Khorasan Varzeshi : 2020-06-30

2 : 2 : 2

2

14 2020 30 1441 8 1399 10 یورگن کپی دنبال به دورتموند انگليس برتر ليگ ٣ ساوتهمپتون - '( واتفورد انگليس حذف جام ٢ آرسنال - '( تد(ونا(شفيلد '( چلس صفر- لسترسيت ٢ منچسترسيت - صفر اسل نيو گر(د فصل ان(پا به شدن '(نزد با در را خود دورتموند سليگا،بوند از گر(د بار وستفالن *زنبورها بيند؛ م آشنا ط(شرا هشتمين ه هاندگرفت قرار نمونيخر(با سر پشت زردپوشان آورد. دست به را آلمان در پياپ قهرمان تلاش نده(آ در لOمش ن(ا جبران *برا خواهند م ه لوسين اخراج در را ارشOراه ه ن(ا عجيب و نند ه است نآ حقيقت بينند. م سوئيس سرمرب فاوره عبور لوپ ورگن( *روزها از نتوانسته هنوز دورتموند سيگنال ٢٠١٤ فصل ان(پا در ه *رOمتف مرد ند؛ هنوز خاطراتش ه (روزها رد. €تر را €پار دونا(ا حضور هنوز دورتموند در زند. م پرسه وستفالن در خواهان باشگاه مسئولان شود؛ م احساس لوپ ن(چند ورگن( نام و هستند او *باز 'سب ردن زنده آلمان تيم ن(ا مربيان دوش *رو ه است سال پيتر بوش، پيتر توخل، توماس ند. م سنگين زردپوشان جمع به پا لوپ از پس همگ اشتوگر خود *شروپي (جدا بجز راه همگ و گذاشتند اساس بر ه فاوره لوسين همانند درست دند.(ند آبل است. رسيده فرا نيز او (جدا زمان بيلد، *ادعا اعتقاد سليگابوند سرشناس ارشناس مسزاروس در لوپ به هواداران و مسئولان شيفتگ ه دارد ه دارم را حس ن(ا من» :نيست ارOان قابل دورتموند اسطوره '( (غا نماد او شده. لوپ اسير دورتموند تا برد م بهره 'زماتي(ار شخصيت از بود؛ *روهر مسائل به البته ند. موفقيت و *باز تشنه را نانشO(باز روابط نهاآ 'ت'ت با و داشت *اژه(و توجه هم انسان نظرات نها،(ا بر علاوه رد. م قراربر خوب شخص دفاع سوم'( از آن انجام و پرس 'سب درباره او لوپ، با داد. تغيير را فوتبال Oتي تا *دنيا ،Q(حر و د(لمادررئا مانند (مهاتي با رقابت *برا شما «.نداشتيد نياز جهان نانO(باز ن(بهتر به مونيخرن(با توخل نام به قرعه زرد، وار(د محبوب مرد (جدا با بود رسيده *اعتبار و نام به نتس(ما در او خورد. آنجا در جوان مرب عنوان به هم لوپ ه تيم- به باهوش و Oتي تا مرب '( و د-ش مطرح نامش €پار دونا(ا سيگنال در توماس اما آمد م حساب هم – بوش پيتر - جانشينش آورد. دوام فصل ٢ تنها اشتروگر به نوبت سپس ماند. دورتموند در ماه ٥ تنها در و بازگرداند باشگاه به را ثبات ه *اچهره رسيد؛ رهبر عنوان به فاوره به را خود *جا ٢٠١٨ سال م معتبر ه(نشر خبرنگار وث مانوئل داد. زنبورها د(جد فراموش در آلمان نزردپوشا ه دارد باور نيز فوربس هاند:شد لOمش دچار ش(دستاوردها و لوپ ردن آ ;سر ٢ نتر(ا - '( پارما '( فيورنتينا - ٢ و(لاتز صفر رم - ٢ ميلان '( اسپال - ٣ ناپول ٢ بولونيا - '( ا(سامپدور ٣ آتالانتا - ٢ نزه(اود ٣ ورونا هلاس - ٣ ساسولو . . لاليگا '( د(مادر رئال - صفر اسپانيول ٢ بتيس رئال - ٤ لوانته صفر والنسيا - ٢ ارئال(و ٢ بار(ا - '( گرانادا ه نم م مطرح را سوال ن(ا من» :داند م اشتباه ن(ا نظرم به رد؟ م عمل فاوره از بهتر س چه ،*مواز جهان در ندارند. را لازم صبر ههاباشگا روزها نبرد و خورده ستOش شروپي دار(د ٢ در نمونيخر(با ها (ا(باوار لغزش '( شود. م گرفته سر از قهرمان حقيقت اما «.ند م ت(فا دورتموند *رستگار *برا عصر دورتموند، هواداران *برا ه است ن(ا امر ن(ا متعصب هوادار توشا بوده. ننده خسته فاوره چرا ه دارد وجود *متعدد ل(دلا» :د(گو م تيم در *اد(ز اشتباهات بجنگد؛ شغلش *برا د(با فاوره خوب نانO(باز ت(ر(مد در شده، بOمرت مدت ن(ا ش(نما باوجود نانO(باز از برخ حت و ردهOن عمل ضمن نند. م پيدا *باز *برا *اد(ز فرصت Qضعي تور فا نژرمنس*پار و نتر(ا برابر *پيروز از اگر ه ن(ا بوده ام نا بزرگ *ها*باز در اغلب دورتموند م،(بگير تيم به مسئله ن(ا گاه و است دنده'( او است. نيز بدشانس او ه دانيم م همه البته زند. م ضربه گاه و ندارند را لازم ثبات دورتموند نانO(باز آورده؛ مصدوميت شوند. م بOمرت *هابچگان اشتباهات به هم حساس *دارها(د از پيش *ليد نانO(باز بحران مقطع در را دورتموند لوسين زده. ضربه تيم پس رد، ل(تبد قهرمان مدع به و گرفت ل(تحو مرب ه نجاست(ا سوال اما «.است احترام ق(لا در توشا باشد؟ داشته خصوصيات چه د(با *بعد خواهد م را س دورتموند» :د(گو م نخصوص(ا باشد. داشته فعال *ردO(رو و ند عمل تهاجم ه س ند، ت(ر(مد را *باز ه خواهيم م را س ما را نهاآ و بگيرد را ردOعمل ن(بهتر نانO(باز از ه «.ند تهييج به همواره تيم هواداران و مسئولان ه نم م رOف» '(نزد لوپ *ها'تي تا به تا هاندبود شخص دنبال است نه(گز ن(بهتر توخل ردند م رOف نهاآ باشد. ه شد مشخص اما دارد لوپ به '(نزد شخصيت و تيم حمله نحوه هستند. متفاوت املا انسان ٢ هاآن *دنيا ٢ دفاع، در اما داشت شباهت لوپ به بوش تنها *ارOهم تداوم عدم ن(بنابرا بودند. متفاوت د(شا او رسيدند. فاوره به ت(درنها بود. ميز *رو نه(گز احساسات اما باشد جهان Oتي تا سرمرب ن(بهتر است. نOغيرمم لوپ پ ردن پيدا ندارد. را لوپ مس '( دنبال به ه است آن شبيه م قضيه ن(ا قرارداد زنبورها با ٢٠٢١ سال تا فاوره «.باشيم د(جد احتمال *نهاجانشي از ليست باشگاه اما دارد هدف عنوان به پوچتينو تسيو(مائور ه؛رد تهيه او به او (آشنا عدم رخصوصد ول شده مطرح اصل (ها نگران دنظرشم مال پيشنهاد و آلمان زبان سرمرب ساله، ٤٦ مارش جس است. مطرح نوظهور نه(گز هم ش(اتر سالزبورگ باشگاه (اO(آمر هالند گارلين پيشين سرمرب هاست.*دورتموند رده ار ش(پز(لا تيم در دستيار عنوان هب مدت سرمرب واچ وOني نيست. بيگانه سليگابوند با و آلمان *زردها نه(گز گر(د هم نمونيخر(با اخراج زنبورها تOنيم *رو او *تماشا هضم د(شا است. در او خوب ردOعمل اما نباشد آسان هواداران *برا را واچ به باشگاه سران علاقه تواند م فورتOفران نيز س آژا موفق سرمرب نهاگت '(ر ند. توجيه علاقه ش،(با(ز فوتبال 'سب ارائه با ه ست نام گر(د فيل وجود ن(ا با است. برانگيخته را ها*دورتموند را ه(رو ن(ا سليگابوند رسم هOشب گزارشگر بون برتر ليگ ٢٣:٤٥ تد،(ونا(منچستر تون-(برا لاليگا ٢٢:٠٠ گو،(سلتاو ا- ور(ما ٢٣:٤٠ ا،(سو لگانس- ٠٠:٣٩ د،(ومادرOاتلت­ي بارسلونا- . آ ;سر ٢٢:٠٠ و،(لاتز نو-(تور ٠٠:١٥ وونتوس،( جنوا- نيست وتياگرفتنن­گرانفليک توسط نمونيخر(با €تر پيرامون عات(شا 'فلي هانس اما شده، منتشر تياگو 'هافب ن(ا از تمجيد به ها (ا(باوار سرمرب خروج احتمال به اصلا و پردازد م (اسپانيا در او ند. نم رOف نمونيخر(با از تياگو انOام به چوجههي به» :د(گو م رابطه ن(ا نم. نم رOف تياگو توسط نمونيخر(با €تر *هاقالعادفو­نO(بازتياگوه هامگفتهميش­ه '( به را *اد(ز *چيزها تواند م ه است موضوع ن(ا به اصلا نرو،همي از ند. ارائه تيم «.نم نمرOفتياگو)خروج( . یداند نم قهرمان را رئال زیدان نهاآ اسپانيول مقابل د(لمادررئا *پيروز با جدول صدر در را بارسلونا با اختلاف حالا *باز ٦ از و هاندداد ش(افزا امتياز ٢ به لاليگا ن(بدتردرتوان­ند مفصل،ان(پاتامانده باق قهرمان *مساو '( و برد ٥ سب با حالت، پس *تهاصحب در دان(ز ن(نالد(ز شوند. م،(هانشد ليگ قهرمان هنوز» :گفت *باز از *اد(ز *ها*باز م.(ندار هم حس چنين و سر بر رقابت آخر هفته تا و مانده باق ه ببينيد داشت. خواهد وجود قهرمان سخت چقدر رجدولقع تيم مقابل *باز مشخص چيز هيچ چوقتهي ليگ ن(ا در بود. شد، خواهد رارOت خ(تار نم م رOف نيست. سال مثل درست هم ليگ ن(ا سرنوشت و خواهد مشخص هفته ن(آخر در ٢٠١٧ خوب به د(با و مانده باق گر(د فينال ٦ شد. شب جشنبهپن *باز آماده و نيم *اورO(ر «.م(شو ختافه مقابل : ٢ به فقط و هستيم '(نزد آن به اما نشده انجام حذف جام در نون ا ما م.(دار نياز گر(د *پيروز در مجددا و م(دار حضور اروپا قهرمانان ليگ و قهرمان ما گذشته سال رد. خواهيم *باز ومبل مرحله در مجددا نون ا و م(شد تهارقاب ن(ا خيل ن(ا و م(دار حضور هارقابت ن(ا (نهانيمه *برا فصل ان(پا در د(با آن، از پس است. خوب «.م(شو آماده د(مادررئال با تقابل نيست. *هاساد ار ند، م دفاع عميق صورت *تهافرص ما بود. عال *باز ن(ا در ما ردOعمل مجددا ه ن(ا از و م(داد Q(حر به م گلزن گشت، خواهيم باز ومبل ورزشگاه به و لندن به ، چلس مقابل ستOش از پس هستيم. خوشحال برتر ليگ به معطوف را خود ز تمر د(با نون ا *باز اروپا قهرمانان ليگ به صعود *برا ما نيم. هنوز قهرمانان) ليگ به صعود( ار ن(ا و نيم م پپ اسل، نيو برابر منچسترسيت *برتر از پس مرحله در خود تيم مجدد حضور از ولا(گوارد خوشحال انگلستان حذف جام (هنهانيم و رقابت ن(ا در قهرمان خواهان و است قهرمانان ليگ در قهرمان همچنين ه م(بگو د(با ابتدا در» :است اروپا م.(رد صعود (نهانيمه مرحله به ما به ه تيم مقابل در ردن حمله منچ ح ج خو همچني م . PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.