Khorasan : 2020-05-20

10 : 10 : 10

10

اقتصاد ١٠ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١رمضان ٢٦ ارز نرخ پوشال زعفران گرم هر نگين زعفران گرم هر ه>س ربع ه>س نيم د جد طرح ه>س عيار١٨ طلا امارات درهم وان پوند ورو دلار ها قيمت نبض شاخص سنا) سامانه( ٦٨/٥٤٢ ٨٢/٤٣٧ ٢١/٥٠٠/٠٠٠ ٣٨/٥٠٠/٠٠٠ ( ٧٠٠/٠٠٠)٧٥/٠٠٠/٠٠٠ ٧/٣٦٤/١١٠ ٤٧/١٨٠ ٢٣/١٦١ ٢٠٥/١١٨ ١٨٦/٠٠٠ ( ٥٠٠)١٧١/٥٠٠ خودرو سازى ارزان کاغذ! روى خودرو هزار ٣٠ دپو ادعا خودروسازان ب ذ>ت و دلار تثبيت تومان هزار١٧ انال در قيمت مجاز jسق مل ز مر( ارخانه ٩٨ اسفند رقابت) بهمن قيمت- سازمان ٩٧ ت حما درصد رشد ن عناو صعود رونده7است روزچندارزب­ازار تومان هزار١٦ انال7 از دلار قيمت و گرفته خود به هفته در تومان هزار ١٧ انال7 به ، گذشته هفته در تخت پا ارز بازار در روز د است؛ افته ش افزا جار حوال ، اسلام جمهور و فردوس خيابان در برا ا] آمر دلار هر قيمت ، ١٢ ساعت از بعد ظهر و تومان ٣٠٠ و هزار١٧ تا ٢٥٠ و هزار١٧ د خر ٤٠٠وهزار١٧­تا ٣٥٠وهزار١٧­قيمتفروش برا همورو قيمترد؛7ثبتها صرافگيشهدر­راتومان ٦٠٠و هزار١٨و د خر برا تومان ٥٠٠و هزار١٨ ها صراف در ارز قيمتبود. فروش برا تومان ش افزا آزاد ها صراف قيمت با همگام نيز ]بان بود. رده7 صعود تومان هزار ١٧ انال7 به و افته خياباندر مل بان صرافدرا] آمردلارهرق­يمت د خر برا تومان ٥٠ و هزار ١٧ تخت، پا فردوس بود. شده ثبت فروش برا تومان ١٥٠و هزار ١٧و رقم آزاد ها صراف در روز د نيز انگليس پوند ٥٠٠و هزار٢٠و د خر برا تومان ٧٠٠و هزار١٩ نيز امارات درهم رد؛7 ثبت فروش برا را تومان برا تومان ٤٧٠٠ و د خر برا تومان ٤٥٥٠ شد.معاملهفروش هوا ر تصاو به استناد با تسنيم خبرگزار شد مدع خودروسازان انبارها از شده گرفته است. شده دپو انبارها ن ا در خودرو هزار ٣٠ رد با پا سا ت7شر فروش مقام قائم حال، ن ا در وجودل دلاپا، ساانباردرخ­ودروميزانن اوجود ت7شر ن ا انبارها در خودرو هزار ٢٠ از متر7 رد.7ح تشررا دليل به خودرو، بازار در ها قيمت ه7 ط شرا در حساسيت و شده اد ز حد از بيش عرضه، مبود7 خودرو ار]احت با مقابله برا نظارت نهادها ، گزارشدرتسن­يم خبرگزاراست،شدهبيشتر دپو خودرو هزار ٣٠ ن ا هم ه7 شد مدع دارد. وجود خودروسازان انبارها در شده هوا ر تصاو انتشار ضمن گزارش، ن ا در اخير اظهارات به خودروسازان، انبارها از صمتوزارته7­نيرومحروخو­درودفترسرپ­رست اميدوار ابراز جعفرپور است. شده اشاره نيز در خودرو قيمت ماجرا oلي]ت تعيين با رد7 ه7 خودرو هزار ٣٠ oلي]ت رقابت، شورا شود. مشخص هستند، نها قيمت منتظر از بخش لااقل دهد م نشان اظهارات ن ا انبارها و ينگ7پار در موجود خودروها در صرفاً و ندارند قطعه به نياز خودروسازان، ن ا در هستند. د جد ها قيمت تعيين انتظار خودروسازان، انبار در خودرو دپو ادعا حال، در را پا سا ت7شر فروش مقام قائم نش7وا خودرو هزار ٣٠ انبار رد با باقر داشت. پ خودروساز گفت: ت7شر ن ا ينگ7پار در هزار ١٠٠ نون7تا گذشته سال بهمن از پا سا است. داده مردم ل تحو و رده7 تور7فا را خودرو هم امسال بهشت ارد و ن فرورد در همچنين مشابهمدتبه­نسبتپا سا سوازخودروف­روش باقر است. بوده بيشتر درصد ٦٠ پارسال ه7 دارند اطلاع نظارت نهادها تمام افزود: ن ا ينگ7پار در الان ه7 خودروها از بخش قطعه نبود دليل به دارد، وجود خودروساز خودرو توليد البته ه7 است نبودن ميل]ت و اطلاع به قبلاً مسائل ن ا و دارد منطق هم ناقص رد:7 ح تصر و است. رسيده نظارت نهادها مجوز فاقد ا ناقص خودروها ل7 مجموع در ، خودروساز ن ا ينگ7پار در موجود پ وروپا است. خودرو هزار ٢٠ر ز خودرو ران ا عامل ر مد مقيم گر د سو از اشاره با ار،]احت گونه هر شائبه رد ضمن نيز ها ينگ7پار از هوا ها س]ع انتشار به از بعض افزود: مجاز فضا در خودروسازان با ه7 هستند قطعه ت سر7 دارا خودروها به و ميل]ت خودروها ن ا ،xگمر از الا7 ترخيص شد.خواهددادهل تحوان مشتر بردبار- تومان) ميليون به ها قيمت( خودرو ران ا محصولات ٥٤.٧ ٤٩ GLX ن بنز ٤٠٥ پژو ٥٧.٩ ٥٠.٩ GLX دوگانه ٤٠٥ پژو ٥٨.٧ ٥٢.٧ SLX ن بنز ٤٠٥ پژو ٦٦.٣ ٦٠.٩ سال پارس پژو ٦٨.٩ ٦٢.٥ دوگانه سال پارس پژو ٦٨.٩ ٦٩.٢ TU٥ پارس پژو ٦١.٧ ٥٢.٢ ٢ تيپ ٢٠٦ پژو ٧١.٧ ٦١.٧ ٥ تيپ ٢٠٦ پژو ٧٤.٣ ٦٢.٨ V٨ صندوقدار ٢٠٦ پژو ٥٤.٣ ٥٢ س> ا ال سمند ٥٦ ٥٤.٢ ن بنز EF٧ س> ا ال سمند ٥٨.٥ ٥٥.٩ ١٠ گازسوز ه پا EF٧ س> ا ال سمند ٥٩.٤ ٥٧.٤ ١٦ گازسوز ه پا EF٧ س> ا ال سمند ٦٦.٢ ٦٣.٩ سورن سمند ٦٤.٦ ٥٢.٤ رانا تومان) ميليون به ها قيمت( پا سا محصولات ٣٣.٤ ١١١ س> ا د پرا ٣١.٢ ١٣١ س> ا د پرا ٣٢.٣ ١٣٢ س> ا د پرا ٣٥.٧ ٢٣١ س> ا تيبا ٣٨.٣ ٢١١ س> ا ٢ تيبا ٤٠.٦ نا سا ١١.٧ رسم ها قيمت جدول رقابت، شورا مراتب به ها قيمت تعيين با را خودرو رد7 اعلام بازار ها قيمت از تر ين پا ١٣.٧ ١١.٤ ٨.٩ نه هز رشد د جد مقصر آهن، ن>مس ساخت اساسبرپا ساوخودرورا­ن امحصولاتد جد هاقيمت شد اعلام رقابت شورا گذار قيمت دستورالعمل ٣٥٫٤ تا صفر بين رشد رقابت شورا دهد م نشان ه7 نظر در پا سا و خودرو ران ا محصولات برا را درصد اعمال از پس ها قيمت ن ا رسد م نظر به است. گرفته ها نرخ ن ا شود. م اعلام و نها بازار تنظيم ستاد نظر بعضا خودروها ن ا بازار قيمت ه7 شده ابلاغ ط شرا در بازار،عمل،درا آببينيمد باواست ابلاغقيمتب­رابردو رقابت شوراه7آناز­پسرد. پذ مرا ابلاغ هاقيمت قيمت درصد ١٠رشد متوسط تعيين از گذشته، هفته در محصولات برادرصد ٢٣وخودرورا­ن امحصولات برا اارخانه7قي­متفهرستسرا­نجامروز دداد،خبرپا سا گزارش طبق و اساس ن ا بر شد. اعلام خودروساز دو ن ا تا صفر بين رشد ه7 شود م مشاهده فارس، خبرگزار و خودرو ران ا محصولات مجموع در قيمت درصد ٣٥ قيمترسد منظربهالبت­هاست.شدهگرفتهنظ­ردرپا سا و نها بازار تنظيم ستاد نظر اعمال از پس د جد ها قيمت اوليه فهرست خراسان، گزارش به شود. اعلام هانرخازبعض­اًهاقيمته7شد­هاعلام حالدرخودرو­ها هستند.ترين پانيز نون7 رسم ١٠.١ ٠.٠ ١٨.٠ در ن]مس ساخت نه هز رشد از بازار فعالان خصوص، ن ا در دهند. م خبر اخير ههاما ها نهاده قيمت شاخص از ها داده ن تر تازه دهد م نشان تهران شهر ون]مس ساختمان و ميلگرد آلات، آهن گروه ،٩٨ زمستان در ه7 نسبت درصد ٣٤٫٧ قيمت رشد با پروفيل بوده ها نهاده ن ا بين در گران تاز ه] يز، پا به دو رشد ه7 گروه تنها گروه، ن ا از بعد است. تاسيسات داشته، فصل ن ا در قيمت رقم نهاده ل7 است. حرارت ها ق عا و ]اني]م ٨٫٤ فصل ن ا در نيز ساختمان بخش ها در و اوصاف ن ا با اند. شده تر گران درصد نه هز ل7 به آلات آهن نه هز وزن ه7 ط شرا رسد م درصد ١٨ بالا رقم به ساخت، ها توان م ، داشته بالا قيمت رشد گروه ن ا و ن،]مس ساخت نه هز رشد د جد مقصر گفت است. آلات آهن ١٦.٢ ١٨.٣ ٤.٥ ٣.٣ ٤.٧ ٣.٥ ٣.٥ ٢٣.٤ ١٠.٧ ٣٦.٩ ١٩.٩ ٣٧.٤ ١٢.٦ ٣٦.٣ ٢٨.٨ ٤٦ خبر ٣٥.٤ ٥١.٨ ٢٨.١ ٥٢.٤ و برنامه سازمان نگران ابراز غذا فقر د تشد از بودجه است دولت سهام صندوق نام ثبت فرصت ن آخر امروز خبر بازار و برنامه سازمان رمجموعه ز تخصص ز7مر م7 ها ده بر تورم oمضاع فشار درباره بودجه سازمان لان7 اقتصاد امور دفتر داد. هشدار درآمد وضعيت بررس به ه7 گزارش در بودجه، و برنامه تورماست:آوردهپرداخ­ته، ٩٨سالزمستا­ندرتورم اول دهبرها آشاميدنوها 7خوراگروهن­احيهاز را مضاعففشار دهن اوگذارد م بيشترتاثير اول دهرا ز ند7 ماحساسدهم دهبهنسبت مصرف مخارج ل7 از درصد ٤٣٫٣متوسط طور به اختصاص ها آشاميدن و ها 7خورا گروه به را خود از درصد ١٧٫٢ تنها دهم ده ه7 حال در داده برنامهسازم­انند.7 مگروهن اصرفراخودم­خارج در ش افزاهراست،معتقدخصوصن ادربودجهو ين پا ها دهبرoمضاع فشارگروه،ن اقيمت را ها 7خورا سهم تواند م تورم بودن بالا است. فقر و دهد ش افزا ين پا ها ده مخارج سبد در در خراسان، گزارش به ند.7 جاد ا بيشتر غذا ط ها 7خورا تورم نرخ نيز امسال ن فرورد شاخصن اش افزابهنسبت­ه7بودهدرصد ٥٫٢ماه رشدسرعتاست،بودهدرصد ٢٫١ه7ماهاسفن­ددر دهد. منشانرا برابر ٢٫٥ دولت سهام د خر درباره مهم سوال ٤به پاسخ نگ نقد درصد ٣١رشد ٩٨اسفند در مهلت ن آخر امروز اقتصاد، وزارت اعلام طبق صندوق همان ا م] دارا صندوق س نو ره پذ معتبربيمه ٢و بان ٣دردولتسها­مازل]متش شد.نخواهدهمد تمدزمانن اواستشور7 ن ا در د جد خبر ن تر مهم خراسان، گزارش به ن ا آزادشدن دوره موضوع به مربوط خصوص ر وز معاون معمارنژاد، گفته طبق است. سهام طبق ه7 شده مطرح د جد پيشنهاد اقتصاد، اهش7 ماه به ماه دو از آزادساز دوره آن هفته سه حدود گذشت وجود با افت. خواهد در سوالات همچنان طرح، ن ا اعلام زمان از ها آن از برخ به ه7 است مطرح خصوص ن ا دهيم: مپاسخ ند فرا در مهمشود. مافت درشباد7شما­ازسهامد خر ت7مشار ه7 است زمان شبا، د7 رد7ار7 ن تر ل7 ظرفيت( نفر ميليون ٨ از بيشتر طرح در از متر7 نفر هر به حالت ن ا در باشد، طرح) ميليون دو معادل( گذار ه سرما واحد ٢٠٠ مبلغ مازاد ط شرا ن ا در رسيد. خواهد تومان) شد. خواهد ز وار اعلام شبا به پرداخت فرد به متعلق شبا شماره ن ا ندارد ضرورت لذا خانوار سرپرست اگر مثلا باشد. متقاض تواند مند،7 منامثبتخان­واده اعضا برا احتمالمازا­دمبالغتاند­7ثبتراخودش شبا شود.دادهبرگشتح­سابشبه ند.7 مز وار بورسد7 چيست؟ برا شبا شماره ثبت-٢ دوازدهمين در تهران بازرگان اتاق رئيس گفت:تهران بازرگاناتا­قندگان نماهيئتجلس­ه حدود ٩٧اسفندبهن­سبت ٩٨اسفند نگ نقدحجم ميليارد هزار ٢٤٧٠ به و افت ش افزا درصد ٣١ رسيد.تومان - فارس است؟ چقدر سهام ن ا د خر سود -٤ دولتسهامفر­وشعنوانبار­اطرحن ا بسيار نند7 م معرف درصد ٣٠ ا ٢٠ oتخفي با oتخفي موضوع نيست. دقيق توضيح ن ا اما در دولت ه7 اصلاحات با عملا درصد ٢٠ افت. ش افزا درصد ٣٠ به داد دستورالعمل بهنسبتهمدر­صد ٣٠ن اه7رد7توجه­د بااما تهاقيم اگر است. بهشت ارد ١٣ ها قيمت و بيشتر سود ابد، ش افزا خ تار آن به نسبت نون7ا هم شد. خواهد متر7 ابد، اهش7 اگر واحد هر ارزش بورس) روز د ها قيمت با( هزار ١٨ تا ١٧ حدود صندوق گذاره سرما دارد. سود درصد ٧٣ حدود عن است. تومان شد خواهد چه بازگشا زمان تا د د د با البته مهم صندوق ن ا در موجود نمادها قيمت هم ن]مم ه7 صندوق بازگشا قيمت هم و است باشد. ها دارا روز ارزش از متر7 است ٧٠اهش براوس>معشمارش ار و سب مجوزها صدور روزه ه7 ار7 و سب7 شروع ] فيز واحد پنجره اهش7و ادار ها راس7بورواه­ش7 برا راه ٣ به روز ٧٢ /٥ از ار7 و سب7 انداز راه ند فرا ند.7 م ار7 به آغاز زود به است، روز - مهر درها باناز برخ ننده7 گمراه نحو به خود تبليغات ها پيام بورس د7 بدون ه7 نند7 م اعلام مردم به ا اما نند7 ت7شر س نو ره پذ ن ا در توانند م بورس د7 به نياز هيچ سهام ن ا د خر برا فروش برا ه7 است ن ا مهم ته]ن ول نيست! توانيد مشمالذاهست. بورسد7بهني­ازحتما آنفروش براود بخرها بانق طرازراسهام د. بگير بورسد7ج تدربه به فروش نحوه هر( متقاض فرد هر برا ه7 است صورت ن ا بعدوشودداد­ه بورسد7 تقاضاد با) ملد7 ارگزار7انت­خابسجام،نامثبت(مراحل طاز ه سرما واحدها فروش ان]ام ت) هو احراز و معاملات هاسيستم ق طر از گذار ها ارگزار7 حضورا ن آنلا مهاسيست( فروش، از بعد داشت. خواهد وجود بورس) صاحب به متعلق حساب به را مبلغ ارگزار7 است؟لازم بورسد -١ است؟ چگونه فروش نحوه-٣ درصد ٦٢واردات برا ارز د خر افت اهش اتاق اقتصاد ها بررس معاون د خر درصد ٥٠ و ٦٢ اهش7 از تهران بازرگان نسبت جارسالدر صادراتارزف­روشوواردات­ارز داد.خبرگذشتهسا­لمشابهمدتب­ه - تسنيم ٩٧سال در توليد عوامل هوربهر درصد ٦ منف ن ا به اشاره با هوربهر مل سازمان رئيس ٦٫١٢ منف از بيش ٩٧ سال در هوربهر رشد ه7 مقاومت اقتصاد نفت با :گفت است، بوده درصد شود. نممحقق - فارس layout@ khorasanne­ws. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.