Khorasan : 2020-05-11

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١ رمضان ١٧ شد مطرح رونا با مبارزه مل ستاد با ر تصو درارتباط کرونا ماجراىدرمر­دممتانتازا­نقلابرهبرت­جليل باشد دعا ضرورت به آگاهان و ستاد ارشناسان نظر به منوط مقدس ن اما !بازگشا انقلاب معظم رهبر 4اخامنه ا...ت!آ حضرت ستاد با 4ر!تصو ارتباط در روز !د صبح اسلام و ستاد ن!ا 4اعضا حضور با ه رونا با مبارزه مل ردKعمل شد، برگزار شور استان ٣١ استانداران dمختل ابعاد در زمينه ن!ا در را مسئولان و ملت ، علم ، بهداشت ، درمان ، فرهنگ - اجتماع و عظيم ،4جهاد ت حر» خدمات و ت!ر!مد بازخوان ثبت، بر يد تأ با و خواندند «افتخارآميز مل 4ار فدا و تلاش ن !ا هنرمندانه ت!روا و صبورانه و متين رفتار با ران!ا ز!عز مردم افزودند: - اسلام فرهنگ و درخشيدند خوش انصافاً خود اطلاع گاه!پا گزارش بهساختند. هگرجلو را ران!ا قدردان با شان!ا ،4رهبر معظم مقام دفتر رسان در ه 4روشنگر و خوب بسيار 4هاگزارش از و مسئولان 4هروزشبان زحمات از شد، بيان جلسه 4خداوردند رKتشرونا بامبارزهار­ان تاندردس نصيبزمينهن!ادره بزرگتوفيقع­لتبهرامتعا­ل سپاس و رKش است، رده شور مسئولان و ملت تسليت عرض با 4هاخامن تا...!آ حضرتگفتند. دست از را زانشان!عز ه دگان!تدمصيب همه به 4برا و اله رحمت درگذشتگان، 4برا هاند،داد مسئلتشفابي­مارانهمهور­ونا 4بيماربهان!مبتلا علوّ ،4جهاد ت حر ن!ا شهيدان 4برا و ردند شدند. خواستار م!ر پروردگار از را درجات در 4اخامنه ا...ت !آ حضرترد. خواهيم عمل 4اعضا و جمهور رئيس از رKتش با سخنانشان ان!پا ند تانKم خدا گفتند: رونا با مبارزه مل ستاد D! و برسانيد ان!پا به وجه ن!بهتر به را ار ن!ا ه ثبت ران!ا ملت افتخارات در خ!تار ماندگار نقطه قضيه ن!ا حواش در گوناگون لاتKمش و نيد نيد. برطرفلازمت­دابيربانيز­را ماللاتKمشم­ثل و علم 4هاتلاش 4اخامنه ا...ت!آ حضرت 4هات شر برخ و دانشگاه ز مرا تحقيقات روس!و ن!ا رفتار شناخت 4برا را بنياندانش رونا، با مقابله 4دارو و سن وا ردن پيدا و متقلب ابراز و شمردند بر رانيان!ا افتخار از 4گر!د بُعد بتوانند ميهن دانشمند جوانان ردند 4اميدوار و نند!بيافر افتخار نيز زمينه ن!ا در زودتر چه هر شان!ادهند.نشاندنيابه­گر!دباررا ران!ااستعداد و رونا با مبارزه مل ستاد ت!ر!مد و 4ز!ربرنامه وخواندندخو­ب خيلحقيقتاًنيزرابهداش­توزارت حضرتشود. ثبت د!با مل افتخارات ن!ا افزودند: 4هاعرصرامؤ­منانهDم ش!رزما4هاخام­نتا...!آ انقلاب و اسلام فرهنگ از !ههاجلو بروز 4برا حه!راموارداز4­بسياردرار ن!اافزودند:ودانستند را مقدس دفاع دوران پشتيبان و خدمات خوش 4هامطالببي­انباشان!ارد. 4جارشور دردوباره شهيدهمچونب­توانندهنرم­ندانردند آرزو،4جد ، ش!نما و 4هنر 4ارها و نوشتار و گفتار با ن!آو ت!روا ن!شيربهرا مردمعظيمجه­ادن!اجزئيات نند. ماندگار خ!تار در را آن و مدارس در آموزان دانش حضور : روحان بود خواهد اختيار ▪ حجت ، اسلام انقلاب رهبر سخنان از پيش از جمهوررئيس روحان والمسلمين الاسلام 4هاميته و رونا با مبارزه مل ستاد فعاليت داد. گزارش گذشته روز ٨٠در آن تگانههش و ها دستگاه همه 4ها تلاش از رKتش با 4و ادر ژه !و به 4بيمار با مقابله اران اندردست و بهداشت زمينه در فعال 4ها بخش و درمان آحاد و داوطلب 4نيروها مسلح، 4نيروها درمان، شده حساب املاً 4بيمار با مقابله در گفت: مردم اجازه غرب 4شورها خلاف بر و م!رد عمل آمار نيز امروز و بيفتد راه جان و نان دوگانه م!نداد است. قبول قابل رونا قضيه در شور ارقام و رونا ستاد جلسه روز!د مصوبه به جمهوررئيس نيز نده!آ هفته از مدارس !بازگشا خصوص در مدارس در شآموزاندان حضور افزود: و رد اشاره نياز ه شآموزاندان عن! بود؛ خواهد 4اختيار حضور با توانند م دارند 4حضور الKاش رفع به از 4ونند. افت!در آموزش خدمات مدرسه در ميلياردD!برداشتبا اسلامانقلا­برهبرموافق­ت مخارج تأمين 4برا مل توسعه صندوق از !ورو! بهداشت4نيا­زهاتأمينهم­چنينو4ارKب­ياز ناش معظم رهبر موافقت گفت: و رد رKتش درمان و گر!د بزرگ ار عدالت سهام 4آزادساز با انقلاب مردم نصيب ام!ا ن!ا در ه بود Kم ن!گتربزر و امل 4اجرامقدما­توشدdضعي4ق­شرهاژه!هوب Kنم جلسه ن!ا دراست. انجام حال در دستور ن!ا رKسرلشوشور ر!وز فضل رحمانبهداش­ت،ر!وز !هاگزارشمسل­ح4نيروهال ستادرئيس4ب­اقر دادند.ارائهخودمت­بوع4هادستگ­اهاقداماتا­ز پول ب ض،!مر افراد سالمندان، به رونا موضوع قشرها ن!ا ه چرا ردند، !اعتنا ب بماندهعق و همينبهندار­ندراات!مادجاد!اوپولسب !توانا جان سالمندان 4هاخانه در 4اد!ز شمار خاطر اجتماع فلسفه ستKش واقعيات ن!ا ه باختند عرصه در ستKش».ند م ارKآش نيز را غرب رهبر ه بود اتKن گر!د از « عموم اخلاق ش!نما به ها غرب ناتوان dمختل ابعاد بررس در انقلاب همچون 4موارد به اشاره با شان!اپرداختند. آن افزودند:گر!د4شهاچال برخوههامغا­زبههجوم ستKش نيز زمينه ن!ا در ادعاها همه با ها غرب عموم ارKاف 4برا واقعيات ن!ا د!با ه هاندخورد شود.تبيين ن!شآفرنقخانو­ادهوخانهخو­بادارهدرحل­موصبر است.رده رونا ستادتشخيصت­ابعمقدسن امادرباره اما... هستم، ▪ سخنانشانته­Kنن!آخردر4هاخا­منتا...!آحضرت نمازدعا،مراسمدربار­هپاسخ بسوالD!بهاشارهبا ردند: يد تأ مقدس ن اما و مساجد در عبادات و و نم نم ارائه باره ن!ا در 4پيشنهاد هيچ بنده با مبارزه مل ستاد ارشناس تشخيص و نظر تابع توسلوعبادا­ته داشتتوجهد!بااماهستم؛رونا 4نيازها جزو قدر 4ها شب و رمضان ماه در ژه!و به 4ا!قضا در مردم و است مردم حتم و اساس البته دارند نياز پروردگار با ارتباط به بيشتر نيز مهم زمينهن!ادرهم4هاتگ­يرانسخقواع­داگرمعتقدم از بيشتر حتماً 4مسجد و مؤمن مردم شود وضع نند. معملآنبهگر­ان!د رونا درغربست شعرصه ٣ ▪ سخناناز4گر!دبخشدر4هاخ­امنا...ت!آحضرت رارونا بامقابله جهانآزموند­رغربستKششا­ن بزدگانغر و غرب افزودند: و دادند قرار توجه مورد است لازم اما شود؛ ده!د ستKش ن!ا خواهند نم انتخابه چراشود،بيانو بررس ناتوانن!اابعاد ها آگاه ن!ا به ها ملت 4برا مهم 4هاسرنوشت 4ها !تواناستKش»زمينهدرشان!ادارد. بستگ اK!آمر در رونا ردند: خاطرنشان «غرب ت!ر!مد پيدا شيوع رتر!د شورها گر!د با سه!مقا در اروپا و را خود داشتند فرصت شورها ن!ا عن! رد؛ ه چنان آن اما نند، روس!و ن!ا با مواجهه آماده و ان!مبتلا 4بالا آمار ه نتوانستند د!شا و د!با !اروپا 4شورها برخ و اK!آمر در تشدگانفو جمله از شورها ن!ا در مردم dمختل لاتKمش و انقلابرهبر­ند. ماثباتراها ناتوانن!ا،4ارKبي مقابله در نيز را «غرب اجتماع فلسفه» اسلام و روح افزودند: و خواندند خورده ستKش رونا با و ات!ماد ه!پا بر غرب در اجتماع فلسفه 4محتوا در نهاآ ه است علت همين به است، استوار پول با برخورد در مردم صبورانه رفتار از تجليل رونا ▪ و متين رفتار از تجليل با اسلام انقلاب رهبر وقوعگفتند:رونا قضيهبابرخو­رددرملتصبو­رانه مصارفدربار­ه !ها نگرانمعمول­اً حوادثچنين ه همچنان است نKمم و آورد م وجود به زندگ م!د!د هافروشگاه به حمله در شورها برخ در دررفتارهان­گونه!ااماشود؛خاص !رفتارهاباع­ث 4بردبارومت­انتبامردمو­نشدده!دمطلقاًز!عزران!ا رهبردرخشيد­ند. خوش انصافاً نيز زمينه ن!ا در دوران 4ها!زاو از را اخير 4ها ماه اسلام انقلاب ن!ا در افزودند: و خواندند عموم نشينخانه - اسلام فرهنگ در خانواده گاه!جا و نقش دوران !شورها در ه حال در شد ارترKآش ران!ا دوران ندارد، درست 4معنا و ه!پا خانواده ه Mدروتحملقا­بللKشن!ابه عموم هنشينخان زحمات د!با زمينه ن!ا در افزودند: شان!ا نيست. با ه داد قرار ژه!و ت!عنا و توجه مورد را خانواده زن درمان در قدردان خور در و بزرگ ار ▪ dمختل ابعاد تبيين در اسلام انقلاب رهبر گفتند: اخير 4ها ماه در مسئولان و ملت توفيقات ،4پيشگير، Kپزشخدماتا­نواعودرمان­زمينهدر 4ار ، عموم ز مرا و محيط بهداشت ،4غربالگر است.شدهانجام قدردانخورد­روبزرگحقيق­تاً 4هادستگاه در تجهيزات و لوازم توليد شان!ا نيز و بنياندانش 4هات شر جمله از dمختل مورد لوازم توليد و تهيه زمينه در را مردم تلاش دانستند. گر!د پرافتخار عرصه D! بهداشت نياز و رفاه خدمات ارائه 4اخامنه ا...ت !آ حضرت دستگاه همه و مسلح 4نيروها بسيج، ملت، حضور خدماتتنوعو گستردگلحاظ­اززمينهن!ادرراها وشمردندبرت­انگيزحيروم­ؤمنانه ت حر، مردم صحنه در مردم حضور و عظيم ت حر ن!ا افزودند: ر!نپذاKام پروردگار قدرت دست و اله اراده به جز سخت 4ارها در داوطلب 4نيروها حضور» .نبود انقلاب رهبر ه بود 4ابعاد گر!د از «ن!خطرآفر و ردند. اشارهآنبهم­لتپرافتخار­ت حرتبييندر درمان بهداشته شببهدادناه­ميت ▪ مورد را تهKن دو شان سخنان ان!پا در انقلاب رهبر بهداشت هKشب به دادن اهميت» :دادند قرار يد تأ ا! بودن بسته درباره دقيق 4ها بررس» و « درمان اول تهKن درباره شان!ا.«دعا ز مرا و مساجد نبودن اگرواستمهم خيل درمان بهداشتهKشب­گفتند: 4هابرهدرند!گو مررKموزنند محدسه نطورآ هKشب ن!ا باشيم، داشته را روس!و ن!ا بازتوليد ند. فراوانDم وضعآنبامقا­بلهدرتواند م دعاضرورته سپرد سان بهد بارا بررس نند مmدررا ▪ سخنان از بخش ن!ا 4بند جمع در انقلاب رهبر ارشناس نظر گفتم ه گونه همان افزودند: شان دانم، م معتبر را رونا با مبارزه مل ستاد در شده حقيقت ه سپرد سان به د!با را بررس ن!ا اما وقت آن نند م Mدر را توسل و دعا ضرورت و آن به مردم همه و بنده بگيرند تصميم نهاآ چه هر layout@ khorasanne­ws. com داوطلب نيروها از ر تقد ▪ ادر و انKپزش پرستاران، از ررKم گفتند: شان!ا دارد هم جا ه م!هارد رKتش بهداشت - درمان جوان، داوطلب 4نيروها از د!با نها،!ا نار در اما 4ههاعرص در ه رد قدردان نيز طلبه و بسيج وروددفنوفن وغسلجملهاز­ن!خطرآفروسخت گرفتند.عهدهبررادش­وارار ن!اوردند PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.