Khorasan : 2020-05-19

6 : 6 : 6

6

ون ز تلو و سينما ٦ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبه سه ٢٠٣٨٣ شماره.١٤٤١رمضان ٢٥ « » خبر ها خبر و ها چهره منشور زه*جا ا*آر معتمد فاطمه سينماموزهب­هراورش% *طلا به را زه*جا ن*ا او رد.% اهدا ران*ا تاثيرگذارف­عاليتدههچه­ارپاس مهافيل جشنواره از سينما، در بود.رده%افت*درسوئيسخ*زوردر ران*ا یکندم برگزار آنلاین مدىک پدآتناس هقابمس و هددا شایفزا را زىامج ىافض در خود فعاليت جوان رامبد عرصه وارد محمدزاده د نو شد تبليغات روزها ن* ا 6نم ده مسعود نامه فيلم نگارش مشغول ١٢ ساعت » ژه* و Zال ال* سر ال* سر مين ن* ا است. « ظهر نندگ% تهيه به ون* ز* تلو درباره و دارد سياس مضمون ، خزاع محمد است. مسئول مقام _* عرصه در ه% گران*باز جمع به محمدزاده د*نو اولين در و شده اضافه نند% م فعاليت تبليغات مشهور تجار نشان _* با خود، تبليغات فعاليت ار6هم ند،% م توليد نوشيدن و ميوه آب ه% است. داشته _* از متر% آن مدت ه% وتاه% تبليغ ن* ا در او ه% اسان6ع جمعيت ميان از است، دقيقه عبور قرمز فرش رو از نند،% م ثبت را او ر*تصو گران*باز م*گر اتاق مانند *فضا وارد ند،% م شعار رار6ت جز او نوشد. م ميوه آب و شود م الوگ*د تيزر، ان*پا در تجار نشان آن تبليغات در ثانيه چند حد در فقط و ندارد دئو* و ن* ا در ن* ا ه% آن رغم به شود. م ده* د دئو* و انتها درآمده، آب از نواز چشم و ساخت خوش آگه ده* د آن در متفاوت ا* ژه * و خلاقيت هيچ اما فعاليت شروع نقطه در محمدزاده و شود نم _* در جذاب و متفاوت حضور خود، تبليغات تبليغات فعاليت نيست معلوم است. نداشته تيزر او اما خير ا* بود خواهد دارادامه محمدزاده د*نو سپر را سينما در خود اوج دوران ه% روزها ن*ا است. شده تبليغات عرصه وارد زود م% ند،% م بهرام گلزار، محمدرضا مانند *ههاستار پيشتر تبليغات در حضور سابقه هم م*ر% 6ني و رادان هاند.داشت را فيلم با امروز نه* آد گلاب ارگردان% به « زندگ دوباره» خانگ ش*نما به ، فهيم رضا _* درباره فيلم ن* ا د.* آ م قصد ه % است سالمند زوج لنگرود شمس بروند. سالمندان خانه به دارند است. اثر ن*ا گر*باز گر*د به بود قرار داد. ادامه ٩٨ سال ان*پا تا قسمت، « بازخونه»،قرنطينهدور­انبودن طولاندليل داشتهادامه­تازه ههاد*اوتغييراتب­اد*جدسال نيست. خبرآنازفعل­ااماباشد ارتباط برا جوان رامبد قدم اولين برنامه توليد مردم، با مداوم و دوباره دئوها*و قالب در « باز خونه» بود هادقيق ٤٠ با*تقر جوان رامبد و گذرد م «خندوانه» پنجم 6سر ان پا از نيم و سال 0 - ون ز تلو قاب در طولان و مداوم نسبتا طور به برنامه ن ا با گذشته 6لهاسا طول در ه< آنتن 6رو را برنامه ن ا ،«خندوانه» 6هابازپخش جز ،٩٧ تابستان از داشته، حضور 6سر با جوان رامبد ه< هرچند است. شده طولان ون ز تلو از اش6دور و نداشته رده< سع گذشته، ماه چند در او اما نداشته حضور نسيم ه9شب در «خندوانه» د جد دهد، م انجام 6مجاز 6فضا در خودش رسم صفحه در ه< مختلف 6هافعاليت با ند.< جبران نوع به را 6دور ن ا و حفظ مخاطب با را خودش تعامل و ارتباط اشيان< مائده مردمباتعام­لومسابقه ▪ مردممسابقه_*«خندوانه»مانند« بازخونه» برنامه، ن*ا تهيه هنگام رامبد داشت. هم بامزه ن*ا در انداخت. راه به هم دابسمش مسابقه _* صدا با «نميشه هيچ» آهنگ مردم مسابقه محتوا علت به پيش مدت ه% را افرا _باب صورتبهشد،شنيدهبسيار­داشته% اميدبخش دئو*و سه ت*نها در ردند.% م اجرا دابسمش انتخاب داشتند، را خلاقيت ميزان ن*بيشتر ه% ها_*لاتعدادتوس­طدابسمشن*بهتروشدند جوان رامبد ترتيب ن*ا به شد. ده*برگز مردم ت%مشار از و حفظ مردم با را خود تعامل ارتباط رد.%استفادهنها­آ در «شوخنداننده» مسابقه از مردم ه% خوب دارند، آن از ه% خوب خاطره و ردند% «خندوانه» ار% تواند م نترنت*ا مد% استندآپ مسابقه سينماهنرمن­دانميان درباشد. جالبومتفاو­ت ن*تر پرمخاطب عملا جوان رامبد ون،*ز*تلو و اجرا را نستاگرام*ا زنده برنامه ن*تر وپرتداوم ننده% دنبال نفر ميليون ١٠به را خوش واوقات گذشت با است. رده% ه*هد خود مجاز صفحه مجاز«خندوانه»به نوعبههابرن­امهن*ا،زمان اند.شدهشبيهبسي­ار سر در احتمالا ان*غفور مهران عنوانبه«ههااعجوب»برنامهد*جد داشت. نخواهد حضور مجر به برنامه ن *ا دوم سر ضبط استقراروشد­خواهدآغاز زود برود.آنتن رو٣ه6شبازر­مضان،ماهازپس نستاگرام*ا مردم از بسيار ه% است وارد جوان خوب حال و خنداندن برا «خندوانه» و ندارند به نسبت بيشتر بسيار عموميت قطعاً مردم، دارد.رامبد مجازصفحه «خندوانه» تاثير از استفاده ▪ گرفتن اوجباهمزما­ناسفند،نيمهازجوان­رامبد ماندن، خانه در لزوم و رونا% روس*و شيوع بحران مجاز فضا در را خود هدفمند هافعاليت و د*جد ههاد* ا با مدت ن* ا در او رد. % آغاز زد. نشان دو تير _* با واقع در خلاقانه ارها% مردم ه% حساس دوران ن*ا از شد موفق جوان فضابهوگذرا­نند مخانهدررا بيشتر ساعات از خوب استفاده هم اند،آورده رو مجاز مردم با دوباره وهم ند6ب نشين خانه روزگار د*جد سر جوانرامبدگ­رچهباشد.داشتهتعامل هاراه از رده% سع اما نساخته را «خندوانه» «خندوانه» منتظر ه% را مخاطبان ، مختلف وهواحال در مجاز فضا ق*طر از بودند، از طولان نسبتا فاصله ن*ا تا دارد نگه برنامه آن حاشيه به و شود فراموش او نشود باعث ون*ز*تلو امروزتامدت­ن*ا طجوانه% *تها فعاليبرود. «خندوانه» لوهواحادر نوع بههمهدادها­نجام هانند% مسرگر و مفرح فضا آن مانند و هبود و پربيننده برنامه «خندوانه» .است داشته ه% است منطق ن* بنابرا بوده، تاثيرگذار مجاز فضادره% *تها فعاليدرجوا­نرامبد آنبامردم همراهو اثرگذار از دهد، م انجام رامبدبهانت­قادن* اهمچناناگر­چهند.%استفاده از با همزمان خان قل شبنم ربردار*تصو شدن گرفته سر «است من با ابيگانه» ال*سر باز برا ، امين احمد ساخته دوربين جلو مجموعه ن*ا در و ٦٩ ها سال در ال* سر ن* ا قصه است. رفته گذرد. م ٧٠ قرنطينه اوج در «6باز خونه» ▪ و دوباره ارتباط برا جوان رامبد قدم اولين قالب در « باز خونه» برنامه توليد مردم، با مداوم پخش ق*طر از ادقيقه ٤٠ با*تقر دئوها*و هميندرقبلا­ه%طورهمانبود.نستاگرام*ازنده جوانرامبدپ­رداختيم،برنامهن*ابهمفصلصفح­ه حضور از ،«خندوانه» مانند دئوها*و ن*ا تهيه در گاه و موسيق اهال ،ن*مد% شناس، روان هر « باز خونه» .رد% م استفاده هنرمندان تماشا قابل او رسم صفحه در ٢١ ساعت شب ١٥ ط را نستاگرام*ا برنامه ن*ا جوان بود. حواشبهپاسخ­دروت9س ▪ درباره توان م مطلب ن*ا حاشيه در ه% هات6ن گفت، ون*ز*تلو از جوان رامبد دور دوران سفرش مهم هاحاشيه با او برخورد نحوه موج ه% زمان همان از جوان اناداست.% به افتاد راه به انادا% در فرزندش تولد به اعتراضات ر*تصو صورت به ه% پيش روز ١٠ همين تا رد،% صحبت «رمضان باغ» برنامه در ن*آنلا و از بعد او بود. گرفته پيش در را وت6س سياست ا* رسم پاسخ هيچ ه% سال _* حدود گذشت ، تازگبهنداش­ت،ماجران*ابه مستقيمنش%وا موضوعآنتب، گر*دحاشيههرما­ننده% زمان تولد برا ه% تصميم درباره بود، خوابيده هم *تهاصحب گرفته، ران*ا از خارج در فرزندش مواجههم فراوانبازت­اببااتفاقاًه%رد%مطرحرا شد. ن آنلانوعاز6­مد<استندآپمسا­بقه ▪ ون*ز*تلو در خود فعاليت ن*هترتاز در نون%ا جوان رامبد استندآپ مسابقه خوب تجربه از ، مجاز فضا داردقصدوند% ماستفاده«خندوانه»در مد% نوعازمنتها، مد%استندآپمسا­بقه_*گر*دبار لوازم برند ار6هم با او ند.% برگزار را نش*آنلا قبل ها سر مال حام ه%اسنوا خانگ مد% استندآپ مسابقه ، بود«خندوانه» برنامه انداخته راه به «شو استندآپ» نام به را ن*آنلا استعداد با و توانا زمينه ن*ا در ه% افراد است. هادقيق ٣ فيلم _* اول مرحله در د*با هستند، دئوها*و ميان از نند.% ارسال را خود اجرا از بعدمرحلهبه­وشوند مانتخابنفر ١٢، ارسال است نقد مسابقه ن*ا زه*جا نند.% م پيدا راه استقبال بر علاوه نشده. اعلام آن مبلغ هنوز و روز از عليمردان محمدرضا سر اجرا برا شنبه _* « ه6تي چهل » برنامه د * جد سر است. رفته دوربين جلو حضور بدون برنامه ن* ا د* جد ساختار در تغييرات و شود م ضبط تماشاگران است. شده جاد*ا آن ور%د و ن*هترتاز در نون%ا جوان رامبد ، مجاز فضا در خود فعاليت مسابقه _* گر*د بار دارد قصد نوع از منتها ، مد% استندآپ ند% برگزار را نش*آنلا « <رخا ز» از بعد «پرگار» پخش شنبهسه از «پرگار» خانوادگ ملودرام مجموعه رود. م آنتن رو خرداد ٦ ال* سر ، _* ه6شب عموم روابط گزارش به روابط درباره اجتماع اقصه با «پرگار» آماده و توليد فرزندان تربيت و تعليم و خانوادگ پخش از پس سيما _* ه6شب است. شده پخش تنوع جاد* ا برا پرمخاطب، طنز ال* سر سه ملودرام ال*سر سراغ به بار ن*ا ، ش*نما گونه «پرگار» ال*سر است. رفته اجتماع اقصه با ند% م ت*روا مواز طور به را خانواده سه قصه مه به هاآن سرگذشت روزگار، از مقطع در ه% امروز زندگ در ناخواسته ا* خواسته و خورده گره است. رده% جاد*ا را *شهان% نهاآ ، عمران عل ، وثر% با* فر گلچين، مرجانه الهام ار،6*جد با*فر ، م*ر% _باب ، علو بهرنگ تيما ، جواد سهيلا ، سرمد م* مر ، طهمور گران*باز جمله از و... نعيم زهره ، پوررحمان هستند. ون*ز*تلو مجموعه ن*ا هرشب خرداد ٦هشنبهس از ش*نما مجموعه ن*ا نيز شنبه پنج شود. م پخش ٢٢: ١٥ ساعت رود. م آنتن رو ال* سر ن* ا هفتگ خلاصه اواخر در « پرگار » مجموعه بود قرار ن* ا از پيش انتخابات ههابرنام علت به ه% شود پخش بهمن ول%مو مبار ماه از پس به آن پخش ،_* ه6شب شد. پوررحمان امير نندگ%هتهي به «پرگار» ال*سر قسمت ٢٩ در حسينشاه شهرام ارگردان% و _* ه6شب ال* سر و فيلم گروه در ا دقيقه ٤٥ است. شده توليد سيما درباره خطيب ان6اش معيشت به _م% چگونگ در بضاعت ب ها خانواده داده توضيح «باهاتم من» ش*پو نشدن همراه به همچنين و ن*ا با تجار هانشان و ان6پزش اران،6ورزش است. رده% اشاره ش*پو شد معرفهاليوو­دهنرپيشهن نتربدزبا شده، انجام تازگ به ه% پژوهش اساس بر هيل جونا ، * سينما فيلم ٣٥٠٠ بررس با «ت*لاستروا گرگ» فيلم هاليوود هنرپيشه ناسزا واژگان از استفاده ن* بيشتر دليل به سينما خ* تار هنرپيشه ن* تر بدزبان عنوان به است. شده معرف هيل پژوهش، ن* ا طبق فارس، گزارش به ادا ناسزا لمه% ٣٧٦ خود ها فيلم ل% در شخصيت به متعلق هاآن از بسيار ه% رده% با او شخصيت البته و « بد سوپر » فيلم در او گرگ» *سينما فيلم در «آزوف دان» عنوان خبر ن*ا افتخار با هيل است. بوده «ت*لاستروا با و گذاشت اشترا به نستاگرام*ا ق*طر از را سون6ج ال ساموئل به فروتن با ه% گفت مزاح دادنش هل دليل به ورسيز6اس به همچنين و د!*گو م _*تبر پرتگاه، لبه به PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.