Khorasan : 2020-05-19

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبه سه ٢٠٣٨٣ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٥ از اگسترده هابخش الحاق طرح اساس بر اشغال اراض به باختر رانه% در و گانتس بن و نتانياهو ميان توافق هامخالفت از موج قرن، توافق چارچوب غيراصول تصميم ن* ا تبعات از نگران و و Zمختل شورها% در منطقه امنيت بر را با است. آورده د* پد الملل بين نهادها يل6تش جلسه در نتانياهو بنيامين حال ن*ا بار ، صهيونيست م * رژ نست% در دولت ن* ا رد.% يد% تا توافق ن* ا اجرا بر گر* د نوف،* ملاد ولا6ني ه% است حال در صلح روند در ملل سازمان ننده%هماهنگ اراض الحاق ه% ن*ا بر يد%تا با خاورميانه اقدام هر ه% بود گفته صراحت به اردن به باختر رانه% الحاق در و* آو تل سران طرف دو بين جنگ بروز باعث م * رژ ن* ا نيز صهيونيست گران تحليل شد. خواهد ن* ا مقامات به مشروح گزارش انتشار با در اقدام هر ه% اند داده هشدار م * رژ اردن، بر علاوه تواند م باختر رانه% ند.% اساس چالش وارد را اسرائيل و مصر ده6پژوهش » سو از شده منتشر سند در دانشگاه به وابسته « اسرائيل امنيت طرح احتمال پيامدها درباره و،* آو تل ميت% حا به باختر رانه% مناطق الحاق است. شده داده هشدار اسرائيل روز نما روز تحليل استممنوع المللبينقو­انينطبق6با­ختررانه<الحاقملل:سازمان جنگ آتشبرنتاني­اهودميدن 6عنبر صابرگل internatio­nal@khorasanne­ws.com دولبه! شمشيرىوالک­اظمی قوانين در اشغال اراض به باختر رانه% الحاق ن*ا گفت: است، ممنوع المللبين قوانين اساس بر و رده% جاد*ا بزرگ خطر را جهان ساختار و است ممنوع نالمللبي فلسطين آمارها طبق ند.% م Zتضعي مناطق مجموع ها، شهر ن*ا الحاق با ها، بيش به اسرائيل اشغال تحت باختر رانه% الحاق طرح رسيد. خواهد درصد ٣٠ از ها نگران شده سبب باختر رانه% م* رژ ن* ا برا منطقه سطح در نيز امنيت م* رژ ن * ا مقامات بين ن * ا در دهد. رخ و مصر با فلسطين مشتر مرز دليل به گر*د نش% وا درباره بيشتر نگران اردن شاه حسين، بن عبدا... دارند. شورها% مدت ن*ا در اظم6ال هارسان و سياس ظهور نقش در دارد تصميم او ه% دهد م نشان وتاه% به ه% ند% عمل طرف ب و جامع شخصيت _* خارج و داخل گران* باز همه به اندازه _* با خود ار % نخست روز در او است. _* نزد رد% وگو گفت و دار* د ا6* آمر و ران* ا سفيران طرف دو به % مشتر پيام خود رفتار، همين و داشت. دستور با نيز داخل سياست در ه% ن* ا ما% از امل% ت* حما اعلام و معترضان همه آزاد ا سابقه ب و تازه رد6* رو رد، % تلاش ها آن ه* سا در نيز شنبه روز گذارد. ش* نما به را و ا6* آمر به و 6* نزد درباره * ها نگران الشعب الحشد مقابل در گرفتن قرار احتمال و رفت نيرو ن*ا ز %مر دفتر به نده،*آ در ساعته ٣ دار* د آن فرماندهان و رهبران با پوشيدن با دار* د ن * ا در اظم6ال داشت. پيام رد% تلاش نوع به الشعب الحشد ونيفرم* هاآن طرفداران و نيروها ن*ا به بخشاطمينان سياست دقيق شناخت برا اما بفرستد، ران*ا و الشعب الحشد قبال در عراق د*جد ر*وز نخست راهبرد وگوها گفت ج*نتا و شروع منتظر د*با نظر به ار% جا ن* ا تا فعلا بود. ا6* آمر با عراق سياست در توازن ت* رعا اظم6ال رسد م داده قرار خود العين نصب را خارج و داخل اما واقعيت داند، م خود موفقيت رمز را آن و قدرت باز پيچيدگ به توجه با ه% است ن* ا آن، بر خارج گران*باز سنگين ه*سا و عراق در ل6مش بسيار عمل در ورز سياست نوع ن* ا عادل ماند. م لبه دو شمشير به بيشتر و است تلاش نيز عراق پيشين ر*وز نخست ، عبدالمهد و بگيرد پيش در را رد6*رو چنين ه% رد% اد*ز ظاهر نيز عربستان و ران*ا ميانج نقش در حت هم آن علت رد؛6ن سب% توفيق عملا اما شد منطقه در آن با Zموتل Zطي و ا6*آمر ه% بود ن*ا همين به و دانستند م ران* ا به _* نزد را و حال نشد. و را*پذ وقت هيچ سفيد اخ% علت روند بر تاثيرگذار خارج قدرت دو د،* د د* با جمع چه به ا6* آمر و ران* ا عن* عراق تحولات نده* آ ها ماه و ها هفته در اظم6ال از بند از تابع و سرنوشت واقع در و رسيد خواهند بود. خواهد بندجمع ن*ا سعودى شبکهتسخيرد­فتر بغداد در mbc « » به اعتراض در ، عراق شهروندان از نفر صدها رئيس ب* نا به «mbc » سعود ه6شب % هتا ه6شب ن*ا دفتر ، الشعب الحشد سازمان شهيد سعود ه6شب ردند.% تعطيل را آن و تسخير را المهندس شهيد خود ههابرنام از 6* در mbc نش%وا با توهين ن*ا ه% بود خوانده «ست*ترور» را منطقه سطح در انزجار موج و عموم ار6اف منف است. شده همراه عراق ملت ميان در ژه*و به فروخت ما به ناقص صورت به را ١٦اف 6ها جنگنده ا9 آمر:6مالز سابق ر وز نخست رد< 6اقتصاد ود<ر وارد را ژاپن اخير، سال ٥ ط بار اولين 6برا رونا< ا6* آمر توسط ه% نيست عربستان فقط ا* گو و سابق ر* وز نخست شود. م دوشيده ه6شب با وگوگفت در ن*نو مالز گذار بنيان مسئولان ه% رد% فاش ره* الجز ون* ز* تلو هواپيماها ا6* آمر اند، فهميده مالز برنامه و اصل دها% بدون را «١٦ اف » استفاده ان6ام مالز به ه% - امل% س*نو از هواپيما ن* ا ها توانمند همه از آن به دهد- م را رزم توانمند جمله هنه% سياستمدار ن * ا است. فروخته ها روشن مالز مسئولان برا افزود: ار% اف » هواپيما از بخواهند اگر ه % شد شور% هر عليه رزم اهداف برا «١٦ نند% مراجعه ا6* آمر به د* با نند،% استفاده ه% هستند * ا6* آمر ارشناسان% حت و س* نو برنامه ها آن برا را هواپيماها ن* ا بر افزون ا نه*هز معنا به ن*ا و نند% م برا تصميم همچنين هواپيماست. قيمت گرو در هواپيما، ن*ا از رزم استفاده ن* ا ه* سا در است.6* آمر خواست افتند*در مالز مسئولان وضعيت، توانند م ه% ا استفاده تنها ه% به نند،6ب «١٦ اف » هواپيما از ها ش* نما در آن ارگير% و است. *هوا ه% رد% اشاره داند نم ا*آ سال پنج در بار نخستين برا ژاپن اقتصاد زمان از آن شدت ه% شده ود % ر وارد اخير شده Zتوصي سابقه ب دوم جهان جنگ اقتصاد ، رسم آمارها اساس بر است. ٤٫٣ ميلاد جار سال اول ماه سه در ژاپن در گرانتحليل است. شده تر _وچ% درصد اهش% درصد ٢١٫ ٥ انتظار جار ماه سه سال از ورد% ر ه % دارند را اقتصاد هفته شود. م محسوب نون% تا ١٩٥٥ رده% اعلام را ود% ر به ورود آلمان هم پيش دنياست بزرگ اقتصاد سومين ه% ژاپن بود. سراسر قرنطينه و تردد ل% ممنوعيت اعلام ل * آور درماه اما نياورد در اجرا به را خود نوبه به ن* ا ه% رد% اضطرار وضعيت ن* ا در اقتصاد ها فعاليت از بسيار ميزان همزمان، رد.% Zمتوق را شور% ر*وزنخست ،«شينزو آبه» از ت*حما ن* تر ين* پا به درصد، ٣٣ با ژاپن آبه، رسيد. اخير سال دو در حد است ر*توزنخس ن* تر طولان ه % را قدرت دوره داشته ژاپن در پ در نون % ا و با رونا% شيوع دوران ن*ترسخت از خود خدمت پيش سال هفت از روست. روبه استثنا به - جهان شورها% همه با ا6*آمر م برخورد سياست همين با اسرائيل- م*رژ حملات به همچنين محمد ماهاتير ند؟% ميلاد ٢٠٠١ سال سپتامبر ازدهم * حملات ن* ا اجرا درخصوص و پرداخت د*ترد ابراز عرب ست*ترور ها گروه توسط شده برده ار% به شيوه ، و گفته به را*ز رد% عمليات شيوه با امل% طور به حملات ن*ا در است. متفاوت عرب ست* ترور ها گروه برا ز* ر برنامه دقت به همچنين و عاملان ه% گفت و رد% اشاره حملات ن* ا سازمان توانستند حملات ن* ا طراحان و بزنند. دور ا6*آمر خود در را ا6*آمر اطلاعات ن*ا از را خود تعجب همچنين محمد ماهاتير رده% برخورد هواپيما از ا قطعه هيچ ه% داده نشان ا6*آمر دفاع وزارت ساختمان به موضوع ن* ا ، و گفته به و رد% ابراز نشد، ماهاتير است. برانگيز سوال ٢٠٠٣ تا ١٩٨١ از محمد و بود مالز ر* وز نخست گر* د بار ٢٠١٨ سال در شد سمت ن * ا دار عهده مسائل برخ خاطر به و ٢٠٢٠ مارس در سياس رد.% استعفا در نبودن روز به و ند% دليل به او دولت محر عامل شود. م انتقاد رونا% با مبارزه ر* وز نخست محبوبيت اخير اهش% در گر* د ه% بوده و دولت پيشنهاد حه* لا ژاپن، برخ برا بازنشستگ سن آن موجب به سال دو با شور% ن* ا ارشد ها دادستان از دو ه% طرح رسد؛ م سال ٦٥ به ش*افزا نظرسنج ن* ا در نندگان% ت% شر سوم سال ل* اوا آبه دولت بودند. Zمخال آن با هيرومو فعاليت ادامه اجازه ميلاد جار دادستان دفتر رئيس عنوان به اوا% ورو% ٦٣ وارد او ه% درحال رد،% صادر را عموم برنامه احتمال ترتيب ن*بد بود. شده سالگ قدرتمندتر ها سمت برا فرد ن*ا ز*ر منتقدان شد. فراهم ل% دادستان مانند تصميم، ن* ا با آبه معتقدند دولت _* نزد افراد حضور ادامه ان6ام را دادستان پست در دولت به موضوع است؛ ساخته فراهم پنج حدود گسترده مخالفت با ه% ت*سلبر پيوستن حت و نفر ميليون ش* پو به شور% ن* ا ها دولت عليه مجاز فضا است. شده مواجه الملل بين پيشخوان خود، د *جد شماره در «م*تا» نامههفته به و آورده جلد رو را ترامپ دونالد از ر*تصو تا دارد وجود درست راه _* » : نوشته او از نقل و « نيم% * بازگشا ا6* آمر در را ارها)% و سب% ( .«نيست راهش ن*ا اما))» :داده پاسخ مجله خود دهد. پيشنهاد ترامپ ه% راه هر به اشاره د. ر*نخستوز ،«و ينتر* ر ست ماه ٣ ب نخستوز عهدهدار مس ٢٠ ت ده ست يت، ها اپيما ير ره ا روز ارتون% اوباما بهترامپمست­قيمحمله سال ٥٠ د*با دن*جوبا و اوباما م% دست گفت: فلين ل6*ما ه%چرا بخورند _خن آب زندان در امنيتسابقم­شاورفلينرد­ند.%مجرمراقهرم­ان آ ب اف به گفتن دروغ اتهام به ترامپ مل انتقالدورا­ندرروسيهسف­يرباراتش%مذادرباره شد. شناخته ار6گناه ترامپ، به اوباما از قدرت ادامه حال در اوباماترام­پ- دوجانبه حملات ترامپ اقتصاد عالمشاورنا­وارو،پيتر ه%دارد دبيرعنوانب­هاوباما آقاه%خوشحالم»:د*گو م .«استافته* د*جدشغلدن*باجو مطبوعات از اوباما بارا ت*حما با و گذشته روزها ط رات%دمو نامزد تنها حالا ه% معاونش دن،*با جو عليه سفيد اخ% حملات است، انتخابات در ها است. گرفته اوج ا6*آمر سابق جمهور رئيس تحقيقات ،«مورنينگ ساند» برنامه در ترامپ را ٢٠١٦ انتخابات در روسيه دخالت به مربوط و خواند ا6*آمر خ*تار در سياس جرم ن*تر بزرگ ترامپ رد.% متهم غپردازدرو به را اوباما دولت ترامپ _سب به ا6*آمر اقتصاد *بازگشا الملل بين قاب ه% دارد نفت نه گر*د عربستان : العرب القدس پول نه ببخشد PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.