Khorasan : 2020-05-14

12 : 12 : 12

12

م. و هفتاد سال ، ٢٠٣٧٩ شماره ،٢٠٢٠ %م ١٤ ،١٤٤١ رمضان ٢٠ ،١٣٩٩ بهشت ارد ٢٥ جشنبهپن ند: فرما (م ع)((عل امام اميرمؤمنان، الاَليفَيْنِ. بَيْنَ التَّفْرِقَةُ %السَّعْ بئْسَ است. دوست دو ميان انداختن % جدا تلاش، ن بدتر www.khorasanne­ws.com e-mail:info@khorasanne­ws.com (٢٥٦ ص ،٣ ج م:?غررالح شرح( وحدت فرایندمقاب­لنشستِپردهپشتازن­ادرانروایت اخبار مطبوعات ههاتاز Oتاجي محمدرضا &ها توصيه (ان جر (اب باز &برا عنوان با %ادداشت در عبد عباس ل مش پس بُرد%نم را خود دسته % چاقو هيچ Kمدر از استفاده ماجرا» : نوشت جاست؟O %ت ر مد قاعده P به صور ا %تقلب %تحصيل هO نيست چنينن ا و است شده ل تبد ران ا در بتوان گر د ردنO آبرو%ب ا % ردصلاحيت با از بسيار بسا چه شد. تقلب ن ا انجام از مانع نند،O برخورد معضل ن ا با بخواهند هO %سانO ادار نظام نظر از هستند. آن مشمول خودشان آن داشتن افته، توسعه شورهاO %اجتماع و .Kمدر نه و دارد اهميت فن و دانش از مجموعه آن معرف هO است مهم %هنگام فقط K مدر پشيز صورت ن ا غير در باشد، فن و دانش «.دهند%نم حقوق آن برا و ارزد%نم مونيخ رن با باشگاه ران مد هواداران Pت Pت برا توجه جالب رفتار در در هO بودند رده O ارسال %پيام خود %رسم باز برگزار بابت احترام و ادب ت نها در آن %عن بود؛ شده %عذرخواه بسته درها پشت %اتفاق خاطر به آلمان فوتبال قدرت ن تربزرگ ن ا نيست، باشگاه تقصير هم سوزن سر P هO %هدرستب چون خواهد،%م پوزش متواضعانه طور « هوادار » باشگاه ه سرما ن تر بزرگ فهمد %م حالا رد.O رفتار ها ارباب مثل او با د با و است و ران ا فوتبال با نيدO سه مقا را برخورد نوع ن ا متصورند. هواداران برا ما ران مد هO %گاه جا طور جماعت ن ا با برخورد نوع ما شورO در ههاچسبيد فوتبال، عاشق مردم انگار هO است داد. «رو» ها آن به د نبا هO هستند ار بي و علاف %زن گمانه و ها شنيده براساس ازدهم مجلس منتخبان از روزها ن ا هO % ها % عنوان به بذرپاش، مهرداد شود، %م شنيده محاسبات وان د است ر برا جد ها نه گز از سازمان پا، سا ت ر مد بذرپاش است. مطرح ت ر مد و مجلس %ندگ نما جوانان، %مل دارد. خود ارنامهO در را امروز وطن روزنامه %نظارت %اصل بازوها از % محاسبات وان د بودجه از %شO حساب وظيفه هO است مجلس دارد. عهده به را دولت سالانه - اعتماد • با فقط جمع P اندازراه هO ردمO عرض است. وحدت ضد %عمل ،«قاليباف به نه» هدف از ردن ن دعوت برا هم %دليل هO هرچند نادران، توضيح از بعد « . نداشتند قاليباف بههمتهرانم­ردممنتخبگر د دهنومحسن %سانO» :داد نشان نشOوا ميتهO ن ا يبOتر پشت امروز اند بوده وحدت مانع هميشه هO وحدت، جاد ا ارOسازو دنبال به بسته هادر ن ا اند. افتاده مجلس رئيس انتخاب برا جوان نيروها ر ذخا از بحمدا... مجلس زود به !%محصول آقا برد.%م بهره %انقلاب دار پا جبهه نده، آ مجلس هO فهميد خواهيد «.نيدO %پدرخواندگ ش برا هO نيست منتخب ان خضر هO آن از پس گذشته روز توئيت در دار پا جبهه به وابسته مجلس ميتهO به موسوم ميتهO يل تش %مدع خود ازدهم مجلس رئيس تعيين برا نفره هفت تهران منتخب نده نما نادران الياس شد، مقابل در هO ها آن » : داد نشان نشO وا آن به ارهاO و ساز و سيونO فرا زO مر شورا بلند % جدا پرچم آن در وحدت ند فرا روشن %انقلاب و وحدت مناد را خود چگونه نندO%م ميته،O ن ا يل تش سپس نادران «!؟دانند%م جمع P اندازراه» را وحدت ند فرا مقابل %ط رد.O tتوصي «قاليباف به نه هدف با فقط منتخبان از نفر ٢٤٠ حدود گذشته، ها هفته % اصولگرا سيونOفرا يل تش برا اصولگرا به نفر P نفر پنج هر از و رسيدند توافق به سيونOفرا زOمر شورا در نده نما عنوان از نفر ١٠ ت نها در داشت. حضور % اصولگرا ارOسازو برا ز هربرنام مامور زOمر شورا هO شرط ن ا با شدند ان اصولگرا سيونOفرا رئيسه هيئت برا شدن نامزد حق نفر ١٠ ن ا ندارند. را مجلس است ر جمله از و د نيازمن طلبان اصلاح سفرهستند ن ا Pتاجي محمدرضا سرشناس سين تئور اصلاحات ان جر ه O است معتقد %لامO مبادلاتِ در گونه مجادله نه و « مقدس جنگ » نه طلبان، اصلاح ميان %خصومت ه بل آگونيسم] مهارشده[ تنازع «قدرت در بقا» هدف با آنتاگونيسم]نبرانداز[بنيا لار موسو استعفا درباره Pتاجي است. د: گو %م نيز طلبان اصلاح %عال شورا از ادامه در «.است استعفاخيز شورا ن ا سرزمين» با Pتاجي محمدرضا وگوگفت از % ها بخش خوانيد.%م را نو صبح طلبان، اصلاح مدت وتاهO استراتژ باره در * سخت طلباناصلاح معتقدم هO امگفته هم قبلا ار د از سفر [ %خ تار تعطيلات %نوع نيازمند د با آنان هستند. روسياست]Oما و روقدرتOما آسمان ببينند و نندO آغاز سفر و بردارند توشهره است قدرت] آسمان رنگِرنگ[ همين جاهمه ا آ آن گر، د %رنگ با گر، د %آسمان ر ز توان %م ا ست، ش را ردارO و پندار هابت و ردO گر د ارO %طلب اصلاح ان جر و افت % رها ها ليشهO از هO %زمان تا آراست. %متفاوت «ه آرا» و «آن» با را آغاز سفر و نند ن Kتر را قدرت ار د حطلباناصلا نند،O%م و هستند نونOا چه آن از ر تصو نند، ن ن ا گرو در طلباناصلاح نده آ داشت. نخواهند است. «خودقدرت-در-خود-» از رشدندو و سفر طلبان اصلاح هنر و عيب هO است سفر ن ا در ساز وا به را آنان و شود %م عيان خودشان بر برخاستن ، %عن ن ا و خواند %فرام ساز باز و خود. سترOخا از %حطلباصلا ان جر سوارققنو %برخ هO ن ا بر %مبن %سوال به پاسخ در [ * از ت حما سودا در %طلب اصلاح ها tطي هستند]:... %جان لار %عل سياق به % هاچهره ميان ند برا ]%عقل-%علم[%منطق طوربه د با شود، مشخص اتحاد و ائتلاف ن ا ده فا و نه هز Pچ پرداخت قبال در بشود مشخص د با %عن هامرغتخم %تمام قراردادن ا امضا بدون سفيد چه است قرار ائتلاف، مورد طرف سبد در در موارد ن ا نظرم به باشيم. داشته %افت در ظاهر به آن نشدند... محاسبه ٩٦ ائتلاف بستن دخيل با بار ن ا هO نيز %طلبان اصلاح اند، ردهO قدرت در طمع %جان لار امثال به در و شندO %م را %طلب اصلاح گر د بار P و گل آن Kخا بر گر د بارن ا اما نند،O%م Kخا يد. رو نخواهد %احين ر امثال شدن نامزد بر %مبن %سوال به پاسخ در [ * طلب، اصلاح P عنوان به : ] جهانگير اسحاق متاسفم %حطلباصلا د جد نسل و خودم برا واقعا است، %انتخابات و انتخاب از سخن وقت هر هO ليست در حطلباصلا چندان نه و رار ت مهانا دم با گر د معتقدم املاO درخشند. %م انتخابم و پرحاشيه و رار ت هاشخصيت ن ا % مسيحا شود.%نم گشوده %گره ث حد و پرحرف جلسه در رمضان ماه تO بر به » : نوشت خود منتخبان از %جمع حضور با هO امروز وفاق ميان توافق با شد، برگزار ازدهم مجلس حميدرضا ميرسليم، %سيدمصطف ان آقا ن الدسيدشمس و زاد ني %عل ،% بابا%حاج مشخص ارOسازو با نفره ٧ اميتهO %حسين برا انقلاب ان جر وحدت به PمO جهت هO اميتهO«.شديل تشنده آمجلساست ر زOمر شورا مقابل در ظاهرا رسد %م نظر به است. شده يل تش ان اصولگرا سيونO فرا خبر گاه پا مسئول ر مد مفتاح محمدصالح ان خضر توئيت به نشO وا در فردا %تحليل ن ا اسم قاليباف! جز به %Oهر ائتلافِ» :نوشت شد: %مدع ان خضر اما «.نيست وحدت ند فرا ند فرا ن ا در حضور برا نيز قاليباف جناب از» صها شاخ سنجش براساس تا بود شده دعوت توافق ت نها در و آن %بررس و نقد و برنامه ارائه و انقلاب ان جر وحدت به PمO نحوه رو « . رفتند نپذ خودشان شان ا ابند؛ حضور سيدمحمودرض­و توئيت، ن ا به پاسخ در اطلاع سبO » : نوشت قاليباف مشاوران از برا قاليباف آقا از دعوت ادعاردم؛ O «. نيست صحيح جلسه ن ا در حضور - & همشهر • خارج &ها دخالت به (عت شر ه ناN مجلس از ▪ ازدهم مجلس جوان منتخب %عت شر Pمال ميتهO يل تش نفس هO ته ن ن ا به اشاره با ندارد %ال اش وحدت حفظ عين در نفره هفت بيرون از هO %سO عنوان به %محصول صادق به دارد، عهده بر را ها نشست ن ا اداره مجلس %انقلاب منتخبين تO شر » : نوشت و زد ه ناO ،%سياس tمختل هاگعده در ازدهم مجلس و انسجام خدمت در اگر ، % جغرافيا ا %صنف تنها نه باشد، واحد سيونOفرا به دادن مشورت آن بر مشروط هست؛ هم مفيد ه بل نيست مضر بيرون از %حقوق و %حقيق دخالت هرگونه هO «.بپرهيزند هم تجملات از و نندO %نف را مجلس &آقا توسط ه N (دوستان به نادران: گفتم... شدند(م اداره (محصول ▪ وحدت نشست مقابل ميتهN O يل?تش ▪ ظاهراً ها، شنيده بنابر هO است %درحال ن ا شورا به دار پا جبهه اعضا از %برخ در ردند.O % اعتنا %ب سيونO فرا زO مر مردم منتخب ان، خضر %عل راستا همين %شخص صفحه در ازدهم، مجلس در تهران پرده پشت به نادران ادامه در ن، ا از پس اما در» :ردO اشاره نفره هفت ميتهO ن ا يل تش پژمانفر جناب توسط هO %دوستان به اول جلسه شدند%م اداره %محصول آقا توسط و دعوت جم- جام • انتخاباتدر­طلباناصلاح­سياستاز&نبوبهزادان­تقاد بازشد! ( دخداN و &مطهر دوئل به انگلستان &پا ب نا هO حطلباصلا %سياس فعال ، نبو بهزاد دارد خود ارنامهO در را ششم مجلس %رئيس انتخابات در طلبان اصلاح سياست از انتقاد به مجلس لگير ش حال عين در و پرداخت اخير برا ا زمينه را ازدهم اصولگرا دست در تندرو %دولت و جمهور رئيس انتخاب از % ها بخش رد. O اعلام ١٤٠٠ انتخابات ،%سازندگ روزنامه با نبو مشروح گو توگف به را جد انتقادها %تازگ به هO ا روزنامه خوانيد. %م ند،O %م مطرح طلبان اصلاح شورا به انتقاد وجود ر من وجه هيچ به * مجلس ا طلبان اصلاح گذار سياست %عال ست ش با را آن ارتباط %ول نيستم دهم اخير انتخابات در طلبان اصلاح و روها ميانه ست ش مشابه ست ش ن ا دانم.%نم %منطق معلول هفتم مجلس انتخابات در طلباناصلاح رد عمل ه O هست و بوده متعدد عوامل دوره آن در «اصلاحات جبهه %هماهنگ شورا» «حطلباناصلا تگذارسياس %عال شورا» ا امروز در دهم مجلس ا دوره آن در مجلس امروز، ها ست ش ن ا در ا نندهO تعيين تاثير و... عامل ن تر%اصل من نظر به و باشد داشته د نبا ان جر برخورد نحوه دوره دو هر در ست ش بود. لشانمقاب بوده،گستردهمردم­تOشرهO%انتخاباتهر­در* هر در و هاندشد پيروز وهاهرميان و حطلباناصلا شانمخالفان افته، اهشO تOمشار هO مورد عدم از هرگز طلبان اصلاح لذا شدند پيروز نخواهند و نبرده سود انتخابات در فعال تOشر و بوده باور ن ا بر طلبان اصلاح از %برخ برد. انتخابات، در مردم تOمشار اهشO هO هستند آن حال برد خواهد سوال ر ز را آن مشروعيت به معتقد هO %اصلاح ان جر P برا اولا هO دهانها و آن مشروعيت طبعا و نظام اصل حفظ د نبا القاعده %عل است، نظام پوشش تحت tتضعي به هO انتخابات مشروعيت اهشO ثانيا باشد. نندهO خشنود شود %م منجر نظام اس انع آن نشانگر %اسلام جمهور در انتخابات خ تار تOمشار اخير دوره جز به هادور هيچ هO است استاندارد در هO است نبوده درصد ٥٠ از مترO %حت نيست نظام مشروعيت عدم نشانه %جهان در نيز مجلس از دوره ن ا درصد ٤٢ تOمشار ق تشو لذا است؛ قبول قابل %جهان استاندارد ن ا در وت س %حت ا تO مشار عدم به مردم و طلبان اصلاح ست ش سودش، تنها زمينه، بود. خواهد و بوده وهاهرميان دوازدهمدول­تباازدهم مجلسروابطم­ننظربه* دولت( هشتم دولت با هفتم مجلس روابط مشابه وجودتفاوتد­والبتهبود.خواهد)%خاتم آقادوم تجربيات از هگيربهر با ازدهم مجلس اولا دارد. خواهد عمل هفتم مجلس از هترپخت احتمالا قبل، روناO بحران و اقتصاد بحران دليل به ثانيا رد.O ازدهم مجلس برا %پوپوليست مانورها قدرت ميانگر دتفاوتبود.خواهدهفتمم­جلسازمترO يبOتردربار­هتفاوتازده­م، مجلسوهفتمم­جلس مجلسدرهروم­يانومعتدلا­ن اصولگراهاس­ت.آن مجلسدرهOآن­حالداشتند بيشترقدرته­فتم ن ا ن ترمعتدل د شا و ندارند %گاه جا %نونO باشند.قاليباف آقاحاميانم­جلسن ادرههاگرو ارآمدنO رو رسد %م نظر به %قطع چه آن * از گير بهره با ١٤٠٠ در تندرو %دولت نقاط اهشO و نژاد احمد آقا دوره تجربيات اهشO ق طر از قو احتمال به و دوره آن tضع گرفتن نترلO تحت برا ه مجر قوه بيشتر بود. خواهد آن بيشتر واشنگتن» % ا آمر گاه پا انتشار با ار،Oمحافظه tطي به P نزد «اگزمينر %دولت رسانه %فارس بخش رد عمل %ادداشت و ردO tتوصي نندهO نااميد را متحده الات ا ن ا درشد. آن %تعطيل ا تغييرات جاد ا خواستار هدفمند اثرگذار برا» :است آمده ادداشت دولت هO دارد ضرورت ران ا %عموم ار اف بر %فارس بخش پرسنل و ر مد درنگ %ب ا آمر Pن ا هم دهد. تغيير را (VOA) ا آمر صدا بر ارآمدO نا و نندهO سلO ناسالم، ارO فضا مخالفان خدمت در بيشتر و بوده مOحا رسانه ن ا .«است ترامپ دنت پرز و خسفيداO تهاسياس سلحشور پروانه شورا رفتارها نقد در مجلس در تهران نده نما صورت به هO افراد از بسيار رد:Oاظهار نگهبان رد دليل بودند، رفته نگهبان شورا به حضور سخنگو ها صحبت جز چيز شان صلاحيت اقتصاد ل دلا به را افراد ند گو%م بيرون در بود. حضور %وقت اما نند،O%م صلاحيت رد %اخلاق و %سياسل دلابهصرفاه­Oشود%ممشخصروند%م مرحوم بزرگداشت مراسم به رفتن ا نطق P مانند نند.O%م ردصلاحيت را افراد %طالقان فعال %مان ا ناصر باشيد داشته توجه » : گفت اصولگرا %سياس در %واعظ %ن آفر نقش از %فعل قضاوت هO %غيررسم و خته گر و جسته اخبار از %ناش دولت هها،گفت اساس بر هم نژاد احمد زمان در است. % مشا هO شد%م گفته %پنهان اخبار و تهابرداش آن اساس بر هم نونOا دارد. دولت در %نقش چه ، %واعظ نقش م، شنو %م خته گر و جسته چه پررنگ بسيار ان نهاوند نقش فاصله، با و نوبخت و دولت تصميمات در %مهم نقش ها ن ا است. .«دارند جمهور رئيس شخص %سياس فعال بياد حسن %هاشم محسن نامزد درباره اصولگرا جمهور است ر انتخابات برا %رفسنجان است من P نزد دوستان از او گفت: ١٤٠٠ سال خوشحال ند بيا نند،Oپيدا حضور رقابت در اگر و %سياس معضلات دليل به معتقدم اما شد خواهم عدم و اقتصاد بغرنج لات مش و %اجتماع و %سياس ان جر همراه به شهر ت ر مد موفقيت نامزد حتما مردم %ت نارضا بودن بالا و مO حا شد. نخواهند جمهور است ر : نوشت نيوز جام • دبيرشورا %چالش سوال مطهر %عل پا و همراه حاشيه با را نگهبان % دخداO با خود دوئل به را انگلستان % دخداO %عباسعل پيش روز دو رد.O باز اظهارات به پاسخ در نگهبان دبيرشورا سوال شورا، ن ا به مطهر منتقدانه هO ن ا بر %مبن رد O مطرح را %چالش در خبرنگاران حضور از چرا مطهر صلاحيتش، رد ادله ح تشر جلسه مصاحبه به حاضر و آورده عمل به ممانعت نشده جلسه آن باره در خبرنگاران با پاسخ بدون سخنگو ها گفته ن ا است؟ گفت در مجلس سابق رئيس ب نا و نماند برا را موضوع ن ا » : گفت باشرق گو و موضوع شنوم. %م هO است بار اولين هO نشد گفته من به اصلا خبرنگاران د. ببر جلسه داخل به خبرنگار توانيد%م گفت من به نفر P خروج، زمان فقط من نيد.O مصاحبه خبرنگار با توانيد %م اگر ردم.O را نگهبان شورا ملاحظه مرا ل دلا ن ا به گفتم %م خبرنگار به شورا ضرر به اند، رده O ردصلاحيت منتشر اصلا د شا و شد %م تمام نگهبان از غير هO ن ا درباره و « . ردندO %نم پرونده در هم گر د موارد اظهارنظرها، % دخداO رفتن انگلستان پااست، بوده گر د موارد اگر» :گفت و شيدO وسط را جلسه آن در چرا بوده، هم اظهارنظر از غير آن است خوب هم الان نگفتند؟ من به ن ا نند.O اعلام مردم و بنده به را موارد شود گفته هO است ن ا مثل شان ا سخن در هO % لهاسا در % دخداO آقا درباره «.است مطرح موارد اندبوده انگلستان ن ا به بااشاره مصاحبه ادامه در مطهر او نظرها اظهار صلاحيتش رد دليل هO داده پاسخ را آن %تمام و بوده شده اعلام هO بدانيد را ن ا البته »:ردO ح تصراست، گفتم %م دان حقوق عضو آن به من اگر اظهارنظرها يد، فرما %م درست هO يد، فرما %م شما هرچه بوده، غلط من برا من %ول شدم. %م صلاحيت يد تأ برخورد نشود، تثبيت ه رو ن ا هO ن ا ها حرف به پاسخ در و ردمO او با تند د، ا گفته را ن ا شما گفت: %م هO او گفتم: او به خطاب يد، بگو طور ن ا د با عضو ر ف طرز ن ا با شما هO متأسفم شهيد خون tحيهستيد. نگهبان شورا د با من امروز و خت ر زمين به هO مطهر شدم بلند بعد بشنوم شما از را فهاحر ن ا «.آمدم بيرون جلسه از و : شد (مدع ٢٤ داد رو • عات شا به ارتش &سخنگو پاسخ «jنارN» درباره ابعاد همه هO ن ا به اشاره با ارتش سخنگو از است، %بررس حال در «KنارO »ناوچه حادثه چهار نند. ن توجه عات شا به هO خواست مردم و « K نارO » ناوچه سانحه ناگوار خبر از روز هنوز و گذرد %م ا در مدافعان از نفر ١٩ شهادت حادثه وقوع علت از %گزارش %رسم منبع هيچ عات شا هO شده سبب امر همين است. نداده در خصوص به اتفاق ن ا علت درباره %مختلف شده عه شا هO % تاجا شود؛ مطرح مجاز فضا خود هدف را ناوچه ن ا پاسداران سپاه ها ق قا روابط از نقل به فارس گزارش به اند! داده قرار سخنگو %خان%تق سرتيپ امير، ارتش %عموم ا صحبت ن ا » : گفت عه شا ن ا درباره ارتش هستند. ربط%ب املاًO دست، ن ا از % تهاصحب %پرداخت عاتِ شا ن ا به د نبا ما ههارسان اساساً گذار سياست و %طراح ن معاند سو از هO دامن آن به بيگانه و معاند ها رسانه و شود %م پرداختن واقعاً چون بدهند اهميت زنند، %م بود خواهد معنا ن ا به ، %موضوعات چنين به « . است شده عات شا ن ا جلب ما نظر واقعاً هO ن ا از هوشيارتر قطعاً ما مردم رد:O ح تصر و .نندO باور را %عات شا چنين بخواهند هO هستند ها تيم تلاش به اشاره با همچنين %خان %تق ناوچه حادثه ا زوا تمام شدن روشن برا تحقيق دست در حادثه ن ا ابعاد تمام » : گفت ، K نارO دارند %دقيق %ارشناسO هاتيم و است %بررس «.نندO%م ارO حادثه ن ا رو شد: (مدع نيوز نامه • : نوشت نيوز نامه • layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.