Khorasan Razavi : 2020-07-01

2 : 2 : 2

2

مسئولاناطل­اع)برا جامعه ٢ ٠٩٣٩٣٣٣٣٠٢­٧ تلگرام: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: )رضو خراسان,اجتماع،,فرهنگ،)اقتصاد،,سياس روزنامه ٤٤٤٣ شماره .١٣٩٩ تير ١١ شنبه چهار Wed.Jul.1.2020. No.4443 متفرقه سر رونا بخش ع)( رضا امام بيمارستان و بالاست بسيار ار حجم نيست، جا بزنيد. ندارند. را )انتقاد هيچ تحمل پرسنل چرا است. _ثي و بد بسيار نظافت وضعيت رونا شدگان )بستر به )بيشتر )فضا دهند؟ ,نم اختصاص چند است. مادربزرگ i- دل درد ن-ا ,م تشنج دچار ام ساله ١/٥ نوه پيش روز حضور دليل به پدرش رود. ,م هوش از و شود اورژانس با و نبوده منزل ،)ار ت-مامور در بچه ن-ا اورژانس متاسفانه گيرند. ,م تماس i- ,حت ه عج)( قائم بيمارستان به را ,م منتقل ندارد ان ود متخصص iپزش بيمارستان به توانسته ,م ه ,صورت در ند گله من ند. منتقل بر ا ان ود ,تخصص ,تخصص بيمارستان به را او چرا ، مندم ردند؟4ن منتقل ان ود پول دادن با ,4مال ه است درست ا-آ آپارتمان اضافه طبقات ساخت )برا بيشتر گران-د تردد) و حفاظ نور،( م-حر به غيرمجاز ند؟ تجاوز در نيست؟ جرم ,رمال و )فالگير ا-آ ,خارج اتباع از ,رمال ،,-رجا شهيد ~شهر بزرگ ,ون4مس منزل ١٢ صاحب راه ن-ا از ,س هر به دارد پول چون و است! شده ند. ,م)آزاره-همساود-گو,مزوربخواهد به د-تهد ١١٠پليس )جلو م،-رد ت-ا4ش م.-شدمرگ نظر از مشهد وضعيت ه ن-ا به باتوجه ها دانشگاه از )بسيار و نيست خوب رونا برگزار )غيرحضور صورت به را امتحانات ,علمجامعدان­شگاهامتحان­اتچرانند، ,م باشد؟)حضورد-با)اربرد آپارتمان i- اجاره )برا ه است روز ١٥ ند-گو,منم ,ممراجعه~املامشاورا­نبه ند-گو ,م پرسم ,م را علت ,وقت م،-ندار نيست.سازوساخت دانشگاه مشهد، قرمز وضعيت وجود با به مجبور را ,شهرستان ان-دانشجو ,فردوس جامع امتحان )برگزار )برا مشهد به سفر دانشگاه ر-سا مثل ه ,صورت در است رده برگزار را امتحان ن-ا توان ,م دنيا معتبر )ها شود. ,نم داده دانشجو به ,اهميت ,ول رد4ن نيد. ,رساناطلاعل­طفا )گو پاسخ مشهد ,بازنشستگ سازمان )اجرا)جابهونيستب­ازنشستگانل­ات4مش ارجاع)ادارعدالتو­ان-دبهرامراجع­انقانون ش-خو حقوق )پيگير از را مردم تا دهد ,م ند. منصرف بازگشت براىگيرىتص­ميمامروز؛ استان بهکروناییه­اىمحدودیت خراسان بوشهر، هرمزگان، ،,شرق قرمز وضعيت در رمانشاه و )رضو ) بستر ابتلا، ميزان ن-بالاتر و هستند و مشهد مردم نده- نمادارند. را ,فوت و رئيس با دار- د در نيز مجلس در لات با گفت: مشهد ,4پزش علوم دانشگاه ط- شرا رغم به شده انجام )هاتلاش ,نترل غيرقابل بحران مشهد، خاص جاد- ا شهر لان ن- ا در رونا حوزه در ,قدوس ,م-ر رنا،-ا گزارش به نشد. نترل در )موثر نقش مردم افزود: ) گذار فاصله د- با و دارند ) بيمار ن-ا خود و , بهداشت اصول ،,اجتماع شود. ت- رعا تهافعالي در نيز ,مراقبت حزب سنا،-ا گزارش به همچنين استان طلباناصلاح ,مشورت مجمع استاندار به خطاب )ا بيانيه صدور با بر مشهد شهردار و )رضو خراسان در تها-محدود بازگرداندن ضرورت رد. يد تا رونا دوم موج با مواجهه است قرمز )رضو خراسان وضعيت بهداشت: وزارت )سخنگو وضعيت به توجه با )شهر قطار به نند نيم. ممانعت,-رونا )خبر گزارش ;مسلم حسام محمد )روزها اولين در رونا دوباره خيز با فوت ان،-مبتلا ش-افزا و تابستان زمزمه مشهد، در ها )بستر و شدگان )ها ت-محدود مجدد اعمال )ها به توجه با و رسيد گوش به ,-رونا در ها ت-محدود اعمال اختيار ض-تفو )ستادها به قرمز وضعيت با )شهرها روابط ر-مد ه طور آن حال استان، مشهد ,4پزش علوم دانشگاه ,عموم دانشگاه ن-ا گفته «)رضو خراسان» به مشهددرت-محدوداعمال)پيشنهادها ستاد امروز جلسه در و رده اعلام را تصميم آن درباره رونا با مبارزه ,استان شد.خواهد)گير استان قرمزوضعيت • بهداشت وزارت )سخنگو )لار تر د آمار ن-آخر ح-تشر به گذشته روز ه با ، پرداخت شور در رونا شيوع )رضو خراسان قرمز وضعيت به اشاره خوزستان، )هااستان رد: اظهار و ,غرب )هاجان-آذربا ردستان، )شهردار فراوان درآمد و وساز ساخت وجود با ،,عباس فرامرز شهيد بولوار در )شهردار وضعيت بولوار ن-ا )روها پياده متاسفانه اخير )ها ,اف4ش آسفالت ندارد. ,خوب _اسوضعيتن-اناقص،ترميمو,اصلخيابان است.رده _مضاعرابار ٢٦ هجرت وچه وضعيت به لطفا و دارد وجود آن در چاله سه نيد. ,رسيدگ دارد.آسفالتنشست مرتبط خبر قدس آستان و شود,م ت-رعا ,هخوبب ,خوب ,خيل نظارت و )ار4هم )رضو است.داشتهزمينه­ن-ادر معاون ,اظم ا... خليل همچنين )شهردار iترافي و لونقلحم عمران، خراسان» با گو و گفت در نيز مشهد ه سوال ن-ا به پاسخ در «)رضو در ت-محدود اعمال )برا ,درخواست )شهردار )سو از ,عموم نقل و حمل هنوز نه گفت: است؟ شده ارائه )و است. نشده اعلام ما به ,درخواست م-داد انجام ه ,-ها رصد طبق افزود: گيت از ه )افراد درصد ٩٠ از بيش ,م )قطارشهر ستگاه-ا وارد )ورود د-شا نند، ,م استفاده iماس از شوند موضوع ه نند4ن استفاده قطار داخل ,برخدر ه ن-ابيانبا)واست.)گر-د ,م )درگير به منجر دادن ر تذ موارد دستگاهازمج­وزدنبالرد: ح-تصرشود باشد داشته ان4ام اگر تا هستيم ,-قضا ,نم استفاده iماس ه )افراد ورود از علوم دانشگاه )پيشنهادها از را بالا حتما مردم افزود: و رد اعلام ,4پزش دستورالعمل­ت-رعاوiماس ازاستفاده از تا بگيرند )جد را ,بهداشت )ها خصوص در )و نيم. عبور بحران ن-ا مترو فعاليت )برا ت-محدود پيشنهاد اگر )پيشنهاد رد: اظهار نيز اتوبوس و نقل و حمل ناوگان در شود قرار و ارائه به د-با شود اعمال ,ت-محدود ,عموم ردن محدود برسد، شهر )شورا يد-تا جمله از )ار ساعات و اتوبوس خطوط )شورا يد-تا به د-با اما پيشنهادهاس­ت، قرار اگر رد: ح-تصر )و برسد. شهر ادارات و ها iبان )ار ساعات است با متناسب د-با ند پيدا تغيير ,دولت حال هر به باشد، ها ت-محدود ر-سا توانم ,نم است ,استان بحث چون همچنين ,رحيم بدهم. ,شخص نظر درباره گفت: فارس با ,-گو و گفت در )هادغدغ هيچ ع)رضا( امام مطهر حرم ,بهداشت )لها4پروت ه چرا م،-ندار علومدانشگا­هوهستممشهد­دررونا نده-فزااوجنگرا­نهموارهگفت:بهداشتر-وز سعيدتر دند. آماده)بيمارن-ادرمانوابت­لااوج)براراخودد-بامشهد,4پزش رئيسه هيئت )اعضا و رئيس با ,نفرانس دئو-و نشست در شب دوشنبه ,4نم ن-ا نشين حاشيه مناطق و مشهد موقعيت افزود: مشهد ,4پزش علوم دانشگاه فراهملازمت­مهيداتتمام­د-بان-بنابرااست،برخوردار,-بسزااهميتا­زشهرلان رد: ح-تصر )و شود. جاد-ا رونا به مبتلا بيماران از )نگهدار و مراقبت ز مرا و )نهابيمارست­ا ,-رونا غير و ,-رونا بيماران به مناسب خدمات ارائه )برا د-با خدماتگروهد­وهربه,مناسبل4شبه­بتوانتاشود­iي4تفگر-د4-ازگروهدون-ا تيو4ال)لهاعمنوبتد­ره ,بيمارانتما­م)براشود,متوصيهگفت:)وداد.ارائه مردم )همندبهر ضمن تا شود انجام مدون )ز-ر برنامه هستند ),اورژانس غير( ن-ا ,اختصاص )درآمدها لات4مش نده-آ )ههاما در ،,دولت بخش خدمات از لات4مشبه,رسيدگ)براه ن-ابيانبابهد­اشتر-وزشود.برطرفنيزدا­نشگاه رفع )برا بهداشت وزارت افزود: شد خواهد يل4تش ژه-و ارگروه )زود به مشهد خواهد را خود تلاش تمام دراختيار منابع محل از نيز دانشگاه ن-ا ,مال لات4مش ,گزارش مشهد ,4پزش علوم دانشگاه معاونان از i- هر نشست ن-ا در داشت. با مقابله و درمان ،)پيشگير زمينه در شده انجام )شهاتلا و اقدامات درباره ردند. ارائهدانشگ­اهن-ارپوشش-زمناطقدررو­نا )بيمار فاضلاب و آب لوله سر شه-اند بولوار اول )ها زمين در بود، شده گذاشته اگو طرح )برا ه را ,-ها تواند ,م نبيند ,س اگر ها شب و اند ده-دزد نيد. ,رسيدگلطفاب­اشد.ن-آفرخطربسيا­ر اعمال براپيشنهاد­ها چيست؟هات محدود • چهه سوالن-ابهپاسخدر,رحيمتر د استان در اعمال )برا ,-ها ت-محدود جلسه قطعا گفت: است؟ شده پيشنهاد )رونا با مقابله ستاد چهارشنبه روز روز از و داشت خواهد ,مصوبات استان ,-اجرا ها ت-محدود نده-آ هفته شنبه از مصوبات ,برخ د-شا شد، خواهد حال هر به شود، ,-اجرا شنبه پنج روز )و روناست. ستاد جلسه به منوط ،,عروستجمعات­ومراسمردن تعطيل )شهربين)هاترددت-محدودترحيم، تجمعاتبااد­اراتدرفعال­يتت-محدودو درمان وبهداشت ,اتوبوسران i- به د-با اميون رانندگان ما اند گفته ٣٩ ع)( رضا امام خيابان در بهداشت ز مر مراجعهم،-بگيرسلامتا­رت ونيم مراجعه بودندشدهجم­عجاآننفر ٢٠٠ازبيشرد­م، بيشترماوضع­يتن-ابابگيرند.راشانارت تا نيد. ,رسيدگلطفام.-گير,مرونا بدهيمست4شر­ارونا خواهيم,مچطور ها، رستوران ها، ~پار در مردم بيشتر ,وقت هستند؟ن اماگر-دوتالارها اورژانس ~اسفنا وضعيت به لطفا درون )ها اتوبوس در د-با ه قانون ن-ا سوار افراد نشستن ظرفيت اندازه به )شهر چه نند ت-رعا را ,بهداشت قوانين و شوند ٩٥و٩٨)ها خط شود؟ ,نم عمل چرا شد؟ است.افتضاح ٩٨/١و ,انتظام)نيرو زورگيران واوباشانوج­ودازرامشهد­لطفا نيد. )ساز~پا خشنسوارموت­ور خورشيد Mپار در ;بازرس ساعت ٣ از «م خر ;نم گران» گزارش خبر خبر شهر سلامت خریم نمیگران مشهد:شهر;جنوبارتفاع­اتپروژهر مد ٢٠٠٠٩٩٩ شدند مبتلا رونا به مشهد در متجاهر معتاد ٦ قاچاق لات4ش و نوشابه انواع و تتو چسب بر تا گل و )سيگار پيچاندن مخصوص اغذ فروش از مخدر مواد با مبارزه ,هماهنگ )شورا دبير معتاد ٤٠٠ و هزار از گفت: )رضو خراسان ماه سه ,ط مشهد در شده )آورجمع متجاهر )بيمار به ,قطع طور به نفر شش م4دست گذشته رنا-ا با گو و گفت در ,صالح هستند. مبتلا رونا خاطر به معتادان شود,م گفته ه ن-ا افزود: شوند,نم رونا )بيمار دچار مخدر مواد مصرف ندارد صحت هستند، من-ا )بيمار ن-ا مقابل در و رد ,قطع آمار و هاش-آزما اساس بر موضوع ن-ا و معتادان ,برخ است ن4مم گفت: )و است. شده جمع معتادان ,ده سامان طرح در ه متجاهر مبتلا قرنطينه روزه ١٤ دوره ,ط اندشده )آور باشند گذرانده را )بيمار ن-ا و بوده ١٩ د-وو به ز مرا به اندمانده ,باق مبتلا و بيمار ه )افراد و )و اند.داده رونا ش-آزما و شده منتقل ژه-و ز مرا به متجاهر معتادان ورود بدو در داد: ادامه از رونا ,اختصاص تست معتادان، )آورجمع ,بالين و اوليه )غربالگر اما شود,نم گرفته آنان )بيمار مشاهده صورت در و شود ,م انجام ها آن شوند.,م ارجاع ,درمان ز مرا به گفت: مشهد شهر ,جنوب ارتفاعات پروژه ر-مد وه و ست-ز محيط به آسيب بدون ~پار وه پروژه ينگ، پار محل ن-ا در فقط و اجراست حال در ها، س-سرو روباز، نمازخانه ان، ود )باز ل-وسا شهروندان )برا غذا )خودرو و پرتابل ,بهداشت آبشار دو همچنين شد. خواهد گرفته نظر در ,اهل حيوانات تيمارگاه و ده4ده و ه بر ، iوچ شود ,م اجرا محل در نيز خراسان منطقه ,بوم و احيا حال در نيز موجود )ها چشمه از )تعداد و است. پرندگان و حيوانات )آبخور )برا امير ،)شهردار ,رسان اطلاع گاه-پا گزارش به ارشناسان و رئيس د-بازد حاشيه در ،,رمضان ,جنوب ارتفاعات از ١٣٧ ,مردم ارتباطات ز مر وه افتتاح با رد: اظهار ،«~پار وه » پروژه و با توانند ,م نخل خيابان از شهروندان ،~پار ~پار از پس و شوند وارد ~پار ن-ا به خودرو ارتفاعات از دوچرخه، با ا- پياده صورت به خودرو، به گر- د ) ها ) ورود تمام نند، استفاده بود خواهد بسته خودرو، ورود )برا ارتفاعات از توانند ,م سواران دوچرخه و وهنوردان اما پروژه ر-مد نند. مرور و عبور نيز ها )ورود ر-سا حضور رد: ح-تصر مشهد شهر ,جنوب ارتفاعات )جلوگير باعث ،,جنوب ارتفاعات در مردم ن-ا در د-جد )سازها و ساخت و تصرفات از شد. خواهد محدوده ,ميدان گزارش ، سيگار قبيل از قاچاق )الا فروش ، رونا ن-ا تخلفات از ,بخش و... ,خارج لات4ش قاچاق )الاها )آور جمع از پس ه بود واحد قاچاق اقلام فروش و ,فروش گران پرونده ، به ,رسيدگ )برا و تنظيم مجزا صورت به شد. ارسال ,ومت4ح رات-تعز مجموعه ن-ا گر-د غرفه چند سراغ به ادامه در ,م گرفته قرار ينگ پار محوطه داخل ه ,فروش گران چه اگر ها غرفه از ,4- م.-رو دستورالعمل ردن4ن ت-رعا دليل به اما ندارد )رها تذ قيمت ردن4ن درج و ,بهداشت )ها در ه )ا غرفه شاگرد ند، ,م افت-در )جد لت4سي موتور با م-بود رده مراجعه آن به ابتدا رسانده ينگ پار داخل )ها غرفه به را خود صمت سازمان بازرسان حضور موضوع تا است دليل همين به دهد خبر گر-د )ها غرفه به را در با م،-رو ,م گر-د غرفه i- سراغ به ,وقت م.-شو ,م رو روبه واحد ن-ا بسته دفتر مسئول ارشناس ,مقدس )مهد و معدن صنعت، سازمان نظارت و ,بازرس «)رضو خراسان» با گو و گفت در نيز تجارت ,تفرجگاه ن اما در افراد ,برخ د:-گو ,م د-خر ميزان بالابودن دليل به مشهد شهر ن اما ن-ا موقعيت از استفاده سوء با مردم با ه نند ,م ,-ها ,فروش گران به اقدام )بالا مراجعه و تابستان فصل شروع به توجه با را ن اما ن-ا از ,بازرس ما بازرسان مردم از بيش ها ,فروش گران از )جلوگير هدف شهروندان و اند داده قرار ار دستور در پيش گرانگونههر­مشاهدهصورت­درتوانند,منيز ن-ا و بگيرند تماس ١٢٤ شماره با ,فروش دهند. اطلاع ما بازرسان به را موارد نيا بهبود محمد ) برا اغلب ه ,مخصوص اغذ از مخدر مواد گر-د و گل و )سيگار پيچيدن انواع و تتو برچسب تا شود ,م استفاده مشابه در چيز همه قاچاق، لات4ش و نوشابه سيگار، مشهد خورشيد ~پار در )متر چند )ا غرفه برابر چند ,-ها قيمت با هم آن شود؛ ,م پيدا د:-گو ,م ها )مشتر از ,4- معمول. قيمت اجناس و نند ,م نگاه آدم قيافه به جا ن-ا» اگر فروشند، ,م بخواهند ,قيمت هر با را شان برو,خواه,نمند-گو,منيم،4بهماعتراض فروشندگان چون ن، د-خر )گر-د )جا از ينگ پار از خارج غرفه تنها دانند ,م غرفه ن-ا ند-آ ,م )رو پياده )برا ه ,مردم و هستند هر دليل همين به نند د-خر ها آن از مجبورند حساب را ها قيمت خواهد ,م شان دل طور «.نند ,م ,بازرس هيچ است )اد-ز مدت »: دهد ,م ه افتاده ,اتفاق چه حالا، نيامده جا ن-ا ,4- «؟رده ت-ا4ش ما از ,س د؟-آمد شما دهد: ,م پاسخ صمت سازمان بازرسان از اصنافاتاقع­هدهبرشماتخ­لفاتبه,رسيدگ» د-برو ، اند نيامده چرا امروز تا ه را ن-ا و است هستيم جا ن-ا ما الان ,ول بپرسيد خودشان از «.نيم ,م عمل مان وظيفه به و ,م بازرسان حضور متوجه ه هم ,هنگام به ند. ,م برخورد تفاوت ,ب املا شود تخلفات اد-ز ميزان با ,بازرس شروع محض تعداد ، م-شو ,م رو روبه ,صنف واحد ن-ا گران و قاچاق لات4ش قاچاق، سيگار )اد-ز ردن4ن درج و اقلام از )بسيار در ,فروش . است غرفه ن-ا تخلفات از ,بخش تنها قيمت شود، ,م وارد قهوه د-خر )برا ,جوان زن ا- ش4دست ،iماس ه ن-ا بدون فروشنده شروع باشد داشته ننده ,ضدعفون مواد ه ند ,م جوان زن ن-ا )برا قهوه تهيه به با زن ت-نها در شود، ,م مواجه او اعتراض با گيرد ,م فروشنده دست از را قهوه ليوان راه ا فروشنده از ,وقت شود. ,م خارج فروشگاه از و ,ضدعفون مواد و iماس نداشتن دليل درباره چند ما » :د-گو ,م نيم ,م سوال ننده از م،-ا رده ,-بازگشا را غرفه ه است روز ادامه او «نيم ت-رعا نيم ,م ,سع فردا سPع نوشت صمت سازمان بازرسان به ;فروش گران • حميد سيد همراه به «م-خر ,نم گران» تيم بازرسان از نفر دو )سپهر حسين و )رضو صمت)( تجارت و معدن صنعت، سازمان ن-چند د-خر به شروع ناشناس صورت به در فعال )ها غرفه از ,4- از , خورا قلم فروشنده نند. ,م خورشيد ~پار وهستان الا )رو شده درج )ها قيمت به توجه بدون قيمت از تر گران درصد ٣٠ تا ٢٠ حدود ند، ,م محاسبه ما )برا را اجناس ،,واقع فروش تور فا قيمت خواهيم ,م او از ,وقت زند. ,م باز سر تور فا دادن از دهد ارائه را فروش و درصد ٣٠ تا ٢٥ ;فروش گران قاچاق الا< • درباره صمت سازمان بازرس )سپهر حسين ن-ا در» :د-گو ,م ,صنف واحد ن-ا تخلفات هر در ,فروش گران درصد ٣٠تا ٢٥بين واحد افتاد، اتفاق م-رد )دار-خر ما ه جنس قلم نصب قيمت، ردن4ن درج ، تور فا صدور عدم دستورالعمل ردن4ن ت-رعا ، نامه نرخ ردن4ن شيوع از )جلوگير زمينه در ,بهداشت )ها اسفند از مشهد پرندگان بازار جمعه با شد، تعطيل رونا روس-و شيوع دليل به ٩٨ )عاد حالت به ,عموم _مختل ز مرا ه ن-ا گذشت از پس بازارهمچنا­ن ن-ا اند، بازگشته ,طولان ,تعطيل است. تعطيل ماه چهار از بيش قرار تاثير تحت را ان-بازار معيشت بازار ن-ا مدت )برا تفروشاندس دليل همين به و است داده پهنبهمجبور­امرارمعاشو­خودار بوس شروع بهتوجهباه هاندشدبازا­رن-انار دربساطردن از,خوبط-شرامشهددر,-رونا قرمزوضعيت ندارد.وجودمحيطن-ادر,بهداشتنظر سنا/ ا در رقم ن-ا ه ,درحال است، شده انجام )نگيرخو مورد بودهاستاند­ر)نگيرخو ٣٧٨٧گذشتهس­المشابهمدت ,وت4مل بارگاه زائران و مجاوران از رد: ح-تصر )و است. )ههاگا-پادرحضوربا­شود,مدرخواستع)(رضاحضرت نون ا را-ز بشتابند، نيازمند بيماران )ار- به خون )اهدا است.اهش بهروهشدتب,خونر-ذخا آمار متاسفانه گفت: استان خون انتقال ل ر-مد وضعيت در استان در مراجعان تعداد و خون )اهدا ن-ا در ) درصد ٣٧ اهش شاهد و دارد قرار هشدار ) جگيراو با ه ن- ا به اشاره با ,عبدالله هستيم. زمينه افته-ش- افزا نيز , خون منابع به نياز استان در رونا دوباره ٢٣٦٨امسال، تيرماه ٦تا خرداد ٣١از رد: اظهار است، خرداد ٦ازگفت:مشهد)شهردار)شهرقطار)برداربهرهت شرعاملر-مد دو و i- خط توسط مسافر ٨٢٠و هزار ١٩٠و ميليون دو مجموع در تيرماه ٦تا مبين ،)شهردار ,رسان اطلاع گاه-پا گزارش به اند. شده جا به جا )شهر قطار است.,الزاممسافر­انتوسط,بهداشت)هال4پروتت-رعارد: اظهارمقدم PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.