Khorasan : 2020-05-19

9 : 9 : 9

9

حوادث ٩ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣٠ شنبه سه ٢٠٣٨٣ شماره.١٤٤١رمضان ٢٥ خورد رقم زندان از مرخص از بعد روز ٥وحشت انس9س ن آخر 6*تار امتداد در ماوراعشق سترنشين<خا اختصاصی خراسان در جز نند% م اعلام رر6م ها رسانه ه% *رونا% روزها ن*ا در بيماره%امساله ١٥دخترد*نشوخارجمنز­لاز ضرورموارد شبوشود مخارجمنزلا­ز ابهانهبهرو­زهرداردهم ازمينه شدتبههمسرم­ومنه% طوربهگردد مبازخانهبه­هنگامر*د ...وهستيماونگ­ران در نگران و ش*تشو از *ا*در ه% حال در ساله ٤٠ زن ارشناس% و مشاور به مطلب ن*ا بيان با زد، م موج چشمانش در پيش سال٤٠ : گفت مشهد شفا لانتر% اجتماع احاشيهمناط­قاز 6*درپرجمعيتو­بضاعتم% اخانواده بود.دارخانهماد­رمورانندهپ­درمشدممتول­دمشهدشهر سه و تر بزرگ برادر سه و بودم نفره ٩خانواده _* از چهارم فرزند برا ه% داشتم سال ١٣ داشتم... خودم از تر _وچ% خواهر عجيب مدل را ش*موها ه% حال در او دم*د را امير بار اولين لت6سي موتور دستگاه _* با مدرسه مقابل بود رده% وتاه% جلب برا امير روزه هر ار% ن*ا داد! م انجام ش*نما ات%حر بود...مدرسهدخترا­نتوجه امير ه% شدم متوجه گشتم م باز منزل به مدرسه از ه% روز _* ترسيده خيلند% متعقيبم هميشگلت6مو­تورسيهمانب­ا خانه به ه% ن*ا تا ردم% م فرار او از و دم*دو م توانم تمام با بودم ستاد*ا امير ناگهان زدم را خانه در م6مح و عجله با و رسيدم ه% م*بگو خواستم م فقط ندارم ار% تو با نترس»:گفت و هانامرد% مبيانراجمل­اتن*اه% حالدراو«.شدمعاشقت رد%بازرادر وقتترمبزرگ­خواهر.رفتوانداخت­يفم%داخلرا ازمنشد.ا*جوراعلتورد%تعجبد*دآشفتهچهره­آنبارامنو ردم!%بهانهرا بهداشتس*سروبهرفتن براعجلهترس،شدت چشم از دور و مناسب فرصت _* در ساعت چند گذشت از بعد نامهدرآنام­يره% اعاشقانهجم­لات.ردم%بازرانامها­مخانواده عشق ردم% م تصور ه% احساس و داد ان6ت را قلبم بود نوشته همه آن بين از امير ه% ن*ا از رد% تسخير را روانم و روح تمام است باليدم... مخودبهاستر­ده%توجهمنبهدخ­ترآموزدانش مان*دو هر و نوشتم م نامه امير برا هم من بعد به روز آن از به امير مدت از بعد سوختيم. م *ماورا عشق درآتش بازووگردن رو ها وب6خال وقتپدرمآمد­ام خواستگار محلازتحقيق­البتهرد%مخالفتازدو­اجمانباشدت­بهد*درااو اثناهميندر­نبودتاثير بتصميمن*ادرنيزامير­خانوادهونت­6س مشورت من با ه% ن*ا بدون پدرم آمد ام خواستگار به محمود را عروس و عقد قرار و داد مثبت جواب محمود خانواده به ند% بدهدقرارشد­هانجامعملب­رابردررامن­خواست ماوگذاشت و من پدرم اجبار و اصرار با. ند% جلوگير امير و من ازدواج از تا عشق گرو در دل هنوز ه% من م.*درآمد گر*د6* عقد به محمود هر م*بيا نار% اجبار ازدواج ن*ا با توانستم نم داشتم امير پاسخاوبه رفتاربدبام­نرد% م مهربانمنبه­محمودچقدر از توافق صورت به ه% شد راض محمود ه% *جا تا دادم م امير شدم جدا محمود از ه% ن*ا از بعد مدت م.*شو جدا گر*د6* و رد6ن مخالفت هيچ پدرم بار ن*ا آمد ام خواستگار به دوباره و نشست ثمر به امير و من آتشين عشق سال، پنج گذشت از بعد آسماندرانگ­اربودمخوشح­ال خيلم.*رسيدگر*د6*وصالبه زندگدرچهآن­هربهردم% متصورخودبا­ردم% م زندگها آن تمام وتاه% مدت از بعد اما ردم% پيدا دست خواستم م درگير ، فحاش به را ش*جا و باخت رنگ علاقه و عشق همه جا به امير و بودم باردار من روزها آن بخشيد. ار% _ت% و خوشگذران به را وقتش تمام باشد، من نار% در بيشتر ه% ن*ا مخارج و رفت نم ار% سر حت او رد.% م سپر دوستانش با م6ش در ا بچه با من ه% *جا تا رد% نم تامين را مان زندگ نات*معا ها نه*هز و خوابيدم م گرسنه ها شب اوقات گاه از ردم.% م قرض دوستانم از را ام باردار دوران در 6پزش هاآنازونم%مطرحامخانو­ادهبارالات­م6مشتوانست­م نم طرف بودم.رده%ازدواجامير­باخودم پافشارباچو­نبخواهم،_م% دادادامهش*ها بازرفيقبهه­مچناناميرد­خترمآمدندن­يابهبا نشست منقل پا ناباب دوستان با معاشرت واسطه به ه% ن*ا تا باز خلاف به ش*پا بعد م% و رد% آغاز را مخدر مواد استعمال و منافتاد.زندانبهسرق­تجرمبهامير­ه%بودساله٩صو­فياشد. جدااوازوگر­فتمرادخترم­حضانتامه*مهربخشيدن ازادرهم ستر%خابهاميروم­ن *ماوراوآتشي­نعشقترتيبن*ابهوشدم منزل به شرمسار *رو با ه% ن*ا جز نداشتم ا چاره نشست. تقبلرادختر­مومن زندگمخارجپ­درمه%ن*اازبازگردم. پدر _م%تانم%پيدا ار%ردم% سعترتيبن*ابهبودم.معذبند% شدم.ار%مشغول خياطارگاه%_*دروباشمخان­وادهخرج ه% حال در و شد سپر منوال همين به سال پنج خلاصه، ها سال او آمد. ام خواستگار به عل داشت سال ١٤ دخترم بود...دادهدستازس­رطان بيماراثربر­راهمسرشپيش سخن او با بار اولين برا وقت بود مهربان و Z*شر مرد عل ازدواجم شرط ن*تر بزرگ را دخترم نار% در زندگ گفتم، و نداشت مخالفت گونه هيچ و رفت*پذ محابا ب هم او دانستم. ادامهدرتاد­ادممثبتجوا­ب عل خواستگاربه­منترتيبن*ابه تجربه او نار% در را خوب روزها باشد. نارم% در زندگ مسير تا چشيدم م را واقع خوشبخت طعم م%م% انگار ردم.% م ند.% ممعاشرت نامناسبافر­ادبادخترمش­دممتوجهه%ن*ا تحت شدت به و رد% نم توجه او اما دادم ر%تذ او به بار چند خطوطورد%آغازراسيگا­رشيدن%م%م%بود.دوستانشتاث­ير با را د*جد باز»: گفت م و شيد% م دستش رو تيغ با را «!استرده%آغازدوستان­ش ا ده*فا م،*رد% م نصيحت را او اش ناپدر و من چقدر هر حت داد. م را پاسخمان پرخاشگر و *ترشرو با و نداشت با ند.% م فرار منزل از ه% رد% م دمان*تهد ها وقت خيل است بهتر و ند% م سپر را بلوغ و نوجوان دوران گفتم خودم تعطيل و رونا% روس*و شيوع دنبال به نون%ا اما نم% مدارا او با شب و شود م خارج منزل از ا بهانه به روز هر دخترم مدارس مودارد ازمينه بيماراو طرفازد*آ ممنزلبههنگ­امر*د و...شودمبتلارو­نا% بيماربهه%ترسم رئيس( امارلو عل سرگرد دستور اجرا در است، ر%ذ ان*شا و مشاور توسط دخترش و جوان زن اظهارات شفا) لانتر% گرفت.قرار شناختروان بررسمورد اجتماعار%مدد قاقاچاقو شتاش گگذاشتگذاش­تنگذابباوا­و داد6 فراررا بازداشت0 انتظام امامور6گلو­ر ز او ت گل اب6ارت با ه% %خطرنا ار6تبه ها صحنه مشهد، در هولنا م* جرا گر*د بار حال در زد، م رقم را %وحشتنا حدود از ه% شد دستگير پليس تيرانداز با م يفر% تحمل زندان در قبل سال هفت مرخص _* برا قبل روز پنج از و رد% بود. شده آزاد مدت وتاه% عقربه خراسان، اختصاص گزارش به سوم و بيست بامداد ٤: ٣٠ ساعت ها نيروها ه% داد م نشان را بهشت* ارد بر سوار مشهد شفا لانتر% تجسس آمدند بيرون لانتر% از گشت خودرو آسمان از بخش در را « امنيت » ه* سا تا اد* ز مسافت هنوز اما بگسترانند شهر راننده پا ناگهان ه% بودند رده6ن ط را تيزبين چشمان فشرد. را خودرو ترمز پدال و6مش رفتارها به تجسس ماموران درون د، * پرا دستگاه _ * سرنشين دو * گو بود. شده خيره خلوت، ا وچه% برا د* پرا سرنشين جوان چهره و ل6هي مغزش به چه هر اما بود آشنا تجسس افسر در رسيد. م نتيجه به متر% آورد م فشار خودرو دن* د با د* پرا راننده حال همان روشن را خودرو هراسان پليس، گشت شفا بولوار ها وچه% پس وچه% از و رد% را تجسس افسر ، ناگهان فرار ن*ا خت.*گر ه% حال در ها آن و شيد% بيرون ارش6اف از به دادند م «ست*ا» دستور د*پرا راننده به شماره استعلام پرداختند. خودرو تعقيب مشخص فرمانده ز%مر از د*پرا انتظام قبل ساعت چند ور% مذ خودرو ه% رد% است. شده سرقت ١٤١ آزاد بولوار از با ه% نداشتند د*ترد تجسس نيروها گر*د دارد احتمال و هستند طرف خودرو سارقان انتظام ماموران ن*بنابرا باشند نيز مسلح خودرو سرعت بر امنيت موارد ت* رعا با سجادپور- به وادار را فرار دسواران* پرا تا افزودند آميز جنون سرعت با ها آن اما نند% Zتوق فجر بزرگراه وارد خطرنا راژها* و و ختند.* گر ربيع خواجه سمت به و شدند دزدان آور دلهره رفتارها و مارپيچ ات%حر در ترس شدت از را عبور رانندگان د،*پرا به تنها نه ها آن ول رد% م وب6ميخ جا ه6بل نداشتند توجه پليس اخطارها دود ه% افزودند م خودرو سرعت بر چنان خيابان آسفالت بر ها _لاستي شدن يده*سا خراسان گزارش خاست. برم هوا به از بامداد ز* گر و تعقيب است، % حا 6* نزد به و گذشت هم « مادر مهر » بولوار ن* ا در رسيد. « ن% ر* ز » روستا به تعقيب عمليات ه% هنگام بود، رسيده خلوت منطقه مر% سلاح تجسس افسر _شلي با و شيد% بيرون را سارقان به * هوا تير سه تسليم را خود ه% داد هشدار ناگهان لحظه ن * ا در نند.% دست از د* پرا فرمان نترل% خودرو و شد خارج راننده به برخورد از پس حاشيه جدول Zمتوق خيابان وقت شد. نيروها در تجسس د،*پرا نار% خودرو از بيرون پليس ه% دند*پر به آن راننده وچه% داخل فرع ها فرار حال در نيز آن سرنشين و خت* گر و د* د خود سر رو را پليس سلاح ه% بود شد. تسليم * بازجو اتاق به ساله ٣٣ متهم انتقال با عمليات ن * ا پرونده تجسس، نيروها بررس ه% چرا شد د* جد مرحله وارد داد نشان تجسس افسران تخصص ها اران6تبه از 6* و دارد نام «شحسن-» او توسط بار چند قبلا ه% است % خطرنا است. شده دستگير پليس معروف ار6تبه ن* ا خراسان، گزارش به و است يفر% سابقه فقره شش دارا ه% Zش% و از هم صنعت مخدر مواد مقدار گفت: پليس ها * بازجو در شد ١٠ مدت برا و قبل روز پنج حدود آمدم مرخص به زندان از روز « حميد » گذشته شب ه% ن* ا تا آمد. سراغم به ) فرار سارق ( بولوار از را د* پرا خودرو او جا همان از و رد% سرقت آزاد پسول% و رفتيم توس بولوار به را خودرو زاپاس و گاز ٢٠٠ مبلغ به تومان هزار فروختيم سه هنوز ول بيشتر ساعت ماجرا ن * ا از بود نگذشته دوباره ه% ظن مورد نيروها تجسس شفا لانتر% و گرفتيم قرار دستگير من ... و شدم سوابق به توجه با است، %حا گزارش ن*ا مانند % وحشتنا م* جرا دچار ه% متهم با و بود، ... و سرقت ب،* تخر ، زورگير لانتر% رئيس( امارلو عل سرگرد دستور گرفت قرار فن ها * بازجو مورد شفا) معاون ( حسين سيدجواد قاض ه% چرا افسران از ) رضو خراسان ز%مر دادستان سوابق اب* شه* ر به بود خواسته تجسس و ه* تجز و بپردازند ا حرفه سارق ن * ا خود اطلاعات و ارشناس% ها تحليل ه% بود گونه ن*ا دهند. گزارش دادسرا به را سرپرست به تجسس ماموران از گروه رئيس مستقيم نظارت با و * ا* آر ستوان برا را ا گسترده تحقيقات ، لانتر% م* جرا همچنين و فرار متهم دستگير آغاز خطرنا ار6تبه ن* ا گر* د احتمال بيانگر پليس تخصص ها بررس ردند.% گير شت% زمان « ش حسن- » ه% بود آن مخدر مواد مصرف به ه% آن از پس اما بوده ار6خلاف و ار6تبه به شود م آلوده به بارها و آورد م رو وحشتنا ها قرص به اعتياد جمله از Zمختل اتهامات همچنين و ب*تخر و د*تهد و روانگردان ها سال در ه% ن*ا تا شود. م دستگير سرقت صحنه ، هولنا جرم _* اب6ارت با نيز ٩٣ ماجرا زند. م رقم را گر* د آور دلهره روانه گر*د سال ١٠ برا را او ه% پرونده ن*ا به جوان زن ه% شد آغاز جا آن از رد% زندان _* در لاهبردار% اتهام به « مهتاب » نام افت* انتقال دادسرا به و شد دستگير معامله ماجرا بررس حال در بازپرس وقت اما زن ن* ا ه% شد متوجه بود، لاهبردار% از 6* در نيز گر*د مفتوح پرونده جوان، مامور از ن*بنابرا دارد بازپرس ها شعبه بازداشتگاه به را متهم خواست انتظام مورد نيز او گر* د پرونده بعد روز تا ببرد « مهتاب » وقت گيرد. قرار * قضا بررس سرباز)( بدرقه مامور از آمد بيرون دادسرا از دستگير ماجرا او دهد اجازه تا خواست اما دهد اطلاع اش خانواده به تلفن را اش « ش حسن- » با خاص % ر* ز با « مهتاب » بود) شده آشنا او با قبل مدت از ه% جوان( را اش دستگير ماجرا و گرفت تماس ه% شيد6ن طول دقيقه چند داد. اطلاع مقابل خودرو دستگاه _* بر سوار «حسن» رد.% Zتوق انتظام مامور و «مهتاب» سوار مسافر عنوان به مهتاب و بدرقه مامور زن متهمان بازداشتگاه به تا شدند خودرو وچه% داخل به جوان راننده ول بروند ر* ز چاقو گذاشتن با و پيچيد خلوت ا و رد% پياده خودرو از را او سرباز، گلو به توجه با داد. فرار را «مهتاب» گونه ن*ا بلافاصله موضوع، ن*ا وحساسيت اهميت دستگير برا * قضا ژه * و دستورات ارآگاهان% و شد صادر فرار متهمان مهتاب ساعت ٢٤ از متر% در آگاه پليس تخصص شگردها از استفاده با را حسن و ردند.% دستگير دادگاه، در متهم دو مه% محا با ن* بنابرا بازداشت _* دادن فرار جرم به «حسن» و شد وم6مح زندان سال ١٠ تحمل به اما است يفر% تحمل حال در هنوز نيز مهتاب «حسن» ،بهشت*ارد هجدهم ميان ن*ا در آزاد زندان از روزه ١٠ مرخص _* برا تيرانداز با سرقت اتهام به دوباره و شد افتاد. دام به پليس خراسان، اختصاص گزارش بنابر صدور با باره ن* ا در بيشتر تحقيقات قاض سو از ا محرمانه دستورات مشهد) دادستان معاون ( حسين سيدجواد دارد. ادامه همچنان ن ت سيده مر شلي ه ود % لالاح _ پ آزاد ز % حظه ا وخودرو خبرها ازميان رونا<شيوعآغازاز­0 ز9مدر تقلبل9المص­رف قربان ١٣٨ گرفت را چوپان پيرمرد جان احتياط ب راننده برق 6ها سيم دزد ار،9خدمت زن بود! 6قو فشار آغاز از _* ز6م در تقلب ل6ال مصرف ١٣٨ نون% تا رونا، % روس* و شيوع است. گذاشته جا بر قربان بهداشت مسئولان، نيوز ورو* گزارش به دست نون%تا ردند% اعلام پوئبلا الت*ا تقلب ل6ال مصرف پ در نفر ٩٦ م% در ه% اند شده مسموم الت* ا ن * ا در دست از را شان جان نفر ٧٠ ميان ن* ا بستر بيمارستان در نفر ١٥ اند،داده از بهبود از پس نيز نفر ١١ و هستند ن*ا مقاماتهاند.شد مرخص بيمارستان شده بستر افراد حال ه% هاندگفت الت*ا است. وخيم بيمارستان در اميونت% راننده احتياط ب .زد رقم را چوپان پيرمرد مرگ سوزو*ا استان شمال راه پليس سرپرست شامگاه ٢٠ ساعت درگفت: رمان % ها ت *فور ز %مر اعلام با شنبه_* يلومتر% در تصادف بر مبن ١١٠ پليس بلافاصله، بردسير"– باغين " محور دو پليس ارشناسان% و امداد نيروها .شدند اعزام حادثه محل به راه " نصير "سرهنگ ما، خبرنگار گزارش به حادثه محل در ماموران حضور باافزود: سوزو*ا خودرو دستگاه _* شد مشخص حال در بردسير"– باغين محور" در ه% نفر ٢٣ سپار خا مراسم گذشته روز ل6ال مصرف اثر در ه%الت،*ا ن*ا در گر*د . شد برگزار بودند سپرده جان اثر در مسموميت اصل منبع الت*ا ن*ا با محل ل6ال نوشيدن _* مصرف است. ساز دست ه% است « رفينو » نام الت* ا در وئوتلا6ون6­چي شهر شهردار ل6ال ن*ا سازندگان ه% د*گو م پوئبلا اهش% برا تقلب ن* گز* جا مواد از نوشيدن ن* ا ساخت ها نه * هز باعث همين و اند رده% استفاده ل6ال شده نندگان% مصرف مسموميت است. ساله٧٥ پياده عابر با است بوده ت%حر عرض از عبور قصد و بوده گله چوپان ه% و است. رده% برخورد داشته را جاده شدت به پياده عابر حادثه ن* ا دررد:% بيان بر ه% شد منتقل بيمارستان به و زخم نصير سپرد. جان ها جراحت شدت اثر توسط تصادف صحنه : رد% خاطرنشان علت و د* بازد راه پليس ارشناس% افسر سو از جلو به توجه ب، تصادف اصل ردن6 ن استفاده و سوزو*ا اميون% راننده فانوس و دهنده هشدار م*علا از چوپان تشخيص جاده عرض از احشام عبور حين است. شده داده - رمان< بود. زن _* قو فشار ها سيم سارق- رمان% پليس ماموران ، خبرنگارما گزارش به را قو فشار برق ها سيم سارق حال در بروز پ در ه% ردند،% دستگير دزد هنگام فقره ن* چند اعلام و ناگهان ها خاموش رمان،% شهر در قو فشار برق ها سيم سرقت صورت به را سارقان ا* سارق دستگير موضوع دادند. قرار ار% دستور در ژه*و قائم" پاسگاه انتظام ماموران زمينه درهمين موفق هدفمند و شبانه ها زن گشت حين آباد" نند.% *شناسا بود زن _* ه% را سارق شدند مشاهده محض به متهم ، گزارش ن*ا براساس خودش متر سه وار*د از و شد متوار ماموران ماموران تلاش با ادامه در ه% رد% پرت ين*پا به را شد. دستگير فرار برا حال همين در متهم ن* ا ات% حر به دست ماموران چنگ از با ه % رد)% برهنه را خودش زد( ست* ناشا فرمانده فداء" محمدرضا " دستورسرهنگ با بلافاصلهرم­ان، % شهرستان انتظام مقر به متهم صحنه، در زن ماموران حضور ، سارق انتقال حين در ه% شد، ت* هدا پليس نيد% م دستگيرش چرا گفتند م افراد _* زن ن* ا نداشتند باور آنان نيد!% ش* رها دزداست. مقر به سارق انتقال با است % حا گزارش ن* ا تخصص ها * بازجو تحت و ، انتظام و شواهد به توجه با ه% گرفت قرار ماموران نداشت حقيقت بيان جز ا چاره موجود مدار در قو فشار برق ها سيم سرقت فقره ١٠ به و رد.% اعتراف رمان% شهر ل<تو اند داشته سانحه در را اصل سهم ها فرودگاه ت<شر و هواپيما سازمان، آسمان ت<شر: ٩٠ اصل ميسيون< درباره مجلس ٩٠ اصل ميسيون% گزارش جلسه در اسوج*- تهران هواپيما سقوط ن* ا براساس و شد قرائت مجلس روز*د علن از هازنجير دهد منشانها بررس گزارش سازمانآسما­ن، * هواپيمات%شر درتخلفات هافرودگاه ت% شر و شور% *هواپيما پرواز رو% سهم و شده سانحه ن*ا بروز باعث ن*ا طبقاست. بوده ناچيز سانحه بروز در سازمان آسمان، * هواپيما ت%شر گزارش مقصرهافرود­گاهت% شرو شور% *هواپيما تهران-اسوج*مسير هواپيما سقوطسانحه "٧٢آر ت آ"نوعاز *هواپيما شدند.شناخته _* بامدادآسما­ن * هواپيمات%شر بهمتعلق به مهرآباد فرودگاه از ٩٦ بهمن) ٢٩( شنبه صفحه از بعد % اند و رد% پرواز اسوج* سمت 6* نزد در هواپيما ن* ا شد. د*ناپد رادار وه% رشته با اصفهان استان در بيده روستا جان آن سرنشين ٦٦ تمام و رد% برخورد دنا عوامل برشمردن از پس گزارش ن*ا سپردند. نتيجه قسمت در سانحه ن* ا بروز در Zمختل ها بررس به توجه با : است آورده خود گير سانحه بروز اصل علت ميسيون،% ن*ا اطراف در آسمان ت%شر ATR هواپيما هدليلبه%بودههواپيم­ا خزدگ*ده*پداسوج،* هشمارهب پرواز صلاحيت ه*امر نشدن انجام نشدن تجهيز ودرنتيجه ٠١٧٠-٢٠٠٩ AD بر مبتن خزدگ*تشخيصسامان­هبههواپيما هموقعب پرواز رو% ،(APM) *ارا% ش*پا به هشدار و نشده مطلع زدگخ* بروز از مؤثر 6م% عوامل است. نشده داده ها آن شرحبه اهميت ترتيببه سانحه ن*ا بروز در *هواپيما سازمان نظارت Zضع است: ر*ز بدون مربوط ههاگواهينا­م صدور و شور% نظرات به توجه بدون ا* ارشناس% بررس متخلفان.بامناسببرخ­وردنبودو ارشناس% ت%شر و پرواز مراقبت ناصحيح رد6عمل و غيراستاندا­رد المات6م شامل هافرودگاه ن*تر بحران در پرواز مراقبت غيرضرور DME دستگاه خراب خلبان، با پرواز ط*شرا ن*ا در ناصحيح و غيرعلم اطلاعات ارائه و ز%تمر مزدنههب نظر از ه% خلبان به خصوص نبودگزارش شد. م انجام د*نبا پرواز رو% و فرودگاه ن*ا در هواشناس بينپيش م*قد ناوبر_م% ههادستگا از استفاده نصب رغم به اسوج* فرودگاه پرواز طرح و DVOR ناوبر_م% د*جد هادستگاه سانحه زمان تا ه% فرودگاه آن در ٩٢ سال در گواهينامه صدور بود. نشده اندازراه توسط آسمان ت%شر (A.O.C.) عمليات وجود رغم به شور% *هواپيما سازمان ن*چند و _* نوع افته* عدد سه رو% آموزش Zضع دو. نوع افته* آموزش ز%مر الات6اش و پرواز آسمان *هواپيما ت%شر (ATO) ز%مر آن گواهينامه ه% طوربه زمان در و بوده تعليق ماه ن*چند و زمين لاس% گواهينامه تعليق، هواپيما خلبان_م% سميلاتور است. شده برگزار ده*دسانحه تشخيص در پرواز رو% رد6عمل آن اصل ل*دلا از 6* توان م ه% زدگخ* ارخانه% دانست. ها آن شهاآموز Zضع را در مندرج نالمللبي تعهدات برخلاف ATR ٨شماره ضميمه خصوص به و اگو6شي پيمان سامانه به مربوط تجهيزات م،*تحر هبهانهب آن ت%شر اختيار در را (APM) *ارا% ش*پا از د*با موضوع ن*ا ه% است نداده قرار آسمان گيرد. قرار پيگير مورد مربوط مباد ق*طر *هواپيماساز­مانوآسمان *هواپيمات%شر تجهيز برا برجام فرصت از شور% *ارا% ش*پا سامانه به ATR هواپيماها هطورب هاندرد6ن مناسب استفاده (APM) ATR هواپيما فروند ن*چند ورود رغم به ه% ارخانه% از تجهيزات ن*ا متأسفانه شور،% به نو از هاگستردZطي است.نشدهافت*در ATR تمان% جهت عامدانه و آمرانه عموماً تخلفات مربوط پرواز صلاحيت ه*امر نشدن انجام شده انجام آسمان ت%شر توسط خزدگ* به شور% *هواپيماساز­مان تهانظاراست. ههاگواهينا­موبودهZضعي­آسمانت%شربر بازنگر گواهينامه و (C.of.A.) پرواز قابليت مقررات خلاف بر هواپيما پرواز صلاحيت شده صادر ارشناس% بررس بدون مربوط سازمانسانح­ه بررسدفتر شهاگزاراست. اسوج*سانحهدرخصو­ص شور% *هواپيما نشده تهيه هگانهازد* ههاگرو اعضا توسط هاZضعبهتوج­هبانيست.هاآنيد*تأموردو سوانحو خزدگ*بامواجههدر ATR هواپيما ه% رده% تلاش فرانسو تيم آن قبل متعدد بررس دفتر و بپوشاند را هواپيما ن*ا Zضع ن*ا در نيز شور% *هواپيما سازمان سانحه ده*ناد مل منافع و رده% _م% ها آن به ار% در ٩٠ اصل ميسيون% است. شده گرفته تخلفات از 6* ه% است آورده خود گزارش اسوج* سانحه دليل با ارتباط در ه% اشه*ر افته،* دست آن به شور% سوانح بالا نرخ و افراد از استفاده و سالارسته*شا نبود هاپست در غيرمرتبط هاتخصصص با است. *هواصنعت ليد% ▪ سارق با وگو گفت هستم. ساله ٣٧ منازل. در ار6خدمت هام!رد% سرقت بله ندارم نه هستم معتاد بله ها نه* هز تامين برا ؟6دار سال چند چيست؟ شغلت ؟6دار قبول را سرقت اتهام ؟6دار سرقت سابقه ؟6دار اعتياد ؟ 6 رد < سرقت چرا زندگ و مواد هستم مطلقه نه دارم دختر _* نقشه * تنها به خودم . ردم% م اجرا و طراح را سرقت ؟6دار همسر ؟6دار چندفرزند ؟ 6 دار هم همدست استان 6پيشگير پليس 6ار9هم با واقع 6ماجرا 6رضو خراسان ؟ رفت م سرقت به روز شبانه از ساعت چه بعد. به صبح چهار ساعت اغلب PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.