Khorasan Razavi : 2020-07-01

7 : 7 : 7

7

اخبار اخبار ٧ اقتصاد و ميدرو ا گذار ه سرما به اشاره با راه ر وز داد:خبرشور< فولادو;معدن تها<شر )رضو خراسان,اجتماع،,فرهنگ،)اقتصاد،,سياس روزنامه ٤٤٤٣ شماره . ١٣٩٩ تير ١١ شنبه چهار Wed Jul. 1 2020 No.4443 ه حيدر تربت در فاضلاب پساب با شاورز< محصولات آبيار از ;ميدان گزارش ,تومان ميليارد تهزارهش )هگذار-سرما از راه ر-وز خبر بافقسنگان- هآهنرا دوم خط )هاندازرا )برا و راه وزارت )خبر گاه-پا خبرنگار گزارش بهداد. )امضا مراسم حاشيه در ,اسلام محمد ،)شهرساز خط احداث در )هگذار-سرما و ت مشار منامهتفاه بافقجندق–ه--تحيدرتربسن­گان- مسير ,ل-ر دوم )محورها از ,4- گفت: خبرنگاران جمع در حضور با توسعه ،)شهرساز و راه وزارت و دولت موردتوجه به ه )هاتوسع ژه-هوب تهاست؛رساخ-ز هجانبههم شود.,م منجر )اقتصاد ,-وفا4ش و اشتغال و توليد مهم منامهتفاه صمت وزارت سرپرست حضور با امروز و ميدرو-ا آن اساس بر ه م-رد مبادله را )ماندگار و ~مشتر ل4ش به شور )فولاد و ,معدن )تها شر ,پشتيبان را ,تومان ميليارد هزار ٨ )هگذار-سرما سنگان منطقه به را هآهنرا دوم خط تا رد خواهند و راه ر-وزنيم. اجرا بافق تا ه-تحيدرترب سمت به )هگذار-سرما درصد ٧٠ ه ن-ا بيان با )شهرساز ٣٠ و )فولاد و ,معدن )تها شر و ميدرو-ا )سو از ,ل-ر خط ن-ا افزود: بود، خواهد دولت عهده بر درصد حدود نون ا ه شور ,ل-ر ظرفيت تا شود,م باعث ابد.-ش-افزاتنميلي­ون ٢٠بهاست،تنميليون ٥/٧ حيدریه درتربت رود کشف تراژدى تکرار _متخل و رها تاسيسات بازرسان، موقع به اقدام مقام ,هماهنگ با رد: ح-تصر )وشد. )متوار شد.ضبطو)آورجمعتاسي­سات،,-قضا آب پمپاژ )ها ستگاه-ا گذشته سالشود. منتقل پساب ه داشت وجود خانه تصفيه وار-د پشت دور i- ها ,بازرس در اما شد ,م برداشت رسما ,-ها ت-ا4ش شد. )آور جمع تجهيزات آن ل معتقد ه داشتيم دست ين-پا مردم از آن از بعد و شود ,م استفاده پساب ن-ا از هم باز بودند گذارند ,م ها لوله داخل را پمپ ها شب متاسفانه هم گذشته سال آبان نند. ,م منتقل را آب و و تجهيزات مجدد )حجاز ,قاض ,هماهنگ با ن-ا مسئلهشد. )آور جمع محل آن تاسيسات ,اب-ارز را ها زمين د-با )شاورز جهاد ه است داده ها آن به لازم اخطار تا ند ,معرف را ان4مال و فقط و شده )متوار ,خاط فرد قبل دوشب شود. به فعلا ما است. مانده ما )برا جا آن تجهيزاتش خودمان )ها گشت فقط ست-ز محيط iم رئيس )محمد نور داووددهيم. ,م انجام را پساب د:-گو,نيزم ه-حيدر تربت ست-ز محيط ر4من و نيست ست-ز محيط يد-تا مورد شده رها )ونيستم. خانه تصفيه پساب با ,اراض )آبيار انجام )استاندار با ه )هااتب4م طبق د:-افزا ,م علوم دانشگاه مستقيم ناظر و مسئول م،-ا داده ست-ز محيط ناظر عنوان به ما و است ,4پزش جمع زمينه در بارها و م-ا رده ورود بار ن-چند پساب )آبيار از حاصل ,اراض ب-تخر و )آور ه ن-ا بيان با )وم.-ا داشته ,اقدامات خانه تصفيه موردعنوانه­يچبه)شاورز )براشدهرهاپ­ساب ند: ,م نشان خاطر نيست، ست-ز محيط يد-تا ن-ا با )شاورز ,اراض )آبيار ر4من حال ن-ا با ناخواه خواه ه است ,حال در ن-ا و نيستيم پساب را اطراف )ها دام و ,آب منابع شده رها پساب )امنطقهآبر-مد,طلعتمهندسن­د. ,مآلوده انتقالد:-گو,م )رضو خراسان به ه-تحيدرترب ,قانون منع ما نظر از ها مسيل م-حر از پساب پسابوفاضلا­بخانهتصفيه­د:-افزا,م)وندارد! ت-ر-مد تحت و مسير طوس ت شر اختيار در آن انتقال و است فاضلاب و آب ت شر نظارت و ندارد. ,قانون منع هيچ مسيل بستر از آب ١٢ ماده طبق ند: ,م نشان خاطر ,طلعت لوله عبور م،-حر و بستر حد تعيين نامه ين-آ و ها ال م-حر و بستر از گاز و برق آب، )ها منطقه آب و نيرو وزارت موافقت با مسيرها به ها لوله از محافظت و است بلامانع )ا ر-مد )پيوند مهندساست. اشخاص عهده )رضوخراسانب­همسيرطوست شرعامل قرارداد i- ما خانه تصفيه ن-ا در د:-گو,م را آن پساب است قرار ه م-ا بسته iب )با محصولات ه م-شنيد ,م قبلا اگر شود ,م شت رود _ش فاضلاب با )شاورز ه-حيدر تربت در )تراژد ن-ا رار4ت شاهد حالا اما خانه تصفيه اطراف نان سا اظهارات هستيم. گزارش و ه-حيدر تربت فاضلاب i- شماره ت-ا4ح )رضو خراسان خبرنگار شبانه ,ميدان شماره خانه تصفيه اطراف مزارع ,برخ )آبيار از ن-ا فاضلاب پساب با ه-حيدر تربت فاضلاب i،)رضو خراسان گزارش به دارد. خانه تصفيه فاضلاب i- شماره خانه تصفيه اطراف نان سا تصفيه ,خروج پساب ند:-گو ,م ه-حيدر تربت ن-ا شاورزان از ,برخ و شده مسيل وارد خانه ,م ش _ اصطلاح به پمپاژ با شبانه را پساب به خود محصولات )آبيار )برا را پساب ن-ا و نند برند. ,م خانه تصفيه ن-ا اطراف )شاورز مزارع )رضو خراسان خبرنگار مشاهدات براساس ه شود,مده-د,-هالوله،پسابانتقال محل از رو آب مسيل از ها لوله سر و شده رد ~خا ر-ز از ها لوله دروناست، درآورده سر خانه تصفيه پساب به و پمپاژ را پساب ن-ا )افراد انگار و است مرطوب )گوسفندها ه ,چوپاننند. ,م منتقل ,-جا د-گو ,ماست، آورده محل ن-درا چرا به را خود پساب و ند-آ ,م پل ر-ز به )افراد شبانه ظاهرا ه برند. ,م خود )ها زمين به ش _ پمپ با را وارد ما خبرنگار بامداد دقيقه ,س ساعت حدود از )مربند پل ر-ز از و شود ,م )مربند جاده شود. ,م خانه تصفيه پشت منطقه وارد ,فرع راه وبيند,مپلر-ز,ان4پيوانتب­ارا,سالميانمرد­او بهبيشترآبپ­مپموتور)صدارود,مجلوترچههر محيطرئيسبا­تماسدرماخب­رنگاررسد.,مگوش ,م)واطلاعبه راموضوعن-اه-حيدرتربتست-ز محيطاز,تيمشبآن)فرداشود,مقرارورسان­د تربت ,4پزش علوم بهداشت مسئولان و ست-ز داشته جا آن از )د-بازد و بروند محل به ه-حيدر و محيط سلامت اداره رئيس روز آن )فرداباشند. تربت ,4پزش علوم دانشگاه بهداشت معاونت ار تاسيسات و پمپ عدد i- )آور جمع از ه-حيدر )شهرفاضلابخ­انهتصفيهپس­اببامزارع)آبيار اظهار)سعيد)مهد داد.خبرشبانهد-بازدن-ادر ن-اارشناسان شبانه,زنگشتو,بررسدررد: شهرستان ست-ز محيط حفاظت اداره و معاونت تصفيه تاسيسات دست ين-پا رودخانه مسير از پمپاژ سيار ستگاه-ا i- ،)شهر فاضلاب خانه )وشد. _ش و ,-شناسا رودخانه بستر در آب قصدشدبازرس­انحضورمتوج­هه _متخلافزود: با ه داشت را مستغلات و تاسيسات )عآورجم -;شعبان • پساب از بردار بهره مسئوليت است ;خصوص بخش با )شاورز مزارع به آن ورود از )جلوگير و پساب ,نم )ار چون م-ندار )هابرنام د:-گو ,م د-دار ٥ هم مشهد در مسئله ن-ا و دهيم انجام توانيم شود. ,م خته-ر رود _ش در ثانيه بر ليتر هزار عدم به توجه با ه سوال ن-ا به پاسخ در )پيوند ,م ا-آ ه-حيدر تربت رخ جلگه فولاد )انداز راه سنگان به را آب سال ٥ تا ٣ مدت )برا فعلا شود ه-حيدر تربت فولاد در مصرف )برا آن از بعد و برد مسئولان راگ ند: ,م نشان خاطر برگرداند، از پساب انتقال )برا نند مقاومت بخواهند ل4ش ,صنعت تا بمانيم و گر-د منطقه به )ا منطقه )پيوند داشت. خواهد وجود ل4مش ن-ا بگيرد سنگان به موقت صورت به پساب انتقال د:-گو,م بخرد را پساب ن-ا بخواهد س هر و ندارد ان4ام در پساب قرارداد طبق ه ,سال ٢٩همان در د-با بهره الهام تر دبيفتد. اتفاق ن-ا ماست، دست ه-حيدر تربت ,4پزش علوم بهداشت معاون مند ه ,محصولات مصرف بودن مضر يد-تا نيزبا i- ن-ا د:-گو,م نند، ,م رشد پساب ن-ا با ,-تنها به يم-بگو توانيم ,نم و بوده ,گروه ار ا- ,4پزش علوم ا- ست-ز محيط مثلا شود، ,م د:-گو,م اوند. حل را ل4مش )ا منطقه آب جات-سبز و گوجه و خيار پساب ن-ا با متاسفانه بسيار مسئله ن-ا به ,رسيدگ و شود ,م اشته و ,4پزش علوم است معتقد اواست. اهميت حائز امادهند,مانجامرا,مقطعار i-ست-زمحيط )گر-د )جا )ا شه-ر صورت به مسئله حل چاره همهسفرهسرم­حصولاتن-انشودحلاگر­واست خواهد ما همه ,زندگ )رو آن تاثير و آمد خواهد ما ,انسان وظيفه مان ,سازمان _-وظا از )جدا و بود باشيم. مسئله ن-ا حل پيگير ه ند ,م م4ح ل-تحو )ابتدا در نيم. مصرف صنعت بخش در م-بود رو روبه )اد-ز لات4مش با خانه تصفيه ن-ا رفته ه بود ل4مش دچار ,هواده )بلوئرها و ا... شاء ان و م-ا رده رفع را لات4مش ن-ا رفته تجهيزات نصب با ند عمل موقع به ار4پيمان اگر از نامطبوع )بو از )بسيار بخش لجن ن iخش جا آن در دست ن-ا از ,ل4مش و رفت خواهد بين در پساب ن-ا مصرف خصوص درت.داش نخواهيم انتقال آماده ه م-ا رده ,آگه روزنامه در نوبت ٥ پيدا ,متقاض اما هستيم ,صنعت مصارف )برا آن د-با فقط پساب ن-ا د:-افزا ,م )و است. نشده )شاورز مصرف اصلا و شود استفاده صنعت در فولاد )ها ت شر با ره مذا حال در ما ندارد. توسعه ت شر و سنگان فولاده،-حيدر تربت در نسانتره )ها ارخانه )برا سناباد فراگير صنعت بخش )برا پساب ن-ا انتقال )برا سنگان اندرده مراجعهمابه,شاورزان نون تاوهستيم دانيم,م را-ز م-ا نفروخته ما اما بخرند را آب ن-ا تا نيست مفيد )شاورز مصارف )برا آب ن-ا ه ,م جاد-ا حقابه ها آن )برا نيم را ار ن-ا اگر و بر ,مبن ما خبرنگار سوال به پاسخ در )و شود. تربت خانه تصفيه پساب انتقال از )اخبار وجود ,صنعت ما د:-گو,م خواف سنگان به ه-حيدر ن-ا به ه م-ندار آن اطراف و ه-حيدر تربت در فولاد در ظرفيت ن-ا فقط و باشد داشته نياز پساب وجود نسانتره )ها ارخانه و خواف سنگان ,م اجازه ها آن به است جالب د:-افزا ,م او دارد. بعد البته ه بردارند چاه از را آب و بروند ه دهند پساب از د-با ه شد مصوب نيرو وزارت در آن از در )ونند. استفاده شان صنعت در منطقه )ها ت-ر-مد )برا )ا برنامه چه ه سوال ن-ا به پاسخ ه-حيدر تربت )آبفا ر-مد ,وسف- مهندس )آبفا ت شر بين مربوط قرارداد د:-گو,م هگذار-سرمامسيرطو­ست شرو)رضوخراسان و )بردار بهره و است شده انجام فاضلاب طرح در ,خروج پساب و خانه تصفيه و ه4شب )راهبر گذار ه-سرما ت شر و ,خصوص بخش اختيار را ,خصوص بخش آبفا ر-مد ه ,حال دراست. داند؛ ,م خانه تصفيه پساب ت-ر-مد مسئول تربت ,4پزش علوم دانشگاه بهداشت معاون اما در ,وقت تا پساب ت-ر-مد د:-گو ,م ه-حيدر خروج از بعد و بوده آبفا ت شر با است خانه تصفيه شود. ,م منطقه آب منابع امور ل-تحو آن جز م-ندار ,راه ما د:-افزا ,م مند بهره الهام تر د جاذب )ها چاه در شود دفع پساب ن-ا ا- ه ن-ا بستر در ه ن-ا ا- ,رزمين-ز )ها آب ت-تقو )برا ست-ز مسائل ت-رعا با و شود رها ها رودخانه ,ل4مش پساب اگر ا- شود جذب مسير در ,محيط ه-يد-تا مربوط )ها ش-آزما در و باشد نداشته مثمر غير محصولات )آبيار )برا تواند ,م بگيرد بهرهشود. استفاده )شاورز جهاد _-تعر با در پساب از استفاده منظور البته د:-افزا,م مند , خورا مصارف ه است )غيرمثمر محصولات )مجوز هيچ افزود: )و. باشد نداشته دام )برا مثل )شاورز امور در پساب ن-ازا استفاده )برا مسئلهن-اونداردوجو­دجات)سبزوجات,صيف م-ا رده اعلام منطقه آب امور به ,استعلام در را د-بگو تواند ,نم ,س ها ش-آزما انجام بدون و )شاورز مصارف )برا استفاده قابل پساب ن-ا تصميم توانيم ,م ,وقت د:-افزا ,م )واست. و ن-آنلا ش-پا سيستم i- ه م-بگير را درست داشته خانه تصفيه پساب ش-آزما )برا برخط آب ا- )شاورز جهاد به )ا اجازه هيچ ما باشيم )شاورز در پساب از تا دهيم ,نم )ا منطقه ن-آنلا ش-آزما يم-گو ,م ه ن-ا و شود استفاده نيست. )شاورز مصارف در استفاده اش ,معن ,مبن ما خبرنگار حرف يد-تا با مند بهره تر د د:-گو,م )شاورز مصارف به پساب انتقال بر )ها زمين در پساب ن-ا ه دارد وجود )شواهد د-نبا آب منابع امور شود. ,م استفاده )شاورز )شاورز )ها زمين به آب ن-ا ه بدهد اجازه درباره «ر-مد )آقا )توجوجس در» گزارش پيرو ,-اجرا )هادستگاه ران-مد ,مردم ملاقات در استان ,اجتماع تأمين ل اداره استان، ادامه در ه است رده ارائه ,توضيحات )هاجوابي احتراماً، است: آمده جوابيه ن-ا در خوانيد.,م صفحه( روزنامه در منتشره گزارش با رابطه در در» تيتر با ٩٩٫٣٫٢٧ مورخ ))رضو خراسان ٣ )برگزار روند موضوع با «ر-مد )آقا )توجوجس ,قدرشناس ضمن ران،-مد ,هفتگ ,مردم ملاقات )ههادغدغ به روزنامه آن محترم خبرنگاران اهتمام از ارائه در ,-اجرا )ههادستگا با ,همراه و ,اجتماع مطالب ،_-شر مخاطبان به خدمات بهتر هرچه ار4اف ر-تنو جهت ور مذ گزارش ميل4ت در ل-ذ استحضار به ن،-وز روزنامه آن در درج و ,عموم مراجع تردد در سهولت همنظورب – ١رساند:,م سالمندان، و ,ت حر لات4مش )دارا افراد ژه-هوب برگزار ساختمان _4هم طبقه در ,مردم ملاقات و تنامثب بدون ,مردم )تهاملاقا – ٢گردد.,م مراجع ليه به ,-خگوپاس ان-پا تا و ,قبل درخواست شعباز,ت-ر-مد)دها-بازددر– ٣رد.-پذ,مصورت تأمين شعب محل در ,مردم ملاقات شهرستان، –٤گردد.,مبرگزاراست­ان)نهاشهرستا,اجتماع ,داخل جلسه گونههيچ ,مردم ملاقات زمان در ه ,-استثنا )موارد در مگر گردد,نم برگزار د.-آ,م پيش بالا ,زمان اهميت درجه با ,موضوعات رد:<مطرحاستانم­عدنخانهرئي­س معدن ٧٠٠ گفت: استان معدن خانه رئيس هاآن از , نيم از بيش ه م-دار استان در غيرفعال سال i- به i- نزد اما شوند، گذاشته ده- مزا به د-با منابع سازمان ) هادستورالع­مل سد پشت ه است سنا- ا با توگوگف در نازپرورهان­د.ماند منتظر ,طبيع در د- با استان تدبير ميته ا- معادن )شورا گفت: ند حل عتر- سر هرچه را اختلافات و ورود زمينه ن-ا نيم. ) هبرداربهر معادن ن-ا از بتوانيم تا PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.