Khorasan : 2020-05-11

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١رمضان ١٧ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر ه س ربع ه س نيم د جد طرح ه س عيار١٨ طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار خبر بازار شاخص سنا) سامانه( ٦٩/٥٥٤ ٨١/٠٠٠ ١٩/٤٠٠/٠٠٠ ٣٤/٠٠٠/٠٠٠ ( ٦٠٠/٠٠٠)٦٨/٩٠٠/٠٠٠ ٦/٦٤٨/٤٨٠ ٤٣/٠٥٢ ٢٢/٩٣٥ ١٩١/٦٧٩ ١٧٦/٠٠٠ ( ٤/٠٠٠)١٦٢/٠٠٠ خودرو بازار براى هاوعده و هاطرح موج ن مسوامدرخوا­ست شد نترنت ا به اقدام ه رد اعلام نKمس Dبان 4غيرحضور درخواست ثبت سامانه 4اندازراه قبيلاز4ضرو­ر4نيازهاتا­مينمنظوربه­تسهيلات، ت مشار از ناش اقساط فروش ن،Kمس د!خر قبلتوانند ممتقاضيانا­ست.رده جعالهو مدن از پس و ثبت را خود درخواست شعبه، به مراجعه از وقتتعيينوا­فت!درقابلتسهي­لاتضوابطاز آگاه به مراحل، ميلKت و درخواست 4پيگير 4برا ، قبل نند. مراجعه انتخابشعبه تسنيم- ت!حما سازمان و رقابت 4شورا ، بازرس سازمان صمت، ر!وز ردند مطرح خودرو بازار ندهساما 4برا را !ههاوعد و د!جد 4حهاطر به رقابت 4شورا بازگشت وزارت يد تا و خودرو 4گذارقيمت و دلالان با برخورد لزوم بر صمت تا ٥افتموجبخو­درو گرانمسببان 4خودروهاقي­مت تومانميليو­ن ٢٠ نيز صنعت ر!وز شد. بازار در داخل و رقابت 4شورا ت،!حما سازمان به ظرفتادادمس­ئوليتبازار­تنظيمستاد سامان را خودرو بازار نده!آ ساعت ٢٤ 4محابا ب ش!افزا از پس نند. ده ه گذشته 4روزها در خودرو قيمت داشت، همراه به را فراوان 4انتقادها 4نهادها و صمت وزارت اقدامات خودرو بازار تنظيم و توليد با مرتبط دو زمينه، ن!ا در است. گرفته شدت ن!تدوازرقابت 4شورارئيسق­بلشب خودرو 4گذار قيمت دستورالعمل فرمول دهد م نشان ه داد خبر سابق روال به مجدد ،4گذار قيمت قيمت dسق اساس بر و برگشته خود بهره و خودرو صنعت بخش تورمِ ها، 4و بود. خواهد توليد يفيت و 4ور خودرو 4گذار قيمت فرمول درباره خواهند dلKم خودروسازان گر،!د ارائه 4نحو به را فروش برنامه تا شد صفر به ان!سودجو حضور ه نند به دسترس مثال عنوان به برسد. نام ثبت 4برا خودروسازان ت!سا هKشب حوزه در شد. خواهد آسان ها و 4دار !د 4ها رسانه و 4مجاز 4ها قرارنيزخود­رودهنده آگه4شنيدار خودرو آگهننده منتشر است،شده باشد داشته خودرو وجود از اطمينان همچنين و باشند متعارف ها قيمت و ت!سا ن!ا در توافق قيمت و معاوضه شد.خواهدممنوع­ها نام ثبت د!جد ط!شرا ادامه، در 4و بر ه رد اعلام نيز را خودرو د!خر حتماً خودرو، متقاضيان اساس، ن!ا نامه گواه و بالا به سال ١٨ د!با قبلاً د!نبا ه ن!ا ضمن باشند داشته رده استفاده نامثبت4خود­روهااز نباشند.نيز4جارMپل­ا 4داراوباشن­د مدت به خودرو سند ،4و گفته به ماند، خواهد باق رهن در سال D! به ماه سه !خودرو اگر همچنين قيمت نمونه 4برا گفت: و زد مثال قيمت ن!ا اساس بر د!پرا 4خودرو ارخانه قيمت با سه!مقا در 4گذار شود. اضافه درصد ٢٠ د!با ثر حدا نقشبههمچني­نرقابت4شور­ارئيس را بازار ه دلالان از 4محدود تعداد لان 4سودها و اند گرفته دست به صورت در گفت: و رد اشاره برند م بازار متخلفان 4دستگير و برخورد بازار در تهاقيم زش!ر شاهد خودرو بود.خواهيم بانسودنرخا­هش پردهپشت اهش به رو ه است مدت Kبان سود نرخ شدن فراهم موضوع، ن!ا اوليه دليل نهاده. نرخ با Kبان بين بازار از ها Dبان مال تامين در سود نرخ فوق، 4نمودارها است. تر ين!پا ٩٨ و ٩٧ سال 4ها ماه در را Kبان بين بازار اواخر تا ها نرخ افت از حا ه دهد م نشان ن!ا اصل علت حال، ن!ا با است. ٩٨ سال Dبانبر4ز مرDبانتر4ج­دنظارتدرمو­ضوع از ج!تدرنترل ناتراز،4اعتبارموس­ساتوها بازارعمليا­ت4اندازراه­وهاDبانبرد­اشتاضافه دارد. شه!ر راستا ن!ا در باز پيشنهاد از نيز شور ل دادستان ت! آ گفت:ودادخبريه!قضا قوهرئيس ه رده ارائه را 4پيشنهاد رئيس ا... ارشناس و تحقيقات ار آن 4رو ه است ن!ا آن و است انجام حال در شود. عرضه الا بورس در خودرو ميدان 4 ها گزارش حال، ن !ا در هشدارها پ در ه است ن!ا از حا در صمت وزارت 4جد اقدامات و نيز و خودرو عرضه و توليد خصوص خودروقيمتر­قابت،4شورا بازگشت اهش تومان ميليون ٢٠ تا پنج بين موتمن روز! د باره ن! ا در است. افته! خودرو داران شگاه! نما ه!اتحاد رئيس ١٣١ پا! سا قيمت نون ا هم گفت: و رسيده تومان ميليون ٧٢ به بازار در وجود4 مشترهمقيمت­ن!ا4برا البته خودرون!اد! خربهحاضر س وندارد نيست. همتومانميل­يون ٦٧قيمتبا ندگ!نما و فروش از پس خدمات اوليه 4ها س!سرو 4برا مجاز 4ها حذف آن گارانت حتماً ند،Kن مراجعه آن دارنده ه معنا ن!ا به شود. م ارKاحتونيس­تننده مصرفخودرو، است. داده انجام اختفا و ها تعاوننان ار از جمعتجمع عدالتسهام سهامدفاترد­رشاغلنان ار از4شمارروز!دصبح و شغل وضعيت بودن نامشخص دليل به عدالت ردند. برپا صنفتجمعخود­معوقهمطالب­ات عرضه برا د جد پيشنهادها بازار به خودرو ▪ حذف برا د جد ها وعده خودرو بازار از ان سودجو ▪ د برترمز مل صرافدلار از ت،!حما سازمان رئيس نام ثبت 4برا د!جد 4پيشنهادها به اساس، ن !ا بر داد. خبر خودرو است شده پيشنهاد خودروسازان ارائه خودرو نام ثبت 4برا روش ه ثبت ت!محدود گونه هيچ تا دهند 4برا همچنين باشد. نداشته نام است شده پيشنهاد العاده فوق فروش در شود. استفاده ش قرعه روش از تا !قضا معاون عمران خصوص، ن!ا ت!حما سازمان رئيس گر،!د 4سو از قيمتنترل دستورالعمل­ن!تدوازنيز 4زود به است قرار ه داد خبر خودرو بخشدرتابش،گفتهبهشود. !اجرا و خودروسازان دستورالعمل، ن!ا از برنامه ارائه به dلKم نندگان توليد شد خواهند امسال ط ماهانه توليد تعهدات به ردنKن عمل صورت در و بخش در شود. م برخورد ها آن با ش!افزا با مل صراف در دلار قيمت ظهر روز !د تومان ٤٠٠ش!افزا و صبح به نسبت تومان ٣٥٠ ٢٠٠وهزار ١٦قبل،روزدو4ار روزان!پابهنسبت ن!ادردلارفرو­شنرخترتيبن!بدشد.معاملهتوما­ن رسيد.آزادبازارق­يمتبهها صراف بودجه بازخوان عمليات ز ر بودجه به الزام سهامداران حضورغيرت هواحراز شود؟ م اجرا عدالت بودجه تحقق از صحبت ه است سال چند اما شود م !اجرا 4ها دستگاه توسط عمليات برداشته راستا ن!درا 4جد گام ٩٩بودجه قانون 4ها دستگاه همه بودجه، قانون ٢٠ تبصره است. شان!ها نه!هز دقيق !شناسا به dلKم را !اجرا شده تمام قيمت 4حسابدار سامانه امل استقرار و ) عمليات( ردKعمل بر مبتن 4ز!ر بودجه 4برا م بودجه قانون ٢٠ تبصره dال بند است. رده رد،Kعمل بر مبتن 4ز!ربودجه 4اجرا در د:!گو قانون)٥(همادموضوع !اجرا4هادست­گاه تمام ت شر و ها Dبان جمله از 4شور خدمات ت!ر!مد !شناسا با ٩٩ سال در اند dلKم ، دولت 4ها 4غيرنيرو دستمزد، و حقوق DيKتف به هانه!هز ز مرا 4ههان!هز و غيرمستقيم) و مستقيم( انسان سامانه امل استقرار 4برا پشتيبان فعاليت نند. اقداممشدهت­ماقيمت4حسا­بدار بردبار- عدالتسهامس­تاد4سخنگو فهيم 4حضور غير سامانه 4انداز راه زمان خصوص در ن!ا گفت: بورس د افت!در 4برا ت!هو احراز شود. 4انداز راه خرداد ٨خ!تار در است قرار سامانه ن- آنلاران ا نفتر!وززنگنهبيژ­نبهخطاب 4هانام درعدالتوشف­افيتهباند!درئيس ل تواحمده بودپارسالم­اه4د طبقاستقرار­ه طرحداد.هشدارگاز ملت شرد!جدطرحدردول­ت4هابودجمن­ابعپاشوخت!ردرباره ٨٤٠هزارو ٥٧مساحتبه زميندرران!اگاز ملت شرز متمر4ادارم­جتمععنوانب­اعظيم مجتمعآن حافارس4خبر­گزارگزارشح­ال،ن!اباشود.ساختهتهران،4شيرازصياد­شهيدبزرگرا­هغربدرمترم­ربع بر مبن ٩٧مرداد در نفت ر!وز ابلاغيه حت و پروژه ن!ا 4ماجرا طرح از ماه چند گذشت رغم به ه است آن از شروعومناقص­ات ان!پامراحلردن طحالدرت شرن!انفت،وزارتدرهان­ه!هزاهش و !جوصرفه زمين تومان ميليون ٥٠تا ٤٠قيمت به اشاره با نKمس ارشناس D! است. عظيم مجتمع ن!ا احداث ار هزار ١٠حدود در رقم طبقه، ٤٠مجتمع ن!ا احداث 4برا لازم نه!هز ميزان ه است رده برآورد طرح ن!ا ت!فا ت شرن!ا4براموجود­4نهاساختما­تنهانهه است حالدرهمهها­ن!اشد.خواهدتومان­ميليارد نيست.د!جد4ادارمجت­معاحداثبه4­نيازوداشتخ­واهدنيزماز­اد4نهاساخت­مات شرن!اهKبلند، م حه!لا از 4مواد مجلس در جملهازارزو­الا قاچاقبامبا­رزهقانوناص­لاح 4الا صادرات ا! واردات مجازات تعيين مراجع ردن معين همچنين و مجوز بدون ارز و الا قاچاق قانون تخلفات به رسيدگ ب!تصو و بررس نظرخواه د!تجد موارد و ن!ا بررس هنگام خراسان، گزارش به شد. ارز خروج 4برا اقدام 4نقد مه!جر حه،!لا مقرر و تعيين آن ال!ر 4بها برابر چهار تا دو 4الا فروش ا! عرضه ه صورت در شد، هKشب قبيل از 4مجاز 4فضا ق!طر از قاچاق بKمرتگيرد،صورتتارنما­و اجتماع4ها 4الا ارزش برابر دو به الا ضبط بر علاوه واپسين در همچنين شود. ومKمح قاچاق طرح اصلاحيه دهم مجلس عمر 4روزها بازرگان خدمات و تجارت وزارت يلKتش و گرفت قرار صحن ار دستور در گر!د بار ار، دستور از آن ردن خارج با ندگان!نما وزارت بخش دو DيKتف با را خود مخالفت ردند. اعلامگر!دK!از«صمت» - بر ا محمد تومان ميليارد هزار هزار ٧آمار دولت ها دارا از جهانگير دولت گفت: جمهوررئيس اول معاون 4برآوردها اساس بر ه است ثروتمند دولت ران!ا گرفتن نظر در بدون اقتصاد، وزارت شدهانجام 4ها !دارا معادن، و گاز نفت، ، مل 4ها !دارا است.تومانميليا­ردهزارهزار­هفتران!ادولت - فارس شور خودرو مشاغل مجتمع ن بزرگتر از مسئولان ت حما " " است برق انشعاب نبود مجتمع، ن ا ها سوله داران خر بزرگ دغدغه و ل مش ن مهمتر ندارد وجود ل مش هيچ مجتمع نياز مورد برق تامين برا مشهد: برق Mashhad Car Repairs & Mechanics قرار باشد. شور !خودرو مجتمع ن!بزرگتر قراراست الخصوص عل خودرو مشاغل و اران تعمير همه است گاراژدارها، ،4سيد 4ها محدوده در سنگين 4خودروها شوند. منتقل مجتمع ن!ا به خمين امام و وشش 4ند!ناخوشا و زشت 4ها 4ورود با رباز!د از مشهد شهر 4ورود در 4شهر مبلمان از ه 4ا گونهبه بوده رو به رو گاراژدارها، جمله از آن مناطق از برخ در حت و ها نيست. 4خبرو... وشش ،4سيد 4محورها در مشهد شهر اصل 4ورود از ها تعميرگاه شهر لان ن!ا !ابتدا 4ههاوچ پس وچه تا نيشابور دارد. ادامه وشش و گاراژدارها ، 4سيد 4هاخيابان در ه!گلا ،Dترافي جاد!ا ، محيط ست!ز و صوت ندگ!آلا معابر ثيف و شلوغ مناطق، ن!ا اهال و نان سا 4ها دهه٢ در مسئولان تا شد باعث گر!د معضلات از 4بسيار و 4ورود 4رو و سر بر دست تا بيافتند صرافت به قبل سنگين 4خوروها 4ههاتعميرگ­ا حداقل و شندKب مشهد « مشهد !خودرو مشاغل مجتمع» به ههامحدود ن!ا 4اجرا دوباره شروع از م©ن و سال D! D!نزد ه امروز شود. منتقل ب©غده 4روستا مجاورت در بساروج)( د!با مجتمع گذشته سال ٢٠ به نگاه با گذرد،©م مجتمع انتقال و !جابجا مشهد، به K!نزد گسترده، ن©زم افتاد. ٩٧ سال به آن دوباره 4ا©اح چرا ه خورد افسوس مجتمع K!نزد زباله، دفن لKمش حل و مپوست ارخانه شود؟! انجام مهم امر ن!ا زودتر شد©نم واقعا 4اقتصاد ارزش داران،!خر و داران سهام ونتKس محل به و ميليون D! مساحت با ه را مجتمع ن!ا اران تعمير از حرم تا حرم راه آزاد عبور آن، افزوده ارزش و مجتمع لاتKمش و ها ت!محدود همه وجود با حاضر حال در ه هستند. استقرار و واحد ل©مKت مشغول ا! شده مستقر !ها بررس با ت!نها در و شوند جمع مجتمع D! قالب صنف 4تجار واحد ١٩٢٠ ساخت 4برا متربع هزار ٥٧٠ 4شهر قطار ٣ خط جاد!ا ،D©تراف نبود پروژه، مجاورت باشد. م ت©فعال مشغول مجتمع 4ها سوله از K! در حل بخش د!نو و د©ام نقطه اران ر©تعم از برخ استقرار ن!ا جاد!ا 4برا بساروج)( ب©غ ده گرفت، صورت ه دانند. م مجتمع احداث 4برا انKم ن!بهتر گرفته، مجوز نالود©ب قطار ر©مس در گرفتن قرار پروژه، به آن K!نزد و مجتمع، D! منطقه در گفت: ما خبرنگار به 4و است بزرگ پروژه ن!ا روشن 4فردا و 4شهر معضلات در Kمل ن©زم تصميم، ن!باا شد. گرفته نظر در مجتمع ها سوله از 4اد!ز تعداد 4اجرا و ع©وس 4ها!بردار خا مشهد آزادراه و مشهد نارگذر با بودن مجاور و مشهد برق انشعابات و از©امت 4برا و هستم ار مشغول از استفاده و برق هKشب جاد!ا دارند، !ها ه!گلا آنها اما پروانه و مجوز ز©ن 4استاندار و شد 4دار!خر محدوده ن!ا 4آمادهساز شاهد هم امروز و دارد زمان آن عزم از ت!اKح بزرگ ه است پروژه ن!ا ت©موقع 4ها ژگ!و گر!د از پس و ردم ز!وار امل پول ٩٧ سال در ز©ن آمپر ٢٧ ارKان ضرورت منطقه رونق و ار و سب 4برا برق 4انرژ رد. صادر را رگاه©تعم سوله١٩٢٠ ساخت ه م©هست مجتمع از 4گر!د بخش در قطعات و ابانها©خ شود. م محسوب شور !خورو مشاغل مجتمع ن!تر م.©باش نفر ٤٠ د!با ه گرفتند تعهد ما از ز!وار از است. ر!ناپذ ر©نظ ب شور در پروژه ن!ا دهد.©م د!نو را خوب 4روزها دهند. نم درست جواب اما م!ا شده جمع نفر٤٠ آلودگ از را مشهد اران، ر©تعم همه ع©تجم از جدا و است نشده انجام هم ار ن©هم بدهند، موقت برق م!حاضر داد. خواهد نجات و... صوت و ط©مح ست!ز 4ها D! با حداقل شده نصب !ها ستون و ابل ه والان نند. ن©تام را ما برق نتور، م مستقر ٣منطقه در ه ان !حداد ر©م محمدعل 4ارKتراش گفت: است مشغول 4ارKتراش ار به و باشد حدود ه است سالK! ست©ن ر!پذ انKام برق بدون اعلام برق ت شر اما م!ا رده پرداخت تومان ون©ل©م٨ باشد. نفر ٤٠ از متر د!نبا ان©متقاض تعداد ه رده از استفاده 4برا د:!گو م داران!خر گر!د از 4ر©خب م!ا رده 4اد!ز 4ها دوندگ آن انشعاب و برق 4انرژ ق!تشو انشعاب وجه ز!وار 4برا را داران!خر از 4ار©بس و ق©دق جواب و نبوده ما مطلوب ،جه©نت متاسفانه اما م!رد م.!هانگرفت 4هانند قانع و لات مش طرح ، ع©طب منابع 4سو از لاتKمش چه اگر مدت ن!ا در ت شر حرم، تا حرم راه آزاد طرح 4مجر اعضا، ه،!اتحاد ن!ا اما است شده جاد!ا ... و انتقال خطوط م!حر و نفت ، ت©امن مسئولان همه با!تقر ه امروز تا بزرگ پروژه را مجتمع 4اجرا در ع!تسر بر د© تا !اجرا و !قضا ن!ا ط حت و سرگذاشته پشت را لاتKمش دارند، مشاغل انتقال 4برا را خود ار ه اند رده د© تا مدت د.©ن ع!تسر پروژه ل©مKت و ساخت و مجتمع رˆگ ل ش نحوه خدمات ه!اتحاد ار©الاخت تام ل© و تمدن سپهر ناصر مشاغل مجتمع !اجرا ر !مد و مشهد !خودرو 4ماجرا اصل گفت: نو نگاه گروه به مشهد !خودرو گردد. م باز قبل سال ٢٠ به مجتمع ن!ا 4ر©گ لKش م©تصم مشهد !خودرو ه!اتحاد و 4استاندار ٧٦ سال ابان©خ از ن©سنگ 4خوروها 4ها رگاه©تعم انتقال 4برا رگاه©تعم 4سروصدا از تا رند©گ م مشهد عموم 4ها تردد نسخه و استه ونKمس 4واحدها مجاورت در ها چند.©بپ را مشهد در ر©تعم جهت ها اتوبوس و ها ون©ام دفتر وقت ل ر!مد 4مقدور مهندس ت!حما با و زمان آن شد مقرر جلسات ط و 4رضو خراسان 4استاندار فن در و مشهد شهر به نقطه ن!تر D!نزد در ها رگاه©تعم تمام مجتمع به نگاه داران خر اصل دغدغه برق، از©امت گرفتن 4برا اما شده جاد!ا سوله ٥٠٠ حدود برق ه زمان تا ند!گو م و هستند روبرو لKمش با برق د!ا©ب نجا!ا به شهر داخل از ست©ن حاضر س نباشد، جواد محمد ند. منتقل نجا!ا به را خود ار و سب و است مشهد سوتKش©پ و م!قد اران ر©تعم از 4خسرو ها سوله برخ ه حال در و مجتمع ن !ا به ورود با خورد، م Mخا همچنان سال ٢٠ گذشت از پس را خود ت©فعال اران ر©تعم از برخ م©هست شاهد ا! اواخر ن©هم در برخ و اند رده منتقل نجا!ا به د.©خواب ار تا رد دست دست قدر آن ها سال ن!ا در برق ت شر اما م!رد ن!درا و م!رد 4ر©گ©پ برق انتقال 4برا دوباره ، مدت از بعد دهد: م ادامه او 4برا مربوطه ت شر با جلسات ٨٣ سال گفت: برق لKمش با رابطه در تمدن اعلام ن!ا بارد. اعلام تومان هزار٨٠٠ را انشعاب هر برق ت شر، 4ر©گ©پ برق ت شر ه شد گرفته م©تصم . م©داشت رگاه©تعم 4ها سوله به رسان برق نفر٢٥ 4برا گفت برق ت شر امانند، ز!وار را مبلغ ن!ا توانستند اعضا از نفر٢٥، بدهد ما به بود تومان هزار٣٠٠ انشعاب هر زمان آن ه را برق انشعاب هزار دو هزار ٧٥٠ و ون©ل©م ٥ برق انشعاب هر شد گفته 4بعد مراجعات دردهد. نم برق م معرف انشعاب گرفتن 4برا برق ت شر به را اعضا از 4تعداد، بار هر ما و ٣ منطقه در اعضا از نفر ٣٨ حاضر حال در است. برخوردار !روشنا از مجتمع تر ع!سر هKآن خاطر به ما 4اعضا ه م©گفت و م!رد قبول هم بازاست. شده تومان دهند؟ نم چرابرق اما اند رده ز!وار را برق انشعاب نه!هز مجتمع نند. ز!وار را مبلغ حاضرند، شود سرپا شان!رگاها©تعم و ند برق 4رها©ت نصب به اقدام برق ت شر اگر و است آماده مجتمع 4ها ابان©خ امام،!رد معرف برق انشعاب افت!در 4برا را نفر ٦٠ دوباره د:!گو م تمدن 4شتر©ب 4ارKهم نا©ق! شده، انجام برق ن©تام 4برا ت حر ه شود ثابت اعضا به برق نند،Kن ز!وار را برق انشعاب پول اعضا از نفر ٣٠٠ تا ه گفت برق ت شر رد. خواهند اصل 4رها©مس نون ا نه!هز تومان ون©ل©م ١٠٠ صرف با البته دهد. نم برق ماجرا شهرستان برق 4رو©ن ع!توز ت شر رعامل!مد 4د©سع عل مهندس گروه به مشهد !خودرو خدمات مجتمع برق ن©تام با رابطه در مشهد ١٠ حدود از بساروج ارگاه 4واحدها برق ن©تام موضوع گفت: نو نگاه برق ت شر و ره مذا آنها ندگان!نما با موارد همه در و مطرح قبل سال همه آنها برق ن©تام ل©تسه 4برا موجود 4ها صورتجلسه برابر مشهد ارگاه 4واحدها از 4تعداد هم نون ا هم و است نموده مساعدت گونه است. شده 4رگذار©ت هم ابان©خ چند و هستند برقدار است©س هKن!ا به باتوجه شود م اعلام مجدداً حال ن©درع رد: ح!تصر 4و ن!ا باشد م صنعت و ارگاه بخش به Dم مشهد برق ع!توز ت شر نند عمل خود 4قولها به مجموعه آن ندگان!نما هKن!ا شرط به ت شر دارد را برق نامه ن©!آ برابر مساعدت هرگونه آمادگ ٠٩١٥ ٦٨٣ ٧٩٥٧ / ٠٩١٥ ٨٩٧ ٧٦٦١ نيشابور م قد جاده ٥يلومتر مشهد، م /٩٩٠٠٨٣٧٧ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.