Khorasan : 2020-05-20

3 : 3 : 3

3

الملل بين ٣ ١٣٩٩ بهشت ارد ٣١ چهارشنبه ٢٠٣٨٤ شماره.١٤٤١ رمضان ٢٦ دور سه برگزار از پس اسرائيل سياس بحران د جد دولت و رسيده ان پا به پارلمان انتخابات مقابل٧٣ ( پارلمان ت ثر7 ا رأ با م رژ ن ا تمام ند.7 م آغاز زودبه را خود ار7 ) رأ٤٦ ر وز گانتس، بن ه7 است حال در اما ها ن ا تلاش به متعهد صهيونيست م رژ د جد جنگ صلح اصطلاح به طرح اجرا از ت حما برا اساس بر شد. « قرن معامله » به موسوم ا] آمر حزب رهبر گانتس، بن با نتانياهو ه7 توافق گرا راست حزب رهبر داده، انجام سفيد- آب عهدهبه را دولت است ر نده آ ماه ١٨ در ود]لي گانتس به را امور زمام آن از پس و داشت خواهد گانتس، است ر دوران در نتانياهو سپرد. خواهد ماه ١٨ در پست ن ا بود. خواهد جنگ ر وز با ره الجز ه]شب است. گانتس اختيار در نده آ بارنخستين برا ه7 است حال در ن ا آورد". مخالفت به طرح ن ا با فلسطين ههاگرو تمام معامله اجرا درباره هشدارهااند.برخاسته حماس نظير فلسطين نيروها سطح در قرن گر د شورها7 و نمانده باق اسلام جهاد و ن، ا بر علاوه گيرد. م بر در نيز را اردن ازجمله روسيه ازجمله ، جهان ها قدرت از بسيار طرح با علن طوربه نون7تا هم اروپا ه اتحاد و عرب- اسرائيل بحران ان پا برا ترامپ صلح گفت توان م اساس ن ا بر اند.رده7 مخالفت قرن معامله اجرا برا اسرائيل ائتلاف دولت الملل بين سطح در متعدد ها چالش با ت حما از صرفا مسير، ن ا در ه7 چرا هروست؛روب قدرت صاحبان مجموعه حت نه و( ترامپ دولت است. برخوردار ا)] آمر در نيم ماجراجزئيا­تتمامباراق­رن"معامله": صهيونيستم رژرجنگ وز روز تحليل الملل بين پيشخوان قرنخيانتعل­يهلسطينف پور رحيم حامد تر د صهيونيست م رژ د جد دولت يل]تش به اشاره راست احزاب افراط تهاسياس سد: نو م گانتسنتاني­اهو- ائتلاف دولت ، صهيونيست و فلسطين داخل در اساس ها چالش با را ش بدون ساخت. خواهد روروبه آن از خارج اجماع دولت، ن ا رو پيش چالش نخستين اجرا با مخالفت در ها فلسطين سابقه ب نيروها موقعيت ه7 اجماع است؛ قرن معامله محمود و خودگردان يلات]تش نظير رو، ميانه شهاتن د تشد برا را فضا و oتضعي را عباس به نزد نون7 ا هم ند.7 م فراهم نظام اقامت مناطق در فلسطين شهروند هزار٥٠٠ طور به است قرار قرن معامله براساس ه7 دارند شود. ملحق اشغال ها سرزمين به رسم سد: نو م باره ن ا در د الجد العرب روزنامه غرب رانه7 در هود د جد هاxشهر الحاق" شهروند ميليون نيم از تابعيت سلب معنا به ه7 است اول مرحله در تنها هم آن ، فلسطين سراسر در را د شد ها تنش قطع طور به خواهد وجود به غزه نوار و اشغال فلسطين internatio­nal@khorasanne­ws.com داعش روىطالبانت­جربهتکرار گروه ه 7 دهد م نشان ميدان ها نقشه از ها بخش در هم هنوز داعش ست ترور اما دهند، م ادامه خود حيات به ه سور شرق داعش خود حضور از تر ننده7 نگران ه7 موضوع ست ترور گروه ن ا ن بنياد ل]ش تغيير است القاعده رفتار منش نون7ا هم گروه ن ااست. سرزمين، تسخير جا به و است گرفته پيش در را فعاليت به الاذهان بين دئولوژ ا صورت به ه7 افراد اساس، ن ا بر دهد. م ادامه خود به نياز اند رده7 اعلام داعش با را خود بيعت جا7 هر در و ندارند ادار منظم يلات]تش جاد ا منتظر اما فعال غير سلول » عنوان به باشند ه7 شناسا مسئله ن ا و مانند م باق « فعاليت پيش از تر سخت را ست ترور گروه ن ا انهدام و فرار اخبار رر]م انتشار همزمان است. رده7 دولت نترل7 از خارج ها زندان از ها داعش ها گاه پا به ها ست ترور از برخ انتقال دمشق، با ا] آمر مقامات رات7مذا ت نها ودر ا] آمر داعش مهره با ا] آمر باز است. ان جر هادر آن را ه سور در گروه ن ا احيا برا تلاش و ردن7 اناليزه7 و هوشمند احيا » توان م ا] آمر ه7 ار7 دانست، شور7 ن ا در « ناامن مهره با افغانستان در ٩٠ دهه در متحدانش و نند.7 گير زمين را شورو تا دادند انجام طالبان در حضور برا ا بهانه چه ا] آمرداعش، محو با داشت؟ خواهد شامات عنوان با « ر7 ور نيو » مجله د جد شماره جلد پيشتر ترامپ ترامپ. ]پزش « ذات توانا » را ]پزش و علم مسائل ه7ن ا از مردم بود: گفته ترها7د ن ا از دام7هر نند.7 م تعجب فهمم م وارد مورد ن ا در همهن ا چطور ند گو م من به د با د شا دارم. ذات توانا من د شا ؟ هست شدم. م اره7 ن ا شدن سجمهوررئي هجاب روز توئيت شد آغاز اض ر ها هتل از مستعف دولت به وابسته افراد ردن بيرون روند خورم م ا مالار ضد دارو رونا با مقابله برا ا:> آمر جمهور رئيس به وابسته افراد به عربستان اخير هشدار از پس اقامتنه هزگر ده7ن ابر مبن مستعف دولت پرداخت، نخواهد را شور7 ن ا لها هت در ها آن آغازاض ر لهاهتازافر­ادن اردن7بيرون روند حساب عربستان اقتصاد بحران است. شده سران ه7 حد تا خته ر هم به را سعود مقامات ابينه7 اعضااقامت هانه هزپرداختاز­اض ر شدهعاجزنيز" هادمنصورعب­دربه"دولت فرار ن ا من فرار مقامات با فقط سعود آل البته اند مزدوران از شمار ه] بل اند، رده]ن برخورد گونه هاماهدرنيز­جنگند مخودملتعلي­هه7 من بگيرند، را خود مزدور حقوق اند نتوانسته اخير بروز و آنان د شد اعتراض موجب ه7 اقدام بنابراست. شده عربستان برا لات]مش برخ من نيروهاازه7­معترضان شده،منتشراخبار مستعف جمهور رئيس هاد دولت به وفادار در واقع ربوعه منطقه در هستند من فرار و هفته در عربستان غرب جنوب در عسير استان ق تزر روز ه7 ترامپ ]پزش ها توصيه بود داده پيشنهاد را ننده7 عفون ضد مواد جمهور رئيس بار ن ا د. آفر جنجال بازهم دارو خودش ه7 ن ا تضمين با ا ] آمر راا) مالاردرمان دارو)«ين7لرو7 س7هيدرو» رد.7توصيه رونا7بيمار­انبهراآنرد­ه،7مصرف تست ، و ان]پزش گفته به ه7 است درحال ن ا است. بوده منف همواره ترامپ روزانه رونا7 پيش روز ١٠ حدود از گفت روز د ترامپ دونالد ورده7آغازر­اين7لرو7 س7هيدرو دارومصرف افرادتعداد­چهبدانيداگ­رشدخواهيدز­دهشگفت» در ه7 ها آن ژه و به نند،7 م مصرف را دارو ن ا ازپيشرادار­ون اهستندرونا­7بامبارزهم­قدمخط ها خيلها، خيلنند.7 ماستفادهرو­نا7بهابتلا مصرف را آن هم من نند.7 م مصرف را آن ا] آمر ها بيمار نترل7 ز7مر اما، «.نم7 م بودن اثربخش بر مبن شواهد ه7 رده7 يد7تا ١٩ د وو7 از پيشگير ا درمان برا دارو ن ا ماه شش نشدن پرداخت دليل به گذشته ها بازگشتخواس­تاروردند7ت­ظاهرات خوددستمزد با و ٢٠١٢ سال در هاد منصورشدند. من به صالح عبدا... سرنگون از پس و مردم انقلاب من جمهور رئيس و آمد ار7 رو من تاتور] د مانند نيز و ها من به خدمت جا به ول شد، ملت به و شد اض ر دستورات مجر عملا صالح باها من تاشدموجبام­رهمينرد؛7پشت خود تحولاتدنبا­لبهنند.7 مخالفتنيز هاد منصور رد7 استعفاخودم­نصباز و ٢٠١٥سالدرم­ن خود، استعفا گرفتنپسباو­رفتعدنبهاب­تداو ولرد.7 اعلام خود تخت پا عنوان به را شهر ن ا اعضا از شمار همراه به و ه7 شيد]ن طول ن ا ها هتل در و رد7 فرار اض ر به خود ابينه7 سعود آل توطئه زمان همان از د؛ گز اقامت شور7 به هاد بازگرداندن بهانه با من به حمله برا برا آن ست]ش بو ول خورد رقم شور7 ن ا رسد. م مشامبهسالش­شازپسهمگان رونا7 به ان مبتلا شمار ه7 حال در ندارد. وجود و گذشته نفر هزار٥٠٠ و نميليو از ا] آمر در بيمارن اباشور7ن ادرنفرهزار­٩٠شازبيحال­ا مصرف توجيه در جمهور رئيس اندباخته جان اخبار ت نها ب من» :است گفته دارو خودسر و امشنيده ين7لرو7 س7هيدرو درباره مثبت دستاز چيزچهباشدن­داشتهده فاهماگرخب را آن مصرف مقطع در بالاخره من داد؟ خواهم اظهارنظر ن ا به نش7وا در «.رد7 خواهم oمتوق مجلسرات7دم­ورئيس« پلوس نانس»،انه7ود7 با ان،ان س با وگو گفت در ا] آمر ندگان نما همه رغم به گفت: داشت، تمسخر بو ه7 لحن جمهوررئيس ترامپ موجود، نظرهااختلا­ف گرفتار عبارت به و دارد او ه7 وزن با و ماست بخورد. را چيز هر د نبا است؛ «مفرط چاق» سفيد، اخ7 مخصوص پزش اعلام بر بنا ترامپ با و دارد وزن يلوگرم7 ١١٠و قد متر سانت ١٩٠ شود. ممحسوبچاقح­سابن ا سازمان ل 7 دبير به نامه در ترامپ دونالد دلارها دهم نم اجازه : جهان بهداشت تامين به همچنان ا] آمر دهندگان ماليات موجود ط شرا در ه7 بپردازد سازمان مال ا] آمر منافع به ه7 است مشخص املا7 اصلاح چه آن برا ترامپ ند.7 نم م7 الاجل ضرب خواند، جهان بهداشت سازمان بهداشت ر وز همزمان، رد!7 تعيين روزه ٣٠ جهان سازمان گردن بر را رونا7 انيزتلفات] آمر گسترش پيشتر زار، ا س]الانداخت. بهداشت تلفات باعث را ا] آمر در ا زمينه ها بيمار بود. دانسته شور7 ن ا در رونا7 بالا روز ارتون7 ترامپ دولت سرانجام PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.