Khorasan Varzeshi : 2020-06-29

3 : 3 : 3

3

15 2020 29 1441 7 1399 9 یشود! نم مگيرىتصمي زنان براى او بدآمد یا شآمدخو اساس بر کرد تاکيد ورزش وزارت بانوان معاون یرسم؟ م نظر به معيارتما زن ضد یک ىزاد:فرهاد واليبال فدراسيون $ارJدوباره یشوند م مشخص تير ١۵ برتر ليگ مهاىتي تقوى: نيستيم مگيرتصمي تنها به $گر د زن چهي نه و من نه مهاتي آمادگ اعلام زمان ران ا واليبال فدراسيون ه& حال در اعلام ماه خرداد ٣١ تا را واليبال برتر ليگ در حضور 7برا فعلا نشدهتعيي فرصت رسيدن ان پا به وجود با بود، رده& ميلاد نيست. ننده&ت&شر 7مهاتي اسام اعلام از 7خبر ن ا به نش&وا در واليبال فدراسيون 7دبير سرپرست ،7تقو مهاتي اسام فعلا ه& است ن ا واقعيت» :گفت سنا ا به موضوع مهاتي چه نيست مشخص هنوز چون رد& اعلام توان نم را فرصت تير ١٥ تا ههاباشگا رد.& خواهند ميل+ت را خود oمدار ارائه مهم، موارد از + ه& نند& ميل+ت را خود oمدار دارند ن ا به پاسخ در او «.است اران+طلب با بهحسا تسو oمدار به مهاتي آمادگ اعلام 7برا خرداد ٣١ خ تار پس ه& موضوع مشخص 7برا تنها خ تار ن ا» :گفت بود، شده تعيين منظور چه 7مهاتي و د جد فصل در حضور 7برا داوطلب 7مهاتي شدن گفته ه&ن ا به نش&وا در 7تقو «.شد اعلام فدهندهانصر­ا با فدراسيون مماشات مهاتي اسام نشدن اعلام دليل شود م واقع در» :داد توضيح است، ليگ به مشهد بازگشت و پيام تيم عدم ا حضور اما باشد ليگ در ه& داده درخواست خراسان پيام «.است يان&شا با مال هحساب تسو به منوط حضورش به 7هازورخان ورزش ه& است ن ا بحث ورزش. 4 رسيده ارث به ما به گذشته از مل ين آ 4 عنوان شورها& ر سا در و است مرسوم ران ا در فعاليتش و ه& است مطرح سوال ن ا حال نداشته. وجود اصلا مطرح 7هازورخان ورزش در زنان فعاليت بحث وقت ان آقا بخش در ه& دگاه د همان با د با ا آ است ن ا ردن& فعال دنبال به شود، م نگاه رشته ن ا به «؟بود زنان بخش در رشته در زاد7فرهاد مهين اخير مصاحبه رشته ٣ در بانوان فعاليت خصوص معاون از ،7هازورخان ورزش و س&بو پاورليفتين­گ، ساخت؛ ضدزن چهره 4 ورزش وزارت بانوان امور مبان به استناد با زاد7فرهاد ه& آنجا هخصوصب تا رد& اد حانه ر عنوان به زن از اسلام 7اعتقاد ه& نيم& قبول را 7هارشت توانيم نم ما» :د بگو قرار تاثير تحت را زن 7ولوژ فيز و بدن سيستم ل& صدور 7برا ه&ن ا بر يد&تا با زاد7فرهاد «.دهد م ملاحظات ههارشت ن ا در ران ا زنان فعاليت مجوز نظر در نهاآ در زنان رد+عمل پيشينه و فرهنگ بحث اگر شد مدع صراحت به شود، م گرفته افت در از پس و سرعت به باشد مدنظر شاندامپرور داده منف پاسخ آن به بلافاصله تنامهدرخوا­س شاندامپرور بحث ه& دليل ن ا به هم آن شود؛ م ه& دارد را خود 7ههاشيو عضلات شدن حجيم و در زاد7فرهاد د. آ نم در جور زنان ط شرا با گفته هم 7هازورخان ورزش در زنان فعاليت مورد رشته در فعاليت به همندعلاق بانوان تعداد بود ن ا ادامه در او هستند. تشمارانگش 7هازورخان ه& هياهو همه ن ا ا آ ه& بود رده& مطرح را سوال راه به رشته ن ا در زنان فعاليت درخصوص اخيرا همندعلاق بانوان oاند تعداد 7برا فقط افتاده ورزش فر، سلطان معاون هم ادامه در است؟ هم باز تا بود دانسته مردان مختص را 7هازورخان ه دستما ورزش رشته ن ا خصوص در ش فهاحر گيرد. قرار منتقدان رشته ٣ در زنان فعاليت $رو ارشناسJ ارJ انجام ن ا منظورتان ا آ پرسيم م زاد7فرهاد از وقت حال در رشته ٣ ن ا در زنان فعاليت ه& است در تصميم هنوز و است ارشناس& ار& انجام همينطور بله» :د گو م نشده، گرفته خصوص ن ا خصوص در تنها به من شود م مگر است. در نم؟& 7گيرتصميم ههارشت در زنان فعاليت ار& رشته ٣ ن ا در زنان فعاليت 7رو حاضر حال 7برا ه&ن ا ضمن است؛ انجام حال در ارشناس& مستدل ل دلا د با هارشته ن ا از 4 هر فعاليت رد ا يد تا ههارشت ن ا فعاليت دليل با و شود آورده شآمدخو برحسب و 7طورهمين شود نم شود. ههارشت ن ا فعاليت درخصوص من بدآمد ا 4 تنها شورا جلسه در من شود. 7گيرتصميم اعلام جلسه آخر در را خود 7را همواره و دارم 7را گران د 7را 7رو من 7را رده+ن 7خدا ه& نم& م «.نگذارد تاثير ، فرهنگ بخش ، قهرمان معاون ، قهرمان ورزش نخبه زنان نده نما نخبگان، بخش و فرهنگ معاون به ندگان نما گذشته، در ورزش زن ران مد از و حضور ما جلسات در و شوند م دعوت شورا ن ا ه& ورزش فدراسيون هر ه& م بگو هم را ن ا دارند. مستندات د با دارد را زنان بخش در فعاليت قصد ن ا به مندعلاقه افراد تعداد آن ط و دهد ارائه ارائه را بانوان 7برا رشته ن ا مضرات و د فوا رشته فدراسيون نه و 7هازورخان فدراسيون نه اما ند.& ما خاطر همين به ندادند؛ انجام 7ار& چنين س&بو م رد& بررس و م زد اقدام ن ا به دست خودمان ههارشت ن ا رزمين ز فعاليت 7ضررها ببينيم تا زن ار+ورزش تعداد چه ب تقر طور به ا و چيست لحاظ به همچنين هستند. فعاليت ن ا درگير در حاضر حال در ههارشت ن ا ه&ن ا و خ تار انجام تحقيقات هم هستند فعال شورها& چه ن ا در فعاليت با زنان سلامت ا آ ه&ن ا م. داد 7گر د بخش هم خير ا شد خواهد تامين ههارشت مبان راه ن ا در ه&ن ا ضمن بود؛ ما تحقيقات از «.بود نظرمان مد هم فرهنگ ملاحظات و 7نظر از پيش همين 7برا نيم،& سوال او از خواهيم م الان» :د گو م خنده و شوخ با يم بگو 7چيز ه&نآ زاد7فرهاد «؟رسم م نظر به معيارتما ضدزن 4 به پاورليفتين­گ رشته در زنان فعاليت خصوص در ت&حر ٣ پاورليفتين­گ مسئولان» :د گو م خراسان هم را نآ فعاليت درخواست نامه و هاندرد& معرف را 7شورا جلسه در هم موضوع ردند.& ارسال ما به نظر به و است بررس حال در ورزش وزارت معاونان البته نباشد. نهاآ فعاليت 7برا ل+مش رسد م درخصوص پاسخ هيچ ما هنوز ه& نم& يد&تا د با «.م هانداد ت&حر ٣ ن ا فعاليت عدم ا فعاليت جهانی رنکينگ هشتم رده در ایران واليبال اعلام روز د واليبال جهان فدراسيون ينگ+رن ن دتر جد ستاد ا هشتم رده در ران ا واليبال مل تيم آن اساس بر و شد از پس داد. اختصاص خود به را آسيا تيم ن بهتر عنوان و در دارد. قرار ژاپن واليبال مل تيم هم نهم رده در و ران ا تيم قرار ا+ آمر و لهستان ل، برز 7مهاتي ترتيب به جدول ن ا صدر در و ران ا از بالاتر هم تاليا ا آرژانتين، فرانسه، روسيه، دارند. اند.ستاده ا هفتم تا چهارم 7هارده م د ند زنان $هازورخان ورزش در خاص متقاض بانوان تعداد حاضر حال در ه&ن ا به پاسخ در او است، نفر چند 7ازورخانه ورزش در متقاض رشته ن ا در خاص متقاض تعداد ما» :د گو م فعاليت متقاض 7تعداد 4 البته بينيم. نم نيست 7قدر به آمارشان اما هستند رشته ن ا در بخش در رشته ن ا فعاليت 7رو بخواهد ه& درخواست حال ن ا با باشد. تاثيرگذار زنان پاورليفتين­گ و س&بو ،7هازورخان 7نهافدراسي­و به 7ازورخانه ورزش در بانوان فعاليت درخصوص درخواست ن ا Fضع و قوت نقاط و رسيده ما دست سپس و شده بررس زنان ت ر مد 7شورا جلسه در از بعد و شده گرفته هم هنظراتنقط و ههانگا تمام وزارت معاونان 7شورا در نظرات شدن قطع اعلام و گرفته خصوص ن ا در نها متصمي ورزش، «.شد خواهد نباشد پاورليفتين­گ فعاليت $برا لOمش د شا هيچ زنان بخش در سJبو و $هازورخان ردند!Oن ارائه $مستند 7مجاز 7فضا در حال در زاد7فرهاد 7فهاحر ه& شد دست به دست خارج 7ههارسان و 7ههارسان برخ شد. آن از مختلف 7تهابرداش در زنان فعاليت از مهافيل انتشار با خارج به ه& پرداختند دختران به پاورليفتين­گ رشته هم مقام و هاندرفت رشته ن ا در شان ا رو دنبال به الفاظ ن تندتر با هم گر د برخ هاند.رد& سب& او ار+اف تا تاختند ورزش وزارت بانوان امور معاون مهين واقعا ا آ ه&ن ا اما دهند. قرار هجمه مورد را وزارت بانوان امور معاون سوت& در زاد7فرهاد د با ه& است سوال است، ضدزن چهره 4 ورزش را تلفنش وقت شنيد. خودش زبان از را آن پاسخ موضوع چه خصوص در داند م دهد، م پاسخ شد منتفی المپيک در بانوان هبردارىوزن وایلدکارت زورخانه و س&بو رشته ٢ در زنان فعاليت Fلي+ت اما ارتباط در» :د گو م زاد7فرهاد رسيد. جا& به اف& 7ها بررس و بحث هم هزورخان و س&بو با ت ر مد 7شورا جلسه در انشاا... و گرفت صورت «.شود م اعلام و گرفته نها نظر زنان ورزش 4 عنوان به ا آ يم گو م زاد7فرهاد به وقت است، Fمخال رشته ٣ ن ا در زنان فعاليت با زن به 7گر د زن و معاون هيچ ه+بل من نه» :د گو م د بگو مثلا و بگيرد تصميم نجا ا تواند نم تنها Fمخال هارشته ن ا در زنان فعاليت با شخصا من عنوان تحت شورا ورزش وزارت در ما هستم. بخش از ه& م دار زنان ورزش ت ر مد 7شورا بانوان بخش در 4المپي در حضور 7برا ران ا 7برداروزنه بودن ار&هتاز به توجه با اما ند& سب& سهميه ٢ توانست م 4المپي در قطعا نهاآ بانوان، بخش در ران ا 7هبرداروزن رشته توجه با و بود نخواهند لازم 7ههاسهمي سب& به قادر رو پيش فان حر با توانيم نم ار& شروع در ،7ورد&ر اد ز اختلاف به حضور بحث اساس ن ا بر نيم.& رقابت آسيا حت و جهان باشيم يو&تو 4المپي در ارت&لد وا سهميه با ران ا بانوان ع توز خصوص در ه& مقررات و ضوابط به توجه با البته ه& منتف املا& نيز بحث ن ا دارد، وجود شورها& به ارت&لد وا سهميه ٢ با تنها ران ا مشخصا حالا دليل همين به است؛ رد.& خواهد ت&شر 4المپي در مردان ورزش رشته نه است ين آ V $هازورخان 7هازورخان رشته در زنان فعاليت به اشاره با او هم م ههامصاحب از 7بسيار در من» :دهد م ادامه است ين آ 4 7هازورخان مثل 7هارشت ه& هاندگفت نه دهد، م نشان را شدن توانمند و پهلوان ين آ ه& سوژه بودم! یهااستقلال تماس منتظر روز ١٠ 2 نوزدهم ليگ در شجاعيان داریوش مبهم سرنوشت به زمان چه مصدوميت از رها از بعد استقلال +ني+ت 4هافب نيست مشخص هنوز رباط پارگ با نوزدهم ليگ ل اوا در ه& شجاعيان وش دار گردد. برم تيمش يب&تر اما نيست استقلال همراه به قادر فصل ان پا تا رد& م تصور شد، مواجه صليب برسد 7بهبود مرز به تا داد اختيارش در خوب فرصت رونا& مدت طولان تعطيلات اد ز انگيزه با شجاعيان است. شده اضافه نيز ها آب گروه نات تمر به شجاعيان حالا و ن مياد به بتواند 7جار فصل در است اميدوار و ند& م دنبال پوشان آب 7همپا را ارش& ه&ن ا تصور به مفصلني در استقلال مسئولان ه& است ن ا او درباره اما مهم ته+ن برگردد. 7برا رسد م نظر به اما درآوردند تيم ليست از را او نام است ب غا فصل ان پا تا شجاعيان دارد قصد فعلا 7مجيد فرهاد گر د طرف از باشد. داشته وجود راه ليست به او بازگشت از خوب آمادگ نات تمر در بتواند ه& صورت در و بسنجد را شجاعيان بدن آمادگ 7باز 7برا شجاعيان وضعيت تفاسير ن ا با ند.& اضافه ليست به را نامش بدهد نشان خود در اما دارد زودهنگام بازگشت 7برا 7اد ز اميد او نيست. مشخص هنوز نوزدهم ليگ در است. 7مجيد فرهاد با نها نظر و شود ط مراحل برخ د با خصوص ن ا نهاآ شد قرار و م رد& صحبت 7ميليارد 4 طلب درباره زد خانه در روز ١٠ بزنند. زنگ من به بعد و نند& روشن را Fلي+ت هم گر د 7ههاباشگا 7سو از نشد. 7خبر هيچ دم د و نشستم من دادم. م پاسخ پيشنهادات به زودتر د با و بودم فشار تحت اما نبود م& زمان نم& م ر+ف و دادم زمان باشگاه به روز ١٠ من نگرفتند. من با تلفن تماس 4 حت دم د 7ناباور عين در قرارداد 7امضا 7برا مهاتي و داشتم پيشنهاد ١٠ موقع همان 7خبر اصلا استقلال باشگاه از دم د وقت بودند. شده مصرتر قطر به ببندم. قرارداد گرفتم تصميم فشارها به توجه با نشد، لش موبا ابراهيم اميد شنيدم ه& است جالب خيل بعد رفتم. نشد، 7خبر استقلال باشگاه از دم د وقت بسته! ما 7رو به را به د با طبيعتا گرفتند. بليت و زا و م برا ردم.& توافق الاهل با همراهش تلفن شود، م خارج شور& از وقت آدم رفتم. م قطر را لم موبا تهران فرودگاه داخل از من ند.& م خاموش را حالا بود. خاموش لم موبا هم قطر رسيدم وقت ردم!& خاموش رو تو دهند م پيام من به هام،بست الاهل با را قراردادم من تماس 4 روز ١٠ بودم. شده ه&شو من ببند! قرارداد بيا خدا امبسته قرارداد الاهل با من فهميدند وقت بعد نگرفتند تلفن و هست هم ابراهيم اميد افتاد ادشان دفعه 4 چرا دانم نم برگردد. ه& بزنيم زنگ او به د با برانگيزoشو 7خبر زمان چنين در درست پيش سال ٢ 4هافب ، ابراهيم اميد شد. منتشر استقلال هواداران 7برا جدا تيم ن ا از استقلال فرمانده شفر نفرد و قول به و اره&ههم هواداران شد باعث ه& موضوع پيوست. قطر الاهل به و شده رضا بودند، عصبان شان7ههاستا­ر جدا از ه& استقلال انتقادات مورد اتفاق ن ا خاطر به را وقت رعامل مد ،7افتخار رد& اعلام 7هامصاحب در اما 7افتخار بدهند. قرار 7تيز و تند 7نهاتلف به و نداشته را استقلال در ماندن قصد ابراهيم ه& اما ابراهيم است. نداده پاسخ قرارداد د تمد 7برا باشگاه وپن به قطر الاهل از گذشته تابستان و شد جدا استقلال از ن ا در را فرمانده نقش ه& استقلال ٦ شماره پيوست. 4 بلژ 7فهاحر وجود با حت و استقلال از جدا از بعد داشت تيم با ه& وگوگفت در سال ٢ از بعد او رد.& وت+س 7افتخار ل دلا و ست+ش را وتش+س بالاخره داده انجام ن خبرآنلا ابراهيم اميد 7فهاحر رد.& فاش را استقلال از اش جدا خوانيد. م را برگشته جهانجام از تازه من باشم. داشته پيشنهاد Fمختل خسته 4 گرفت. تماس من با باشگاه وقت رعامل مد بودم. درباره و ببينيم را گر همد شد قرار بعدش و گفت نباشيد از تومان ميليارد 4 حدود گفتم من نيم.& صحبت نده آ نيد.& روشن را طلبم ن ا Fلي+ت دارم، طلب استقلال باشگاه باشگاه منتظر هم من و دهيم م خبر شما به ما گفتند من به من ببينيد شود. روشن استقلال با ليفم+ت ابتدا گفتم ماندم. من با لطفا م بگو و بروم استقلال باشگاه به توانستم نم ه& زنگ باشگاه هم وقت بودم. آزاد ن+ باز نيد.& امضا قرارداد پيوست اینستاگرام به هم خداداد صراحت به ناموفقش 7مربيگر دوران البته و درخشانش فوتبال دوران جز به ه& 7ز عز خداداد فدراسيون انتخاب روند عليه آتشين 7هامصاحب در است، معروف خواندن 7ههامصاحب و لام& فعال را اش نستاگرام ا صفحه گر د بار توجه جالب اقدام در و بود رده& 7عگيرموض فوتبال ملبورن حماسه و ١٩٩٨ سال در ران ا مل تيم نان+ باز معدود از خداداد ه& نجاست ا جالب رد.& اش نستاگرام ا صفحه خداداد بار چند هم ن ا از پيش نداشت. فعاليت 7مجاز 7فضا در ه& بود ورود بدو در ه&نآ جالب ته+ن بود؛ رده& غيرفعال را آن مدت از بعد بار هر ه& بود رده& 7هاندازرا را رضا و ميناوند مهرداد ، م ر& عل ، رحمت 7مهد مثل نان+ باز نستاگرام، ا به خداداد دوباره دادند نستاگرام ا به خداداد بازگشت از خبر شان شخص صفحات در پست انتشار با 7شاهرود ٣ از متر& و زود خيل خداداد نندگان&لدنبا آمار تا ردند& 7بارگذار را 7ز عز خداداد ر تصو و برسد! نفر هزار١٦ به ساعت بودم. آزاد ن+ باز من شد، تمام روسيه مجهانجا وقت ه& 7رد+عمل به توجه با نداشتم. استقلال باشگاه با قرارداد 7شورها& از تيم ٨ ،٧ از بود طبيع داشتم، جهانجام در PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.