفيت از ها خانواده رغبت ش افزا و ورزش ن ا ردن همگان فهرست در را ورزش رشته ن ا سمت به ت هدا برا خوب ت حر افزود: و گنجاند فدراسيون ها برنامه شت و ا زورخانه ها ورزش شدن علم برا ها آموزش نامه ين آ زمينه ن ا در و آغاز پهلوان نخبگان از هگيربهر با فدراسيون تخصص و عموم داوران مربيان، اطلاعات sبان سامانه و ن تدو علم و گفته به است. شده انداز راه اران8ورزش و تحقيقات، و علوم ها وزارتخانه با ها نامه تفاهم مسلح نيروها و هاجتماعرفا و ار پرورش، و آموزش آموزش ز مرا در ورزش رشته ن ا ج ترو و تربيت برا ه ن ا به اشاره با و است. شده بسته نيز ارگر و sم با زورخانه گودها ساخت با جنوب خراسان در افزود: هاست استان گر د برا الگو s خيران، و ورزش دادها رو در حضور ها، نامه ين آ بخش آموز دانش و ه پا ها رده در ار8ورزش جذب و آموزش استان برا خوب نده آ ه دارد وجود قبول قابل آمار ن ا هم د جد ت ر مد در م اميدوار و زد خواهد رقم باشد. داشته ادامه ها برنامه بودجه تامين براى استان خالی دست ی الملل بين زورخانه وزارت مسئولان علی یا منتظر ملی تيم اردوى در سنگ زغال بازیکن ساخت بين زورخانه نيازمند المللی که است اعتبار عمرانی اعتبارات هاى مکان ساخت حوزه در ورزشی طریق از ملی و ورزش وزارت حوزه در و جوانان طریق از استانی تامين استاندارى شود می جوهرى: دارد. حضور مل تيم اردو در طبس سنگ زغال هندبال تيم ن8 باز تيم دار نده آ و جوان ن8 باز پور سنجر محمد « جنوب خراسان» گزارش به هندبال مل تيم ات تدار اردو دوره اولين به طبس پروده سنگ زغال هندبال شد. دعوت قزاقستان آسيا مسابقات به اعزام برا شور نوجوانان طبس هاى اسب درخشش ه استان پهلوانان ات حر و مرشدان ضرب صدا با هنر ن ا اهل و د نورد در را مل فرا و مل مرزها ه دند د و شدند آشنا سرزمين ن ا مردان استعداد هن رشته ن ا در توانند م جنوب خراسان پهلوانان باشند سرآمد نيز جهان ه8بل ران ا در تنها نه ورزش بين زورخانه s جنوب خراسان در ه دادند پيشنهاد شود. انداز راه الملل سفردرگذشته­سالآذرفدرا­سيونرئيسرا­پيشنهادن ا عمليات برا « جوهر» چند هر و رد مطرح بيرجند به معاون با دار د ، سفر همان در موضوع ن ا شدن «ان معتمد» با تلفن وگو گفت در و داشت استاندار نداده رخ باره ن ا در عمل اقدام اما رد مطرح را آن نيز حضور دوباره فرصت از ما خبرنگار ه طور است انتخاب مجمع در ت شر قصد به ه فدارسيون رئيس استان ا زورخانه و پهلوان ها ورزش هيئت رئيس مطالبه ن ا و رد استفاده بود رده سفر بيرجند به م فدراسيون ه را ها sم و اران باستان جامعه مطرح دوباره دهد انجام آن شدن عمليات برا تواند نيازمند مجموعه ن ا ساخت گفت: « جوهر » . رد ها ان8م ساخت عمران اعتبارات ه است اعتبار و جوانان و ورزش وزارت ق طر از مل حوزه در ورزش اصيل اسب ين آ و با ز جشنواره مل ها رقابت در طبس ها اسب درخشيدند. من تر الماس اسب ها رقابت ن ا در گفت: ما خبرنگار به طبس ار سوار هيئت رئيس اسب ان ماد ره و قهرمان آراد باشگاه از ثقف حميدرضا يت8مال به طبس از يت8مال به sبول خان اسب سيلم و شد قهرمان ب نا نامبرده يت8مال به التنا ستاد. ا سوم گاه جا در آراسپ باشگاه از مختار خانم ها استان از اسب راس٧٨ حضور با ماه هر ها رقابت ن ا «زمانيان» گفته به مانژ در و... شمال و جنوب خراسان گلستان، اصفهان، زد، البرز، تهران، شود. م برگزار تهران نوروزآباد ار سوار مجموعه قضاوت و شد برگزار _مختل سن رده در مجزا لاس ١١ در ها رقابت افزود: و بود. دار عهده روسيه شور از بپاورا ترونوا خانم را آن رد جاد ا ها خانواده و جوانان نده، آ نسل برا بيشتر مسئولان الملل بين زورخانه ساخت برا داد: ادامه ، مسئولان، همت با م اميدوار و ردند اقدام استان چهار اختصاص با و باشد استان پنجمين جنوب خراسان آن ساخت بتوانيم مجموعه ن ا برا زمين و اوليه اعتبار در آبرومند مجموعه s زمان مرور به و نيم عمليات را باشيم. داشته هم استان ن ا در شود. م تامين استاندار ق طر از استان حوزه در گفت و استاندار معاون با دار د در و گذشته سال آذر سفر ه شد مطرح خواسته ن ا هم استاندار با تلفن وگو امسال اعتبارات در شد قرار و گرفت قرار استقبال مورد مشخص ورزش مجموعه ن ا ساخت برا فصل سر استاندار حضور دليل به هم سفر ن ا در و گفته بهشود. فراهم و با دار د ان8ام استان، از خارج ت مامور در خراسان در موضوع ن ا هستيم پيگير جد به اما نشد پيشتاز ها استان از ا زورخانه ورزش در ه جنوب اجتناب ضرورت ها آن ها رساخت ز ت تقو و است بر يد تا با و شود. محقق د، آ م حساب به ر ناپذ جذابيت توان م الملل بين زورخانه ساخت با ه ن ا استاندار: معاون ندارد مشکل زمين تامين فعلی شرایط در کل اداره باید جوانان و ورزش فدراسيون و رایزنی با بتوانند ورزش وزارت با اعتبار جوانان و کنند تامين را لازم براى آن از پس تا زورخانه احداث اقدام المللی بين شود بيان با هم استاندار هماهنگ و عمران امور معاون در باستان الملل بين گود زمين تامين برا ه ن ا به توجه با فقط گفت: ندارد وجود ل8مش استان ز مر استان در آن اجرا اعتبار تامين بودجه، ت محدود ط شرا در « ان ميرجعفر » گفته به نيست. ر پذ ان8ام فدراسيون و جوانان و ورزش ل اداره د با فعل لازم اعتبار جوانان و ورزش وزارت با زن را با بتوانند فضا ن ا احداث برا آن از پس تا نند تامين را شود. اقدام ورزش ٢ دسته ليگ در «پاسبان» دسته ليگ فوتسال مسابقات در طبس آشنا نام بان دورازه «پاسبان جواد» ند. م ت شر شور ٢ مجتمع صورت به شور _مختل شهرها در ها رقابت ن ا ما، خبرنگار گزارش به طبس آشنا نام بان دروازه ه ميبد سناتور فوتسال تيم ه است شده آغاز با مصاف در خود دار د اولين در ، دارد خود اصل يب تر در را پاسبان جواد افت. دست ٢ بر ٢ تساو به زد صبا آموزش به توجه توسعه برا ضرورت ن تر مهم مسئول مقام ن ا ادامه و دانست آموزش به توجه را ورزش رشته ن ا برگزار آموزش، حوزه در بيشتر فدراسيون داد: ن برتر طبس بانو ران ا دارتر تنيس ها رقابت قهرمان « ٠٤» در ا انه را ها باز فردوس ار7سوار مربيگر استان دارترجایگا­هآخرین کارگرى هاىرقابتدر رتر رگرى هفته مناسبت به استان مسلح نيروها و دولت نان ار پنگ پينگ مسابقات آموزشز مرتيم قهرمانباع)(رضاامام ٠٤آموزشز مر ميزبانبهمق­دسدفاع ٢٢ ها رقابت ن ا در « جنوب خراسان» گزارش بهرسيد. ان پا به ع)رضا( امام ٠٤ پنگ پينگ سالن در روز سه مدت به شنبه از استان مسلح نيروها و ادارات از تيم اداره ار8هم با بيرجند ع)( رضا امام ٠٤ آموزش ز مر سازمان و در ميلاد برگزار از پس ان پا در ه ردند رقابت هم با همگان هيئت و جوانان و ورزش اول مقام بيرجندبه ع)( رضا امام ٠٤ آموزش ز مر تيم ، تيم بخش در باز ٥٣ ن عناو ترتيب به استان گاز ت شر و انتظام نيرو فرمانده ها تيم و رسيد عباسپور اميد انفراد بخش در گزارش ن ا اساس برردند. سب را وسوم دوم فرمانده از چمن حسن و شد اول بيرجند ع)( رضا امام ٠٤ آموزش ز مر تيم از دادند. اختصاص خود به را دوم مقام انتظام گرفتن برا ، عموم تئور مربيگر دوره بيرجند در ، ار سوار ٣ درجه مربيگر 1مدر روابط و آموزش ميته مسئول شود. م برگزار علاقه گفت: استان ار سوار هيئت عموم 1مدر د با ابتدا هباشند،داشت اطلاع د با مندان با سپس و افت در را عموم تئور مربيگر افت در برا ، ار سوار هيئت ز ر برنامه نند. اقدام ، ار سوار ٣ درجه مربيگر 1مدر مربيگر لاس برگزار برا « وچ » گفته به لازم نصاب حد به لاس د با ، عموم تئور برسد. مسابقات برتر نفر ٣٢ جمع در استان دارتر استان ميزبان به شور ن آنلا دارت گزارش به دارد. قرار ن قزو رضا « جنوب خراسان » جمعبهاستان­دارتر محمد دوره اولين برتر نفر ٣٢ ن آنلا دارت مسابقات استان ميزبان به شور رد. صعود ن قزو گزارش به شد. ن برتر ران ا در طبس دارتر ها انجمن هيئت رئيس « عليزاده » ما خبرنگار رجب زهرا گفت: خبر ن ا اعلام با استان ورزش به طبس شهرستان اهل و جنوب خراسان دارتر انتخاب ٩٨درسال ران ا دارت بانو ن برتر عنوان گروه همت به سنج نظر ن ا و گفته به شد. ه نظرسنج از پس و انجام ران ا دارت آموزش دارت ارشناسان و قهرمانان مربيان، از تعداد به شد. رسان اطلاع بود شده فرستاده در اس) پ جام ( ا انه را ها باز مسابقات دفاع هفته داشت گرام مناسبت به فردوس ،« جنوب خراسان» گزارش بهشد. برگزار مقدس شهرستان جوانان و ورزش اداره رئيس « صادق» گيم در ه مسابقات از دوره ن ا در گفت: فردوس ٢٨ رقابت از پس شد، برگزار فردوس سنترفيفا و دنيا هاشم ، شوق دانيال ننده ت شر نفر را سوم تا اول ها مقام ترتيب به عليزاده عرفان ردند. سب رش ضا PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.