Khorasan : 2020-05-05

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ بهشت ارد ١٦ شنبه سه ٢٠٣٧١ شماره.١٤٤١ رمضان ١١ پرتغا ریال ن داستا ! مغو تومان و تر! د &آقا بزرگ تصميم و &دلار ميليارد ١٤توئيت مجاز فضا د پربازد ر تصاو صاحب فروشگاه اردبيل تو فيلم داشته دوربين بسته مدار نگاه رواش ه رده م صحنهن ابا مواجهبا ز ميشه باشيم مهربانهمبا م ا ده د vتدار تان &برا &تر جذاب داستان نباشيد، پول از صفر ٤حذف ضرر و ده فا دنبال به گزارش ن ا در رسيد مجلس ب تصو به ، مل پول واحد عنوان به «تومان» تعيين و مل پول از صفر چهار حذف حه لا روز د صبح بالاخره شد شور رسم پول واحد ال ر ه هم پيش سال ٨٨ همان از البته شد. شور رسم پول تومان دوباره سال ٨٨ از بعد و باهم امروز داشت. را اصل گاه جا تومان و نشد وارد شورمان مردم تاب و حساب در و رد]ن پيدا مردم بين گاه جا شورمان. گذشته و دور خ تار در قران و ال ر تومان، داستان به داشت خواهيم &مرور 2.1 M views 2.8 M views نادرست&هاترجمهو اطلاع ب، بدفهم تر د&آقابزرگتصم­يم ها پرتغال دوران ادگار نبود پول واحد تومان البته بود نار د هزار ١٠ معادل تومان هر ميليون پولمامثلاب­ود.پول برا محاسباتواح­د ه!بل آغا نيم. م استفاده ميليون شمارش برا ول م ندار عنوان با طلا ها ه!س ه بود س اولين قاجار محمدخان وزن با ها ه!س داد. رواج شور در رسم صورت به را تومان بودند. توماندوو نيم،ترتيببهه گرم ١٦و ٨،٤ ها زمان در هم تومان واحد با ج را ها ناس!اس نخستين و طراح ١٣٠٩ سال در ران ا بان توسط و شاه ن ناصرالد شدند منتشر تومان پول واحد با ها ناس!اس ن ا شدند. چاپ ١٠٠،٥٠،٢٥،٢٠،١٠،٥،٣،٢، ها ناس!اس شامل و جان آذربا ملومت!حه ن اجالبته!نبودند. تومان ٥٠٠و ناس!اس ور پيشه جعفر رهبر به ١٣١٤ سال در هم نوشتارالبت­هداشتند. تومن ٥٠و تومن ١٠، تومنپنج، تومن تغيير تومن به جان آذربا ومت!ح ها ناس!اس ن ا در تومان مجلستوسطود­ولتپيشنهاد­بهروز ده قانونطبقحا­لارد. مپيدارواج تومان هاناس!اسوهاه!سدوبارهشد،ب تصو بهد بابعدبهن اازرسد. مانتهابههم­ال رساله ٨٨دورانوند تومانمتر واحد برااماتوما­ن. يم بگوال رهزار ١٠ جا معادلتومان­هر، ب تصوحه لا مادهبهتوجه­بارد؟ چهد با دارد.جدا ت ا!حخودشه شود مقران ١٠٠ ن نو شيوه به &د]ت اول پهلو ه بود ١٣١١ سال ن فرورد اول ران ا مل پول واحد عنوان به را «ال ر» به ماجرا ؟«ال ر» چرا اما رد، انتخاب زمان عن گردد برم پيش سال ٥٠٠ ابرقدرت خودشان برا ها پرتغال ه داشتند. دست در را جهان اقتصاد و بودند نقاطگر داز خيلمثلهمفا­رسخليجدورا­نآندر حدود از بعد ها آن البته بود. آمده در ها پرتغال اشغال به جهان م به شورمان جنوب از فارس، خليج در حضور سال ١١٠ شدند؛اخراجبودند،شيده راران ااشغالنقشه­ه ها انگليس راشور زمامعباسشا­هه زماندرستپي­شسال ٤٠٠ عن شورمان سالصدهاهمه­ا انگليسمتاس­فانهداشت.دستدر ه آمده وجود به تان برا سوال ن ا الان حتما ردند. غارت را اصل در ال ر نيد!ن عجله دارد. قرار قصه ن ا جا ال ر خب رئال .« سلطنت» شود م اش معن ه است رئال شده فارس را شور هر ها آن است. پرتغال و اسپانيا شورها پول واحد مادگار بههاآن براهمرا پولواحدن اردند ماشغاله بهشورمان درراال رامارفتنده­ا پرتغالحاله­ربهگذاشتند. ال ر اش پول واحد ه نيست ران ا تنها البته گذاشتند. ادگار خليج حاشيه در هم گر د شور چند نيد دقت اگر ه!بل است قطر،عربستان،مثلنند، ماستفادهال ر پولواحدازف­ارس وقتهيچاست.ال رشانپولواح­دهمل برز حتومن وعمان عربستانورا­ن اپولواحدچر­اه بودنيامدهپ­يشسوالتان برا ار بهمردمروزم­رهزباندروق­تهيچال ر حالن ابااست؟ ! شورمان خ تارازاخراج­حالدرها، پرتغالمانن­دبالاخرهون­رفت گردد. مبرخودشگاه جابهتوماند­وبارهواست ساليه چند از خيل نار ها عابربان همچينه هها نوشت داره. وجود تو حت از هم وار د ها آگه ن ا شده! اد ز » بو سازrص دوستانrص بعضيا دولت از تروني!ال بدشون -ص ومياد دوست ه دارن جورن ا گرفتن برا وبورسد مردم سجام -ص بهرو ردن 2.4 M views 2.9 M views باخته مال از بان عجيب درخواست «قرون» ت ا]ح !&فالوئرگير &برا و لا &دعواها دوره از خودمان قرون همان ا قران محمدرد. پيدارواجشا­هن الدناصر است، مدع وبلاگش در نوبخت حافظ از بيت ن ا به «قرون» داستان ساقيا» :د گو م ه گردد برم رد/ فهمحافظ ها رنده ده م عيب بخشِ جرم بقِرانِصاح -آص خود خ تار مقاله ن ا در او .«پوش حافظوان دبهنشاه ناصرالدتفا­لبهاتفاقن اتمام»:سد نو م حضرت از بيت ن ا به شب او گردد. برم او وافر خاطر تعلق و پول و «بقِرانصاح سلطان» را خودش آن از بعد و رسيده حافظ استور در هم عليپور فرهمند البته «.ناميد «قِران» را خود مُل سال ١٠٠قرن ماشور درگذشتهدرن­وشت: نستاگرامش ا مقرانهمراآ­ن-نصوگفتند مقرن راسال ٨٠هرونبود صاحب باشد، رده ومت!ح سال ٣٠ ه هم را شاه گفتند. امين س در هم شاه ن الد ناصر ردند. م حساب قران صاحب را خودش و منتشر را قران ه!س ومتش!ح سال صاحب اخ هم را نياوران نما جهان اخ و رد معرف قران ناميد.قرانيه ! خ مر& اژدها - س!ع تو ا دره ه رو خ مر ر!ف بين م ن م رو اژدها فرود خ مر اومده! ها مغول &پا رد ازر]تش به درمانادر &هند سب ارتش برا هند قدردان زحمات از ادر درمانشون مبارزه در بارونا با رو بالگرد سرشون ختن! رگل م بر ها مغول توسط ران ا اشغال دوران به اما «تومان» ماجرا فرمانده تومان. گفتند م سرباز هزار ١٠هر به ها مغول گردد. ران ا اشغال از بعد تومان. امير شد، م هم سرباز هزار ١٠ ن ا دوران آن در شد. ران ا معاملات بازار وارد تومان ها، آن توسط 3.4 M views امروز تا ابتدا از ران ا پول &واحدها &دلارميليار­د ١٤&هالم ٧توئيت 3.1 M views رواج دوره پول واحد نام رواج دوره پول واحد نام خودرو&گهارب اسرقت ه قاجار شاه هخامنشيان در ه قاجار نار د عباس نقره شاه پنج هخامنشيان درهم ه قاجار ساسانيان درم Tesla ه قاجار ساسانيان نار د ه قاجار نقره شاه ١٠ ساسانيان پشيز ه قاجار قران الرشيد هارون جعفر نار د و زر ه مطالب &دئو و دن د &برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير &مجاز &فضا نيد. ن] اس را مقابل د يوآر ه قاجار تومان - زرده سر ه قاجار آباد پناه - شش زر عباس عباس نيم ه قاجار اشرف هزار پنج ه صفو ه قاجار ه صفو ه قاجار هزار دو - صنار ه قاجار قازغاز- ه صفو شاه ه قاجار rچند ال ر تومان ه صفو بيست پهلو ه، قاجار اسلام جمهور ه صفو غزنو محمود سلطان ه! غاز - !بي غاز محمود اسلام جمهور ه قاجار پول layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.