Khorasan Varzeshi : 2020-06-29

1 : 1 : 1

1

ورزش وزارت بانوان معاون با نورزشخراسا اختصاص $توگوگف تعليق ه سا و اساسنامه سر بر فيفا با جنگ ادامه فوتبال فدراسيون آید! نمی کوتاه زن ضد یک ىزاد:فرهاد یرسم؟ م نظر به معيارتما 2020 29 / 1441 7 / 1399 9 / - . . K H O R A S A N E V A R Z E S H I W W W K H O R A S A N N E W S C O M 2 ! $باز ٣ $ برگزار با ليگ دوم و بيست هفته ان پا د جد باندروازه $وجوجست در آنتورپ اساسنامه سر بر فيفا با جنگ ادامه $باز ٣ $برگزار با ليگ دوم وبيست هفته ان پا یماند؟! م پرسپوليس در بيرانوند رسيد سایپا به مصدوم و محروم تيم یک با استقلال یآید!نم کوتاه فدراسيون 7برا فوتبال فدراسيون است. بوده غيردولت ن ا استقلال اعلام و فيفا با مهاءتفاهسو رفع داده را لازم 7نهاتضمي ران، ا در مجموعه اداره در دولت دخالت عدم نيز را آن گواه و سال از فدراسيون ن ا تعليق زمان از فدراسيون نحال، ا با است. رده& عنوان نسو ا به ٨٦ 7رادها ا از برخ رفع 7برا فوتبال فدراسيون در ت ر مد سال ١٠ وجود بند مانند جز و فوتبال فدراسيون است ر 7نامزدها سابقه ن+مم 7جا تا و داده قرار دنظر تجد مورد را غيره رده& Fتلطي و اصلاح را فيفا مدنظر 7رادها ا به نرا ا فوتبال دوم نامه سنا، ا گزارش به است. فدراسيون 7رادها ا مرحله دومين رپد فيفا نوشته ران ا فدراسيون اساسنامه به جهان نخست نامه در فوتبال فدراسيون است. شده ن ا ماهيت ه& بود رده& اعلام فيفا به خود عموم» ،4المپي مل ميته& همانند مجموعه به نسبت ادامه در نيز فيفا ه& است « غيردولت - ميته& ه&ن ا اعلام با و گرفت راد ا موضوع ن ا - مستقل» نهاد 4 هعنوانب ران ا 4المپي مل تا خواست فدراسيون ن ا از است، « غيرانتفاع عنوان همين با فوتبال فدراسيون تيرماه هشتم ن ا ند.& مجدد اعلام را اصلاحات و ثبت مشابه رئيس ه& بود شده مطرح رحالد فيفا خواسته در ران ا فوتبال فدراسيون مقررات ن تدو ميته& يم بگو د با ا م دار راه دو ما» :د گو م نباره ا ن ا ه& است خصوص موسسه فدراسيون ه& نيم& تلاش د با ا است داخل مقررات برخلاف و مل مقررات براساس ه& نيم& قانع را فيفا - عموم موسسات نهافدراسيو ران، ا داخل نهاآ 7برا گر د عنوان درج و هستند غيردولت با فدراسيون اساسنامه بين تعارض جاد ا موجب «.شود م مل مقررات دفاع خط در فرهاد دغدغه اولين مصدوم 7سو از شده ارائه ارنج به توجه با بود. خواهد و چشم روزبه حضور فولاد، با دوئل در فرهاد و رسد م نظر به قطع دفاع در زدان سياوش شاهين دانشگر، محمد د با غلام غياب در ٣ دفاع مپورخاد سينا ا گوگ عظيم ، طاهرخان انتخاب احتمال ه& نند& ميل+ت را ها آب نفره خط در ههاست.ن گز بقيه از بيشتر دانشگر 7ها آب سرشناس ب غا م ر& عل نيز ميان 7باقر فرشيد اد ز احتمال به و است تخت پا ل+مش اما ند.& م پر را محروم 4هافب 7جا است؛ حمله خط در 7مجيد و استقلال اصل و 7مطهر ارسلان مصدوميت با آن در ه& جا و شده سلاح خلع استقلال اباته د موقع ب سفر بلبل محمد و دشت عل ،7مراد ا ر&ذ با 7جساززو 7برا فرهاد ناآماده 7ههان گز از د با ط شرا همين با استقلال هستند. 7د قا گرفتن ورس& در همچنان تا بگيرد امتياز ٣پا سا حساس 7باز گر د در بماند. باق آسيا سهميه است. لگهرگ ميزبان خانه در سپاهان امشب را مسابقه ن ا در 7پيروز شانس ارشناس& متر& در شگفت شاهد ه&ن ا مگر دهد، م لگهرگ به حفظ 7برا هنوقلع شاگردان باشيم. فوتبال وجود تمام با قهرمان ب نا شانس و دوم رتبه ٢ نتيجه با تيم ٢ رفت 7باز رد.& خواهند تلاش رسيد. ان پا به سپاهان سود به صفر - هباندرواز پست و بيرانوند عليرضا درباره رده& منتشر را 7د جد اخبار نيز تيم ن ا در چيز همه» :ت ساوب ن ا از نقل به است. د خر از پس رود، م پيش سرعت به آنتورپ 4فران و ت وستر بيرگر بوتز، جين( ن+ باز ٣ بيرانوند عليرضا منتظر همه حالا ا) بو نه گز نالمللبي باندروازه ن ا و هستند بوس د نش د است ن+مم اما است مهم در «.شود 7فرانسو بوتز جين رقيب مجار 7زا و ل+مش به اشاره با گزارش ن ا ادامه خاطر به او» :است آمده بيرانوند عليرضا حال ههرب اما مانده شورش& در زا و ل+مش در حضور 7برا بوتز جين با د با بعد فصل ه& بيرانوند «.ند& رقابت اصل يب&تر و رده& امضا آنتورپ ال رو با ساله ٤ قرارداد به نيز او نامهت رضا اول قسط حت قانون طبق شده، پرداخت ها پرسپوليس در مرداد اواسط عن ران ا ليگ ان پا تا د با او خروج با پرسپوليس اگر حت و بماند ران ا ل+مش ه& نيست مشخص نيز ند& موافقت شد. خواهد حل زمان چه ن+ باز ن ا 7زا و از بيرانوند ه& نيست بعيد اصلا ط شرا ن ا در ليگ در حت و بخورد خط آنتورپ ليست را پرسپوليس 4 شماره پيراهن هم بيستم ند!& تن بر ح صر و قاطع نامه ران ا فوتبال فدراسيون فدراسيون ن ا ماهيت درباره فيفا به خطاب را در است. رده& ارسال اصلاح اساسنامه در فدراسيون ماهيت تغيير ان+ام عدم بر نامه ن ا يد&تا غيردولت – عموم نهاد 4 عنوان به ن هترتاز در ران ا فوتبال فدراسيون است. شده 7رادها ا پاسخ قاطع، 7هانام در فيفا با اتبه+م تا داده را فوتبال فدراسيون ماهيت به فيفا اخير اساسنامه، اصلاح ط شرا درباره توضيح بر علاوه ن ا 7ههادغدغ به را جهان فدراسيون توجه ند.& جلب نيز شور& مل مقررات و فدراسيون 7جارقوانين­بهاستنادبا­ران، افوتبالفدر­اسيون رده& ح تشر فيفا 7برا را Fمختل مسائل شور،& 7يدها تا فدراسيون، ماهيت در تغيير بدون تا در فوتبال فدراسيون ند.& افت در را نالمللبي عنوان حفظ ضرورت چرا و تداوم به نامه ن ا 7پيشنهاد اساسنامه در غيردولت - عموم نهاد غير عنوان هر ه& رده& اعلام و يد&تا فدراسيون نامه در بود. خواهد ران ا مل قوانين با ر مغا ن، ا ورزش 7نهافدراسي­و تمام ه&ن ا بيان با ور&مذ سال مصوب قانون برابر 4المپي مل ميته& و 7نهادها جزو اسلام 7شورا مجلس در ١٣٧١ ن، ا بجز و روند م شمار به غيردولت عموم وجود ران ا 7ادار سازمان در 7گر د ماهيت يد&تا اساسنامه در عنوان ن ا حفظ بر ندارد، شده يد&تا نامه ن ا در مچنينه است. شده غيرانتفاع ل–مستق مانند عنوان هر درج ه& 4المپي مل ميته& مانند نهاسازما 7برا لحاظ به ران ا قانون و 7ادار سازمان در نيز احتمالا ه& شده اعلام و ندارد ت موجود ت هو مل ميته& اساسنامه در عنوان چنين درج 7نهاعنوا با مطابقت دليل به ران ا 4المپي - عموم 7نهادها چارچوب در و خارج مشابه بود گذشته سال ماه بهمن نهم با رسما بيرانوند عليرضا ه& قرار و بست قرارداد 4 بلژ آنتورپ باشگاه به را پرسپوليس نوزدهم ليگ ان پا در شد از غافل اما ند& oتر دش جد تيم مقصد همه جهان روس و 4 شيوع ه&ن ا از بعد خت. ر خواهد ههمب را او 7ههابرنام در فوتبال 7هارقابت تعطيل و رونا& شيوع زمان در ران ا برتر ليگ جهان، نقاط ثر&ا با ره&مذا از بعد بيرانوند و نشد تمام مقرر تصميم پرسپوليس باشگاه و + بلژ باشگاه ان پا از قبل دارد ه& 7قرارداد طبق گرفت ند.& oتر 4 بلژ مقصد به را ران ا ليگ تيم نات تمر به پيوستن 7برا بيرانوند فرودگاه تا حت و رد& اقدام بار ٢ دش جد ه& لات+مش اما رفت هم ره)( خمين امام ه اتحاد به ورود 7برا مسافران مسير در رونا& پوش مل گلر تا شد باعث داده قرار اروپا بيرانوند برسد. مقصد به نتواند شورمان& ران ا در 4 بلژ سفارت ق طر از رده& سع ل+مش ن ا امروز تا اما ند& حل را خود ل+مش سرنوشت د شا مسئله همين و نشده حل تغيير را مل تيم و پرسپوليس 4 شماره گزارش در voetbalbel­gie ت بساو دهد. و پرداخته 4 بلژ آنتورپ تيم وضعيت به گذشته، روز 7ها7باز از بعد هفته 7باز ٣ 7برگزار با امشب اتمام به برتر ليگ 7تهارقاب دوم توبيس در استقلال امشب 7باز ن مهمتر در رسد. م ميزبان ٢١:٠٠تساع از 7آزاد ورزشگاه از وه& با ميزبان تيم امشب 7باز در است.پ سا فرهاد باشد. ها پا سا 7را پذ د با لات+مش هفته 7باز در پوشان آب سرمرب 7مجيد به خودش ه&نآ هبرعلاو تيمش دوم توبيس و بنشيند ت+نيم 7رو تواند نم محروميت دليل قادر ند،& ت هدا را شاگردانش و+س 7رو از د با همراه به تا بود نخواهد ن+ باز ١٠زا استفاده به داشته پا سا برابر ب غا ١١ ها آب خودش، دادن دست از تنها فولاد با دار د خروج باشند. مصدوميت با 7مطهر اميرارسلان و نبود امتياز ٣ عارف و م ر& عل شد. مواجه 7هاهفت ٤ فولاد با 7باز از پيش شدند. اخراج هم غلام پاره صليب رباط 7آذر رضا و 7ز تبر مرتض 7باز ن ا به هم اسماعيل فرشيد و ردند& ه& نيست مشخص هم پور &ز ميلاد و رسد نم و شجاعيان وش دار نه. ا برسد مسابقه ط شرا به رده& پاره صليب رباط ه& هم م ر& محسن هنوز گروه نات تمر در حضور وجود با بودند، در ه& است جالب نيستند. مسابقه ط شرا در در نيز اباته د شيخ فرزند بغرنج وضعيت چنين راه ن+ باز ن ا و است آمدن دنيا به آستانه فرهاد باشد. همسرش نار&رد تا شده فرانسه در ه& بچيند ط شرا در را تيمش د با 7مجيد ل+مش با حمله خط صبخصو خطوط بيشتر و محروم نهمه ا با است. مواجه مصدوميت امشب $ها$باز برنامه در ملتيم $ها$باز دقيق زمان شد اعلام جهانجام انتخاب ٢٠:٤٥ گهرسيرجان؛ گلسپاهان- ٢١:٠٠ز؛ تبر7نسازما­شيفولاد- ٢١:٠٠پا؛ سااستقلال- مهر١٧ از یوزها استارت زمان آسيا فوتبال نفدراسيون& اعلام با ران ا فوتبال مل تيم 7ها7باز دقيق شد. اعلام قطر مجهانجا انتخاب در لغو و جهان در رونا& روس و شيوع از بعد آسيا قاره در مجهانجا انتخاب 7تهارقاب 7د جد خ تار گرفت، صورت فيفا يد تا با ه& اساس ن ا بر و هشد اعلام تهارقاب ن ا 7برا 7نهازما در د با ران ا فوتبال مل تيم دور در را خود حساس 7ها7باز شده اعلام مجهانجا انتخاب گروه مرحله برگشت برنامه اساس، ن ا بر ند.& برگزار قطر دور در ران ا فوتبال مل تيم 7ها7باز شد: اعلام شرح ن ا به برگشت مهر) ١٧ جشنبهپن( نگ&گهن – ران ا مهر) ٢٢ هشنبهس( ران ا - امبوج& آبان) ٢٢ جشنبهپن( ن بحر - ران ا آبان) ٢٧ هشنبهس( عراق - ران ا ماست نفع به تماشاگر نبود صادقی: توبيس هفته در استقلال مقابل تيمش 7باز قبل 7خبر نشست در پا، سا سرمرب صادق ابراهيم مدت ن ا در ما ببخشيم. بهبود را خود هرتب بتوانيم تا تلاشيم در ما» :گفت برتر ليگ 7تهارقاب دوم استقلال 7برا سرسخت F حر و م رد& برگزار خوب دوستانه 7ها7باز و داشتيم خوب ن تمر و نيم& ارائه خوب فوتبال نيم& م تلاش ما و است بزرگ تيم هميشه استقلال بود. خواهيم به شد. خواهد هروروب زنيت 7سو از مه جر با اجتماع فاصله ردن+ن ت رعا دليل به زنيت تيم ران ا مهاجم به تماشاچ نبود م. دار دوست را تماشاچ 7جلو ردن& 7باز هميشه ما م. بگير خوب نتيجه مهاجم داد. نشان نش&وا رونا& روس و اپيدم زمان در آزمون سردار رفتار به زنيت باشگاه سپرس،&ا از نقل «.بازگردند وم استاد به تماشاگران و برسد ان پا به 7بيمار ن ا م دار دوست ما ول ماست نفع 7جد 7تهامجازا معرض در باشگاه ن ا 7سو از اجتماع 7هگذارفاصل قوانين نقض دليل به زنيت ران ا زنيت بين ليگ توچهارمبيس هفته مسابقه پترزبورگ سن در جمعه روز گرفت. خواهد قرار مال و انضباط آزمون سردار و عراق 4هافب ،7هاد صفا بعد روز افت. ان پا زنيت سود به دار د ن ا ه& شد برگزار رلا& و هفته در پا سا مقابل تيمش 7باز قبل 7خبر نشست در استقلال تيم مرب مطلق نامجو مجيد فوتبال مل تيم ن+ باز ٢ ن ا ملاقات از س+ع ن ا زود خيل و گرفتند آغوش در را گر همد س+ع 4 در ردند& 7باز فولاد 7جلو ما تيم نان+ باز ه&ن ا به توجه با» :گفت برتر ليگ 7تهارقاب دوم توبيس 7هگيرهم زمينه در ما ن+ باز» :شد ادآور س+ع ن ا انتشار از پس زنيت باشگاه شد. منتشر عراق و ران ا را خود تلاش تمام نان+ باز امروز 7باز 7برا ول ردند& تحمل را 7اد ز فشار شدند، هم نفره ٩ و موضوع ن ا به را خود ست ناشا نگرش همچنين و رده& نقض را تيم و باشگاه داخل در مقرر قوانين ١٩د وو& اتفاقات 7سر 4 نيم.& سب& را امتيازات ثر&حدا ه& است ن ا ما تلاش تمام داد. خواهند انجام اندازد. م خطر به را تيم 7اعضا و شاوندان خو سلامت ه+بل خود سلامت تنها نه ار& ن ا با و داده نشان در هم را آسيا قهرمانان ليگ ما م. بگذار را خود توان تمام ه& است ن ا ما هدف اما نيست ما دست ن دتر شد صورت هر در اما شد خواهد مشخص نده آ در ج نتا و گذاشت سر پشت را رونا& تست ن+ باز ن ا «.باشيم موفق بتوانيم هم جاآن در نم& م ر+ف و م دار پيش «.شود م اعمال آزمون سردار 7برا باشگاه ن ا داخل ل+پروت طبق مال و انضباط 7تهامجازا عکس یک خاطر به آزمون انتظار در مجازات شدیدترین نيست ما دست اتفاقات یکسرى ومطلق:نامج PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.