Khorasan : 2020-05-11

7 : 7 : 7

7

خ تار ٧ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١ رمضان ١٧ اميرکبير تيغزیر خارجیىبباز­اسبا خ!تار 4ههاواژ باستان ران!ا چه؟ عن صاحبقران ران! ا در پارلمان ساله ٢١٩٣سابقه برخاست؟ ران ا اقتصاد در بيگانگان نفوذ با جنگ به ارها راه چه با خان تق ميرزا م؛!اشنيده بارها را «صاحبقران» عبارت ما بيشتر بد اما قاجار. شاهن!ناصرالد dتوصي در ژه!و به از پيش تا عبارت، ن!ا از استفاده ه بدانيد نيست ن!قر و نجوم مباحث 4برا معمولاً ،4تيمور دوره به و بعدها بود. گر!دK! با ستاره ا! سياره دو شدن مترادف صاحبقران، ،4تيمور دوره ميانه در ژه!و ن!ا در شد. م گرفته اقبالخوش و سعادتمند با شدن ن!قر هنگام ه را !امرا و سلاطين دوره، گفتند؛ م صاحبقران آمدند، م دنيا به سياره دو در ه بودند هم ان!فرمانروا بين، ن!ا در البته را خودشان اما بودند، نشده متولد زمان چنين دارندگ حال، هر به دانستند؛ م صاحبقران عبارت از استفاده ه!صفو دوره در ! برازندگ و است گر!دبعد،بهآنازوافت!اختصاصشاهب­هصاحبقران احتمالا خواندند. نم صفت ن!ا به را او ردستان!ز دوشدنن!قرمفهومج!تدربهه بوددورههمي­ندر 4معنا به را خود 4جا صاحبقران، عبارت در سياره عمر از قرن دو ه س عن! داد؛ «قرن دو صاحبِ» يم!گو م وقتالبتهبا­شد؛گذشته4و !فرمانرواا! خودتان با و نرود ١٠٠ عدد به حواستان قرن، در قرن هاست؟!بود ساله ٢٠٠طرف عن! يد!نگو گرفته سال ٢٥ ا! ٢٠ معادل دوره ن!ا محاسبات ازاوسنا!شاهومتKحدو­رانه هنگاموشد م محسوبصاحبق­رانگذشت، م سالگ ٥٠ا! ٤٠ خيل عبارت، ن!ا با شاهان dتوصي البته شد. م 4برا توان م درمجموع، اما نبود؛ مندقاعده هم شقدمخو سعادتمند، 4معنا صاحبقران، عبارت و عمر طول ه چرا گرفت؛ نظر در را شاقبالخو و و اقبال از نوع به خود ، !فرمانروا مدت ش!افزا شد. م ناش فرمانروا4س­عادتمند ممنوعيت مسئله شور، 4 اقتصاد توسعه شنيده متر خارج، از 4 باز اسباب واردات K! بدانيد ه باشد جالب د! شا است. شده دوره در ران!ا به ها انگليس واردات اقلام از شور توليد 4ها4ببازاس­با و Dعروس قاجار، ساخت، نوع و تازگ دليل به ه بود خودشان رد. پيدا 4اد !ز طرفداران ران !ا داخل در آغاز قاجار محمدشاه دوره از واردات ن!ا ظاهراً عن! بير، امير 4زمامدار دوره در ه چرا شد؛ شاه، ن! ناصرالد سلطنت ! ابتدا 4 ها سال از K! به و ج! را املاً خارج 4 باز اسباب محمدشفيع هبود.شد ل!تبد واردات 4الاها تنظيماتشرح­دره «قانونتابچه »در ن!قزو است، درآمده ر!تحر رشته به بير امير دولت Dعروساشياء­خطيرمبالغس­الههر»:سد!نو م ران!ا به حمل خارجه 4تهادول از اطفال 4باز را واردات امير، ه د!افزا م سپس و «شد م چنان بير امير مدار و قرار» ه چرا رد، ممنوع دول به محروسه Dممال از پول نار!د صد ه بود ه بود معتقد خان تق ميرزا « . نرود خارجه داخل در نتوان ه نيست 4چيز 4بازاسباب عين اروپا، از آن ردن وارد و رد توليد شور به است. ميهن به خيانت حت و سياست ب بير، امير صدارت دوران ان!پا تا ترتيب، ن!ا ممنوع ران!ا به خارج 4بازاسباب واردات توليد به را ران!ا صنعتگران از برخ امير شد. شهادتبامتا­سفانهامارد؛ ق!تشو4ببازاس­با توليد عرصه در 4 اقتصاد 4 ها فعاليت او، ماند. dمتوق ران،!ا در 4ببازاسبا صدارت دوران اما وتاه 4 ا برهه بير، امير خان تق ميرزا شود. م محسوب ران! ا خ! تار در ! طلا به دادنسامان 4برا فراوان جهد و جِد او ضمن وشيد م واقع در داشت؛ ران!ا اوضاع شور ترق و رشد مسير ها، ران! و ترميم K! ند. هموار dمختل 4 ها عرصه در را ها، عرصه ن ! ا نِ! تر مهم از 4برا امير بود. اقتصاد ران،! ا اقتصاد بهبود داخل ت! تقو سياست خارج از 4 نياز ب و ن! ا و گرفت پيش را باعث رد،K!رو سطح ترق مردم معيشت اوضاع بهبود و 4اقتصاد شد. شور 4الا هيچ داد نم اجازه رسيد، م دستش اگر ابد.!راهران!ابه انگليس – رودسر نوائيان جواد ▪ طلاار راه ٤ و آشوب از ران!ا اقتصاد نترل 4برا بير امير ارKراه چهار بود، شده آن گرفتار ه ش!تشو گرفت:ار بهرا !طلا در امير پيش ه آورد 4رو سياست همان به زمينه، ن!ا ميرزا بود.رده دنبال نيز زند خانم!ر او از لKش به را، تجارت مسير ، تمهيدات با خان تق مانعوسيله،ن!ابهتارد هموارم4اپا!پامبادله انگليسپلما­ت!دD!شود.ران!ا4طلاخروجا­ز امير به نمودم وشش » :سد!نو م بارهن!ا در نيست؛ صحيحار وارداتازمم­انعتنم حال نپردازند، طلا به را واردات 4الاها 4بها اگر چه خام مواد خواه ، ران!ا محصولات د!با آن 4جا به ر،!ناپذاجتناب نتيجه بدهند[!] ساخته خواه و ندارم گمان است. صنعت ترق و ق!تشو همان «.باشدبخشيده­4تأثيراودر­من4ها !هجوتKن ت!تقو غزلهبيتشاش­ور، داخلدرصنعت­و4شاورز آگاهبابير اميرهست.وبوده4اقتص­ادتوسعه ت!تقو4براراه­شدهگفتردK!روسهمسئله،ن!ااز 4الاها داد مترجيحاوبس­ت.ار هبعرصهن!ا داخل در نتر،ي!پا يفيت با ولو شور، نياز مورد خودفعاليتت­داومبه ران!اصنعتگروشو­دتوليد فراوان 4هاداستان و هات!روا باشد. اميدوار و قبل ساليان در ه دارد وجود زمينه ن!ا در نظر به صفحه، همين در !هاادداشت! ضمن هام.رساندخراسا­نروزنامه گرامخوانند­گان نقره: و طلا خروج از جلوگير سوم: باز درها سياست برابر در مقاومت اول: : اقتصاد در آزاد تجارت ه بود معتقد امير با رقابت قدرت ران!ا 4الا هنوز ه ط!شرا اقتصاد و ع!صنا شيرازه ندارد، را فرنگ 4الا دوراندردلي­ل،همينبهپاشا­ند. مهمازراران!ا و ه!رو ب واردات متضمن ه !قراردادها او، نرسيد.امضابهشد، م گمرعوارضاز­معاف ه را امتيازات رد م تلاش خان تق ميرزا بودند هگرفت قبل 4تهادول از انگليس و روس سبب ردK!رو ن!ا ند. dتضعي نوع به هم، ه نجاآ تا شد؛ او از ها !اروپا د!شد ت!نارضا رد،Kنقبولزمين­هن!ادررافرانس­هخواستِ وقت رد؛ Mتر را تهران قهر حالت به شور ن!ا سفير نداد.اقدامن!ابه اهميتاميرا­ما مل 4شورا مجلس يلKتش از ه است درست رانيان،!ا و گذرد م سال ١١٤ حدود ران،!ا در مجلس ه است قرن D! از بيش ، رسم طور به ه نيست معنا آن به ن!ا اما دارند، 4گذارقانون هاند.بود بيگانه مجلس يلKتش و شورا با ما ان نيا شور، بزرگانه بودميلاداز­پيش ١٧٣سالنورو­ز 4فرمانروا انتخاب 4برا را مجلس بارنخستين از لKمتش ه مجلس ن!ا دادند. يلKتش ران !ا مجلسبهبود، انKاشاشراف­وشاهزادگان­مُغان، پارلماننخس­تيندستاورد­شد.مشهور«مِهستان» مهردادبهمع­روفم،K!مهردادبود؛ارزشمندران،!ا شد، م محسوب مجلس ن!ا منتخب ه بزرگ زد!بر بيرون ران!ا از را يان سلو 4ا!بقا توانست ند. Mپا بيگانگان وجود لوث از را خوزستان و ن!تر !طلا از K! به م،K! مهرداد دوره در ران!ا ه داد نشان موضوع، ن!ا و رسيد خود خ!تار ادوار 4تهاپيشرفه­ساززمينتوا­ند ممشورتومجل­س از «مهستان» مجلس باشد. رانيان!ا 4برا بزرگ آن 4اعضا بود. برخوردار فراوان اقتدار و اختيار تنها مؤثر، 4ارهاKراه ارائه و فرمانروا تعيين در به دادند. م قرار Mملا را شور مصلحت اصل قرار،4ميلاد ٥٣سالدره هنگامنمونه،عنوان ميان از مجلس شود، انتخاب د!جد 4فرمانروا شد بلاش عن! نهاآ ن!ترDوچ دوم، ونن فرزندان دولت و شور مصلحت به را انتخاب ن!ا و د!برگز را فرهنگ 4پيامدها انتخاب ن!ا اتفاقاً دانست. K! مذهب وحدت ه داشت ران!ا 4برا خوب عمر راز ه معتقدند مورخان از برخ بود. نهاآ از ران!ا بر سال ٥٠٠ حدود ه انKاش سلسله دراز هاآن اهتمام و توجه در شه!ر ردند، !فرمانروا ن!ا چند هر داشت؛ جمع انتخاب و مشورت به ومتKح طولان دوران ل!دلا از K! تنها موضوع است. انKاشدودما­ن !ا او م م ر ه نا و س ام : داخل ع صنا توسعه چهارم: : گمر سنگين هاتعرفه تعيين دوم: د ران!ا مشابه ه !الاها واردات 4برا بير امير وارداز4ز!گر، داخل4تقاضا­دليلبهاماد­اشتند، وضع گمرسنگين4ه­هاتعرفنبود،نهاآردن هندنساجانب­ان!گره شومسرنوشتا­زاورد. گرفت، انگليس از پارچه ه!رو ب واردات از پس را در ماجرا ن!ا خواست نم و بود آگاه خوب به انگليسوقتس­فير،«شيل».شودرارKترا­ن!ا اشاره مسئله ن!ا به ش!ههانوشت در ران،!ا در 4براخود نهانقدرتاز­بير اميره ند م و رد م استفاده الا واردات از 4جلوگير ام د ر ▪ ببازاسباوا­رداتممنوعي­ت مسير در بير امير اقدامات تمام ميان در تاریخ مشهد صورت به ما شور در بقيه و ردند Mتر را ران!ا K! گذراندند. را مدت ناخوانده، مهمانان بود. مشهد ها،آن استقرار محل 4شهرها از بخش ،١٣٢١ سال در مشهد 4 شهردار ها لهستان اردوگاه به را احKن 4غهابا بيرون در بزرگ ساختمان بعد، مدت و رد ل!تبد با اقامت، ن!ا شد. واگذار هاآن به شهر داخل وجود با بود. همراه مشهد مردم !غذا ت!حما !موادغذا مصادره و جنگ از ناش قحط داشتند چه هر مشهد مردم اشغالگران، توسط خاطره و ردند م تقسيم ها لهستان با ذهن در ها 4 مشهد 4 نواز مهمان خوش ن!ا از 4 تعداد شد. ماندگار لهستان آوارگان وداع را فان دار لهاسا نآ در ه ها لهستان در واقع مشهد ارامنه آرامستان در گفتند، هستند مدفون ، م!ر شهيد بولوار 4انتها بنا را ادمان! ها، آن قبر بر لهستان سفارت و هاست.رد ها! مشهد سفره سر استالين، ها تبعيد ،4خورشيد ١٣٢١ سال در مشهد بود ! ها لهستان از 4 اد ! ز تعداد ميزبان و هيتلر توسط شورشان تصرف از پس ه بودند. شده فرستاده 4 سيبر به استالين، تاتورK!د ،4ناز آلمان و 4شورو جنگ آغاز با 4 ها 4 تبعيد ن! ا از گرفت تصميم 4 شورو هزاران ند. استفاده متفقين جبهه در آواره پيرمردها، شامل ه ها لهستان ن! ا از نفر اشغال از پس شدند، م نيز ان ود و زنان ن!ا از تا شدند ران!ا وارد متفقين، توسط ران!ا در بروند. اروپا به سپس و عراق به ابتدا ق،!طر ، لهستان سربازان و جوانان فقط بين، ن! ا - نوائيان layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.