Khorasan : 2020-05-19

4 : 4 : 4

4

# هشتگ ٤ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبه سه ٢٠٣٨٣ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٥ دختران شکارچی شکار !6جهانگيرد جد دردسروپا ساينگ<پار6معما مجاز فضا د*پربازد ر*تصاو رسيد! رونا< پسا تاب< ميادنظربه ش سنده*نو خوباسب% ه% بوده رونا% هنوز نشده، تموم پساتاب% رو رونا% واردو نوشته رده% بازار رد؟< مفعاليتچگو­نهمخوفباند­ن اشد،دستگير ران ادخترانقاچ­اقباندن تربزرگرده<سر سينما فيلم گزارش ن ا 6 ها نوشته واقع املا< ه9بل نيم< عبور آن از راحت به ه< نيست 0 زنگ مثل ابتدا همين از واقعيت ن ا و است شنيدن حت پيچيد. م مان گوش در م9مح سيل ران ا دختران قاچاقچ ن تر بزرگ 6 دستگير ن ا گذارد م ران ا هر دل به را 6اد ز غم خودش عنوان به مان سرزمين دختران از برخ عن خبر اند. شده قاچاق گر د 6شورها< به الا< و جنس برده حسينمحمد6ل­اتارفيلم6ه­واوحالامرو­زمانگزارش 6باندها ن ا قربانيان همه انتقام بتوانيد و باشيد فيلم ن ا در موس حاج 6جا ه< نيد< آرزو خواندنش با د شا و دارد را ان مهدو پدر ستگ9ورش دليل به ه< بود خواهد چشمانتان 6جلو 6لاتار قصه دختر امروزمان نوشته در د. بگير را xثي< و مخوف م دام به ناخواسته ول رود م دب به سبز باغ در دن د با او دهد. انجام 6ار< د با ند< م احساس برادر بودن زندان و قاچاق باند ن تر بزرگ ه< خبرآمده حالا ند.< م ش<خود باند ن ا از رها 6برا و گيرد م 6گر د تصميم آن از بعد و افتد با 6فرد ردگ<سر به ار9تبه گروه ن ا. است شده منهدم ناجا عموم امنيت پليس توسط شور< از خارج به ران ا دختران منظور به را ران ا دختران ،xمختل 6شورها< در خود گسترده ارتباطات به توجه با و سال چند مدت به س"،9ال" مستعار نام ار9تبه گروه ن ا مل ضد و مجرمانه 6تهافعالي رساند. م فروش به و رد< م قاچاق شور< از خارج به آنان از جنس ش<هبهر و اطلاعات پيچيده اقدامات انجام از پس نهاد ن ا و داشت قرار انتظام 6نيرو اطلاعات رصد تحت سال سه مدت تمام در بر علاوه رد.< منتقل شور< به و دستگير 6مالز در را ار9ت جنا باند ن ا رده<سر س،9ال نترپل، ا پليس با لازم 6ها هماهنگ توسط اطلاعات عمليات 0 ط نيز شور< خارج و داخل در باند ن ا افراد تمام ، ران ا دختران قاچاق باند اول نفر 6دستگير ن ا 6عضوگير نحوه و فعاليت جزئيات از خواهيم م امروزهاند.شد قضا مراجع ل تحو ودستگير ناجا عموم امنيت پليس انداختن دام به 6برا xثي< 6باندها ن ا ه< ها دام از آشنا 6برا اما است تلخ گزارش ن ا هرچند م. بردار پرده مخوف باند بخوانيد. حتما را آن نند< م استفاده قربانيان نواز- رعيت 2.8 M views 2.1 M views !6جهانگير 6برا عادل حداد دردسر اتوبوس رانندهنبرا­نگيزتحسياق­دام سته9ش 6پا با س تدر محمدعل ، *رضا ه% معلم گچ پا با ٩٠ گرفته تا رو يلومتر% محل روستا با سش*تدر رفته موتور لاسش% تا نشه تعطيل شورمون% غرب الاغ،شيراز شهرهااز 6* تومغازه ساخته عجيب ه* ها فروش برامرغ صابون شير 6ها صابون بازار!درعجيب دختران قاچاق باند ن تر بزرگ رده<سر س؛9ال ها وعيد و وعده با ه% دختران برا مشتر جذب برا ند% برا محصولصورتب­هورده%خودشباندوا­ردراهاآنفر­اوان ند.% منگاههاآنب­هفروش پيداش*افزا ان*مشترتعدادس­رعتبههات*سا اندازراهاز­بعد دختران بيشتر جذب ر6ف به هم س6ال دليل همين به و ند% م افتد. م ران*ا دختران ار6ش ارشان% ه% را ها ننده% ق*تزر ا* تورها%نژ*ا و ها، ننده% ق*تزر ند.% م فعال است نستاگرم*ا داخل از ران*ا هستند شان مخوف ه6شب در عرضه برا دختران ارچيان6ش بتواند تا دارد ارچيان6ش ن*ا به اد*ز نياز بقا برا سيستم و ند.%ق*تزرسيستمبه بيشتردخترا­ن هاوعيدووعد­هباوهاننده%ق*تزرتوسطدخت­رانار6شازب­عد داردوجودجا­آندره% ر*مدبهونند% مپرواز دببههاآناد*ز هتل در دب به ورود محض به دخترها از شوند. م داده ل*تحو مشترشان*براتاشود مگرفتهبرهن­هوبرهنهنيم­ه هاس6ع سيستم به ه% دختر هر ازا به ها ننده% ق*تزرشود. جذب م افت*در تومان ميليون ٥ تا ٢ بين ٩٤ سال در نند% اضافه درآمدس6اله­مدستانگفته­به ولنشودباور­تاند*شاردند.% قاچاق دببه جنسبردهعنو­انبهه% دخترانازدا­م%هراز او است.بودهماهدرت­ومانميليون­٤٠٠تا ١٠٠بين چيزشد م شهروز تولد سال از اد*ز اطلاعات است س6ال به ملقب ه% سخنور ظاهر قيافه از اما نيست موجود ٤٥ تا ٤٠ حدود ه% د*آ م بر اش به س6ال باشد. داشته سن سال تبعه مادرش ه% ن*ا واسطه رسيدن براامارده% زندگا6*آمردررا *هاسالاست6*آمر غير ها فعاليت به شروع داشته ه% اد*ز ها خواسته به و شود م اخراج شور% ن*ا از دليل همين به ه% ند% م قانون اب6ارت دليل به دب در ١٣٩٠ سال در او رود. م دب به از بعد و افتد م زندان به دختران و زنان به تجاوز مانند م*جرا س6الشود. ماخراجهميش­ه برانيزتاما­راازوآزادم­اهشش م آشنا مانل نام به زن با و د*آ م ران*ا به دب از اخراج از بعد راست دست و بود شده دستگير ن*ا از پيش ه% مانل شود. :استگفته دباز سخنورشهروز­پورت*دعلتبارهدر­س،6ال گير گروگان به اقدام دب در گر*د تن چند همراه به س6ال» به خانواده پدر چشم جلو نهاآ ردند.% خانواده _* اعضا س6ال ردند.% اتو را پدر سپس و تجاوز نهاآ دختر و خانواده مادر بعد س6ال«.شد پورت*د هم بعد و زندان ماه ٦ار% ن*ا خاطر به باند و مخوف ه6شب مادرش و مانل _م% با ران*ا به بازگشت از ند.% م گذاره*پارا ران*ادخترانس*سروورت6اس 2.4 M views پا ساينگ<پار6معما 2.9 M views انبار!در بيمارستان6­ههازبالافت باز ران ادر تبليغاتپنل ت*سلبر ها تو خارج شورما% پنل ميشن تبليغات بلال از و فروش ض*تعو تا تبليغ روغنم نن% م باند ن ا انهدام و 6دستگير چگونگ ران*ا دختران خروج بر مبن مردم شهاگزار ٩٢سال در اطلاعات سازمان به متعلق ه% گرداب ت*سا در دب مقصد به بستر بر غيراخلاق تهافعالي از %حا ه% تشدثب بود سپاه باعثهاگزار­شن*ابود.نستاگرام*امانند اجتماع هها6شب و شود يل6تش بر*سا تيم توسط ا گسترده تحقيقات شد دستگير به منجر اول وهله در ه% خورد ليد% ٢بوت6عن پروژه روز*دخوشبختانه­وشد ٩٦سالدرشور%داخلدرباند اعضا جملهاز غيرقانون هافعاليتدل­يلبهه%باندن*ارده%سرهم شد.مستردشور%بهبودشدهدس­تگيرس*سروورت6اس ه% *اونا هاشون زباله تورو طبيعت نار% ميذارن ر6ف درخت نن% م شهردار ٩ ساعت اون ازمياد جمع جا نه؟!% م گه! دز نر آشغال چيست؟ س سرو ورت9اس به ه% است افته* سازمان گر روسپ همان س*سرو ورت6اس شناختهمخدر­موادفروشاز­بعددنيا سياهتجارتد­ومينعنوان در است. قانون غير جهان شورها% بيشتر در و شود م شده زده تخمين لند*نيوز شور% ها بررس در ٢٠٠٥ سال ار% ورت6اس سهاآژان برا ها روسپ درصد ٢٠ حدود ه% ميليون ٤٠ از بيش شده منتشر ها گزارش به بنا نند.% م مافيا نظر ر*ز س*سرو ورت6اس صنعت در جنس ارگر% درآمد مجموع شده ادعا نند.% م فعاليت پورن و پول قدرت، ٢٠٠ به _*نزد جهان در افته* سازمان گر روسپ سالانه محصولبه جنسبردگانه­مهصنعتن*ادراست.دلارميليار­د شوند. مل*تبد 3.4 M views قدر شب در 6امدادگر 3.1 M views !«رد<قطرسفربه»د جدنسخه دختران جذب نحوه ه% مختلف هافيلمدربا­رهاچهاگر از شده تهيه دختران قاچاق درباره باندها به ها آن جذب چگونگ با اما شده *ها صحبت فحشا مانل و س6ال ه% باند به نگاه ه% د*د توان م بودند داده يل6تش وعده با و ردند% م پيدا نستاگرام*ا از را قربانيان بيشتر باند ن*ا دختران فرستادند. م دب به را ها آن ... و شدن دار پول ها قيمتگران خودروهابرش­دنسوار سوداوشدهاغ­فاله%هم ، شگر*آراپوششدرخ­ود ههاخانوادا­ز ار%نپنهابادار­ندرا به...وخوانندهفل­اننسرت%درحضور،مترجمت،%شر منش ناآگاهمسائ­لن*ابههاخانوا­دهثر%امتاسفانهن­ند.% مسفر دب فرصتهاخانو­اده ناآگاهو توجه بن*اوهستندتوج­ه با* مرزن*ادخترانبتو­انندتادهد مفساد هاه6شبن*ادستبه گر*د شورها% به و نند% جذب ند*شما و من ناموس ه% را بوم و بفروشند.پول مشتقبالدر ه< مطالب 6دئو و دن د 6برا در و خوانيد م صفحه ن ا در است شده فراگير 6مجاز 6فضا نيد.< ن9 اس را مقابل د< يوآر< ران ا س سرو ورت9اس 6گير ل9ش چگونگ ل6ش برا ١٣٩١ سال در مادرش و مانل _م% به س6ال آندليلبهس6­الرد.%شروعرااقدا­ماتشمخوفشه­6شب گير بهتوانسته نمگر*دوشدهپورت*ر دبازگفتيمن*اازپيشچه بهه%است مانلخودس6ا­لباندمحصول­اولينند.%سفرجاآن ند% م فروش تن به شروع و رود م دب به س6ال مادر همراه ه% دهد م رخ ن*ا برا اتفاق ن*ا گردد م بر ران*ا به دوباره و باتيرماهدر مانلن*اازبعدوشود­آشناسيستما­ر%نحوهبا مانل نفراتتعداد­باور*شهرتااتفاق­ن*اورود م دببهگر*ددختردو س6ال ٩١ور*شهرازبعدند.% مپيداادامه دببهسفروبي­شتر ند.%گستردهرادخ­ترانشقاچاق­ه6شببتواند­تارود م مالزبه اندازراه را *هات*ساتاند% ماستخدامرا فردجاآندرا­و layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.