Khorasan : 2020-05-19

5 : 5 : 5

5

اجتماع ٥ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبه سه ٢٠٣٨٣ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٥ قانون غير جنين سقط ز<مرا از خراسان گزارش . رساند اقناع به را ها خانواده ، 6پزش مسير در ا* شود جامعه ميليون! ۴,۵ با اىزیرپله جنينسقط ناخواسته: 6ها 6باردار دوم؛ گروه هاچالشن*ترمهمازرهن­گام*دازناخواست­ه باردار روهربه پاسخبهآندر­بارههمهنوز­هازوجاز بسيارواستب­وده *زناشو اعتقاد باورها با ه% را زوج ا*آ اند. نرسيده ا ننده% قانع ندارند شدن پدرومادر برا آمادگ گونه هيچ خود اجتماع و نهادهمانتن­هاد*شارد؟%ترغيب فرزندآور براتوان مچگونه .سازد منصرف سقط از را ها آن ه% باشد شان عميق باور و انسان بدون خسارت پرداخت xسق شد تومان ميليون ١١ <رو< رد:% اعلام ا بخشنامه ابلاغ با ز% مر بيمه افت* در بدون هستند Zموظ بيمه ها ت% شر خسارت تومان ميليون ١١ Zسق تا % رو% به نند.% پرداخت را ثالثشخص بيمه به مربوط به نظر است: آمده بخشنامه ن*ا در رنا،*ا گزارش ماده مفاد دقيق ت*رعا عدم بر مبن واصله اطلاع مصوب ( ثالث شخص اجبار بيمه قانون ٤٠ وارد مال خسارت پرداخت موضوع – )١٣٩٥ به نياز بدون ده* د ان* ز ثالث اشخاص به شده واحدها از برخ در - انتظام مقامات گزارش شود م اعلام وسيله بدون خسارت، به رسيدگ ط*شرا وجود صورت در است Zل6م گربيمه ه% مقامات گزارش اخذ بدون ، مدار افت*در با لازم ند.% پرداخت را ده* د ان* ز خسارت ، انتظام در طرفين نقليه وسيله بخشنامه، ن*ا اساس بر شخص نامه بيمه دارا د* با حادثه وقوع زمان باشد. معتبر ثالث در ، مجاز فضا در ساده وجو جست _* با ابم.* مرا ارپله*زجنينسقطز%مرچندشماره­زمانن*متر% انتخابشان*براماه%است عنوانالبته« ارپله*زجنينسقط» وشانونامند م باردارمشاو­رانراخودشا­نهاآنالاون­يم% م گونهبه شو ملام6همآنا­نبا وقتقائلند.خود برا شخصيت دارند.همبارا 6پزشتخصصچن­دانگاره%نند% مصحبت ا «! باردار مشاوران» ن*ا مسئولان، غفلت و ما غياب در اگر اما ها آن ه% ماند نم پنهان خدا از قطعا هستند، جولان مشغول هستند.خاموشوروشن­چراغبا قاتلان ان- غفور معيشت: درد سوم؛ گروه برا ميت%حا ا*آ اما شناسيم، م بيشتر امروزه را گروه ن*ا د*شا ن*بيشتر امروز واقع در شد؟*بيند ار6راه تواند نم درد ن*ا دليل همين در د*با را فرزندآور برا ها زوج رغبت م% عامل ش*افزابرنيزم­يت%حايد%تان*بيشتر *سوازرد.%وجوجست آنازهات*حمان*متر%ه% ط*شرادراست فرزندآوروج­معيت ه%رد%وجوجستتوان م قوانينانبو­هدررااشنمو­نهشود. م ه:% اله سنت و قانون اگرچه است مانده Zلي6بلات ها آن اجرا .دارد بررس جا خودنيز«دهدنان،دهددندانه%س%آنهر» ميليون! ٥قرصباميلي­ون ٤/٥شن<ساباجنينسق­ط ▪ : آگهن*اباوپروا به% *هاشمارهاز 6*با تماس است، رده% تبليغ مجاز فضا در «ح خانم جنين سقط» گيرم: م بخيروقتخان­مسلام- ؟ چرا ها 6ا پله ر ز آزادانه فعاليت ▪ دشوار خيل سان% چنين به دسترس وقت _* د* شا در و هستند همگان دسترس در آزادانه ها آن حالا اما بود م نظر به تر راحت خيل ها آن با برخورد اتفاقا ه% ط*شرا ا علاقه و اراده چندان مسئول ها دستگاه انگار اما رسد ندارند. موارد چنين با مقابله برا سياست رگروه* مد ان* او% پدرام تر% د با زمينه همين در ر6تف ها انون% ه6شب جمعيت و خانواده گذار سيستم است، معتقد او شوم. م لام6هم تان)* ا ران(* ا سقط» همچون موارد درخصوص شور% درمان و بهداشت ز%مر هيچ نون%ا هم است. جد ار% اهمال دچار«جنين وچه ندارد وجود جنين نگهدار و حفظ برا ا مجموعه و از 6* عنوان به سيستم ن*ا در را جنين سقط همچنان بسا د:* گو م ان* او% نند.% م معرف پيشگير ها روش بزرگ ها آدم به شور% درمان و بهداشت سيستم در ما م د* پد بخش ن* ا در ه% انقلاب با بتوانند ه% م* نيازمند نند% جاد* ا را مادران به رسان خدمت جامع نظام آورند، مراقبت و مشاوره با باردار از قبل حت بتواند مادر _* ه% نهاد و ز% مر نون% ا ه% ن* ا ضمن ند.% اقدام امر ن* ا به ها بخش و شهرها تمام در * ساختارها جاد* ا با بتواند ه% وجود ند،% دنبال را جنين سقط از پيشگير مسئوليت هولنا آمار با ط*شرا چنين در ه% است طبيع و ندارد حدود ها سقط تعداد گاه ه% باشيم مواجه جنين سقط در شود. م سال _* متولدان تعداد از نيم يد بفرماسلام* خودخواسته، سقط درباره داشتم سوال- ميشه؟انجامچطورا­ر%بدونمخواست­م م ها: زندان سازمان رئيس مرخص به ه< زندان هزار ١٦ گردند نم بر زندان به رفتند هست؟ چقدر 6باردار ماه و خانم وزن * ششمهفتهويل­و% ٧٥م)*گو مالبداهه فرا رقموعدد(- پاسخ و نم% م مطرح را سوالم گيرم، م تماس رده% تبليغ دهد: م چرا؟جنينسقط ▪ دوونيم، – دو ونيم، 0 داره؛ نياز دارو ورق دو خانم * ن اازدام<هره<ميليونپنجچ­هارونيم،–چهارونيم،سه–سه هم روز xنص نيم،< م ارسال براتون بخواهيد رو ها ورق دو گيره... مصورتسقطوب­ره نمزمانبيشت­ر _* چرا چيست؟ ها جنين سقط ه6س گر * د رو اما نگاه _* در گيرد؟ م قرار جنين سقط موقعيت در فرد : دانست دسته سه شامل را ها جنين سقط توان م ل% و تامين اقدامات و ها زندان سازمان رئيس مرخص با زندان هزار ١٦ گفت: شور% تربيت گزارش به گردند. برنم زندان به حبس ان* پا شورا جلسه در روز* د جهانگير اصغر سنا،* ا مرخص مهلت ان*پا به اشاره با يه*قضا قوه عال است* ر بخشنامه مشمول زندانيان از بخش نظر در تمهيدات از گزارش ارائه به يه*قضا قوه ورود از پيش افراد ن*ا قرنطينه برا شده گرفته پرداخت. زندان عموم فضا به و هزار 6هند هامون قرص م، دار قرص فقط ما * تومان... ٧٥٠ آلمان و تومان ٦٠٠ ا9 آمر تومان،٤٠٠ رد؟% مصرف د*با ا دوره چه در رو ها ن*ا - نيم...6بتونيم مهمشن%سا- : 9پزش عوارض اول؛ گروه به گاه هيچ احتمالا ه% هستند سان% جزو قطعا گروه ن* ا ش* آزما با ه% ن* ا از پس ول شيدند* اند نم جنين سقط ناهنجار درباره هفتگ ١٩ از قبل حت Zمختل ها سقط مجوز ان6پزش شود، م د* ترد جنين احتمال ها جمله از Zمختل ل * دلا به نيز گاه و نند% نم صادر را عملا و گذرد م هفته ١٩ از جنين عمر ا...* مدار نقص ن* والد ط* شرا چنين در دهد. نم سقط اجازه قانون سمت به احتمالا و نشوند اقناع 6پزش نظر از است ن6مم لازم د* شا رو ن * ا از ابند.* سوق ا رپله* ز سقط سو و ن*تدو دتر*جد تدابير و ارها6راه آسيب ن*ا درباره باشد ارتباط در ما با د با هم زمان ن ا 6تو ه< روز سه در * باشين... نيد؟< مپيشنهادرو­دوم<شما* خانم برا روان لحاظ از شن% سا هست هم مثل دو هر - خب ميشه تموم ار% دقيقه ٤٥ تا ساعت نيم تو هست، بهتر داشته هفته ٦ تا٤ جنين اگر ميشه، بيشتر اش نه* هز البته درگير ساعت ١٢ دارو با ميشه. اش نه*هز ميليون٤ /٥ باشه انتخاب رو دوم% ه% داره شما به بستگ ن*ا گه*د هستيد، ار% مشاوره ما دارو با م.*بد انجام براتون رو ار% همون ما ه% نيد% رو ار% لا% خودمون ما د* بيا مطب اگر و م* ميد بهتون تلفن م.*ميد انجام جنين سقط هزار٦٠٠ تا٤٥٠سالان­ه ▪ دهند، م جولان دارند، وجود خطرنا ها ا رپله*ز ن*ا آر قتل» به _شي هم خيل و دارند حضور مجاز فضا در آزادانه ر* وز مشاور قبل چند نند.% م سود سب% و اقدام « نفس سالانه را قانون غير و قانون ها جنين سقط تعداد بهداشت رسم غير منابع برخ البته ه% بود رده% بيان مورد هزار٤٥٠ دانند. م هزار ٦٠٠ را عدد ن*ا مردم درصد ٧٠ نده: نما 0 گيرند م رونا< گفت: اسلام شورا مجلس رئيسه هيئت عضو ابتلا_پيگر*دمرتبهدوتا­احتمالارون­ا% بيمار ادامه جا آن تا وضع ن*ا و داشت خواهد جد شوند. مبتلا مردم درصد ٧٠ از بيش ه% ابد* م هاشم زاده قاض اميرحسين رنا،*ا گزارش به رونا% روس *و ه% دهد م نشان شواهد افزود: هر و بوده شده شور% وارد انتخابات از تر قبل خيل روس*و ن*ا متوجه ماه بهمن اواخر در ما ه% چند رونا% خصوصيات م% ه% ن*ا از بعد ول م،*شد بهمن از پيش مدت ه% م*شد متوجه شد بررس مثال طور به ، بود شده شور% وارد روس*و ن*ا ماه تشخيص ه% داشتيم شور% شمال از *ها گزارش ول بود، معمول آنفلوآنزا ها آن درباره ان6پزش هاست.بود رونا% موارد آن ه% م*شد متوجه بعدها موضوع در دولت مسئولان رد6عمل درباره و رشادت و ار%فدا رونا% موضوع در گفت: رونا% بهداشت وزارت و پرستاران و درمان ادر% ها جا انصافاً دولت ستاد اما است ماندگار و ستودن .ند%عملتر_چابتوانست ومماند ميشه؟ انجام ار< روز 0 دارو با * ١٠٠ هر از احيانا اگر م!*ميد انجام رو ار% بار _* دارو با بله - ها اون برا بماند باق رحم در جنين از *ا*بقا مورد دو مورد نفر١٠٠ هر از معمولا گفتم ه% نيد% استفاده ا*بقا دارو د*با بمونه... باق براشون ا*بقا نفر دو فقط نه6مم گو و گفت ندارد 6اقتصاد دليل الزاما جنين سقط ▪ ا* آ ه% ن* ا و پرسم م سقط ل* دلا درباره ان* او% آقا از م ار% ن* ا به اقدام اقتصاد دليل به الزاما ها خانواده تنها سقط برا توان نم دهد: م پاسخ چنين او ه% نند؟% را عامل چند سقط موضوع قطعا گرفت. نظر در را عامل _* باشد معيشت موارد تواند م ها آن از 6* ه% دارد دنبال به به دارد فرزند سه ه% خانواده _* ه% د*ا ده*د ا* شنيده ا*آ اما ن*ا برا ه% ن*ا ضمن شد؟6ب را ش*ها بچه از 6* فقر دليل ز%مر در ما چه چنان دارد وجود ا ساده ها حل راه موضوع ارائه دولت و مجلس به را * پيشنهادها زمينه ن* ا در تام* ا سقط گر*د دليل اما دارد. را خودش بحث جا ه% م*ا رده% نمونه برا باشد. اجتماع از باردار با فرد شدن جدا د*شا حقوق از بخش باردار با دانشجو _* ا* شاغل مادر _* برخ ن*بنابرا دهد م دست از را خود شغل گاه ا* خود است ن6مم و گيرند م قرار فشار تحت زمينه ن*ا در مادران بگيرند. عجيب ها تصميم نرسيد علن صحن به ول شد ب تصو ميسيون< در جنين سقط اهش< جامع برنامه م خانم عن نداره؟ عوارض زن 6برا ها روش ن ا * بشه؟ باردار دوباره تونه جامع طرح از مواد مجلس، فرهنگ ميسيون% ٩٨ بهشت*ارد١٥ خ*تار در با شد م Zموظ بهداشت وزارت آن براساس ه% رساند ب* تصو به را خانواده تعال و جمعيت رمجموعه*ز از ه% برنامه ن*ا اما ند.% تهيه را جنين سقط اهش% جامع برنامه علميه حوزه ار6هم فرهنگ ميسيون% عضو _سال احمد قول به است، خانواده تعال و جمعيت جامع طرح ها رئيس ب* نا _سال الاسلام حجت ماند. Zلي6بلات دهم مجلس در ها ن6ارش% وجود دليل به مجلس منتخبان با ه% *وگوها گفت طگفت: خراسان به روز*د باره ن*ا در فرهنگ ميسيون% برسد. نتيجه به نده*آ ها ماه در م*اميدوار ه% است طرح ن*ا صحن دستورات اولين از 6* قطعا م*ا داشته ازدهم* اهش% برنامه تهيه اهميت به اشاره با نيز فرهنگ ميسيون% گرعضو*د سياوش طيبه همچنين جنين سقط اقدامات چون نون%ا هم متاسفانه رد:% ح*تصر بهداشت وزارت سو از جنين سقط ارائه آن از توان نم دقيق آمار چندان قانون موارد جز به است زمين ر*ز صورت به شور% در در جنين سقط هزار ٦٠٠ تا ٣٠٠ اعداد او ه% پرسم م جنين سقط آمار درباره سياوش ازرد.% داند. م زن گمانه _* صرفا را شور% -6بر<محمدا ماه سه تا دارو با سقط برا ه% گيم م هميشه ما ببينيد - عن* بگيره صورت باردار د* نبا ماه ٦ تا شن% سا از پس و هم رو * سا% داشتيم البته بشه. اور 6 * ر د* با رحم ن * ا اما نن% نم ت* رعا و ميشن باردار سقط از بعد دوهفته ه% بهشون آسيب تا نن% ت* رعا رو زمان ن * ا ميگيم فقط ما ندارم زمينه ن* ا در 6پزش اطلاعات ه% من ( نرسه! ) شد؟! باردار شود م سقط از پس هفته دو واقعا اما ميليون؟ ٥ تا ١/٥ از گفتيد ها قرص نه*هز - تومان ميليون ٥ تا ١/٥ از بله * ؟ ا9 آمر ا 6خوا م 6هند قرص ▪ مجاز فضا در باردار مشاوره آگه با ه% گر*د شماره با PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.