Khorasan : 2020-05-11

12 : 12 : 12

12

م.e و هفتاد سال ، ٢٠٣٧٦ شماره ،٢٠٢٠ م ١١ ،١٤٤١ رمضان ١٧ ،١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ وشنبهد ند: فرما &م ع)جواد( امام لَهُ. ةمَفسَدَ ستَحكَمُ أن قَبلَ الشَّيءِ إظهارُ است. آن تباه ه ما شدن، استوار از پيش چيز كردن آشكار www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (٤٥٧ صفحه العقول، Fتح( ژئو مدار اندیشه در ایران خراسان ها ژه و مطبوعات ههاتاز سودها پرده پشت درباره روزنامه ن ا سال ماه د ران وز هيئت» :شد مدع ، بورس مصوبههميند شاه رد ابلاغرا هامصوبگذشت­ه نهاميليوچش­ممقابلتوان­سترا رنگارنگن تر و هات شر آن در ه امصوبه ند؛ ين تز دار خر تگذارقيم( شان ها دارا اب ارز د تجد با ش افزا توانند م تورم) راساسب ها دارا د جد ن ا پيامد تنها ه سرما ش افزا اما دهند ه سرما مانند اهدافمعتقد­ندارشناسان ونيستابلاغ­يه و الاها توليد بها ش افزا انباشته، ان ز پوشاندن قيمت به تها شر سهام فروش و عموم خدمات «.استاشارهمو­ردمصوبهگر دثمراتازبا­لاتر تيتر با گزارش در روزنامه ن ا خودرو بازارآشفته برا دستور پيچنسخه» علم هيئت عضو D از نقل به «؟ارگشاست قيمت بود قرار اگر نوشت: صنعت و علم دانشگاه برا تمند رضا نرخ به دولت دستور با خودرو به دلار قيمت برگردد، خودروساز و ننده مصرف بود.شدهD نزد دولتتومان ٤٢٠٠ دستورنرخ پرتاب»جالبتيتربا روزنامهن ا شدن رقمهفتاستق­بالبه«هفتمآسمانب­هبورس درحالرفت.تهرانبهادا­راوراقبورس­ل شاخص سپر معاملاتروز ٣١درتهرانب­ورسل شاخص درصد ٩٩رشدسابقه بورد ربه ٩٩سالازشده ادامه تصور با بسيار همچنان و است افته دست بورسهگرانم­عاملخيلبهر­وزهر صعودروندن ا رسد م جابهمعتقدن­دارشناسان ه پيوندند م نخواهد بورس به د جد پول ورود از خبر گر د ه جهت تواند م منف سيگنال هر مرحله آن در و بود دهد.تغييرراشاخ­ص شرق- • م ارده بررسرازمين­مدارن ا اربردها وها ژگ وگزارشن ادراست،ماهوارهارس­ال بعدهدف يلومتر هزار ٣٦مداره رده اعلامسپاه سرتيپ وسرهنگعنوا­نبامکاتبه ممنوع بازنشستگان­براى دست مقدم، طهران شهيد گذار هدف» مدار به رسيدن برا برها ماهواره به افتن يلومتر هزار ٣٦مدار همان ژئو مدار ؛ «بود ژئو م رارeت اد ز ها رسانه در روزها ن ا ه است ه بشر نيافتن دست د شا و ن ر د آرزو شود. دست اما بزرگ آرزو D به ل تبد روزها ن ا فرمانده است. شده هم ها ران ا برا افتن موضوعخصوصد­رسپاه هوافضا نيرو فضا ٣٦مدار برا ران ا ههاماهوار مدار ارتقا با ه م دار برنامه رد: اظهار ، يلومتر هزار Dم و زمان عز مردم و انقلاب رهبر خير دعا دفاع، وزارت و پاسداران سپاه در نماندانشمن­دا هاسال در و دهيم ش افزا را مدار ارتفاع به برسيم. يلومتر هزار ٣٦ مدار به نده آ يد تا جعفرآباد عل سردار فارس، گزارش ن ا درصد ٩٠ ه نم م اعلام قاطعانه» :رد متخصصان همه و دارند سال ٣٠ ر ز زان عز در استثنا بدون دارند پروژه در مستقيم نقش ه «.اند رده تحصيل شور داخل ها دانشگاه موسو مجيد سيد سردار ، تسنيم گزارش به پيشتر سپاه، هوافضا نيرو فرمانده جانشين مقدم، طهران شهيد گذار هدف ه بود گفته به رسيدن برا برها ماهواره به افتن دست Dموش از سطح ن بالاتر بتواند ه بود ژئو مدار نخستين باشد. داشته را هاماهواره حامل ها هزار ٣٦ مدار از گذشته هفته انقلاب رهبر بار بعد ا ماهواره هدف عنوان به يلومتر قرار به اشاره با شان ا ه جا بردند. نام ران ا (LEO) زمين به D نزد مدار در نور ماهواره دادن توليدراهبر­ماهوارن اامروزه س آن»:فرمودند رساند، م فضا به را نور)( ماهواره ن ا و ند م خواهد دست همين نيّت، همين آدم، همين مداربهراما­هوارههمينگ­ر دصباحچندتو­انست ماست... نظر مد ه برساند يلومتر هزار ٣٦ «.شدخواهدقطع­اًن ا «ژئو»مدار) احتمالتصاد­ما تداخلاز جلوگير تعداد واحد زمان در عن است محدود منبع D و بگيرد قرار آن در تواند م ماهواره مشخص استشدهباعث ذاتت محدودن اند. فعاليت بهبرابرومن­صفانه دسترسميانت­عادلجاد اه اقتصاد و ارآمد بهينه، هبرداربهر و مدار ن ا باشد. دشوار آن از دارد؟ مدار چند زمين مگر ▪ به خود د جد بخشنامه در مسئول نهاد D نهادها و مسلح نيروها ران مد از تعداد و القاب از استفاده شده ر متذ ها آن به ، صنف درجات همچون اشتغال زمان نظام ن عناو ادار اتباتeم در سرتيپ، ا سرهنگ نظام نان ار سو از ، ارشناس ها سربرگ ا ارشناس عنوان به ه مسلح نيروها بازنشسته و نداشته موضوعيت هستند، فعاليت مشغول انجام به د با مخاطبان ن بنابرا است ممنوع نند. اقدام خصوص ن ا در لازم تدابير مدار هستيم؛ رو روبه ه لا سه با فضا در ما واقع در مدار و «مئو» ا ميان مدار ،«لئو» ا زمين ين پا بند تقسيم برخ در البته .«ژئو» ا آهنگ زمين برده نام نيز «هئو» نام با بالا بيضو مدار D ها سفيرDموشوا­ستوتاه ه لا «لِئو»ه لاشود. م داد قرار مدار آن در ٨٧ سال در را اميد ماهواره ما ه لا «مئو» ه لا م. شو فضا باشگاه وارد ما تا برا و دارد مشخص ارتفاع ه است جو ميان نند م مختصات تعيين ه است ههاماهوار ربردار تصو نوع به و هوا بردار سeع و زمين سطح ههاداد پردازش و زمين سطح از ه است مدار همان ن ا دهند. م انجام را آن در قاصد بر ماهواره توسط نور نظام ماهواره است مدار ن بالاتر (GEO) «ژئو» اما گرفت. قرار هزار٣٦با تقر آزاد، ها آب سطح از آن ارتفاع ه هاماهواره ارتفاع، ن ا در است. يلومتر به ه گيرند م قرار ون ز تلو و راد ا مخابرات نند. م جاد ا را بيشتر پوشش سطح نوع عمل و راد لهاسيگنا ق طر از ههاماهوار خدمات ارائه برا و راد انس فر Lطي از و نند. ماستفاده نهاد (ITU) مخابرات المللبين ه اتحاد و هاانس فر ن ا تخصيص مسئول المللبين به توجه با ههاست.ماهوار برا مدار موقعيت فن تها محدود و انس فر تها محدود لزوم مثال عنوان به( فضا در هاماهواره ردeعمل برا هاماهواره ر سا با متناسب فاصله حفظ داشت؟ خواهد $اربردQ چه مدار ن ا ▪ پيمودن براه است مدار«رونeژئوسَن»مدار حدود در( ، نجوم روز D به آن امل مسير است. نياز ثانيه) ٤ و دقيقه ٥٦ و ساعت ٢٣ ثابتزمين مدار ، مدارها ن ا ن ترمهم از e نيز «–لار » مربند آن به ه مدار است، هزار ٣٥ ارتفاع در مدار ن ا شود. م گفته بر دقيقاً و ا درسطح از بالاتر يلومتر ٧٨٦ و سرعت قراردارد. زمين استوا خط فراز ن ا در ماهواره D استقرار برا لازم دوران برابر خود دوربه زمين چرخش سرعت با مدار، :دارد نيز گر د ها ژگ و مدار ن ا است. سيستم به احتياج ماهواره اب رد برا * نيست. هاپيچيد رو را اد ز پوشش جاد ا انeام م تعداد با * برا مدار، ن ا رو ماهواره سه تنها و دارند زمين .است اف ها) قطب جز به( زمين سطح پوشش توانند م زمين ههاستگا ا از اد ز تعداد * گيرند، قرار مدار ن ا در ماهواره D پوشش تحت ثر حدا تواند م ماهواره هر آنتن ه طور به بپوشاند. را زمين ره سطح درصد ٤ /٤٢ همين از و است هفردمنحصرب نثابتزمي مدار * از د با آن در ماهواره D دادن قرار برا رو رد، مجوز سب مخابرات المللبين ه اتحاد رش پذ در مدار ن ا محدود ظرفيت دليل به همچنين و فن لاتeمش از جلوگير و ماهواره دليل باشغالدرشو­رها از برخسوءاستف­اده زد- آفتاب • احراز براى دولت الاجل ضرب هوشمند ملی کارت با هویت به ه دولت نهاد D پيشنهاد اساس بر رئيس روحان الاسلام حجت يد تا به تازگ روند ادامه در شده مقرر رسيده، نيز جمهور شش ط ، مل هوشمند ارت شدن اجرا و ادار خدمات ارائه و ت هو احراز نده آ ماه انجام مل هوشمند ارت ق طر از نيز اجرا شامل دولت نهاد دو زمينه، ن ا در ه شود بودجه و برنامه سازمان و احوال ثبت سازمان شش ط را دستور ن ا ها رساخت ز د با نند. ميلeت نده آ ماه اقتصاد- $دنيا • راه مخابرات المللبين ه اتحاد ، مدار نقاط ردeعملبرنظ­ارتونقاطن اتخصيصوظيف­هدور دارد. عهده بر را زمينه ن ا در تهادول مدار نقطه D شود م موفق شور وقت * ماهواره مشخص زمان در د با ، ند تصاحب را ند. مستقر مدار نقطه آن در را خود مخابرات المللبين ه اتحاد نداد رخ اتفاق چنين اگر ند ملغورااولش­ور يتeمالدورر­اهمخابرات گذارد م گر دشور اختياردررا مدارنقطهو استشده موجب ه است اتهeن همان ن ا و .بدهد دست از را خود مدار نقاط ران ا مدار ن دورتر يلومتر هزار ٣٦ مدار ه ن ا با رسيدن رسد، م نظر به اما است زمين ماهواره بسيار ران، ا انگيزه با جوانان برا مدار ن ا به بود.خواهدD نزد مرزبدون تلگرامانال مشرق،منابع: خبر اسeانع شد$سازشفافخوا­ستارتهرانن­ده نما سراج، ن الد حسام در پست انتشار با ران ا سنت موسيق خواننده جلوگير از خبر نستاگرامش ا شخص صفحه صدا با و ه داد اذان پخش از صداوسيما اقدام ن ا دليل سراج بود. رده ضبط خودش گفته به ه ن ا از اما نداد، توضيح را صداوسيما پيدا را «مان ا و عشق نوا سرودن توفيق» خودش .رد خشنودابراز­رده محمد ند گو م برخ ١٤٠٠ در نامزد Lمخال املا L ظر جواد Lليeت احساس اصرار م با است نeمم و نيست ل دلا ردن اصرار ن ا برا نيز طلبان اصلاح ند. نامزد L ظر ه، ن ا اول دليلدارند. متعدد اصلاح D را او بسيار و نيست هااجار به موسوم بسيار L ظر ه، ن ا دوم دليلدانند. م طلب L ظر الملل بين وجهه سوم، دليل است. محبوب ه، ن ا چهارم دليل است. الملل بين عرصه در قادر منطقه مقامات با خود روابط خاطر به L ظر دليل.بخشدبهبودر­اران ا هامنطقوضعي­تاست اختلاف برا عامل به L ظر ه است آن نيز پنجم ششمدليلاما.شود نمل تبدطلباصلا­حاحزاب دليل و است ستر خا آرا جذب در و توانا ، ثر حدا نه گز مقابل در او ه است آن نيز هفتم داشت.خواهدگفتن برا حرفرقيب : شد &مدع ن خبرآنلا • تومان ميليارد ٢٧پرداخت ! انگليس سفارت به خسارت رد منتشر غلام ه ا نامه حال ن ا با «دهند نداشت. مشخصاشارهب­ارهن درا ن تدو ميسيون سخنگو لاهوت مهرداد علن جلسه در گذشته روز مجلس نامهين آ نه گزاز e انصرافباه ن ابهاشارهبا­مجلس مجبورندگان نما مايه قضاقوه پيشنهاد ها : رد اظهار م، شو م نفر D به دادن رأ به حقوق دو معرف برا يه قضا قوه رئيس حق » وجود رس هر ازا به نگهبان شورا دان مصطف «.است نشده سلب حق ن ا و دارد موافق عنوان به تهران مردم نده نما بيان وا همه طبيعحقانتخ­ابه ن ابيانباطرح­ن ا حقوق رس هر برا» : افزود هاست، انسان نفر دو حداقل د با نگهبان شورا در دانان متاسفانه بگيرد. لeش انتخابات تا نند رقابت قوه رئيس ه م بود شاهد انتخابات ن آخر در شورا دان حقوق سه انتخاب برا يه قضا پيش و رد معرف مجلس به را نفر پنج نگهبان رغم به دانان حقوق از e گير رأ آغاز از سه انتخاب برا و داد انصراف خود باطن ميل توجهد باماند. باقنه گزچهارتنها­دانحقوق شورادانانح­قوقواحدهما­دهن ادره داشت مجلسندگان نما آرامطلقت ثر ابانگهبان اختيار در را ثبات با گاه جا تا شوند م انتخاب طرح ب تصو با ه ها مجلس «.باشند داشته قوانين به متعدد ها اصلاحيه Lمختل ها جنجال مباحث رو و بودند زده انتخابات دست نگهبان شورا استصواب نظارت چون نگهبان شوراه ردباشبشنبه بودند،گذاشته درنگهبان شوراشدند.مواجهاصلاح­يهن ابا به ه را انتخابات قوانين اصلاحات ا اطلاعيه ابهامات و رادها ا دارا ، رسيد مجلس ب تصو رد.eنيد تاراآنورد ر ذمتعدد شورا به نش وا در طرح ن ا ه ن ا از فارغ هاروزدرآنب تصونه،ا گرفتهصورتن­گهبان عليرضاداشت.هم مخالفاندهم­مجلس ان پا تهران مردم طلب اصلاح نده نما محجوب ههاعرصدر مترمه ها ادگار د با»:گفت ان پا تا سياس و اجتماع ، اقتصاد Lمختل ن ا نه م بگذار باق مردم برا دهم مجلس ار مجلس داخل نامه ين آ قانون اصلاح به ه گر دمخالفاناز­نيز ان اد سيدعل«.م بپرداز ر مغا طرح ن ا ه ن ا به اشاره با او بود. طرح ن ا خاطرنشان است، اساس قانون ٩٨ اصل است ر شاهرود آقا ه ٨٠ سال در »:رد را مسئله ن ا عينا داشت عهده به را يه قضا قوه د بايه قضاقوهرئيس­ا آد گو موند مسوال نگهبان شوراه ند معرفراششعد­دهمان بيشدانحقوق معرفاختيار­ه دهد مجواب استيه قضاقوهرئيس­عهدهبهنياز­موردتعدادا­ز از بيشتر تواند م و است مخير قوه رئيس عن قوهماطرحن ابااماند. معرفنيازمو­ردتعداد خلاف موضوع ن ا و نيم م Lلeم را يه قضا با مجلس ندگان نما اما «.است اساس قانون ندانستند.واردرااخطا­رن اوردند مخالفتآن سوم دو از بيش را بااصلاحيه طرح نيزان درپا رسيد.ب تصوبهها بهارستان دخدا عباسعل گذشته روز حال همين در دو انتقادها به نگهبان، شورا سخنگو در و داد نشان نش وا مطهر عل پيش روز صلاحيت رد ل دلا تقليل» :نوشت توئيت –درقابل سياساظهارن­ظرچندبهندگ­ان نما قضاوت مردم توسط نيز آنان ردeعمل امااست! مقامنهوآرز­وستبودنالع­نانمطلقنهش­ود. م اساس بر استصواب نظارت داشتن. خدا آن اجرا است. قانون نظارت مجلس، مصوبه قانونازفرا­رآنبامخالف­تواستقانون­ميت حا «!آنارشيسمو رد:Q ادعا نيوز نامه • علن جلسه در ر تذ در تهران نده نما سال آذر » ه ن ا بيان با مجلس روزگذشته را تهران در انگليس سفارت خودسر افراد ٩١ اموال جزو ه هنر اثر چند و ردند تسخير به افزود: « ردند ب تخر را بود انگليس دولت ترميم از پس آثار ن ا ه آمده خبرها در تازگ شده داده برگشت تهران در انگليس سفارت به ٢٧ معادل پوند هزار ٣٠٠ و ميليون D مبلغ و خودسر عوامل خودسر نه هز تومان ميليارد الاسلام حجت شد. پرداخت ملت جيب از ران ا ملت گفت: L ظر به خطاب مازن انتظارمان ، ندارند انگليس از خوش خاطره ا آ نيد. روشنگر باره ن ا در ه است ن ا است صحيح اگر دارد؟ صحت موضوع ن ا است. برخوردار منطق چه از ه دهيد پاسخ توئيت رشته در توئيتر اربر D باره ن ا در به حمله ماجرا در ه است شده مدع اموال جزو ه هنر اثر شش انگليس سفارت چهار فقط ه شده ب تخر بود انگليس دولت ترميم از پس آثار ن ا اند. بوده ترميم قابل اثر پوند ميليون ٣ /١ مبلغ و برگشتند ران ا به شد. پرداخت ران ا دولت توسط ترميم نه هز خاص پرتره اثر، ن ترنفيس اربر ن ا نوشته به آقا دربار، نقاش توسط ه است فتحعليشاه از است شده شيده م ١٩ قرن ل اوا در احمد و Lوس حضرت از روغن رنگ نقاش علاوه به تخت. بر ملازمان و معرف نحوه اصلاح طرح ليات با ندگان نما پارلمان در نگهبان شورا دانان حقوق انتخاب بهارستان گذشته روز اقدام ردند. موافقت ه ن ا جمله از داشت پ در را ها نش وا ها اصلاح طرح عودت به پاسخ را آن ن خبرآنلا مجلسبهنگهب­ان شورا سوازانتخاب­اتقانون سلاح خلع برا ها مجلس دوم گام» و دانست طرح رد. Lتوصي « نگهبان شورا ردن ب تصو به را آن ملت خانه اهال گذشته روز ه حقوق ازمعرف پس ه معناست ن بد رساندند D هر انصراف ، اسلام شورا مجلس به دانان دستور در موضوع ه ن ا از قبل» تنها آنان از است ر پذ انeام ،«گيرد قرار مجلس هفتگ به را ن گز جا افراد ا فرد يه قضا قوه رئيس و اسلام شورا مجلس به توبeم صورت به مربوط اصلاح، ن ا شه ر ند. م معرف از e غلام عل ه شود م ٩٨ تير اتفاقات راروزدرمجل­سبهشده معرف هادانحقوق ه داد انصراف نامزد از علن صحن در و گير انصراف ن ا درباره اد ز ث حد و حرف البته درباره داخلنامهين آحاصلاطرحا­ماشد.مطرح و موافقان با نگهبان شورا دانان حقوق انتخاب مطهر عل آن از بعد بود. همراه نيز مخالفان تماس با غلام انصراف ه بود شده مدع صورت نگهبان شورا سخنگو ، دخدا بوده غيراراد انصراف ، غلام گفته به و گرفته مترجيحمن»بودگفته دخدا هرچنداست. توضيح غلام آقاخودونمe­ن صحبته دهم PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.