Khorasan : 2020-05-19

8 : 8 : 8

8

سرگرم ٨ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبه سه ٢٠٣٨٣ شماره.١٤٤١رمضان ٢٥ هوش تست ذهن چالش منطق هوش و<سودو قانون: در ه< 6طور سيد بنو خال 6ههاخان در را ٩تا ١ارقام 6رار9ت رقم هيچ ٣در٣ مربع هر در و ستون هر در سطر، هر نباشد. ١ ٣ ٧ ٥ ٣ ١ ٤ ٢ ٣ ٧ ٤ ١ ٧ متوسط ٥ ٦ 30 ٧ ٢ ٥ ه يققد 6جا6برانه گزدام<شدهدادهر تصاوبهتوجه­با است؟مناسب خال نيد.< پيدا را فوتبال ن9 باز نام ها شماره از 0 درهر رفته ار< به حروف جا به جا با است. تيم همان نان9 باز اسام موارد بقيه ه< م ا نوشته را معروف تيم نام 0 شماره در : ته9ن 6 جا به نيد< مشخص بالا ل9ش به توجه با شود؟ گذاشته بايد 6عدد چه سؤال، علامت ٨ ٧ ١ ٩ ٦ ٣ ٣ ٨ ١ ٦ متن در شرح لمات< 6باز ٨ ٣ ١ ٧ را حروف از تعداد شما برا ر * ز ر* تصو در هر در خال ها مربع اساس بر د*با ه% م*انوشته سيد.*بنو را حروف تعداد همان با لمات% سطر ٧ ٣ ٤ ٦٧ ١ ٧ ٤ ٨ ٣ بسيارسخت 50 ه يققد ٩ ٧ ٥٢ ٤ ١ ٤ ٨ ٧ ٣ ٨ ١ ٢ ٥ د ر و ا ر م ش م ت ى ن ق ا ف ه ا ى ن ه ل و د ا ب ه ا ل د ا ب ا ه ن ا ر س ومعماها جداولحل ا پ حل جدول: ۵ ١ ٢ ۴ ٨ ٣ ٩ ۶ ٧ ۴ ٣ ٢ ٧ ۶ ٨ ٩ ١ ٧ ۶ ٩ ٨ ۵ ٣ ۴ ٢ ٨ ٩ ٣ ۴ ١ ٧ ۵ ۶ ١ ٢ ۵ ٣ ٧ ۶ ٨ ٩ ٩ ٧ ۶ ٢ ۴ ۵ ١ ٣ ۶ ۵ ١ ٩ ٨ ۴ ٢ ٧ ۵ ٨ ٧ ۶ ٢ ١ ٣ ۴ ٣ ۴ ٨ ١ ٩ ٢ ٧ ۵ ٢ ١ ۴ ۵ ٣ ٩ ۶ ٨ ٣ ۶ ٩ ٨ ٢ ٧ ۵ ١ ۴ ٨ ۵ ٢ ۶ ٧ ۴ ١ ٩ ۴ ٢ ١ ۵ ٩ ٨ ٧ ٣ ١ ٧ ٣ ٨ ۴ ۵ ۶ ٢ ٣ ٩ ۶ ١ ۵ ٢ ۴ ٧ ۶ ۴ ٧ ٩ ٣ ١ ۵ ٨ ۵ ١ ۴ ٢ ٨ ٩ ٣ ۶ ٩ ۶ ٨ ٧ ١ ٣ ٢ ۴ ٢ ٣ ٩ ۴ ۶ ٧ ٨ ۵ ٧ ٨ ۵ ٣ ٢ ۶ ٩ ١ ر خ د ه ى ا ه ک ا ل ه ل ا ى ا ز ا ى م پ ا ل ا ش ا ز ر گ ر ر ش ا ک د ل ا ل ت م ر د ب ت چ ش ى ک م ک د را%يتيچ ٦. آرتور ملو ١.بارسلونا ٢.آرتورو و*دال ٣. نلسون سمدو ٤. ليونل مس ٥. ا*وان ر تصاواختلاف چالش ذهن : پ استر خفن نيد؟< پيدا مشابه ر تصو دو ن ا بين را تفاوت ١٠ تعداد توانيد م ا آ باشيد. داشته 6بيشتر ز<تمر روزمره 6ارها< در تا شماست ذهن 6برا ورزش همچنين 6باز ن ا نيد.< دور خود از را مر آلزا توانيد م ن تمر ن ا با دهيد. انجام ها آن ت<مشار با و خانواده نار< در را آن ه< شود م بيشتر زمان 6باز ن ا لذت صورت پنج حرف : تصو*ر، تور ، وصيت، تصور و ... چهار حرف : صورت، ر*و، صوت و ... سه حرف : تور، تير، رو ، %رده ا*م. تعداد از آن ها اشاره . ما در ا *ن جا فقط به نوشته ا *م به دست آور *د بيشتر از آن چه برا *تان مم6ن است تعداد %لمات نشان را ا لمه% چه ر، * تصو بزنيد حدس بدانيد ه% ن*ا برا و نيد% توجه نمونه بهدهد! م ر*تصو ر*ز ها خانه تعداد است، حرف چند لمه% د.*بشمار را نمونه اختلافتصاو ر: باز 6 <لمات: خفن استر پ: قانون %م %نيم. %اف است اعداد داخل رئوس هر مثلث را با هم جمع و از مثلث د*گر پاسخ گز*نه *_ است. برا به دست آوردن عدد داخل هر شش ضلع هوش منطق : ادامه دهيم ا*ن بار نوبت رد*Z بالاست و گز*نه ٤ به دست م آ*د. بالا تغيير نم %نند و در رد*Z پا*ين همان اتفاق رخ م دهد. اگر همين روند را م شوند. بنابرا*ن ش6ل بعد به دست م آ*د. در مرحله بعد خانه ها رد*Z بالا، آن ها * %ه رنگ هستند، سفيد و آن ها * %ه سفيد هستند رنگ گز*نه ٤. در ابتدا خانه ها رد*Z پا*ين تغيير نم %نند ول خانه ها رد*Z تست هوش: بهااو ج | | ٧٦٧٣ ٨٧٩ متوسط جدول سخت جدول توانگر-*باز.٧رمضان ماه ن*شيربها- .٦ سوزان- ران*ا مات- ساز.٩ درندگان خانهعرب- ز*عزست-*ز محيط.٨ لقب سرتيپ- از بالاتر - * روشنا ه* ما .١٠ فرار آبسوار- بيمار .١٢ خوار خون حشرهآتش- شعله.١١ فرگوسن تسلچشم- روب6مي .٨ *اروپا رودباران- Zخفي بارشعرب- ز*عز.٧ لاغ% نگره% رانج- .٩ نوم - ران* ا اقوام ن* تر بزرگ از 6* نام سوره.١١ خسته نفسن-% پا ماهوتعنقا- عدد.١٠ ون*هما دستگاه در آواز.١٢ جهتاعتماد-قرآن- نود : افق .٤گشوده- مساودرد- حرف.٣م6محمتد-خالص-.٢ تولستو لئو نوشته.١ اثر سنده*نوگروه-لر- مادر .٦اسب برگ و ن*ز- م*قد فش%.٥ 6لاستي مُهرگور- : افق زن- مشتمزاحم- راندن.٣ صنمتفاوت-.٢عت*مشااخته-* اصل بخش.١ فه*طاسفيد- اسب.٥ %زور پولواليبال- آبشاراسلاو- قوم.٤ ج% دهان حرف :6عمود : 6عمود عربستان خبرگزار- قهرمان جامتنام-*و م*قد نام.١ از س-%- %پا مظهر .٣ فيليپين تخت*پا شتيبان-%.٢ Zمخف .٥ افشرده .٤ آسمان خرس باستان- ان* خدا * اسپانيا سنده* نو اثر خوش- خواب .٦ در لنگه اگر- روس ق* قا - خودشيفتگ .٧ ساآوِدرا سِروانتِس ميگِل عرب- تلخخاندان-.١٠ نقاش اصطلاح.٩دزددلير-.٨ خدااطمينان- چه*در.١١ خيت عدد- جنگ شت% از .١٢ هندوان اربعهاناجي­ل سرونسوگند- سفيد ابر زمين- غذا .٢ دو - Zلي6بلات آدم مثال .١ فلز .٤ قد هم ار* دو سنا- مجلس نده* نما خورشيد- .٣ اغذ% نوع .٥ ندن% پوست - پرداز چهره چاپخانه- ب .٦ شرع ممنوع - چيز به ماليدن دست ضخيم- قطعه .٨ حبوبات از طحال- .٧ نقاش صفحه حوصله- شيدن% د* ند* فرا پوستين- - ساختمان مصالح از ا يسه% روزگار- .٩ گر* د نقليه وسيله با نقليه وسيله _* جوانمردش-% وتاه-% ق*طر.١٠ خوشبو- گياه يدن * سا از امر ش-%سر.١١ ران* ا مرز رود - د ر ز .١ ٢ برف س*تند ى ن م و م ل ا ر ى م ا ا ى ر ه ک د ا س ر و ش چ ى ه ى د ا ه بشر ا و ىکه ب مبل ه شل شش ه ر و سط ا م ا گ ا ک ف رتىشو ا ر پ کىش ن و ل ه س ا ست د و گ م ا ت ا ت ن ا ه ا جل ا ى ر د ا ر ن ى گ ن ن ى م ا ت ى و ى ت ل و م ن ل ک و پ م ا ل ا ل ا و ک ب و ر ا ف ج ا م ک ا ه ا ر د ر ک ل ل م ى ن ى م س ر ا ک ن ژ ن ا ى و ن ل ت ن ه ى م ک ل شک ا سسن ت و سم ىش س و ن ب ا م غ گ م ى ر د ل ا ى ر پ م ا س ى و ر ا ب و سج م ا ک ز ر ى ن م ى ا ت ا ن ا و ى ح ه ع ل ق ر ل ه ا ق ٧٦٧٢ شماره جدول حل ٨٧٨شماره جدول حل PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.