Khorasan : 2020-05-14

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ بهشت"ارد ٢٥ شنبه پنج ٢٠٣٧٩ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٠ و بورس زلزله ، تتلو ترور ! شهلا پرونده های ناگفته ! نجفهمسرقتل­پروندهدر طارمنقش 4مجاز 4فضا د پربازد ر تصاو !؟« سيامند»ا"« اون»س"تند قهرمانس تند 4 بردار وزنه ،\ پاراالمپي رحمان سيامند حال در شد رونما ازبيشتره رهبر بهسيامند شمالره داره! شباهت بودند؟ چيز چه دنبال به مردم و بود چه مجاز فضا در هفته دها"پربازد داربر پرو د پربازدهشتگ­وپستلمه، مقاله،هفتهفتههر روالطبقهفت­هن ا نيم. ممرورهمبا4­مجاز4فضاو اجتماع4هاه­Eشبرادر 2.1 M views 2.8 M views م"بياموزعشقه­ا^ل^لاز ۷ ۷ ؟! نجفا"رد ^شلي طارم ا"پد d"و از د"بازد پر مقاله گوگل در وجو پرجست فارس واژه به دسترس 4برا مردم از 4بسيار سراغ به -مبار ماه zمختل 4روزها مخصوص ادعيه رفتند.گوگل گرفتگماه، گرفتگهخورش­يدواسطبهات زآنما 4بسيار تهران اخير زلزله از بعد و شود م واجب زلزله و رفتند.گوگلسراغبه­آنخواندننح­وهازاطلاع 4برا باعثلرزاند­راتهرانه 4شتر ر ٥/١زلزله دنبال به ها لرزه پس شدت از آگاه 4برا ها خيل شد باشند.4نگارلرزهت سا ن ا ه رد پيدا توان م را س متر بورس، د افت در اول قدم اما نزند بورس از حرف روزها است.سجامسامانه­درنامثبت رمضان -مبار ماه نيمه ع).( مجتبامامول­ادتبااستمص­ادف باعث صمت ر وز جنجال و ناگهان عزل بگيرد.قرارهفتهن افهرستدرهم­سابقر وزن انامشد است.صمتوزارتسر­پرست خيابانمدرس­حسينفعلا 4بهادر بنيامين ه است قرار ن ا از ماجر درباره گرفته لEش 4ههاحاشي خصوص در و لا \ در ترور نوع داده رخ تتلو 4برا ه اتفاقات د: گو م تتلو در4هاوارون­بازتاببنيا­مينسخنانن ااست. شخصيت داد.لEشراتتلوت­رورعه شاوداشت4مج­از4ههاEشب رمضان: ماه ادعيه لرزه زمين و لرزه زمين تهران، احتمال لرزه زمين بم: هاتيشرت نده"آ هEشب اربران از 4بسيار شد باعث تهران اخير زلزله دانشگاهمنا­بع4ها شبينپيدنبا­لبه اجتماع4ها 4بسيار همچنين باشند. ا پد E و در رسم منابع و مطالعه را بم زلزله و زلزله درباره مقالات روزها ن ا در هم ردند. د با گه د واش واش رو آدما سEع تيشرت 4رو نن چاپ ها م وقت ه شون بينيم بابفهميم ت صحب نيم! م ات:"آنماز دورهمبرنام­هدرخواننده­ن احضور ن ا در نژاد 4احمد شيدن آغوش به 4ماجرا z تعر و قرار فهرست ن ا در خواننده ن ا نام شد باعث برنامه، بگيرد. : نگار لرزه : افتخارعلير­ضا سجام: سامانه صحبت از پس بعد دوباره ، جنا امور 4دادسرا پيشين ار داد 4ها محمد ناصر و جاهد شهلا درباره ها بحث دهه دو از مقامات از E 4جابر ا... عصمت شد. داغ خان اولهمسر(سحرخيزانلا­لهقتلپروند­هبامرتبط قضا مثل» برنامه از قسمت در شب شنبه ) ناصرمحمدخا­ن شهلا 4برا 4ار » :پرسد م 4مجر وقت ٣ هEشب «ماه 4برا خودش شهلاجاهد،» :د گو م «؟د ردEن جاهد سوزن سر او مEح بودن درست در رد.Eن 4ار خودش همسر شهلا، «.نيدEن د ترد ه بود محمدخانناص­ر موقت سحرخيزان، لاله قتل اتهام به در ، محمدخان م دا همسر سالودستگير ١٣٨١سال شد. اعدام ٨٩ : خان محمد ناصر و جاهد شهلا شد!واژگوند"پرا ع): ( حسن امام ولادت دن دازبعد سEعن ا فهميدم ١٠٠د پرا مميليون 4تو اگه ارزه داشبوردش ميليون ٩٣ گذاشتهپول باشن! : رحمان رضا 2.9 M views تتلو: ترور قا؟"آفردررونا ضد نوشيدن 2.4 M views نEن ترد موقتناص ق د ١ سال ! زخم ٣با عزادار ۷ {تا"د از توئيتر داغ هشتگ ببوس!را ماهش پيشون مردم به \م 4برا مردم از 4بسيار 4ها \م تا شدند بسيج شور 4جا 4جا در نيازمند برسانند.هاآنبهرا مردم اصابتخبره 4ااوليه4ها­ساعتاز شد،منتشرمانور\ در-نار ناوچهبه\موش اشتباه دنبالبهاشت­باهن اخاطربه4اع­دهشد.داغهشتگن ا درخواستضمن­هم4اد زاربران وبودنداستف­ادهسوء ردند. ت حماارتشازا­شتباهن اعاملانباب­رخورد اخير زلزله گفتيم هم ن ا از پيش ه طور همان اجتماع 4ها هEشب همه در زلزله ه شد باعث تهران بگيرد.قرارتوجهمو­رد بهبود باختگان، جان ان، مبتلا آمار ها، توصيه هشتگ ن ا با بدانيد د با رونا درباره چه آن هر و ها افته شود. مدستبهدستت­وئيتردر دانشگاهان دانشجوازتن­دوپيش4چند اميرحسين و ونس عل 4هانام به z شر صنعت و منافقين ست ترور \گروه با 4ارEهم جرم به 4مراد گفتنشدند.بازداشتمنز­لشاندرمنفج­رهموادzش ونس عل برادر خبرنگاران، باشگاه گزارش به است؛ ن ادرت عضودليلبهن­يزاوپدرومن­افقين\گروهرابط خاله و مادر و است برده سر به زندان در سال ١٢\گروه هاند.داشتسازمان­ن ا با ها4ارEهمني­زاو و 4واحد ميليون \ انال راب به بورس ورود است. داشتهنگهدا­غراهشتگن ابورسازمرد­ماستقبال بارهاه بازرگانوزا­رتيلEتشطرح بود، شده رد ندگان نما نظر و 4را با و بررس مجلس در شد. رد مجلس ندگان نما توسط شنبه \ روز گر د بار اند.دانستهمرتب­طموضوعن ابارارصمت وزعزل4بسيا­ر به ١٩رسيدنشها­دت دلاورمردان از نفر ا در 4نيرو درشورمان ارتش در ه -نار ناوچه شهادت به مانور \ ناوچه ن ا نام رسيدند ماندگار ها ذهن در را رد. مومنانه:_^م # :{نار ناوچه وقت از تراش فهميدم خونه 4روميز قيمتش مون، هزار٨٥٩ بهش تومانه، ميذارم احترام بهش شب هر و خير به شب ميگم! :{نار ناوچه_# ر ر زلزله:# ۷ رونا: # تلگراف از تلگرام در د"بازد پر پست 4 اختيار مدرسهشدن د براگه عن د بگيررونا و آموزشبه ربط پرورش اگه نداره، لEمشود نر پيدا تحصيل اونابهبازم­نيد نداره! ربط بهداشت لd پروت مدارسدر انادا لرزاند را تهران د شد زلزله .١ 3.1 M views : ونس" عل# ٢/١٩انتشار: تاریخ کانال، ۵١٧٧در بازدید ميليون ١٩.٣٨ 3.4 M views 4شتر ر ٥٫١ لرزه زمين مقدمات گزارش .٢ ! ران"ا "هوا م"تحر درخواست هست؟! ادتان" ران"ا ملت ٢/١٩انتشار: تاریخ کانال،٣۶۵٩ در بازدید ميليون ۴.١٢ بهشت ارد ٢٧ از مدارس بازگشا اعلام .٣ ٢/٢١انتشار: تاریخ کانال، ٢٩٨۵ در بازدید ميليون ٧.١٨ پا سا و درصد ١٠ خودرو ران ا محصولات نرخ .٤ درصد ٢٣ ٢/٢٢انتشار: تاریخ کانال، ١٠١٢ در بازدید ميليون ۴.٩۴ -نار ناوچه مقام عال 4شهدا اسام .٥ بورس:# ٢/٢٢انتشار: تاریخ کانال، ٢٢٠١در بازدید ميليون ۴.٨١ رمضان ماه از بعد ها دانشگاه بازگشا احتمال .٦ : بازرگانوزا­رت_# ه مطالب دئو"و دن"د برا در و خوانيد م صفحه ن" ا در است شده فراگير مجاز فضا نيد. نd اس را مقابل د يوآر ٢/٢٠انتشار: تاریخ کانال، ١٧٠۶در بازدید ميليون ۴.٧٩ شوند م بازگشاخطرپ­رمشاغل برخنده آهفته.٧ ٢/٢١انتشار: تاریخ کانال، ٩٣٩در بازدید ميليون ۴.۴٧ www.khorasanne­ws.com @roznamekho­rasan layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.