Khorasan : 2020-05-11

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ بهشت ارد ٢٢ دوشنبه ٢٠٣٧٦ شماره.١٤٤١رمضان ١٧ ذهن چالش هوش تست تحليل هوش و سودو قانون: در ه طور سيد بنو خال ههاخان در را ٩تا ١ارقام رار ت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ٧ ٨ ٩ ٦ ٥ ٤ ١ ٧ ٨ ٥ ٤ ٣ ٢ متوسط ٦ ٤ ٩ ٣ 30 ٥ ٦ ٩ ه يققد ه م انوشته را گياه و گل Z نام ها شماره از دام هر در رفته ار به حروف جا به جا با بالا ر تصو در بزنيد. حدس را آن د با شما علامت جابهشدهداد­ه عدد الگوبهتوجه­با دهيد. قرار را مناسب عدد سوال بقيه بر م حا قوانين از ها نه گز ن ا از نيد. مشخص را آنند. نم تبعيت ها نه گز ٢ ٨ ١ ٧ ٩ ٢ ٣ ٤ ٨ ١ (١(معما اب عدد لمات باز ٢ ٤ ٥ ٧ مرغ تخم و مرغ را حروف از 4 تعداد شما 4 برا ر! ز ر! تصو در هر در خال 4ها مربع اساس بر د!با ه م!انوشته سيد.!بنو حروف تعداد همان با لمات سطر ٤ ٣ ٢ ٦ ٣ تخم سه رفته هم 4 رو ه دارد مرغ سه پيرزن D! گران مرغ تخم ه روز D! گذارند. م روز سه در تخم تا بخرد مرغ ١٢ گيرد م تصميم او شود م روز ١٥ از پس پيرزن ن!ا د.!بيا گيرش 4بيشتر 4ها داشت؟ خواهد مرغ تخم چند ٨ ٩ ٦ ١ بسيارسخت ١ ٢ 50 ه يققد ٧ ٥ ٤ (٢(معما ٩ ٦ ٥ ٧ ٩ ٨ ٩ رودخانه از عبور ٣ ٤٧ يلوگرم ٢٠ و ٣٠،٤٠،٨٠،٨٠ 4نهاوز با نفر پنج ق!قا و اندستاده!ا رودخانه طرف D! در يلوگرم ٨٠ آن ظرفيت ه دارند با توانند م ها آن ا ! آ است. 4 سو به ق! قا ن! ا از استفاده بروند؟ رودخانه گر!د ومعماها جداولحل ۶ ١ ٨ ٣ ٢ ٩ ۴ ۵ ٧ ٢ ٧ ۴ ۵ ٩ ٨ ١ ٣ ٩ ٣ ٨ ٢ ٧ ۵ ۶ ۴ ۵ ۴ ١ ۶ ٣ ٧ ٩ ٢ ١ ۵ ٧ ٨ ۶ ۴ ٢ ٩ ٧ ۶ ٩ ۴ ۵ ٣ ٨ ١ ۴ ٨ ٢ ٣ ١ ۶ ٧ ۵ ٣ ١ ۶ ٧ ٢ ٩ ۵ ٨ ۶ ٢ ٣ ٩ ٨ ١ ۴ ٧ ٨ ٩ ۵ ١ ۴ ٢ ٣ ۶ ١ ۵ ۴ ٩ ٧ ٢ ٣ ٨ ۶ ٩ ٨ ۵ ٢ ۶ ۴ ٧ ٣ ٢ ۶ ۴ ٧ ٣ ١ ٩ ٨ ٧ ٣ ١ ٩ ٨ ۵ ٢ ۶ ٨ ۴ ٢ ۶ ١ ٧ ٣ ۵ ٣ ۵ ٩ ٨ ۴ ٢ ۶ ١ ۶ ١ ٧ ٣ ۵ ٩ ٨ ۴ ۵ ٢ ٨ ۴ ٧ ۶ ١ ٩ ۴ ٧ ۶ ١ ٩ ٣ ۵ ٢ ١ ٩ ٣ ۵ ٢ ٨ ۴ ٧ : رقم شش : رقم پنج : رقم چهار : رقم سه شدن رد بار هر در د! با رودخانه از ق! قا 4 برا نفر D! حداقل .دباش ق! قا در آن ت!هدا ته: ن ٢٩٥٦١٨ – ١٨٧٩٢٥ ٣٧٨١٩٥– ٣٧٥٢٩٨ ٣٧٢٨٩ – ٢٨٣٧١ ٤٥١٣٩ - ٣٩٨٧٤ ٩٢٣٥٨- ٥٩٢٣١ ٢٥٣٩ – ١٩٨٢ ٦٢٥١ – ٤٥٨٢ ٧٣٥٩– ٧٣٥١ ٣٤٩ – ٢٣٩ – ١٢٩ ٥٣٩ – ٤٥١ – ٣٦٩ ٧٦٢– ٧٥٨ ر تصاواختلاف پ استر خفن نيد؟ پيدا مشابه ر تصو دو بين را تفاوت ١٠ تعداد توانيد م ا آ باشيد. داشته بيشتر ز تمر روزمره ارها در تا شماست ذهن برا ورزش همچنين باز ن ا نيد. دور خود از را مر آلزا توانيد م ن تمر ن ا با دهيد. انجام ها آن ت مشار با و خانواده نار در را آن ه شود م بيشتر زمان باز ن ا لذت نشان را 4 ا لمه چه ر، ! تصو بزنيد حدس بدانيد ه ن!ا 4برا و نيد توجه نمونه بهدهد! م ر!تصو ر!ز 4ها خانه تعداد است، حرف چند لمه د.!بشمار را عدد اب : اختلافتصاو ر: در به در شمعدان ٤. گل سنگ ٥. گندم ٦. سرخس ١. هميشه بهار ٢. لاله مرداب ٣. چالش ذهن : خفن استر پ: اعداد سمت چپ م شود. + مربع وسط برابر با مجموع حاصل جمع اعداد سمت راست پاسخ عدد ٧ است. ها4متفاوت قرارگرفتها­ند. سه شKل مشابه دار!م ه البته در مKان ها(بهجزگز!نه٣)،دررد!dها4متناظر، گز!نه٣ - در تمام گز!نه نمونه تست هوش: هوش تحليل : درM و ... چهار حرف : ارد، اردM و را د ها4 خال قرار دهيد اشاره رده ا!م. سه حرف ها: رد، ار، در، دار، راد،آرد به دست آور!د. ما در ا!ن جا فقط به تعداد4 از آن ها ه شما م توانيد در خانه ممKن است تعداد لمات بيشتر4 از آن چه برا!تان نوشته ا!م باز لمات: باهمبهسمتر­استرفتهودر­آنجاپيادهم شوند. آورده،اوراپيادهم ندوبهسمتچپ­برم گرددونفر٣٠ يلو! راسوار ردهو بهسمتچپم آ!د.فرد٤٠ يلو! آدم٢٠ يلو! راسوار رده،بهسمتراست راستم رود.فرد٨٠ يلو! درسمتراستپ­يادهشدهو٤٠ يلو! سوارشده فرد٣٠ يلو! بهسمتچپآمد­ه،پيادهم شودو٨٠ يلو! سوارشدهبهس­مت شدهو٨٠ يلو! بهسمتراستر­فتهپيادهشد­هو٣٠ يلو! سوارم شود. يلو! پياده شده و٢٠ يلو! برم گردد. حالا٢٠ يلو! در سمت چپ پياده ٢٠ يلو! برم گردد. حالا افراد با وزن٢٠ و٤٠ باهم به سمت راست رفته و٤٠ باشند. افراد با وزن ٢٠ و ٣٠ باهم به سمت راست رفته و ٣٠ يلو! پياده شده و در ابتدا فرض م نيم همه در سمت چپ رودخانه معما عبور از رودخانه: هدرنها!ت١٥ مرغدرطول١٥ روزرو4همرف­ته٧٥ تخمخواهندگ­ذاشت. روز تنها !D تخم خواهد گذاشت. بد!ن ترتيب هر مرغ در١٥ روز٥ تخم م گذارد اگرسهمرغدر­سهروزسهتخم­بگذارندبد!نمعناخواهد­بود ههرمرغدرمد­تسه اگرجوابشما­١٥ عددتخممرغب­اشداشتباه ردها!د. معما مرغ و تخم مرغ: بهااو ج | | ٧٦٦٦ ٨٧٢ متوسط جدول سخت جدول 4ردا-٨ جهنم قعر باتجربه--٧ هوو- تبت گاوميش -٦ برش -٩ ان ود 4باز وسيلهدست- از قسمت- فرنگ بهشت- در 4ا چشمهمردار--١٠ رنگ- نشان- !سينما Kسبپرآشوب- -١٢ بيهودهخير--١١ ن Mپا ماهوت خانه در عصب ند!فرا -٧ نقاش در Kسب -٦ ميهندودمان--٥ قرقره– -٩ مردانه پوش بالا درخت- جنس -٨ ش سگپا- مچ در Kوچ استخوان -١٠ فوتبال در 4هاضرب ان!خدا ازمجروح-بين- D!بار -١١ عرب مKمحگزنده- افسارسينوس- التهاب 4بيمار-١٢ باستان : افق خرما dليوهان– ب شتر فرانسه- در 4رود -٢گرم هزارم D!فش– نوع-١ نامه خبر- ونان! 4الفبا حرف هجدهمين -٤ پياز زن طعنه جهنم- قعرار–Kبزه -٣ : افق غم شنامه!نمااساس--٣ يز!پا دوم ماهنهفته- سخن -٢ Mمشتر - ت!حما -١ طالعربط- حرفحطب- -٥ زور پولصحرا-گزنده- سگ -٤ 4ندار حرفانگيز- : عمود : عمود حضرت تاب -٢ اورشليم-Mبالزا دو انوره از رمان -١ Kپزش چشم در 4لوئيدKالخ­ون- معبر-٣د!جاو- عيس 4 ار! -٦ نشان آتش -٥ با! ز پرنده - نقاش ابزار از -٤ ضربهپروردگ­ارا- -٧ هيتلر حزب- خوردن حرفرسان- بيگانه- ق! تصد -٩ ابر نوع -٨ لباس - شت در فن صمغآرام--١١ عودمعده- واره!د التهاب-١٠ 4تر با هلند ز مرآزار- ب ش دانه-١٢ گون لوله -٢ چوب قفل حواس- و هوش ب آدم مثال -١ مشغول ه Kپزش - Kسب نماد -٣ رو گشاده - تنفس ثانيه- در ژول -٤ آش است- تخصص دوره گذراندن - ونان! تيم -٦ لال نه-! رمز ذخيره- -٥ خونابه مورب- جزر- dمخال د-! جاو -٨ روغن صفت ثعبان- -٧ D! شر درخت -١٠ آتش شعله درنگ- ب - غن -٩ غله انبار نيما زادگاه نهنگ- -١١ آزاد قپان- - Dگنجش زبان - M د ر ز -١ ٢ !تاليا!ا باشگاه ى ن ا ب ر ق ا ض ر ى ل ع ر ى کب ا ل د ا ى ا ا م د پ ر ک ز ر ل ا ک ا چ ن ا د ىز ب سلب لست و ج د و ز ى پ ا ت ب ن م م و ه ع لسا ا ى ت ر ل ک ت ب ن و ا ت ر ى و ح ت ر م ب ا ق حبس و ا ز ر ا س ت ى ا ر ن شت ا د ب و ى ا ر صب سف و ت ا ر ست ا ى ع ج ر ن ى ت ر کپ ا ب سس ه ا ت ل ا و ت و ک ر و ش ا ى و س ل د و ت ا ت ف و ى ر ف ر ا ک ا ن ا ىگ ر د ا ف ل ا د ل ب ا ب س و ن و ن سى و ى ه ا ن س کف س ن ا ن س م ت ى ا ب د م ن س م ا ل س ل ا ى د ا و ر ل ه ا ى ز پ ا ا ٧٦٦٥ شماره جدول حل ٨٧١شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.