Khorasan : 2020-05-19

2 : 2 : 2

2

اخبار ٢ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبه سه ٢٠٣٨٣شماره.١٤٤١ رمضان ٢٥ پيشرو حال در ش*ها توانمند گر*د نار% در است ه* بد ها فرصت ن* ا از جدا است. عبارت به ا* آن هنسال% جمعيت ه% ا جامعه داشته غيرمتناسب ش* افزا آن ننده% مصرف شد. خواهد رو روبه فراوان ها بحران با باشد رسد؟ نم نتيجه به ت حما قوانين چرا ▪ ها ارآمد% نا و ها چالش ها، آسيب ن* ا همه ه* مجر تا مقننه از لان% ها بخش در ژه* و به است. مسئله به اف% « باورمند» نبود از ناش به نسبت هنوز گذار سياست سيستم واقع در به جمعيت هشدارها و « جمعيت » موضوع در مفقوده حلقه ن* ا است. نرسيده « اقناع » گوناگون سطوح دارا جامعه Zمختل طبقات از هرچه نيز ط* شرا چنين در طبيعتا و است داده هشدار و گفته سخن شور% هنسال% نده*آ بود. اميدوار وضعيت بهبود به د*نبا چندان شود، معيشت تنگناها ، باورمند نبود بر علاوه اضافه آن به هم را اقتصاد ثبات م% از ناش مقدمات گرفتار ه% جوان زوج _* به حالا نيد،% ا* د* بياور فرزند گفت، توان م ا* آ اند، زندگ گفتنش واقعانيد؟% بيشتر را فرزندانتان تعداد خواهد! م جرئت روندها در غبارآلود فضا ن*ا وجود با گرفته را جامعه اغلب بان* گر ه% اقتصاد انتظار مسئولانشان از عادت طبق مردم است، معيشت درد همان ه% را ها آن روزمره امور دارند به و نند% فتق و رتق است، اشتغال و اقتصاد و حيات ا مسئله اگرچه گر*د موضوع هر نوع علم توليد پژوهش، و آموزش جمعيت، همچون *اجرا ها ت*اولو از و رود م نار% به باشد و... ماند. م باز قوانين انبوه در توان م را ادعا ن * ا نمونه طرح همچون جمعيت ش* افزا برا ت* حما ، آور فرزند خانواده، تعال و جمعيت جامع با ه% رد % وجو جست و... مان * زا مرخص اجرا الزام بر نظام بالادست اسناد وجود نتيجه به گذشته دهه _* در _* هيچ اما ها آن چه و گذار قانون بخش در چه است، نرسيده *قضا و نظارت بخش در حت و اجرا بخش در علل بررس و پيگير بر اهتمام چندان نيز حوزه در امروز ماخورد. نم چشم به اجرا عدم ه% هستيم * ها روزمرگ قربان جمعيت، *گرانبها الا% هم ها روزمرگ همين از گاه ن* ا با ه% دانيم نم اما گيرد نم را دستمان سرزمين ن*ا نده*آ ، گذار قانون و *اجرا روش م.*بر م غما* به را مردم حرف روز ادداشت* شماست. فهاحر صادق دهنده انعكاس «مردم حرف» ستون ان غفور سيدصادق ٠٥١٣٧٠٠٩١٢­٩ نمابر: ٩٠٣٣٣٣٧٠١٠­سروش: ، گپ6آ تا، ا ٢٠٠٠٩٩٩ پيامك: ٠٥١ ٣٧٠٠٩١١١ تلفن: social@khorasanne­ws.com بحران سيل زمان چه ؟ م خور م را جمعيت عدالت سهام زن م نق ه% ز*عز دوست برا ه% زمان دهند، م ثروتمندان به را ردند% م نام ثبت ٨٤ درسال عدالت سهام م شماهم بودند. نبسته ه% را شما دست د؟*افتاد ر6ف حالابه نيد.% نام ثبت توانستيد هستم. ار6بي بيمه متقاض ارگران% از سخت با حقوق هيچ بدون ماه سه ار% هيچ تعاون و ار% اداره چرا گذرانم. م جا بگذارند را خودشان ان،*آقا ند؟% نم شه م ا*آ تورم، ن*باا حقوق بدون ماه سه ما. رد؟% زندگ %خورا اقلام همه است؟ اوضاع چه ن*ا عرش به ستان% پا برنج قيمت شده، گران خواب در هم مربوطه مسئولان رسيده. دارند. Z*تشر اسير اجتماع تامين ها بازنشسته همان هنوز گذشته سال از ماه دو هستند. ا* آ دهند. م ما به را پارسال حقوق مبلغ چنين ن* ا هم اجتماع تامين ارمندان% گيرند؟ م حقوق خاطر به و نرفتيم ار% سر ه% است ماه سه قرض وام اقساط گفتند اول تعطيليم. رونا% م _بان ارمندها% اما ندهيد را الحسنه را تان پول و است دروغ همه ها ن* ا ند* گو نشدن پرداخت خاطر به هم حالا د!* بياور آورند. م فشار و... برق و آب ها قبض م.*تر راحت م*بمير و م*بگير رونا% عن* ار6بي بيمه هفته ن*ا است قرار اند گفته حالا نباشند. خسته بدهند. را ار6بي ارگران% ادشان* تازه گذشته مان ار6بي از ماه سه ه% پول زندگ ادامه برا هم ارگران% افتاده به دهيم م بيمه پول همه ن*ا خواهند. م رود؟ م سان% چه جيب به و جا% مبن شما دولت موافقت ! روحان آقا مجازند عدالت سهام دارندگان ه% ن* ا بر فروش به انتظار سال ١٥ از پس را خود سهام است. ا ننده% خوشحال خبر برسانند شما سر پشت سهامدار ميليون ٥٠ دعا به مبرم احتياج مردم ه% چرا بود. خواهد تنها نه آن ان6چ قطره فروش دارند. آن پول فقر و رنج به ه6بل ند% نم درمان را درد زند. م دامن بيشتر را اجتماع تامين بيمه ليست روز _* اگر د* شو م مه* جر ل% نيد% پرداخت ر* د انگار هست حقوق ش* افزا بحث وقت اما انگار! نه فراگير سطح و درس امسال Zلي6ت هنوز لاس% خصوصا نشده. معلوم آموزها دانش هنوز و هستند تحصيل ه* پا در ه% ها اول تمام سال هنوز اند. نگرفته اد* چيز هيچ جمع پول نده*آ سال ها تاب% برا نشده هستند پول ر6ف به ه% قدر آن اش% نند!% م نند.% ر6ف هم ت6ممل و ها بچه نده*آ به ه6شب اجرا ناظران و مشاور نيروها ما ، رضو خراسان گاز ت%شر گازرسان ها سال از ع*صنا ت*ر*مد خدمات ز%مر ت%شر _* حدود و م*ا نداشته افت*در نون% تا قبل نان% ار% با د* جد قرارداد ه% است سال باشند! گو پاسخ لطفا مسئولان نشده. بسته هم» هاستاره شناسشخصيت پرونده باز با د*فر شخصيت بررس ژه*و به «گناه چه بود. جالب واقعا گان،* را مسعود خوب روان بود زده * جا به و خوب ها حرف بخونن. پدرها همه اش% شناس. سه گذشته سال _* در شاغلين حقوق بازنشستگان اما افته* ش* افزا بار چهار تا بند رتبه از ٩٨ سال اول نيمه فرهنگ از محروم، درصد ٥٠ ش* افزا از محروم، پاداش پرداخت از محروم، ساز همسان عدالت ن* ا ا* آ واقعا محروم! خدمت ان* پا شود. پيگير لطفا است؟ ها تحليل و ها گزارش همه چرا دانم نم درباره خراسان محترم ده* جر سندگان* نو در مگر است؟ منطقه شورها% و ا6* آمر نيست؟ خبر خودمان شور% داخل هات%شر طرف از ه% ها_بان نگهبانان تعطيل روزها هستند ار% مشغول حفاظت نند،% اعتراض اگر ندارند. بيمه و حقوق عدالته؟ ن* ا واقعا نيا! خوا نم ميگن رد؟!% زندگ شه م تومان٦٠ باروز شد؟ رونا% علامت هم قرمز چشم راحت رو خودتون هو6* ه% نه* ا پيشنهادم هم انسان شيدن% نفس ه% سين*بنو و نين% روناست!% به ابتلا نشانه و شيپور ، وار * د ه% ن* ا فهميدن واقعا ا* آ ان*سودجو دست اسباب شدن ها ن*ا امثال جمع چرا است؟ سخت ار% يه*قضا قوه برا ه% سال چند ن*ا در ببينيد نيد؟% نم شان بالا ماشين و خانه قيمت چقدر آمدند ها ن*ا توروخدا. نين% شان جمع رفته؟ دست نگ* نقد بار _* ها سال ن* ا تو بازار به بار _* ارز، بازار به برده هجوم مردم بازار به بار _* خودرو، بازار به بار _* طلا، آمد مردم سر به * بلا چه م* د* د و ن6مس با توام موارد اغلب در هم آن د* شد تورم و ن*ا بار ن*ا اميدوارم رد؟% چه مردم با ود%ر مردم نيفتد. بورس بازار برا بد اتفاقات ندارند. باختن توان گه*د هرج از شدن خارج و شدن منظم راه تنها قيمت اعلام خودرو، ها قيمت ومرج نحو به است مسئولان سو از هرخودرو Zوتخل فروش گران نرخ، ازآن بيشتر ه% ا* مربوط مسئولان ظاهرا ول شود. محسوب قدرتش ا* نند% تجربه را راه ن*ا خواهند نم . ندارند را وضعيت ه% رونا% خاطر به د*گو م دولت گرفته گران جلو شده، خراب اقتصاد * موادغذا گران و نشده چنين شود. م گران سمت به وهمچنان ند% م بيداد را گران جلو چرا پس است. ت% حر در عمل ول هستند بلد همه را شعارنگرفتي­د؟ وجه؟ هيچ به ردن% تامين بازنشستگان انون% محترم اعضا برخوردارند! * بالا مستمر از اجتماع سياست ر6ف به هم واميد تدبير دولت اميد جاد*ا صدد در تدبير خودوبا ها باز به هم مجلس . است بازنشستگان برا رئيسه هيئت اعضا انتخاب مشغول شدت ر6ف به د*با س% چه است. خودش مسائل و باشد؟ بازنشستگان مستمر ترميم • • جهان؟ 6ها ن پيرتر شمار در ران ا ▪ ر*وز عال مشاور گذشته روز ه% رو پيش آمار به : نيد% توجه است، گفته سخن آن از بهداشت نسبت تولد هزار١٧٠ تعداد ١٣٩٨ سال در - ١٢٠ نيز ١٣٩٧ سال و متر% ١٣٩٧ سال به داشتيم. متر% ١٣٩٦ سال از تولد هزار حدود گذشته سال٧٠ طول در جهان - از سن ميانه عن* است، شده پيرتر سال٥ اما است، رسيده سال ٣١ /٣ به ٢٦ /٦ گذشته سال ٦٠ حدود در ران * ا در متاسفانه ٢٠/٢ از سن ميانه و م* ا شده پيرتر سال١٠ اتفاق ن*ا است، رسيده سال٣٠ به سال . م* شو م پيرتر همچنان و ماند نم ثابت ن* پيرتر از بعد، سال٢٠ در ط،* شرا ن* ا با - نده* آ سال ٣٠ در و شده محسوب شورها% ٣هر از ه% طور به هستيم؛ جهان شور% ن*پيرتر داشت. خواهد سال٦٠ بالا نفر _* با*تقر نفر • مل روز» عنوان با بهشت*ارد ٣٠ امروز بهانه از ط* شرا چنين در ه% ن* ا م،* بگذر ه% « جمعيت موضوع اهميت از ثبات م% اقتصاد و اجتماع نخست، نگاه در د* شا يم* بگو سخن « جمعيت » اگر اما د*آ نظر به سير م6ش رو از ا مسئله باشيم، آشنا اجتماع علوم مقدمات با % اند فاقد هنسال% جامعه اساسا ه% افت* خواهيم در بدون ، اجتماع و اقتصاد فعال نيرو و توان د*شا است. گرد عقب و نابود به وم6مح _ش جامعه ه% ا نده* آ آن و زمان آن تا حالا يد* بگو چه و است زنده س% چه است، هنسال% در مرده؟! س% چندان پير، نده* آ آن ه% است ن* ا واقعيت اما نون% ا ه% ما از بخش بسا چه و نيست دور هم عقب به رو وضعيت با هستيم جوان سنين در در را عمرمان دوم نيمه از بخش ، نون% جمعيت خواهيم سر به جمعيت ارآمد%نا و فرسوده جامعه شورها% از بسيار توسعه الگوها به نگاه برد. آن عمده ه% است آن از %حا عملا اخير دهه در ردن% محدود بر مبتن ه% مالتوس ات*نظر از ها عبور هستند منابع حفظ و تامين برا جمعيت مانند آن ها پتانسيل و جمعيت به نگاه و رده% به را و... جوان ار% نيرو، د*جد ذهن و خلاقيت ن*ا در اند. گرفته ار% به توسعه ها فرصت عنوان ها نمونه عنوان به ا6*آمر و چين هند، از زمينه م جهان شورها% ن* تر پرجمعيت مشهود صاحب گوناگون ها بخش در ه% رد% اد* توان هستند. توفيق ها اقتصاد از 6* عنوان به ه* نيجر حت چند در شود م بين پيش ه% قا* آفر نوظهور ه% باشد جهان اقتصاد شور% ٥جزو نده*آ دهه خود جوان جمعيت نيرو بر مبتن اد*ز حد تا • • • • • • • • يم؟ آ نم خودمان به چرا ▪ ن* ا انسان طبيعت د* شا و ما اغلب ه% جا آن از م را خود بين جلو بيشتر ه% است گونه ن* ا گاه ه% پوشد م چشم نده* آ واز نگرد را ر*ناپذ جبران ها خسارت ها پوشچشم _ت امروز آورد. م بار به بعد ها نسل برا با جامعه، مسئولان ما از بيشتر و شما و من _ت با ا* نيم% م ذوق اقتصاد مثبت ان6ت %اند هيچ اما م* رو م فرو خود در رانگر* و سيل _* نفر هزار١٧٠ اهش% با مواجهه در ما از _* جنين سقط هزار٤٥٠ هولنا رقم و تولدها آمار ن* ا گزد. نم هم مان _% هيچ سال _* در مسئوليت ه% آنان ازما بيشتر و شما و من عن* نده* آ دارند، برعهده را مردم الت% و و * اجرا ما ندارد، اهميت چندان مان* برا سرزمين ن* ا و بخت به لگدپران حال در ناخواسته ا* خواسته هستيم. مان سرزمين نده*آ • • • • • • • • • شد مطرح سياس نخبگان و فعالان از جمع دار د در رونا< ط شرا در مسئولان و مردم همدل و همگرا از روحان ر تقد و فعالان از جمع دار* د در جمهور رئيس نجيب مردم ه% ن* ا بيان با سياس نخبگان گر*د6* نار% در دشوار و سخت روزها در ران*ا *همگرا رد:% يد%تا هستند، همزبان و همدل و هها،دستگا همه بين در رونا% از پس ه% همدل و دوران ادآور* گرفت، ل6ش مردم آحاد و هاجناح ام*ا ن*ا در و بود مقدس دفاع و اسلام انقلاب نار% در گر*د6* ار* و _م% برا مردم همه نيز و ارزشمند بسيار اقدام ن* ا و گرفتند قرار هم تالاسلامحج دار*د ن*ا در است. افتخارانگي­ز محسن ، نبو بهزاد مقدم، مصباح والمسلمين احمد ، مرعش سيدحسين دوست، رفيق حسين ، ماف پروانه زاده، امين الهام ، ل% تو پور، جلال ، ساع زهرا راد، ور6ش مظفر، ر*تقد با سخنان در حضرت الياس و فر سبحان در بهداشت وزارت و دولت سته* شا ت* ر* مد از پيشنهادها و هادگاه*د رونا% روس*و با مقابله با اقتصاد و سياس ها حوزه در را خود گذاشتند. ميان در سجمهوررئي است *ر رسان اطلاع گاه *پا گزارش به با گذشته روز روحان حسن تر% د ، جمهور زمينه در ه% *دستاوردها و ها موفقيت به اشاره د* ترد ب گفت: آمده، دست به رونا% با مبارزه رهبر معظم مقام ت* حما اگر عرصه ن* ا در قطعا نبود، رونا% با مبارزه مل ستاد و دولت از دست نون% ها موفقيت به توانستيم نم همان از رد:% اضافه روحان تر% د نيم.% پيدا ، مل امنيت عال شورا در رونا% شيوع ابتدا راستا هم را رونا% با مقابله مل ستاد مصوبات گرفتيم نظر در مل امنيت عال شورا مصوبات شان*ا و ردند% يد*تا را آن نيز رهبر معظم مقام و است ژه*و شور% ط*شرا ه% داشتند اشراف املا% مل ستاد مصوبات خصوص در ه% تعبير و مل ستاد چه هر ه% ن* ا بر مبن داشتند رونا% همان بگيرد تصميم رونا% با مبارزه و ت* ر* مد ن* ا اقدامات موفقيت در رد،% خواهند عمل را جمهور رئيس بود. اهميت حائز بسيار ستاد هيچ به رونا،% با مقابله در رد: % خاطرنشان توصيه با صرفا و نشد استفاده ه*قهر قوه از عنوان امور توانستيم مردم همراه و همدل و مردم به نجابت، زمينه ن*ا در نيز مردم و م*ببر پيش به را دادند. نشان خود از *بالا بينش و همراه با خود سخنان از گر*د بخش در جمهور رئيس رد:% اظهار شور% در حزب وجود اهميت بر يد%تا حزب دنبال به د*با شور% نده*آ برا ه% معتقدم ت*تقو و بماند دار*پا نظام بخواهيم اگر و باشيم شود جاد*ا شور% در اصل حزب سه دو د*با شود، نند.% اداره را شور% تناوب به تا ندارد مناسب وضعيت ننده< توليد و ننده< مصرف 6برا بازار : رئيس حقوق از را قانون به متجاسر و Zمتخل افراد با سازمان ، بازرس سازمان گفت: و دانست مردم با نندگان% مصرف از ت*حما سازمان و رات*تعز هاقيمت نترل% و الدوام عل بازرس و نظارت گردانند. باز مردم زندگ به را آرامش بازار، در نندگان% توليد و نندگان% مصرف برا بازار _* نيازمند و نيست بخش ت* رضا و مناسب است. مسئول ههادستگا سو از جد نظارت برا الاها% گذار قيمت يه،* قضا قوه رئيس برخورد همچنين و نندگان%مصرف از ت*حما فعل وضعيت از انتقاد با يه* قضا قوه رئيس نه و ننده% مصرف برا نه بازار گفت: بازار به ندارد. مناسب وضعيت ننده% توليد برا روز* د جلسه در رئيس ا... ت* آ مهر، گزارش ط* شرا رد:% اظهار يه،* قضا قوه عال شورا شد وم9مح زندان سال ٧ به 6ر جزا شهرام هفت به متفاوت پرونده دو در ر*جزا شهرام ه* تاد تاخير خسارات پرداخت و زندان سال به است. شده وم6مح LC خارج ارز بابت مرداد ه% ر*جزا خبرنگاران، باشگاه گزارش خروج هنگام و غرب جان* آذربا در ٩٧ سال سال هفت به بود، شده بازداشت شور% از روز همان از درستاست. شده وم6مح زندان زندان و دستگير علت امروز تا بازداشت حالا اما بود، نشده ا رسانه ر* جزا شدن مشخص آمده دست به اطلاعات اساس بر از گذشته سال دو حدود مدت در ه% شده پرونده دو ر* جزا برا ، و بازداشت زمان قطع م6ح صدور به دو هر ه% شده يل6تش موضوع به ه% اول پرونده در است. انجاميده اختصاص تومان ميليون ٢٥٠ لاهبردار% ت* رضا وجه برابر سه افت* در با % شا دارد، از دادگاه اما گرفته، پس را خود ت*ا6ش و داده هفت به را ر* جزا شهرام جرم عموم جنبه در م6ح ن* ا است. رده% وم6مح حبس سال البته است. شده يد* تا هم نظر د* تجد دادگاه ن* ا خصوص در ر* جزا شهرام خود گفته به دادرس اعاده درخواست است قرار پرونده ر* جزا تا شد موجب چه آن اما شود. انجام بود م6ح د،* بيا * رونا% مرخص به نتواند است. شده صادر او برا دوم پرونده در ه% با مستقيم ارتباط ر*جزا شهرام دوم پرونده آن در ر*جزا ه% *جا دارد. او م*قد پرونده سال سرانجام و شده مال رد و حبس به وم6مح زندان از مال رد و حبس دوران گذراندن با ٩٧ مال رد به ر*جزا پرونده آن در بود. شده آزاد در مل _بان شعبه از ه% دلار ميليون ٥٠ بار حالبود. شده وم6مح رده% افت*در امارات يل6تش و برا موضوع ن*ا با هاپروند گر*د به دلار ميليون ٥٠ همان خصوص در و و خارج ارز بابت ه*تاد تاخير خسارات پرداخت است. شده وم6مح LC ماهاتير! 6افشاگر و 6مجاز 6شو خندانندهها، سرخ د دردسرجد استفاده آن هجوم قابليت جمله از هاجنگنده ن*ا د*خر از بعد ه% افت*در مالز ن*بنابرا ند...% است آن چاره تنها استفاده، بدون ها جنگنده و ند% استفاده نظام ها رژه در فقط نهاآ از ه% روده _* انگار ها *ا6*آمر «ندارد گر*د اربرد% نخستماهاتي­رمحمدندارن­د!شانم6شدررا­ست به «ره*الجز» با گو و گفت در ، مالز سابق ر*وز Zمختل شورها%ردن6ناستقب­الح*تشر پرداخته ا6* آمر از تسليحات د* خر به صفحه در را خبر ن*ا مشروح است. بخوانيد. )٣( الملل بين بابت الدرون% ل* گابر خود مطالبات ردن6ن افت*در تيم فصل نيم در حضور برا فسخ به اقدام پرسپوليس از پس بتواند تا رد% قرارداد ٥٣٠ مبلغ فيفا به ت*ا6ش مسابقه _* حالا و باز خونه جوان رامبد ن؛* آنلا نوع از مد% استندآپ ، « خندوانه » ها بازپخش جز ،٩٧ تابستان از از اش دور و نداشته آنتن رو را برنامه ن* ا هم خيل او اما شده طولان م% ون* ز* تلو رامبد گذشته، ماه چند در است. نبوده ار6بي صفحه در ه% مختلف تهافعالي با رده% سع دهد، م انجام مجاز فضا در خودش رسم دور ن*ا و حفظ مخاطب با را تعاملش و ارتباط خونه» برنامه توليد مثل ند.% جبران نوع به را ا دقيقه ٤٠ با* تقر دئوها* و قالب در « باز دوماه 6* ه% نستاگرام* ا زنده پخش ق* طر از ن*هترتاز در حالا خندوانه مجر داد. انجام پيش گر*د بار دارد قصد مجاز فضا در خود فعاليت را نش*آنلا نوع از ، مد% استندآپ مسابقه _* مال حاميان از 6* ار6هم با او ند.% برگزار مسابقه ، « خندوانه » برنامه قبل ها سر «شو استندآپ» نام به را ن*آنلا مد% استندآپ استندآپ مسابقه پرسيد م است. انداخته راه به چطور و دارد عيار چه رامبد نترنت* ا مد% بخوانيد. را ٦ صفحه است؟ از ١٦ اف ها جنگنده مالز دولت ه% زمان» واشنگتن ه% شد متوجه د،*خر م ا6*آمر دولت امل% برنامه و اساس دها% بدون را ها آن ن*ا تهاقابلي همه از تواند نم مالز و فروخته پرسپوليس باشگاه ند.% افت*در مه*جر دلار هزار قبال در را خود دفاعيه پيش ماه دو حدود هم ن* ا اول فصل نيم آرژانتين سرمرب ادعا خود وميت6مح ميزان از بتواند تا رد% ارائه تيم به رسيدگ بابت فيفا از هاسرخ پيگير اهد.6ب ان*جر در ها آن تا شد سبب خود يان%شا پرونده را هنوز اما قراربگيرند الدرون% م6ح صدور فيفا ه% صورت در اند. رده6ن افت* در را اوليه هاسرخ سابق آرژانتين سرمرب شروط تمام به وم6مح پرسپوليس باشگاه رد* بپذ را به ه% شود م دلار هزار ٥٣٠ پرداخت تومان ميليارد ٧٠ فعل بده ميزان تومان ميليارد ٩ حدود پرسپوليس، ط*شرا ن*ا در اما ند!% م اضافه گر*د د*جد دردسر چطور ها سرخ ، پول ب ورزش خراسان نند؟% م جمع را بخوانيد. را - 6 مصطفو Z ا6 مختل ها شر پر م پ ت * * PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.