Khorasan : 2020-05-05

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ شنبهسه ٢٠٣٧١ شماره.١٤٤١رمضان ١١ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر ه]س ربع ه]س نيم د جد طرح ه]س عيار١٨&طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار بودجه بازخوان شاخص سنا) سامانه( ٧٠/٠٠٠ ٨١/٥٠٠ ١٨/٢٠٠/٠٠٠ ٣٣/٠٠٠/٠٠٠ ( ٧٥٠/٠٠٠)٦٥/٣٥٠/٠٠٠ ٦/٤٥٢/٢٥٠ ٤١/٧٩٣ ٢٢/٧١٧ ١٩٢/٤٠٢ ١٧١/٠٠٠ ( ٠)١٥٦/٠٠٠ ازدواج ميليون ١٠٠ وام ط شرا تومان ميليارد ١٥٠٠ روزانه ورود و مردم حضور به اشاره ضمن بورس سازمان رئيس داد خبر ه سرما بازار به پول رد تعيين ملپولازصفر ٤حذفب تصوبامجلس قرض تسهيلات ميزان ٩٩ بودجه قانون ميليون ٥٠ مزدوج فرد هر برا را ازدواج الحسنه توانند م زوجين ترتيب ن ا وبه است رده تعيين هفت بازپرداخت با تومان ميليون ١٠٠ درمجموع قانون ١٦ تبصره -ال بندنند. افت در ساله ت حما همنظورب ند: م ح تصر باره ن درا بودجه از است -موظ ز مر بان جوانان، ازدواج از ، !بان نظام ضالحسنهقر جار و ساندازپ محل ه ها زوج به را ازدواج ضالحسنهقر تسهيلات است ١٣٩٦/١/١ از بعد ها آن ازدواج عقد خ تار ت اولو با اندرده!ن افت در ازدواج وام نون تا و الحسنهقرض تسهيلات ند. پرداخت نخست ٩٩ سال در ها زوج از هر برا ازدواج با تسالههف بازپرداخت دوره با ال ر نميليو٥٠٠ است.سفتهومعتبر­ضامن اخذ تومان ميليارد هزار هشت نيز تبصره ن ا ب بند ان مددجو به م برا را الحسنه قرض منابع سرپرست زنان ت اولو با ست بهز و امداد ميته . است گرفته درنظر خانوار بردبار- تومانباال رض تعو&بندزمان شود میغيرحضورى­بورسی،مشتریانهوی­تاحراز فرصت داد: ادامه و شود. م بورس وارد د جد پول خرد هها سرما و مردم حضور با ه سرما بازار در طلا شد، آزاد عدالت سهام ه ن ا از بعد و است شده فراهم در مردم حضور حت و شوند م حاضر بورس در مردم است. شده توصيه شور در بالاتر مقامات توسط بورس نيز ساز خصوص سازمان معاون ، علا همزمان، گفت عدالت سهامداران دبورس گرفتن درخصوص نند، انتخاب را سهام مستقيم ت ر مد ه سان برا شود. م صادر بورس د ماه ظرف مجددشدنسته!شازبهادارا­وراقوبورسس­ازمانرئيس ٣٥٠و ميليون دو از بيش رقم به بورس در حاضران ورد ر ارگزار و پيشخوان دفاتر در تجمع درباره نفر، هزار ت شر زود به گفت: بورس د افت در برا ها ه ند م فراهم تمهيدات ز مر گذارسپرده صورت به سجام سامانه در بورس ان مشتر ت هو احراز در اصل قاليبافشود. انجام !تروني!ال و غيرحضور درمردمحضور­واسطهبهه ن ادربارهفار­س،باوگوگفت تروني!الدولتپيشخ­واندفاتروه­ا ارگزار در بورس را ها ارگزار د ندار قصد ا آ است شده جاد ا ازدحام دولت پيشخوان دفاتر در الان رد: ح تصرنيد، اد ز صادرات، ها بان ها ارگزار همچنينو تروني!ال ت هو احراز و بورس د صدور برا شهر، وبان نده آ ق طر ن ا از توانند م راحت به مردم و شود م اقدام ز مر هگذارسپردت شربه:دادادامه ونند. اقدام و ن آنلا صورت به نده آ روز دو ! ظرف م، هاددا دستور جامعسامانه­دران مشترت هواحرازند فرا غيرحضور دهد.انجامراسجا­م ان مشتراطلاعا­ت شاپر &ها نش ترا اهش مردم نشين خانه ماه در پرداخت ه!شب در ها نش ترا از د جد آمار ن فرورد در ه دارد آن از نشان تروني!ال ترتيب به ها نش ترا ارزش و ميزان امسال اهش اسفند به نسبت درصد ١٥ و ٣٧ با دهد م نشان ه موضوع است. افته خانه اثر در حضور مراجعات اهش وجود ابزارها از بيشتر استفاده و مردم نشين اهش اثر ، ن فرورد در پرداخت تروني!ال مردم د خر قدرت و اقتصاد ها فعاليت البته بنا، ا گزارش طبق است. بوده بيشتر گذشته سال ن فرورد با ها نش ترا سه مقا دارد. شهان ترا نسب رشد از ت ا!ح در ملپولواحدل تبدروز دمجلس را تومان به ال ر از ساله سه دوره جاست ن ا جالب ته!ن رد. ب تصو ال، ر جا به تومان خرد واحد ه قانون، ن ا طبق بود. خواهد «قران» ال ر هزار ١٠ برابر تومان، هر ارزش شدهتعيينقر­انصد! معادلو جار تسنيم، خبرگزار گزارش به است. بررس ان جر در مجلس ندگان نما و پول قانون )١( ماده اصلاح حه لا ن ا واحده ماده ب تصو با شور مال ماده اساس بر ردند. موافقت حه لا تومان ران ا پول واحد قانون، ن ا جار ال ر هزار ١٠ برابر تومان هر و قانون ن ا بود. خواهد قران صد! و و تومان همزمان مواز گردش دوره رده تعيين سال سه ثر حدا را ال ر -موظ ز مر بان اساس ن ا بر و از دوسال مدت ظرف تا است شده قانون، ن ا شدن الاجرا لازم خ تار ن ا آغاز برا را لازم اجرا ترتيبات ند. فراهم گذار دوره درخصوص ز مر بان ل رئيس تحول، ن ا جاد ا برا نياز مورد زمان ط، شرابهبستهس­الپنجتادوا­زگفت: و شد م طول آن ساز آماده ن تر ع سر در ه است ن ا ما تلاش ارها و گيرد صورت ن!مم زمان به ا لطمه سرعت، و ارشناس حال ن ا در نزند. آن مطلوب اجرا بان از تسنيم خبرگزار گزارش احتمال ه است آن از حا ز مر در مل پول از صفر ٤ حذف اجرا زمينه ن ا در بالاست. نون دولت به ز مر بان مسئول مقام اقدامات است: گفته تسنيم خبرنگار ماه شش ثر حدا طرح ن ا اجرا پول انتشار آن از بعد و بود خواهد شود. مآغازد جد همچنين ز مر بان ل رئيس rو!مس و ناس!اس آمار به اشاره با هشت ما گفت: شور در موجود م دار گردش در ناس!اس ميليارد دو از متر آن از ميليارد پنج ه ه!س تغيير ن ا با و است تومان هزار ان جر به را تومان دو و ها سالانه نون ا همم؛ انداز م نيم م امحا ناس!اس ميليارد ميليارد ٤٠٠ آن ساليانه نه هز ه ن ا به اشاره با و است. تومان به مل پول از صفرها حذف ه ند، م م ات و!مس احيا ناس!اس سرانه رد: خاطرنشان ن بالاتر ه است ١٠٢ ما شور در سرانه مقابل در و بود شورها بين در است ٢٦ شور در ات و!مس ن ا اروپا شورها در ه حال است. ٣٠٠تا ٢٠٠رقم تعدال سهامداران ]تروني]ال ت هو احراز سلف فيلم با ▪ احراز ردن !تروني!ال طرح مجر ماهيار، همزمان، غيرحضور خصوص در عدالت سهامداران ت هو تروني!ال ت هو احراز ند فرا گفت: ند فرا ن ا شدن آدرس تلفن، شماره تطبيق از پس ه است صورت ن ا به س!ع با او س!عاربر، ت هو و !بان اطلاعات منزل، در تطبيق صحت صورت در و شود م سه مقا مل ارت ه را تصادف متن تا شود م درخواست و از بعد گام سلف دئو و وسيله به شود م ظاهر صفحه رو بر فراهم صورت در افزود: و مهر، گزارش به بخواند. ت هو احراز گر د هفته تا فن تهارساخ ز بودن شود. م آغاز !تروني!ال خودرو تعيين درباره ها گمانه خودرو قيمت فرمول تومان ميليارد ١٥٠٠ بورس: به پول روزانه ورود ▪ ضمن همچنين بهادار اوراق و بورس سازمان رئيس بورس روزانه معاملات ميليارد هزار ١٨حجم به اشاره تومان ميليارد ١٥٠٠ روز هر متوسط طور به گفت: خبر شدن نها از ها رسانه برخ ه ط شرا در تنظيم ستاد در خودرو گذار قيمت فرمول تعيين هنوز گفت: صمت ر وز اند، داده خبر بازار ٩٩ سال در خودرو قيمت ش افزا برا -لي!ت روز د است. نشده نها بازار تنظيم ستاد در مسئول مقام از نقل به مهر، خبرگزار قيمت فرمول شدن نها از خودرو، صنعت ه داد خبر بازار تنظيم ستاد در خودرو گذار با خودرو هر ننده مصرف قيمت آن، براساس ثر حدا علاوه به مشدهتما قيمت» فرمول به توجه خواهد محاسبه « ننده توليد سود درصد ٥ به منوط ثر حدا سود ردن لحاظ اما شد؛ توليد خطوط در درصد ٧٠ وربهره ت رعا تسنيم، خبرگزار گر د سو از است. خودرو رد اعلام بازار تنظيم ستاد مصوبه به استناد با اعلام نده آ هفته تا خودرو د جد ها قيمت ه شد. خواهد رمنتظ فهامصر م باشند ق تشو رد مشخص &شهر مناطق در بها اجاره ش افزا روند از آمار ز مر گزارش ١٠٦ پرداخت از برق صنعت سخنگو خوش خانگ ان مشتر به پاداش ميليارد گفت: و داد خبر گذشته سال در برق مصرف ، ق تشو ههاتعرف درباره دولت مصوبه اجرا امسال ، خانگ مصرف خوش ان مشتر ژه و بيان با مشهد رجب افت. خواهد تداوم نيز r مشتر ميليون هشت گذشته سال ه ن ا ت رعا را شده تعيين الگوها تنها نه خانگ خود برق مصرف تابستان، فصل در ه!بل ردند، ان مشتر از گروه ن ا به افزود:دادند، اهش را ه افت اختصاص پاداش تومان ميليارد ١٠٦ برق نه هز از عمل در و لحاظ ها آن برق قبوض در شد. استه شان سنا- ا ها &د تمد &برا بها اجاره &درصد ٣١ش افزا برا درصد ٣١ /٦ تا بهااجاره ش افزا متوسط افته ش افزا ردند د تمد را خود اجاره ه خانوارها اجاره رشد حد ن بالاتر گذشته سال دو در رقم ن ا ه زمستان از آمار، ز مر از نقل به سنا ا گزارش به است. بها اجاره ش افزا متوسط گذشته سال زمستان تا ٩٦ ه است بوده متغير درصد ٣١/٦ تا درصد ١٦/٨ بين ن ا براساسشود. م ٩٦ زمستان به مربوط آن ن متر ه خانوارها برا بها اجاره ش افزا متوسط گزارش، درصد ١٧/٢ به ٩٧ سال در اند،داشته قرارداد د تمد در و يز پا در ٢٥ /٤ تابستان، در درصد ٢٦/٣ بهار، در در اما رسد. م زمستان در درصد ٢١ به اهش روند بهار در درصد ٢٧ از و بوده ش افزا بهااجاره ٩٨ سال و يز پا در درصد ٣١ /٢ تابستان، در درصد ٢٧ /١ به ان شا است. رسيده زمستان در درصد ٣١/٦ ت نها در مصوبه براساس دولت، سخنگو گفته به ه است ر ذ ٩٨ اسفند سررسيد با ون!مس ها اجاره رونا، ستاد صورت در و شود م د تمد ماه دو برا ،٩٩بهشت ارد تا تعلق مستأجران به امه جر نه ها، صاحبخانه ت ا!ش ن ا موارد به ماه دو ن ا در قضا مراجع نه و گيرد م نند. م رسيدگ چنين PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.